Preskoč na obsah
Späť

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: September 2015

Autor/ka: Ewa Tomková

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac september 2015 v tomto znení:

23. septembra 2015 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov projektu a zástupcu kancelárie pre participáciu s vedúcou oddelenia sociálnych služieb a poverenou pracovníčkou oddelenia sociálnych služieb. Predtým sa uskutočnilo viacero rokovaní s pracovníčkou poverenou vedením oddelenia sociálnych služieb. Na uvedenom stretnutí bolo hlavným cieľom zhrnúť doterajšie výsledky projektu a o. i. rozhodnúť o tom, či projekt má pokračovať.

Napriek tomu, že v niektorých zásadných otázkach sa názory vedúcej oddelenia rozchádzali s názormi koordinátorky ako i sociálnej pracovníčky, v závere všetci zúčastnení dospeli k názoru, že projekt má svoj zmysel a bude pokračovať, i keď koordinátor projektu ho predloží už v novej forme s novými prvkami – projekt OSKAR.

Hlavným spory na stretnutí:

1. databáza seniorov

2. spätná väzba pri nahlásení pripomienok, problémov.

Závery:

1. vedúca soc. oddelenia vyjadrila zásadnú nespokojnosť s formou, akou bola databáza poskytnutá odvolajúc sa na zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

- pracovníčka soc. oddelenia prisľúbila pomoc v súlade so zákonom, ale doporučila obrátiť sa na odbor organizačné a evidencie občanov)

- zdôraznila potrebu propagácie projektu v médiách (sociálny pracovník ako i koordinátor projektu to požadovali už niekoľko mesiacov) s uverejnením telef. čísla, na kt. seniori môžu volať. Otázka, kt. však nik na stretnutí neriešil je "v akom časovom rozpätí a v ktorých dňoch linka bude fungovať"

- všetky pripomienky, problémy budú tak ako doteraz uvádzané v mesačnej správe. Uvedené správy budú zasielané vedúcej sociálneho oddelenia, koordinátorovi projektu a v neposlednom rade i gestorovi projektu. Posledný menovaný sa oboznámi s problémami a bude ich adresovať na príslušné oddelenia MÚ MČ BA – NM.

- hoci nám z plánu vyplýva príprava vyškolenia a postupného zapájania do aktivít projektu dobrovoľníkov - doposiaľ sa nám nepodarilo zapojiť do realizácie projektu ďalších dobrovoľníkov. Hlavným problémom by nebol ani tak samotný dobrovoľník (študentov sociálnej práce je každý rok dostatočné množstvo), ako skôr ich zotrvanie v tejto aktivite, keďže ide o seniorov a to sú ľudia vyžadujúci dlhodobý a stabilný prístup. Periodicita dobrovoľníkov je v tomto prípade nežiadúca. Doporučili sme gestrovi projektu obrátiť sa na „Bratislavské dobrovoľnícke centrum", kt. eviduje zoznam dobrovoľníkov, majúcich o tento druh práce dlhodobejší záujem.

K samotným telefonátom za mesiac september:

Počas tohto mesiaca bolo oslovených celkom 118 seniorov, z ktorých 15 si už viac nežiada kontaktovať. Dôvodom je, že sú zaneprázdnení, plne sebestační a sú teda málokedy doma. Navyše, majú okolo seba dostatok ľudí, na kt. sa môžu v prípade potreby obrátiť. Z celkového počtu oslovených respondentov by však až 40 z nich opakovane uvítalo osobný kontakt. Nesmierne si vážia, že ich pravidelne oslovujeme, avšak sú si vedomí toho, že nie sú jediní, ako i toho, že je to len prostredníctvom telefónu. Rady/i by sa porozprávali i mimo, z očí do očí. Na uvedený problém – skutočnosť som upozornila i vtedajšiu pracovníčkou sociálneho oddelenia.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last