Preskoč na obsah

videovizitka Oprava vnútorného bloku - vchod Robotnícka 12-Plezenská 9

Oprava vnútorného bloku -vchod Robotnícka 12-Plzenská č. 9

Autor/ka: Jolana Zvarová

Názov

Oprava vnútorného bloku -vchod Robotnícka 12-Plzenská č. 9, Jolana Zvarová, 1 900,-€

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Náš vnútroblok, ktorý bol pôvodne detským ihriskom a určený na oddych začal postupom času sčasti slúžiť ako živelné, neoficiálne parkovisko obyvateľov. Najkritickejšia časť je kedysi zatrávnená plocha pri dvoch vchodoch, ktorá momentálne slúži ako príjazd pre autá do vnútrobloku.

Naším zámerom je zorganizovať brigádu na vyčistenie najkritickejšieho úseku, inštalovať zábrany pri chodníku, koľaje pre príjazd áut a zatrávniť priestor medzi nimi. Zámerom je tiež iniciovať diskusiu o pravidlách parkovania a prípadnej budúcej revitalizácii pôvodného účelu vnútrobloku.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Zdevastovaný chodník a trávová plocha navezením štrku a stavebného odpadu, ako aj prejazdom a parkovaním áut na chodníku. Značné rušenie nočného kľudu prejazdom áut, v spálňach situovaných do uvedeného dvora.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Zrekonštruovaním chodníka, zatrávnením vzniknutého priestoru, na pôvodný stav, umiestnením tvárnic na prejazd áut, osadením zábran k chodníku a doriešením vjazdu áut značkou sa obmedzí množstvo áut parkujúcich vo dvore a upraví a spríjemní sa prostredie dvora pre jeho obyvateľov.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Jolana Zvarová- obyvateľka Robotníckej 12, Bratislava, páni Turan, Janovič, RNDr. Flaškár a ostatní obyvatelia, ktorí sa zúčastnia brigády.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Komunikácia s EKO – podnikom VPS, príprava brigády, letáky.

podsyp pod dlažbu, vyrovnanie terénu, trávne semeno, ornica, hnojenie, dovoz dlažby

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Realizáciou projektu sa obmedzí množstvo áut parkujúcich vo dvore, rozšíri sa zeleň a tým sa skvalitní životné prostredie pre obyvateľov bývajúcich v uvedených bytoch.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Obyvatelia bytov na Robotníckej, Plzenskej , Českej a Kukučínovej ul., ktorí uvedený priestor užívajú, hlavne seniori a matky s deťmi.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Starostlivosť o zeleň – dohliadanie na dodržiavanie parkovania.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

1. dlažba cca 300 – 400 €

2. pokládka 200 €

3. úprava chodníka 500 €

4. pokládka 300 €

5. naloženie a odvoz 200 €

6. dopravná značka 50 € + stĺpik 50 €, osadenie

podsyp pod dlažbu, vyrovnanie terénu, trávne semeno, ornica, hnojenie, dovoz dlažby

 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last