Preskoč na obsah

"Práca ako dar"

Autor/ka: Milena Partelová

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Práca ako dar

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

V spolupráci s OZ Vagus sme vytvorili v našej škole vyvýšené záhony a bylinné trávniky.

Staráme sa o ne s deťmi a dobrovoľníkmi. Vyžadujú však viac starostlivosti najmä v jarnom a horúcom počasí. Projektom by sme pomohli klientom OZ Vagus nadobúdať pracovné návyky pri pravidelnej starostlivosti o záhony a trávniky a zároveň by to bola aj pre nás veľká pomoc.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

V spolupráci s OZ Vagus sme vytvorili v našej škole vyvýšené záhony a bylinné trávniky. Staráme sa o ne v rámci možností so žiakmi a dobrovoľníkmi. Vyžadujú však viac starostlivosti najmä v jarnom, horúcom počasí a najmä počas letných prázdnin.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Klienti OZ Vagus by nám pomohli spolu s nami sa postarať o záhony a bylinné trávniky. Pomáhali nám ich vytvoriť a tak by pokračovali v užitočnej práci. Projektom by sme pomohli klientom OZ Vagus nadobúdať pracovné návyky pri pravidelnej starostlivosti o záhony a trávniky a zároveň by to bola aj pre nás veľká pomoc. Išlo by o 4 hodiny týždenne / 2 klienti/týždeň od apríla do novembra a počas prázdnin o odpracovanie 8 hodín/ 2 klienti týždenne. Spolu by išlo o 320 hodín prác. Je to už doba, pri ktorej by sa mohli navrátiť klientom zabudnuté pravidelné pracovné návyky.

Pre využitie časti organického odpadu zo školskej kuchyne by slúžilo vermikompostér s kalifornskými dážďovkami. Vermikompost by sa využíval na skvalitňovanie pôdy vo vyvýšených hriadkach a žiaci by videli priamo v praxi ekologický spôsob likvidácie odpadu s následným využitím na pestovanie rastlín.

Projekt bude napomáhať aj zvyšovaniu environmentálneho povedomia – polievanie zabezpečovať v maximálnej miere zo zozbieranej dažďovej vody, realizovať kompostovanie

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určite projektových koordinátorov)

Predkladateľ : Mgr. Milena Partelová, riaditeľka školy

Projektový organizátor: Ing. Jana Čačková

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Obdobie: marec 2015-jún 2015...jarné práce na záhonoch, pomoc pri sadení a polievaní

Príprava kompostoviska

júl 2015 –august. 2015.....polievanie, odburiňovanie, okopávanie,...

september 2015 – november 2015..jesenné práce, polievanie, kompostovanie

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Cieľ:

 1. udržanie založených záhonov a tráv

 2. budovanie environmentálnych návykov u žiakov a účastníkov projektu

 3. zlepšenie pracovných návykov

 4. spoznávanie osudov ľudí bez domova a získavanie iného pohľadu na spôsob ich života

 5. celkový úžitok pre obyvateľov v okolí ZŠ, Sibírska – skvalitnenie úprav okolia, prístup k liečivým rastlinám, estetický prínos

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

 1. deti a žiaci školy

 2. zamestnanci školy

 3. občania – dobrovoľníci

 4. klienti OZ Vagus

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Predpokladáme, že sa novozaložené vyvýšené záhony a bylinné trávniky pevnejšie zakorenia a pri zvýšenej starostlivosti budú prosperovať aj po ukončení projektu. Pravdaže, pri starostlivosti o nich. Získaním či oživením pracovných návykov sa niektorí klienti OZ Vagus aj zaradia do pracovného procesu.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 1. Odpracovanie 320 hodín........320x5 €/hod=1600 € ....FA OZ Vagus

 2. Odvody.......................................................... 559 €

 3. Odmena organizátorom..................................300 €

 4. Odvody............................................................105 €

 5. Nádrž na vodu 300 litrov . Hobby....................56 €......vyvýšené záhony

Podstavec.................................35 €

Zberač dažďovej vody......................54 €

 1. Nádrž na dažď. vodu Hobby 1300 litrov.........255 €.....bylinné trávy

Zberač dažďovej vody......................54 €

 1. Náradie (2x hrable, motyky, rýl, lopaty)...........50 €

 2. Fúrik.................................................................45 €

 3. Zmršťovacia polievacia hadica...........................20 €

 4. Pracovné rukavice...............................................15 €

 5. Priesady sezónnych rastlín...................................60 €

 6. Zriadenie vermikompostu.................................350 €

Spolu.......................................................................3 558 €

 

Priemerne (2 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last