Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umožňuje ľuďom diskutovať o verejných rozpočtoch a politikách a zároveň prijímať relevantné a záväzné rozhodnutia. Odohráva sa v pravidelných cykloch, ktoré obvykle trvajú 2 roky. V prvom roku občania a občianky disktujú o využití prostriedkov z rozpočtu a po spracovaní návrhov o ich využití aj rozhodujú. V nasledujúcom roku sa podporené návrhy realizujú.  

Zavedenie participatívneho rozpočtu má pozitívny vplyv na kvalitu demokracie a verejnej správy:

  • posilňuje demokraciu, dáva ľuďom možnosť robiť skutočné rozhodnutia a posilňuje tak aj dôveru k verejnej správe.
  • zvyšuje transparentnosť a efektivitu verejnej správy. Zapojením obyvateľstva zostáva menej priestoru pre korupciu alebo plytvanie a rozhodnutia na základe presnejšieho poznania jeho potrieb sa prostriedky vynakladajú rozumnejšie.
  • prispieva k lepšiemu vzdelaniu obyvateľstva. Obyvateľky a obyvatelia sa v praxi dozvedia, ako funguje verejná správa, kto má aké kompetencie a sami lepšie porozumejú svojmu mestu a potrebám spoluobčanov.
  • prispieva k zvyšovaniu sociálnej spravodlivosti. Snaha zapojiť do rozhodovania aj ľudí, ktorí sa doň bežne nezapájajú, obohacuje rozhodovacie procesy o ich perspektívu a prispieva k lepšiemu napĺňaniu ich potrieb.
  • rozvíja komunitný život a zlepšuje vzťah obyvateľstva k vlastnému mestu.

Ako prvé participatívny rozpočet zaviedlo brazílske mesto Porto Alegre v roku 1989. Odvtedy sa participatívne rozpočty rozšírili po celom svete. Nájdeme ich na všetkých obývaných kontinentoch. Svetová banka, či OSN ich považujú za dôležitý nástroj pri skvalitňovaní verejnej správy. Na Slovensku bol prvý participatívny rozpočet zavedený v roku 2011 v Bratislave na podnet združenia Utopia. V mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sa jeho prvý ročník uskutočnil v roku 2014.


Harmonogram a výstupy participatívneho rozpočtu v Bratislave - Novom Meste

Každý cyklus sa začína na jar. Od marca do mája Kancelária pre participáciu verejnosti zbiera podnety, ktoré je možné prihlásiť pomocou dotazníka, e-mailom, telefonicky, na verejných stretnutiach alebo osobne na miestnom úrade. Na začiatku každého procesu prebieha informačná kampaň o možnostiach zapojenia sa. Kancelária zverejňuje výzvu na prihlasovanie nápadov a oznamuje dátumy verejných strenutí. V prvej fáze nie je potrebné nápady prihlásiť v podobe projektu. Stačí krátky zámer. Po skončení tejto fázy sa nápady spracujú. Participatívny rozpočet v BANM má tri typy výstupov:

1. občianske projekty

2. zadania

3. priority

Občianske projekty majú za cieľ umožniť ľuďom vykonať menší zásah v okolí svojho bydliska, inovovať, či vytvoriť zárodok novej mestskej služby alebo rozvíjať komunitný život. Môžu sa uchádzať o podporu do výšky 5000 EUR a navrhovatelia/ky sú vždy zapojení/é do ich realizácie – sú koordinátormi/kami projektov. Občianske projekty sa realizujú vždy v roku, ktorý nasleduje po ukončení rozhodovacieho procesu participatívneho rozpočtu.

Zadania sú investičné akcie, ktoré realizuje na základe podnetov občanov mesto. Vznikajú z návrhov obyvateľstva. Veľkosť investície nie je obmedzená. 

Proirity sú odporúčania pre miestne zastupiteľstvo, ktoré by sa mali odzrkadliť pri príprave rozpočtu mestskej časti. Určujú, ktoré z rozpočtových kapitol, by mali byť v rozpočte podporené najviac/ na ktoré kapitoly by malo byť vyčlenených najviac zdrojov.

Realizácia zadaní a priorít si vyžaduje dlhšie obdobie, preto sa o nich nehlasuje každoročne. Výstupy sa spracovávajú od júna do septembra. V tejto fáze prebieha komunikácia s projektovými koordinátormi, ktorí majú možnosť rozpracovať svoje nápady na pracovných stretnutiach na úrade s pomocou pracovníkov Kancelárie pre participáciu. Pri príprave sú všetky pripravované výstupy konzultované na úrade s príslušnými oddeleniami. Pri konzultáciách sú vyradené návrhy, ktoré sú nerealizovateľné alebo sú v rozpore so zákonom, či rozvojovými dokumentami mestskej časti. Prípravná fáza sa končí v septembri verejnou prezentáciou občianskych projektov a zadaní. Na nej koordinátori jednotlivých občianskych projektov predstavia svoje projekty a pracovníci Kancelárie pre participáciu zadania. Verejnosť má priestor na otázky a pripomienky k jednotlivým výstupom. Tie sa po diskusii a ďalšej konzultácii na úrade môžu zapracovať do konečnej podoby výstupov pred spustením rozhodovacej fázy procesu.

 Pravidlá participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto