Preskoč na obsah

Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Autor/ka: Branislav Moňok, Lukáš Bulko
Reportáž o komunitnom kompostovaní, podklady na stiahnutie a výzva. Do 20.8.2017 máte čas na oslovovanie susedov a záväzné info pre nás.

.

.

.

.

.

Reportáž o komunitnom kompostovaní v MČ BANM. Ako prvá samospráva na Slovensku rozdávame zadarmo kompostéry pre paneláky a bytové domy.

Podklady na stiahnutie z verejneho stretnutia:

Prezentácia o komunitnom kompostovaní.pdf

List pre oslovovanie susedov.pdf

 

Potrebujeme záväzné info o tom:
 
- koľko domácností a obyvateľov sa do komunitného kompostovania zapojí
 
- ak sa staráte aj o plochy so zeleňou alebo záhrady, tak uveďte ich plochu (v m2) alebo množstvo biologického odpadu, ktoré pri tom vzniká (v m3 alebo v kg alebo v tonách)
 
- pre koho bude kompostovisko slúžiť (ulica, čísla domov/vchodov)
 
- kde bude kompostovisko stáť (ulica, parcelné číslo, katastrálne územie, číslo listu vlastníctva)
 
- informáciu o tom, s čím potrebujete pomôcť posielajte prosím do 20.8.2017 koordinátorovi projektu: Branislavovi Moňokovi monok@priateliazeme.sk / 0904 124 726.

Začíname s komunitným kompostovaním

Autor/ka: Miroslav Švec, Branislav Moňok
Cieľom kompostovania je ekologické spracovanie biologického rozložiteľného odpadu a vracanie živín do pôdy. Na rozdiel od individuálneho kompostovania má to komunitné aj ďalší cieľ: Stmeliť ľudí, ktorí myslia a konajú ekologicky. Urobte aj vy niečo správne pre našu planétu a prihláste sa!

„Ľudia sú dnes naučení odpad z domácnosti najskôr zmiešať, a potom ho triediť," hovorí Branislav Moňok, nová posila participácie, celoslovensky uznávaný odborník, majster a nadšenec kompostovania v jednej osobe. „My sa snažíme ľudí priviesť k tomu, aby odpad vhodný na kompostovanie ešte pred zmiešaním odčlenili od zmesového
odpadu."

Tento rok máme na komunitné kompostovanie v rozpočte 20-tisíc eur. Braňo, ktorý nám s rozbehom projektu pomôže, spresňuje, že: „Pri komunitnom kompostovaní sa musia ľudia dohodnúť a spolupracovať pri výbere miesta na kompostovisko, pri jeho výstavbe vo verejnom priestore, pri spracovaní biologického odpadu aj jednoduchej starostlivosti o miesto kompostovania.
To všetko je pridaná hodnota v porovnaní s individuálnym kompostovaním." Niekedy majú ľudia obavy zo zápachu, ale pri dodržaní jednoduchých pravidiel kompost nezapácha. Komunita na konci procesu získa kvalitný kompost, ktorý jej
členovia využívajú pre vlastnú potrebu, napr. pri pestovaní rastlín v domácnosti, alebo ním obohacujú pôdu okolo zelene vo dvoroch. „Nezriedka komunita popri kompostovaní organizuje kompostové párty, guláše a iné stretnutia, čo pomáha zlepšovať medziľudské vzťahy. Spoločná aktivita umožňuje, aby sa ľudia z panelákov
lepšie spoznali a prepojili," dodáva Braňo.

video Predchádzanie vzniku komunálnych odpadov a BRKO

Predchádzanie vzniku komunálnych odpadov a BRKO

Autor/ka: Juraj Melichár, Priatelia Zeme
S odpadmi, ktoré nevzniknú, nemusíme nakladať. Nič nás teda, nestoja a nezaťažujú životné prostredie. Toto zadanie sa zameria aj na aktivity, ktoré rozširuje zavedené triedenie odpadov. Kompostovaním biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v domácnostiach a komunitách sa zvýši zapojenie obyvateľov ako aj možnosti ozelenenia mestskej časti. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) tvorí až 45-70% hmotnosti zmesového komunálneho odpadu. Pokiaľ sa BRKO dostane do spaľovne odpadov, stáva sa kvôli svojej vysokej vlhkosti a obsahu soli (chlóru) zdrojom pre tvorbu toxických plynov, ako sú napr. dioxíny. Navyše znižuje efektivitu spaľovania. Existujú rôzne v praxi overené možnosti zapájania občanov do predchádzania vzniku BRKO. Sú to napr. podpora domáceho a komunitného kompostovania, prostredníctvom ktorého môžeme estetickým spôsobom získať prírodné hnojivo. To je možné využiť priamo v záhradách alebo na mestskú zeleň ako aj rozvoj spoločných záhonov, komunitných záhrad a pod.

Popis

V záväznej hierarchii odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadov na najdôležitejšom mieste a za ním nasledujú: príprava na opätovné použitie; recyklácia; iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie a zneškodňovanie[1].

Výskumy a prax dokazujú, že aktivity na vrchu hierarchie odpadového hospodárstva, vrátane predchádzania vzniku odpadov a prípravy na opätovné použitie sú najšetrnejšie z ekologického i ekonomického hľadiska. Napríklad recyklácia tony plastových obalov môže ušetriť 500 kg CO2 ekv., ale predídenie vzniku 1 tony plastových obalov môže ušetriť 6 krát viac emisií (3 tony CO2 ekv.)[2]. S odpadmi, ktoré nevzniknú, nemusíme nakladať a teda nás nič nestoja.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) tvorí až 45-70% hmotnosti zmesového komunálneho odpadu. Pokiaľ sa BRKO dostane do spaľovne odpadov, stáva sa kvôli svojej vysokej vlhkosti a obsahu soli (chlóru) zdrojom pre tvorbu toxických plynov, ako sú napr. dioxíny.[3] Navyše znižuje efektivitu spaľovania. V Bratislave je možné odovzdať odpad zo zelene len na dvoch miestach[4]. Ak však donášková vzdialenosť presiahne 3 km, zapojenosť obyvateľov výrazným spôsobom klesá a preto väčšina BRKO končí v zmesovom komunálnom odpade. Existujú rôzne v praxi overené možnosti zapájania občanov do predchádzania vzniku BRKO. Sú to napr. podpora domáceho a komunitného kompostovania, prostredníctvom ktorého môžeme estetickým spôsobom získať prírodné hnojivo. To je možné využiť priamo v záhradách alebo na mestskú zeleň ako aj rozvoj spoločných záhonov, komunitných záhrad a pod. Tie vytvárajú ďalšie predpoklady na zlepšovanie susedských vzťahov a aktívnu dobrovoľnícku činnosť.

Recykláciou tony papiera môžeme ušetriť 315 kg CO2 eq., ale predchádzaním jeho vzniku až 893 kg CO2 eq. na tonu [2]. Reklamy v schránke väčších miest tvoria 15 až 30 kg odpadu ročne na jednu domácnosť. Za obeť im padne na Slovensku viac ako 400 000 stromov ročne. Domácnosti môžu znížiť množstvo produkovaného odpadu umiestnením nálepky na svoju schránku [5]. Táto aktivita má oporu aj v zákone o reklame a distribútori ju musia rešpektovať.

Jednorazové plienky tvoria veľkú časť zmesových komunálnych odpadov. Jedno dieťa z nich vyprodukuje počas doby, kedy ich používa (cca 2,5 až 3 roky) až 1 tonu odpadu. V prepočte na 1 obyvateľa v obci to môže tvoriť 1 až 8 kg ročne. Existujú pritom ekologickejšie a ekonomickejšie alternatívy. Sú nimi moderné opakovane použiteľné plienky.

Efektívnymi nástrojmi na predchádzanie vzniku komunálnych odpadov sú najmä:

  • podpora domáceho a komunitného kompostovania;
  • informačná  kampaň zameraná na predchádzanie vzniku odpadov z papiera – aktivita "Nevhadzujte reklamy do schránky";
  • informačná kampaň zameraná na predchádzanie vzniku odpadu z jednorazových plienok;
  • kompostovanie biologických odpadov z mestskej zelene v mieste ich vzniku (komunitné kompostoviská alebo malé kompostárne) ;
  • podujatia zamerané na opätovné použitie a výmenu nepotrebných, ale použiteľných vecí, ako napríklad „Recyklácia Priateľov Zeme"[6] alebo „Zóna bez peňazí"[7];
  • pomoc so zriadením a rozbehnutím Centra opätovného používania.

Aktivity by mali nadviazať na existujúcu prácu mestskej časti pri nakladaní s komunálnym odpadom. V spolupráci s externými konzultantami by samospráva, EKO podnik VPS a verejnosť analyzovali situáciu v mestskej časti a okolí a vytvorili plán aktivít. Tie by spoločne realizovali.

Aktivity v rámci predchádzania vzniku komunálnych odpadov majú vysoký potenciál pre zapájanie sociálne vylúčených skupín obyvateľstva[8], napríklad ľudí bez domova. Konkrétne kompostovanie, zvoz, triedenie, úprava  a opravovanie vecí môžu slúžiť ako základ pre sociálne, environmentálne i ekonomicky prospešné projekty ako napríklad centrá opätovného použitia[9].

Zdroje:

1.   http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/poh/poh-sr-2016-2020/   

2. http://www.zerowasteeurope.eu/2015/10/press-release-new-report-finds-municipal-solid-waste-a-key-sector-for-a-low-carbon-economy/

3. http://www.priateliazeme.sk/spz/files/prirucka-o-nakladani-s-bro.pdf

4. http://www.banm.sk/moznosti-ulozenia-odpadu/

5. http://www.priateliazeme.sk/spz/?q=sk/node/6767  

6.http://www.priateliazeme.sk/spz/akcie/recyklacia-priatelov-zeme-2014

7. http://projekt-zivot.sk/zona/

8. http://www.priateliazeme.sk/spz/files/Raslavice.PDF

9. http://cerrec.eu/slovakia/2013/06/05/report-on-re-use-centre-horuck-in-innsbruck/

 

Priemerne (0 Hlasy)


prezentacia Predchádzanie vzniku komunálnych odpadov a BRKO

Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Cyklostratégia - dotazník

Cyklostratégia - dotazník

Chcete ovplyvniť stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy v Bratislave - Novom Meste? Vyplňte nám dotazník a napíšte nám vaše pripomienky do 15. 10. 2017. Za všetkých cyklonadšencov ďakujeme.
Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Reportáž o komunitnom kompostovaní, podklady na stiahnutie a výzva. Do 20.8.2017 máte čas na oslovovanie susedov a záväzné info pre nás.
Pozvánka na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste

Pozvánka na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste

Vážení Novomešťania, pozývame vás na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste - v utorok 15. augusta 2017 o 17.30 h v Komunitnom centre na Ovručskej ulici č. 5.
Začíname s komunitným kompostovaním

Začíname s komunitným kompostovaním

Cieľom kompostovania je ekologické spracovanie biologického rozložiteľného odpadu a vracanie živín do pôdy. Na rozdiel od individuálneho kompostovania má to komunitné aj ďalší cieľ: Stmeliť ľudí, ktorí myslia a konajú ekologicky. Urobte aj vy niečo správne pre našu planétu a prihláste sa!
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

16.12.2016 až 15.1.2017 prebehol zber dát pomocou dotazníkov distribuovaných priamo obyvateľom Budyšínskej ulice v papierovej forme aj online. Celkovo bolo zozbieraných 152 platných odpovedí, z tojo 90 priamo od ovyvateľov ulice.
First Previous Next Last