Preskoč na obsah
Späť

Správa o realizácii, priebehu a vyhodnotení projektu Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi

Autor/ka: Marta Hrebičková, Ewa Tomková
Súhrnná správa o priebehu projektu.

Cieľ projektu: Prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu. Cieľovú skupinu predstavujú osamelí starší ľudia s obmedzenými možnosťami pohybu, ktorí vítajú pravidelné telefonické rozhovory s ústretovým človekom, počas ktorých by mohli povedať, čo ich trápi, akú pomoc potrebujú a/alebo sa len tak porozprávať.  Okrem samotného psychosociálneho prínosu pre cieľovú skupinu, projekt chce prispieť k aktualizácii poznatkov o jej potrebách a problémoch a iniciovať riešenia týchto problémov u príslušných orgánov.

Realizované aktivity:

  • Pravidelná aktualizácia zoznamu obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto patriacich do cieľovej skupiny v spolupráci s oddelením sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto a niektorými poslancami miestneho zastupiteľstva, doplnením zoznamu občanmi, ktorí sa prihlásili na základe výzvy zverejnenej v časopise Hlas Nového Mesta a rozhovorov s obyvateľmi mestskej časti.

  • Aktualizácia a spresnenie pravidiel a harmonogramu telefonických kontaktov podľa skúseností z predchádzajúceho obdobia.

  • Pravidelné telefonické kontakty s členmi cieľovej skupiny projektu realizovala v mesiacoch júl - október 2014 p. Eva Dobiášová, od novembra 2014 sociálna pracovníčka p. Ewa Tomková.

  • Evidenciu telefonických kontaktov vrátane potrieb, ktoré starší osamelí ľudia avizovali počas telefonického rozhovoru robila v mesiacoch júl - október 2014 p. Eva Dobiášová, od novembra 2014 sociálna pracovníčka p. Ewa Tomková.

  • Postúpenie informácií o avizovaných potrebách seniorov príslušným útvarom miestneho úradu – mesačné správy o avizovaných potrebách, problémoch a podnetoch oslovených seniorov predkladá realizátorka projektu p. Ewa Tomková, predtým p. Eva Dobiášová oddeleniu sociálnych služieb a kancelárii pre participáciu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Tieto správy bez osobných údajov oslovených členov cieľovej skupiny sú zverejnené na pr.banm.sk.

23. septembra 2015 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov projektu a zástupcu kancelárie pre participáciu s vedúcou oddelenia sociálnych služieb a poverenou pracovníčkou oddelenia sociálnych služieb. Predtým sa uskutočnilo viacero rokovaní s pracovníčkou poverenou vedením oddelenia sociálnych služieb. Realizátori projektu a zástupcovia kancelárie pre participáciu majú zámer pokračovať v komunikácii s oddelením sociálnych služieb vo veci riešenia resp. reakcie na avizované potreby, problémy a návrhy seniorov spadajúce do kompetencie tohto oddelenia. Pripravujeme správu o avizovaných potrebách, problémoch a návrhoch seniorov spadajúcich do kompetencie oddelenia verejného poriadku, oddelenia životného prostredia a územného plánovania a ďalších oddelení miestneho úradu. Na niektoré z týchto problémov sme už predbežne upozornili predsedu komisie dopravy, životného prostredia a verejného poriadku.

O problémoch v distribúcii časopisu Hlas Nového Mesta sme informovali podpredsedníčku a tlačového tajomníka redakčnej rady, ktorý prisľúbil, že upozorní poštu na tieto problémy.

  • Príprava plánu vyškolenia a postupného zapájania do aktivít projektu dobrovoľníkov - doposiaľ sa nám nepodarilo zapojiť do realizácie projektu ďalších dobrovoľníkov, aj keď aj zo strany cieľovej skupiny sú návrhy na osobné kontakty, sprevádzanie, čítanie, burzu použítých vecí, kde by sa mohli uplatniť aj dobrovoľníci.

  • Informovanie verejnosti a propagácia – v marci 2015 TV Bratislava, viackrát v časopise Hlas Nového Mesta, informovaníe o projekte na verejných podujatiach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (napr. na štedrej večeri pre osamelých seniorov v decembri 2014),

 

Počas realizácie projektu bolo oslovených 118 seniorov.

Osobný kontakt si žiada 40 seniorov.

15 z oslovených seniorov si nežiada ďalšie telefonáty v rámci projektu.

 

Z plánovaných finančných prostriedkov participatívneho rozpočtu boli použité peniaze na personálne výdavky (odmena za vykonanú prácu sociálnej pracovníčky). Telefonovanie sa uskutočňuje z telefónu kancelárie pre participáciu.

 

 

Bratislava 29. septembra 2015

Ing. Marta Hrebíčková, PhD. koordinátorka projektu

Mgr. Ewa Tomková, realizátorka projektu

Stránka projektu: http://pr.banm.sk/liferay/prevencia-socialnej-izolacie-2

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last