Obnova vojenského objektu z 1. svetovej vojny – Pamätné miesto Veľkej vojny Obnova vojenského objektu z 1. svetovej vojny – Pamätné miesto Veľkej vojny

Názov projektu

Obnova vojenského objektu z 1. svetovej vojny – Pamätné miesto Veľkej vojny

 

Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €

5 000€

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt je situovaný na Račianskej ulici medzi pumpou OMV a obchodom LIDL (na druhej strane cesty sú oproti internáty Mladá garda. Jedná sa o atypický objekt z obdobia 1. svetovej vojny.

Zo strategického hľadiska hovoríme o kaverne – delostreleckomu kryte. Obnoviť tento objekt sme sa rozhodli z dôvodu ľahkej dostupnosti pre všetkých záujemcov a návštevníkov. Je to prvý prípad vojenskej pamiatky, kde môže vzniknúť múzeum, ktoré doslova príde za ľuďmi. Vďaka spomínanej dostupnosti predpokladáme vysokú návštevnosť. Objekt je z tehál a so strechou z betónu.

V súčasnosti je objekt zahádzaný niekoľkými vrstvami odpadkov. Stal sa domovom bezdomovcov.

Naším cieľom je upraviť terén, k hranici vstupu do objektu. Následne chceme pokračovať v prácach na odstránení náletovej zelene a likvidácii čiernej skládky, ktorá tam za dlhé roky vznikla. Objekt chceme transformovať na plnohodnotné múzeum 1. svetovej vojny a spoločne s okolím využiť na pokračovanie projektu Cesta Veľkej vojny. Práve tu by sme chceli osadiť prvú informačnú tabulu v Novom Meste.

 

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)

Pozemok, ktorom sa objekt patrí Prvej vodárenskej zo Stupavy. Objekt je obkolesený náletovou zeleňou a spoločne s jeho vnútrom je plné odpadkov. V objekte žijú bezdomovci. Podľa spôsobu terénu vo vnútri je možné odhadovať, že niektoré odpadky tam môžu byť niekoľko desiatok rokov.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Naším cieľom je odstrániť náletovú zeleň, vyčistiť objekt aj okolie a následne ho uzavrieť. Po prácach vo vnútri objektu ho chceme v pravidelných intervaloch sprístupniť ako múzeum. Nebránime sa ho využiť aj na rôzne pripomienkové udalosti, či podujatia, porpípade menšie prednášky a konferencie.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Občianske združenie História bez hraníc – personálne projekt zabezpečia členovia združenia (v abecednom poradí) Jakub Kuruc, Laura Ridegová a Ľuboš Vodička – všetci traja budú koordinátori projektu. Na prvotných prácach budeme spolupracovať s rôznymi dobrovoľníkmi. Všetci traja máme skúsenosti s obnovou podobných typov objektu v Dúbravke a dokonca aj v Novom Meste. Dvaja zo spomínaných, sú bývalí členovia OZ Bunkre, ktoré spravuje dve kaverny v mestskej časti Nové Mesto. Naše združenie (História bez hraníc) má okrem praktických aj odborné predpoklady na realizáciu tohto projektu. V Dúbravke sme začali s projektom Cesta Veľkej vojny, ktorý chceme realizovať aj v Novom Meste.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 • Likvidácia náletovej zelene pomocou záhradnej techniky a techniky na spravovanie verejnej zelene (obdobie jar 2018)

 • Terénne práce na úpravu okolia objektu budú realizované pomocou mini bagra a ručne (obdobie jar 2018)

 • Vyčistenie objektu od odpadkov a nanosenej špiny (obdobie jar 2018)

 • Uzavretie objektu (obdobie jar 2018)

 • Práce priamo v objekte. Čistenie stien, osadenie lámp, či iného svietidla, príprava expozície, oprava poškodených prvkov v objekte. (obdobie jar, leto 2018)

 • Osadenie informačných tabúľ o kavernách, 1. svetovej vojne a Ceste Veľkej vojny. Plánujeme tiež osadiť lavičku a smetný kôš. (obdobie jar, leto 2018)

 • Slávnostné otvorenie plánujeme predbežne na 28. júl 2018 (sobota) na 104. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny, prípadne 11. 11. 2018 na 100. výročie skončenia Veľkej vojny

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Výstup projektu bude zrevitalizovaný atypický objekt-kaverna z 1. svetovej vojny. Realizácia počíta s výstupom vybudovať múzeum 1. svetovej vojny a záchytným bodom pre projekt Cesty Veľkej vojny v Novom Meste. Múzeum bude otvorené v pravidelných intervaloch cez víkendy. Atraktívny priestor chcem tiež využívať na prípadné prednášky, alebo pripomienkové podujatia.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Po skúsenostiach s obnovou a správou iných objektov môžeme skonštatovať, že cieľová skupina nie je presne určiteľná. Objekty, ako múzeá sú lákadlom pre všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. V tomto prípade očakávame ešte väčší záujem, pretože ide o najbližšiu vojenskú pamiatku ku komunikáciám MHD.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Okrem plánovaných komentovaných prehliadok, plánujeme organizovať pripomienkové podujatia, či prednášky. Po ukončení všetkých prác podáme návrh na Ministerstvo kultúry SR na vyhlásenie kaverny za Národnú kultúrnu pamiatku.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 • 2 000 € terénne práce (nákup náradia, prenájom mini bagra, likvidácia náletovej zelene)

 • 600 € kovové mreže s osadením

 • 800 € nákup informačných tabúľ s osadením a grafickým spracovaním

 • 1 400 € nákup vitrín a potrebného materiálu na sprístupnenie expozície návštevníkom (tj. zabezpečenie osvetlenia, prístupu a materiálu k výdreve)

 • 200 € materiál na lavičku a odpadkový kôš

 

Kontakt (email, tel.č.):

 

Jakub Kuruc – 0949 377 274 (jakub.kuruc4@gmail.com), Ľuboš Vodička – 0948 199 922 (lubos.vodicka@gmail.com)

 

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Zápisnica z verejného stretnutia Nobelova

Zápisnica z verejného stretnutia Nobelova

27.6.2017 sa v Knižnici vo Vernosti na Nobelovej 30 uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi štvrte Nobelova. S miestnymi obyvateľmi sme diskutovali o zámeroch, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti.
Zápisnica z verejného stretnutia Kramáre

Zápisnica z verejného stretnutia Kramáre

20.6.2017 sa v novom RC Kramárik uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi štvrte Kramáre. S miestnymi obyvateľmi sme diskutovali o zámeroch, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti.
Zápisnica z verejného stretnutia Koliba

Zápisnica z verejného stretnutia Koliba

13.7.2017 sa v priestoroch budúcej novej knižnice a KC na Kolibe uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi štvrte. Vypočuli sme problémy, ktoré Kolibu zaťažujú a diskutovali o zámeroch, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti.
utopia.sk

Zápisnica z verejného stretnutia Teplická

8.6.2017 sa v jedálni ZŠ Teplická uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi štvrte Teplická. S miestnymi obyvateľmi sme diskutovali o zámeroch, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti.
Zápisnica z verejného stretnutia Biely Kríž

Zápisnica z verejného stretnutia Biely Kríž

V stredu 7.6.2017 sa v budove Novej Cvernovky na Račianskej ulici uskutočnilo verejné stretnutie s občanmi zo štvrte Biely Kríž. Cieľom stretnutia bolo predstavenie participatívneho rozpočtu, informovať, diskutovať o plánovaných investičných zámeroch do budúcna a zozbierať nové podnety, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť život vo štvrti.