Preskoč na obsah

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac október 2018

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac október 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI OKTÓBRI BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Pravidelné monitorovanie občanov, najmä s roč. narodenia 1928+ (v tomto smere sa potvrdzuje terapeutický efekt vzťahovej väzby; pozn. budovanie domovov seniorov bez ponuky vzťahových väzieb nerieši sociálnu izoláciu seniorov - napriek ich materiálnemu zabezpečeniu).

 2. Opakované evidovanie nespokojnosti s terajším dodávateľom stravy a individuálne hľadanie náhradných dodávateľov.

 3. Priebežné poskytovanie informácií o sociálnych službách poskytovaných MÚ pre seniorov.

 4. Upozornenie na potrebu podania žiadosti o pridelenie vianočného príspevku (pri plnení finančného limitu pre SD do 400,00 €):

 • časť klientov informovaná prostredníctvom Sociálnej výdajne (v tomto smere robí nezastupiteľnú úlohu p. Repáňová),

 • časť klientov informovaná prostredníctvom opatrovateliek z MÚ,

 • časť seniorov si nárok neuplatňuje - napr. z dôvodu obmedzenej mobility, cit.".. pre zdravotné dôvody si už žiadosť nepodám..".

 1. Pokračovanie v individuálnej terapii – riešenie vzťahových problémov ako kľúčových pre riešenie problému s bývaním (po darovaní vlastného bytu a presťahovaní sa do podnájmu).

 2. Vyradenie 1 klientky z dôvodu presťahovania sa do inej mestskej časti BA.

 3. Vyradenie 6 klientov z evidencie z dôvodu nefunkčnosti telefonickej linky (zrušenie?).


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Transparentne a odborne riešiť zmenu doterajšieho dodávateľa stravy (z Gajár, ktorému v 112018 končí zmluva) a zaradením špeciálneho zariadenia „Zdravíčko" (z miestnej časti BA 3) do verejného obstarávania.


 

Podkladovú správa pre Sociálnu komisiu som vypracovala na základe odporúčaní získaných od klientov a predložila p. poslankyni Ing. K. Šebejovej, PhD. na jej žiadosť dňa 31. 08. 2018).

 1. Zvážiť prideľovanie vianočného príspevku bez stanovenia limitu pre SD z dôvodu, že nie každý senior, ktorému nárok vzniká, si oň reálne žiada.

 2. Doriešiť spoluprácu medzi sociálnym odborom MÚ a Linkou Senior: napr. k potvrdeniu zrušenia telefonickej linky Telekom požaduje údaje, ktoré je možné poskytnúť len pri spolupráci so sociálnym odborom.

Bratislava, 31. 10. 2018

Priemerne (0 Hlasy)


S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac september 2018

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac september 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI SEPTEMBRI BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Pravidelné monitorovanie občanov, najmä s roč. narodenia 1928+ a závažnými, často viacnásobnými zdravotnými postihnutiami, ktorí hovory aj sami vyžadujú!

 2. Pri monitorovaní občanov odkázaných na sociálnu pomoc (napr. pri nákupoch, upratovaní ap.) bolo zistené, že napriek odkázanosti na využívananie služieb, cit."..služby sú stavané pre opatrovateľov, nie opatrovaných!!..; nákupy v najbližšom okolí znamenajú, že sa nákup predraží často o tretinu" ap.).

 3. Pri občanoch odkázaných na donášku stravy je časté uprednostňovanie iných zdrojov pred ponukou MÚ, a to z dôvodu:

 • väčšieho výberu jedál,

 • zabezpečenia donášky jedál zdarma (napr. cez Charitu).

 1. Pokračovanie v individuálnej terapii:

 • na žiadosť klienta s kardiologickým ochorením (a sek. s problémami s mobilitou) zabezpečenie zmeny KC v blízkosti bydliska klienta.

 1. Vyradenie 1 klienta z evidencie z dôvodu úmrtia.

 2. Zaradenie nového klienta do evidencie na základe náhodného osobného stretnutia (z miestnej časti BA 3, doposiaľ neevidovaného v rámci Linky Senior).


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVNÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Neodkladne riešiť zmenu terajšieho dodávateľa stravy (z Gajár), ktorému v 112018 končí zmluva s MÚ + neodkladne zaradiť špeciálne zariadenie „Zdravíčko" (z miestnej časti BA 3!!) do verejného obstarávania.

Podkladová správa pre Sociálnu komisiu bola vypracovaná na základ odporúčaní získaných od klientov a predložená p. poslankyni Ing K. Šebejovej, PhD.

 1. Výhrady občanov k poskytovaným sociálnym službám:

 • Opakovane spôsob ponuky kult. podujatí pre seniorov telefonickým objednávaním (ktoré je napr. pre zrakovo postihnutých d i s k r i m i n a č n é a demotivuje i tých, ktorí by sa za iných okolností akcií zúčastnili.

 • Informácie o kultúrnych podujatiach bez dostatočného časového predstihu (napr. info z 30. 09. o podujatí konanom 02. 10. je neaktuálne pre občanov, ktorí si potrebujú zabezpečiť doprovod ap.).

 1. Doriešenie nevyhnutnej formy spolupráce medzi Soc.odborom MÚ a Linkou Senior, čo súvisí so zdôvodnením opodstatnenosti Projektu a Linky:

 • pre koho je Projekt určený (t.č. je možné rozšírenie telefonických intervencií len náhodnými stretnutiami..).


 

Bratislava, dňa 30. 09. 2018

Priemerne (0 Hlasy)


Marta Hrebíčková - Dievča zo Sibírskej ulice

Autor/ka: KpP
Po boji s ťažkou chorobou nás opustila pani Marta Hrebíčková (*1949-2018), autorka pekného a užitočného projektu Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších seniorov.

Pani Hrebíčková, Marta bola predkladateľkou občianskeho projektu Prevencie sociálnej izolácie, ktorý v rámci participácie získal podporu verejnosti. Projekt si osvojil úrad, funguje dodnes. Kvalifikovaná psychologička telefonuje a rozpráva sa s osamelými Novomešťanmi, ktorých pribúda stále viac. Marta sa aktívne zapájala do verejných aktivít a pomáhala ľuďom okolo seba do posledných dní. Pani Hrebíčková bola aktívna, láskavá a pozorná žena. Bola nám vždy príkladom.

 

 

 

Dievča zo Sibírskej ulice
 
Zo Skalice
do Sibírskej
ulice.
 
Spomienky jej
vykúkali
z truhlice.
 
Krásne nohy.
Husté vlasy.
Oči ako
nebesá.
 
Zvláštne dievča.
V hlave malo
prapodivné
čudesá.
 
Všakovak ju osud bil,
ja som sa však zaľúbil.
Do dievčaťa
zo Sibírskej
ulice.
 
Nechcela ma.
Chcela toho priveľa.
Aj keď vlastne
pri tom často trpela.
 
Sibírska má mnoho kvetov
a košatých borovíc.
Príde, príde ešte leto
s lánmi žltých slnečníc
a šantiacich tanečníc?
 
(V r. 1979 Marta Hrebíčková)
Priemerne (0 Hlasy)


S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac august 2018

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac august 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA Nové mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI AUGUSTE BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Monitorovanie občanov, najmä s ročníkom narodenia 1928+, aktuálne častejšie z podnetu seniorov samotných.

 2. Informovanie seniorov o vzdelávacích a diskusných akciách:

 • v KC Ovručská 5,

 • v rámci Letnej univerzity v Primaciálnom paláci v dňoch 02., 07. a 08. 08. 2018,

 • pri 50. výročí invázie vojsk do Československa na Hrade dňa 21. 08. za účasti historikov z ČR a SR a zástupcu Úradu pamäti národa,

 • propagácia 5 - dňového pobytu v Chorvátsku v dňoch 17. - 22. 09. 2018 poriadanom MÚ BA 3.

K posledne uvedenej akcii potencionálni účastníci udávajú ako dôvod nezáujmu krátkosť

pobytu.

 1. Pokračovanie v individuálnych terapiách:

 • formou podpornej terapie u klientky s chronickým ochorením,

 • riešenie vzťahových problémov u kardiologického pacienta, vr. bilancovania doterajšieho života, osobitne vyrovnávanie sa s minulosťou, s emočnými krivdami.

 1. Na žiadosť KC Ovručská 5 vypracovanie správy o výsledkoch psychologických intervencií u všetkých klientov (realizovaných v podmienkach KC), u ktorých bola individuálna terapia ukončená.

 2. Vypracovanie správy pre sociálnu komisiu (odoslanú predsedkyni poslankyni Ing. K. Šebejovej, PhD.) na riešenie zmeny doterajšieho dodávateľa stravy, ktorému v 112018 končí zmluva s MÚ, vr. uvedenia konkrétneho návrhu pre verejné obstarávanie (špeciálne zariadenie Zdravíčko v miestnej časti BA3!!).


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Neodkladne riešiť zmenu terajšieho dodávateľa stravy v spolupráci so sociálnou komisiou na základe priamej spätnej väzby od odberateľov (pozri bod č. 5),

 2. Doriešenie nevyhnutnej formy spolupráce medzi sociálnym odborom MÚ a Linkou Senior z dôvodu aktualizácie evidovaných občanov!!


 


 

Bratislava, 31. 08. 2018

 


 

Priemerne (0 Hlasy)


S P R Á V A  k  dohode o pracovnej činnosti za mesiac júl 2018

S P R Á V A  k  dohode o pracovnej činnosti za mesiac júl 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA Nové Mesto, Junácka č.1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI JÚLI BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Pravidelné monitorovanie, najmä občanov s ročníkom narodenia 1928+. Z doterajšej praxe vyplýva, že aj v tých prípadoch, kedy schopnosť seniorov komunikovať v skupine (vr. rodinných stretnutí) - pre viaceré handicapy - je obmedzená, dyadická komunikácia v rámci Linky Senior sa javí často ako jediná „funkčná" forma komunikácie.

 2. Pokračovanie v informovaní seniorov o vzdelávacích akciách v KC Ovručská 5,  prednáškach Letnej univerzity pre seniorov konanej v Primaciálnom paláci od 31. 07. do 09. 08. 2018.

 3. Pokračovanie v individuálnych terapiách:

 • formou sprevádzania u klienta s chronickým ochorením s dôrazom na emočné, nevedomé prežívanie,

 • riešením vzťahových problémov u kardiologického pacienta (prepojenie aktuálnych pocitov „poníženia" s implantovanými pocitmi strachu v detskom veku; psychosomatická súvislosť jednoznačne potvrdená kontrolným vyšetrením a následne redukciou farmakoterapie),

 • u klienta bilancujúceho svoj doterajší život fokus na konfrontáciu potreby sebarealizácie vs. sebaobetovania v plnej miere až vo veku neskorej staroby!!

 1. Evidovanie nespokojnosti so zavedením nového spôsobu platieb pre odberateľov stravy, zabezpečovanej MÚ (z priamej platby na bankový prevod).

 2. Na základe vyžiadania KC Ovručská 5 vypracovanie obsahového zamerania „Psychologického poradenstva v podmienkach Komunitného centra".


 


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Doriešenie úhrady stravy podľa individuálnych preferencií klientov.

 2. Doriešenie nevyhnutnej formy spolupráce medzi sociálnym odborom MÚ a Linkou Senior z dôvodu aktualizácie evidovaných občanov.


 

Bratislava, 31. 07. 2018


 


 

Priemerne (0 Hlasy)


S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac jún 2018

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac jún 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI JÚNI BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Pravidelné monitorovanie, najmä u klientov s roč. narodenia 1928 +,  so zameraním na zhodnocovanie prítomnosti, nielen návraty do minulosti, narastajúcu dominanciu telesného ja.

 2. Personalizované informovanie o akciách KC Ovručská 5 (tj. podľa osobných preferencií).

 3. Pokračovanie v prieskume spokojnosti/nespokojnosti s aktuálne dovážanou stravou firmou Gutty z Gajár (opäť prípad nevyužívania ponúkanej stravy z dietologického dôvodu).

 4. Pokračovanie v individuálnych terapiách:

 • formou sprevádzania u klienta s chronickým ochorením,

 • riešením vzťahových problémov u ďalšieho klienta (sekundárne poukázanie na dôležitosť riešenia bytovej otázky seniora ako nevyhnutnej podmienky jeho emancipácie, jeho psychickej slobody),

 • u klienta bilancujúceho doterajší život - zameranie na „odblokovanie" prúdu života, anticipáciu príp. závislosti od okolia.

 1. Pokus o telefonický kontakt - neúspešný (7x).


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 • Doriešenie formy spolupráce medzi sociálnym odborom MÚ a Linkou Senior z dôvodu aktualizácie pri zaraďovaní do evidencie.


 


 


 

Bratislava, 30. 06. 2018

 


 

Priemerne (0 Hlasy)


S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac máj 2018

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac máj 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI MÁJI BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Realizovanie pravidelného monitoringu, hlavne u seniorov vo vyššom veku.

 2. Špecifikácia klientov Linky Senior podľa záujmov, čo umožňuje lepšiu informovanosť na základe subjektívnych preferencií (napr. v KC na Ovručskej 5, o medzigeneračných stretnutiach, poriadaných OZ Zrejme ap.).

 3. Zisťovanie sp. väzby ku spokojnosti/nespokojnosti seniorov s aktuálne dovážanou stravou Firmou Gutty z Gajár, a to najmä tých, ktorí sú odkázaní na denný odber stravy (ak denný odber nerealizujú - susp. prim. dôvod je dietologický!).

 4. Zaznamenávanie sp. väzby z ďalších akcií, organizovaných MÚ (napr. ex post sp. väzba k organizácii vianočného posedenia v hoteli Devín: nižšia spokojnosť s kvalitou podávaného jedla, cit.:"..pôsobilo to, ako by sme mali čo najskôr vypadnúť..").

 5. Pokračovanie v individuálnej terapii s pacientom s chronickým ochorením.

 6. Pokračovanie v individuálnej terapii u klienta so zameraním na riešenie vzťahových problémov.

 7. Pokračovanie v „sprevádzaní" klienta bilancujúceho aktuálnu životnú fázu (vzťahové problémy, práca s telesným symptómom, konfrontácia s nižšou „výkonnosťou" ap.).


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. V spolupráci so sociálnym odborom MÚ priebežne aktualizovať zoznam klientov Linky Senior, evidovaných v súlade s nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov platných od 25. 05. 2018.

 2. Na základe odporúčaní klientov rozšíriť funkciu Linky Senior na „telefonické DC", a tým zabezpečiť informovanosť i tých seniorov, ktorí zo zdravotných dôvodov DC nenavštevujú, čím sa ich sociálna izolácia prehlbuje!!!


 

Bratislava, 31. 05 2018


 


 


 

Priemerne (0 Hlasy)


S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac apríl 2018

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac apríl 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI APRÍLI BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Propagovanie medzigeneračných stretnutí medzi seniormi Linky, poriadaných OZ Zrejme, a to dňa:

09. 04. v reštaurácii Blue Bear na Mýtnej 48,

30. 04. v kaviarni v budove YMCY na Karpatskej 2.

 1. Poskytovanie telefonického poradenstva pri riešení problémov seniorov (mimo kompetencie sociálnej pomoci poskytovanej MÚ, resp. ÚPSVaR, napr. pri riešení požiadavky na upratovanie ap.).

 2. Pokračovanie v individuálnej terapii u klienta s chronickým ochorením.

 3. Pokračovanie v individuálnej terapii u klienta so zameraním na riešenie vzťahových problémov, vr. krízovej intervencie.

 4. Rozšírenie požiadavky na individuálnu terapiu u klienta so zameraním na riešenie traumy z umiestnenia do DS.

 5. Z počtu evidovaných klientov Linky Senior:

 • vyradenie dvoch klientov (jeden z dôvodu umiestnenia v DS, druhý z dôvodu neplatného telefónneho čísla),

 • priradenie jedného nového klienta (z jeho vlastnej iniciatívy).

 


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 • Diferencovane pristupovať k riešeniu ľudí s akútnou (prechodnou) sociálnou odkázanosťou. Súčasné postupy zohľadňujú požiadavky klientov s chronickými zdravotnými problémami, ale obyvateľov s akútnymi zdravotnými problémami - napr. pri pooperačných stavoch - ponechávajú v najnaliehavejšej situácii fakticky bez pomoci.


 


 

Bratislava, 30. 04. 2018

Priemerne (0 Hlasy)


S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac marec 2018

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac marec 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI MARCI BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Pokračovanie v monitorovaní klientov so zameraním na:

 • podporu pri rozhodovaní/riešení sociálnych situácií,

 • podpora komunikovať o svojich potrebách, napriek fyziologickým obmedzeniam (napr. asertívne požiadanie o pridanie hlasitosti v prejave blízkych ap.),

 • podpora otvorenej komunikácie („Prečo mi to nepovie syn?"),

 • poskytnutie poradenstva pri nevyžiadaných telefonátoch (napr. „Moment, prosím" a nechať vyvesený telefón, pokiaľ 2. strana nezloží ap.).

 1. Dohodnutie osobnej návštevy u klienta po nahlásení opakovaných falošných telefonátov kriminalistami z Obv. odd. Polície v kvôli identifikácii hlasu zo zachytených nahrávok.

 2. Zaangažovanie sa do zabezpečenia vstupeniek pre všetky potencionálne záujemkyne z Linky Senior o účasť na podujatí pri príležitosti MDŽ v spolupráci s Odd. komunikácie, kultúry a športu. Ide o „najohrozenejšiu" skupinu, ktorá bola odkázaná na informovanosť len z letákov, ktoré boli doručované v čase, kedy bola kapacita v Istropolise už obsadená!!

 3. Pokračovanie v individuálnej terapii u klienta s chronickým ochorením.

 4. Pokračovanie v individuálnej terapii s klientom so zameraním na riešenie vzťahových problémov - podpora aktívneho (nie sebapresadzujúceho) riešenia problémov vs. častá tendenciia unikať od problémov/vzťahov, čo sek. pocit sociálnej izolácie prehlbuje.


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Iniciovanie spolupráce medzi MÚ a Linkou Senior pri organizovaní oficiálneho typu podujatí (pri príležitosti MDŽ, vianočnom posedení ap.) v záujme predchádzania organizačným chybám (napr. u „najohrozenejšej" skupiny sociálne izolovaných seniorov).

 2. Urgencia podnetu podaného zo strany MÚ na Magistrát ohľadne úpravy vnútrobloku v lokalite BA III za podchodom z Robotníckej ul. (pôvodný podnet predložený na MÚ v r. 2011!?!).


 

Bratislava, 31. 03. 2018


 

Priemerne (0 Hlasy)


S P R Á V A  k dohode o pracovnej činnosti za mesiac február 2018

S P R Á V A  k dohode o pracovnej činnosti za mesiac február 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia. Miestny úrad BA Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI FEBRUÁRI BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Pokračovanie v monitoringu, na základe ktorého bolo zistené:

 • opakované požiadavky  na lekárov špecialistov - ortopéd, kardiológ v NsP pre seniorov (napr. po úmrtí ich doterajších lekárov majú obmedzenú možnosť výberu lekára  z finančných, zdravotných dôvodov, cit.:".. už ma nebaví žiť.. u ortopéda na Železničnej poliklinike som čakal/a 7 hodín!!"),

 • riešenie telefonátov podvodníkov v spolupráci s Obvodným odd. Polície pre BA 3, ktorí pod rôznymi zámienkami lákajú od seniorov finančnú hotovosť - prípady v štádiu riešenia,

 • identifikovanie aktuálneho stavu klientov, napr. cez zisťovanie okruhu záujmov informovanie o aktuálnych podujatiach, t.č. napr. výstava architekta Weinwurma, tvorcu oi. bytových blokov Unitas, Nová Doba ap.),

 1. Pokračovanie v individ. terapii u klienta s chronickým ochorením.

 2. Začatie individuálnej terapie s klientom so zameraním na riešenie vzťahových problémov.

 3. Prieskum záväzného záujmu o účasť na posedení pri príležitosti MDŽ, poriadaného MÚ dňa 13. 03. 2018 o 15,30 h v Istropolise u všetkých klientiek evidovaných na Linke Senior v spolupráci s Odd. komunikácie, kultúry a športu MÚ v záujme uspokojenia všetkých potencionálnych záujemkýň.

 4. Priebežné monitorovanie adaptácie klientky presťahovanej do inej mestskej časti BA.

 5. Z evidovaných klientov Linky Senior v jednom prípade tel. číslo neplatné -

overenie možnosti mobilného spojenia/vyradenie z evidencie?

 1. Poskytovanie sociálneho poradenstva v kompetencii i mimo kompetencie MÚ (Organizácia muskulárnych dystrofikov SR, kresťanskí dobrovoľníci ap.).


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Opakované požiadavky na personálne zabezpečenie NsP v BA 3 vzhľadom na frekventované zdravotné komplikácie seniorov, tj. zvýšené požiadavky na špecialistov, najmä z odborov ortopédia a kardiológia!

 2. Negatívna skúsenosť seniorov pri jednotlivom vybavovaní žiadostí o účasť na posedení pri príležitosti MDŽ (zamietavom stanovisku zamestnankyňou MÚ).


 


 

Bratislava, 28. 02. 2018

Priemerne (0 Hlasy)


S P R Á V A  k dohode o pracovnej činnosti za mesiac január 2018

S P R Á V A  k dohode o pracovnej činnosti za mesiac január 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia. Miestny úrad BA Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI JANUÁRI BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. V súvislosti s 0. ročníkom tvorcov prihlásených do Novomestských pokladov:

 • informovanie porotou vybraných tvorcov o ich oficiálnom stretnutí s členmi porôt jednotlivých sekcií dňa 17.1. 2018 v budove bývalej Konky,

 • propagácia uvedenej akcie medzi eventuálnymi záujemcami.

 1. Ponuka aktuálnych kultúrnych podujatí (Novomestské poklady, výstava

p. Jána Bačúra, najstaršieho žijúceho insitného slovenského maliara zo srbskej Padiny vo Dvorane MK SR), spojená s monitoringom aktuálneho stavu klientov (2 chorí, u 3 - och kontakt neúspešný, 2 s vďakou ponuku prijali, 1 ju podmieňoval účasťou spoločníka, 1 pre iné aktivity sa podujatia nemohla zúčastniť).

 1. Poskytnutie poradenstva ku zmene lekára, resp. usmernenie pred operačným zákrokom (zdrav. zariadenie - Klinika oftalmológie Ružinov - ordinácia, čas ap.).

 2. Poskytovanie poradenstva klientke presťahovanej do inej lokality pre uľahčenie socializácie v novom prostredí (kontakty na dve tamojšie KC) a zmeny rajonizácie jej lekárov.

 3. Pokračovanie v individuálnej terapii zameranej na prácu s telesným symptómom u klientky s chronickým ochorením.

 4. Pokračovanie v podpornej terapii u klientky traumatizovanej aktuálnou rodinnou situáciou vr. poskytovania poradenstva.

 5. Upozornenie klientom na nerešpektovanie ochrany osobných údajov o činnosti Linky Senior na oficiálnej stránke MÚ.


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Poučenie z 0. Ročníka Novomestských pokladov, konkrétne v sekcii ručných prác: eliminovať chybné komentáre pred vytlačením zborníka - autorizovaním sprievodného textu k jednotlivým artefaktom (presný názov použitých techník).

 2. V spolupráci s KC zlepšiť osvetu pri zmene rajonizácie lekárov s cieľom pomôcť klientom získavať najdostupnejšieho všeobecného lekára, resp. špecialistu.

 3. Vzhľadom na zverejňovanie činnosti Linky Senior na oficiálnej stránke MÚ žiadam o dôslednú ochranu osobných údajov spomínaných osôb v záujme udržania dôveryhodnosti poskytovaných služieb.


 

Bratislava, 31. 01. 2018

Priemerne (0 Hlasy)


Informácia o spokojnosti/nespokojnosti seniorov s dodávanou stravou

Informácia

o spokojnosti/nespokojnosti seniorov s dodávanou stravou


 

Požiadavka na odber/donášku stravy je často primárnym ukazovateľom miery sebestačnosti, resp. prechodnej/trvalej sociálnej odkázanosti seniorov. Prechodnou formou rozumieme najmä sociálnu odkázanosť vyplývajúcu z náhlej straty mobility, viď postoperačné stavy pohybového aparátu. Kvalita stravy tak vo významnej miere ovplyvňuje priebeh liečby, rekonvalescencie a návratu seniorov k aktívnemu spôsobu života.

AKÁ STRAVA JE DODÁVANÁ (ZDRAVOTNE HANDIKAPOVANÝM) OBČANOM V PODMIENKACH MÚ?

Vychádzame z hodnotenia relatívne najzraniteľnejšej skupiny osamelo žijúcich občanov prostredníctvom Linky Senior od 01. 09. 2016 do 31. 10. 2017.

Už v správe o činnosti za mesiac 092016 som uvádzala konkrétne výhrady občanov ku kvalite stravy (cit. strava bez možnosti výberu, nezohľadňujúca dietologické požiadavky, najmä presolené jedlá). Pretrvávajúce problémy ma viedli k odporúčaniu zmeny dodávateľa formou verejného obstarávania (102016); do výberového konania zapojiť reštauračné zariadenie Zdravíčko z miestnej časti BA N.M.III.!

Od januára 2017 sa novým dodávateľom stravy stala firma Gutty z Gajár – ponúkajúca výber z dvoch jedál, z toho malo byť 1 jedlo šetriace. Už v správe za mesiac 022017 som na základe negatívnej spätnej väzby od pravidelných odberateľov bola nútená konštatovať, že kvalita dovážanej stravy sa nezlepšila, dokonca v 032017 nespokojnosť s dovážanou stravou prevýšila nespokojnosť s predchádzajúcim dodávateľom! Už od ďalšieho mesiaca som preto iniciovala opäť zmenu dodávateľa. V správe za mesiac 082017 som bola nútená poukázať na protichodné hodnotenie kvality stravy prostredníctvom linky a hodnotením Sociálnej komisie (viď článok v Hlase Nového Mesta č.9/2017), čo zrejme súviselo s preferovaním nekonfliktného postoja na verejnosti vs. zabezpečením väčšej anonymity, objektivity prostredníctvom Linky Senior. Z konkrétnych výhrad seniorov uvádzam cit. najlacnejšie ingrediencie, lacné polievky, nekvalitné mäso, stereotypný jedálny lístok, nutnosť viacnásobného ohrievania stravy, od svedka konkrétnej manipulácie s jedlom:"mäsové rezne boli v lete(!) dopravované do denného centra v igelitovom vreci!" ap., čo je oi. v protiklade s deklarovaným zámerom pripravovať stravu zo sezónnych surovín).

Sociálne služby pre dôchodcov, vr. zabezpečenia stravy poskytuje MÚ v súlade s ustanovením zákona č. 448/2008. Zabezpečenie služby negarantuje automaticky jej kvalitu. V tomto smere plní a do budúcnosti môže naďalej plniť nezastupiteľnú funkciu Linka Senior, zabezpečujúca väčšiu anonymitu občanov, a tým väčšiu objektivitu pri zisťovaní spokojnosti/nespokojnosti občanov so sociálnymi službami vo všeobecnosti.

V záujme skvalitnenia stravy pre seniorov predkladáme na žiadosť p. poslankyne Ing. Kataríny Šebejovej, PhD., vedúcej Sociálnej komisie, požiadavku na zmenu doterajšieho dodávateľa stravy vo verejnom obstarávaní.


 

Bratislava, 30. 10. 2017

Vypracovala: PhDr. M. Panáková


 

co Ing. Katarína Šebejová, PhD., poslankyňa

predsedníčka Sociálnej komisie

 


 


 


 

Priemerne (0 Hlasy)


S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac december 2017

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac december 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA - Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI DECEMBRI BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Iniciovanie rozhovorov s klientami, zameraných na informovanie o potrebe podania žiadosti na vianočné posedenie (najmä tých seniorov, ktorí nenavštevujú denné centrá).

 2. Telefonické intervencie u p. Dáni v individuálnych prípadoch, kedy sme žiadali o výnimku k účasti na vianočnom posedení po podaní žiadosti, priamo až na mieste konania v hoteli Devín.

 3. Monitorovanie spokojnosti/nespokojnosti seniorov s vianočným posedením s týmto výsledkom:

počet dotazovaných seniorov: 26, z toho v dvoch prípadoch bol kontakt neúspešný.


 

Vianočného posedenia sa zúčastnilo 15 klientov, ktorí vyjadrili spokojnosť s lokalitou, programom, individuálnymi 3,5 kg balíčkami, len v jednom prípade bola vyslovená výhrada ku kvalite podávaného jedla - nedovarené, vyprážané?


 

9 seniorov sa podujatia nezúčastnilo, z toho:

 • 4 zo subjektívnych dôvodov,

 • 3 pre obmedzenú mobilitu, z toho 1 klientka odkázaná na invalidný vozík (cit."To nie je pre mňa.."),

 • 1 pre neinformovanosť (napriek členstvu v DC Mierová kolónia),

 • 1 pre nesplnenie kritéria osamelosti (išlo o seniora vo veku 83 rokov).


 

OPATRENIA NA ZVÝŠENIE EEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSYTOVANYCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Koordinovanie vzájomnej spolupráce medzi dennými centrami seniorov a Linkou Senior u tých seniorov, ktorí sú členmi denných centier a súčasne sú evidovaní v databáze Linky Senior; viď neúčasť seniorov na vianočnom posedení pre neinformovanosť členov zo strany DC ( Mierová kolónia).

 2. Čo sa týka účasti na vianočnom posedení, odporúčame zvážiť okrem kritéria osamelosti i kritérium veku - hranice, od ktorej by sa tolerovala aj účasť „neosamelých" seniorov, ktorí by o účasť mali záujem.


 

Bratislava, 29. 12. 2017

 

Priemerne (0 Hlasy)


S P R Á VA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac november 2017

S P R Á VA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac november 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MES. NOVEMBRI BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Koordinovanie umelecky tvorivých seniorov prihlásených do Novomestských pokladov s organizátormi a vice versa.

 2. Usmernenie/asistencia potencionálnych žiadateľov o vianočnú (finančnú) výpomoc.

 3. Informovanie o potrebe podania žiadosti na vianočné posedenie (mnohí seniori okrem žiadosti svoju účasť podmieňujú obdržaním oficiálnej pozvánky zo strany MÚ).

 4. Propagovanie akcií KC , Ovručská 4 medzi seniormi bývajúcich v danej lokalite.

 5. Monitorovanie seniorov po postoperačných, resp. iných akútnych/chronických zdravotných komplikáciách.

 6. Sprostredkovávanie vzájomnej seniorskej výpomoci (ako alternatívy k oficiálnej pomoci – najmä pri požiadavke krátkodobej, akútnej pomoci pri pooperačných stavoch).

 7. Pokračovanie v individuálnej terapii u klienta s chronickým ochorením.

 8. Poskytovanie krízových intervencií formou individuálnej PT.

 9. Predloženie co správy o spokojnosti/nespokojnosti vybratej vzorky seniorov (a to najzraniteľnejšej skupiny osamelo žijúcich občanov) s dovážanou stravou od terajšieho dodávateľa, vypracovanú pre p. Ing. Katarínu Šebejovú, PhD., poslankyňu MÚ.

 

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Vymedzenie kompetencií/vzájomnej spolupráce v sociálnej oblasti (napr. pri hodnotení kvality dodávanej stravy) so Sociálnou komisiou.

 2. Podpora vzájomnej seniorskej výpomoci ako alternatívy operatívnej pomoci, ktorú súčasná legislatíva nerieši.

 

Bratislava, 30. 11. 2017

Priemerne (0 Hlasy)


S P R Á V A  k dohode o pracovnej činnosti za mesiac október 2017

S P R Á V A  k dohode o pracovnej činnosti za mesiac október 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MES. OKTÓBRI BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Motivovanie aktívnych seniorov pre účasť na medzigeneračnom festivale Old´s cool organizovaný občianskou iniciatívou ZREJME, a to v rámci projektu „Ponožky od babičky" a vo viacgeneračnej diskusii vo formáte speed datingu.

 2. Predloženie návrhu na cenu Senior roka udeľovanú primátorom pre pani PhDr. Gašparíkovú, DrSc., členku medzinárodnej komisie pre výskum ľudovej kultúry na Stredisko kultúry MÚ do 30.10.2017.

 3. Pokračovanie v individuálnej psychoterapii u klientky, ktorá je motivovaná pre tento druh pomoci, a ktorá ju uprednostňuje pred telefonickou.

 4. Podieľanie sa na monitoringu na vianočnú výpomoc (podmienka: SD do 370,00 €).

V tejto súvislosti je cenná ponuka pani Marcely Smolkovej na krátkodobú asistenciu iným seniorom.

 1. Evidovanie výlučne negatívnej sp. väzby pre nekvalitu dodávanej stravy (najlacnejšie ingrediencie, lacné polievky, nekvalitné mäso, stereotypný jedálny lístok ap.).

 2. Vypracovanie návrhu na zmenu dodávateľa stravy pre poslankyňu Ing. Katarínu Šebejovú, PhD., predsedníčku sociálnej komisie.


 


 

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Výmena informácií so zainteresovanými pracovníkmi sociálneho odboru kvôli nespokojnosti seniorov s kvalitou dovážanej stravy.

 2. Zabezpečenie funkcie asistenta pre klientov s chronickými problémami/ pacientov po operáciách.

 3. Výmena informácií so zainteresovanou poslankyňou, predsedníčkou sociálnej komisie.

 

 

Bratislava, 30. 10. 2017

 

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac jún 2017

S P R Á V A  k dohode o pracovnej činnosti za mesiac jún 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

OKRUH PROBLÉMOV, S KTORÝMI SA OBČANIA OBRACALI NA LINKU SENIOR V MESIACI JÚNI:

 1. Zaangažovanie sa do urgentného riešenia sociálnej situácie v rodine, napriek tomu, že pomoc jej členovia odmietajú.

 2. Dohodnutie individuálnej terapie s klientom s vážnym chronickým ochorením.

 3. Informovanie o spätnej väzbe ku spokojnosti/nespokojnosti seniorov s poskytovanými službami - konkrétne kvalitou stravy.

 4. Poskytnutie jednorazovej, resp. priebežnej pomoci pri riešení špecifických problémov osobného charakteru, a to:

 • vybavenie náhradného termínu stretnutia pre jubilujúcich seniorov so starostom, ak sa pôvodného termínu nemohli zúčastniť,

 • informovanie o možnostiach odvozu organického odpadu z RD,

 • poskytovanie poradenstva pri predaji RD,

 • informovanie 92-ročného aktívneho seniora o podpore jeho podnetu na opravu chodníka vo vnútrobloku za podchodom z Robotníckej ulice (viď list Mgr. L. Bulku zo 16. 06. 2017 adresovaného na Magistrát hl. mesta ako vlastníka),

 • vybavenie súhlasu Farského úradu - vlastníka stromov na Mikovínyho ul. na súkr. zber orechov.

 1. Z pôvodnej evidencie vyradenie klientky, u ktorej bol Mgr. E. Tomkovou uvedený zápis cit.:"neželám si byť kontaktovaná".


 

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. V súvislosti s pripravovanou novelizáciou ochrany osobných údajov - túto využiť na lepšiu súčinnosť viacerých oddelení, aby boli v evidencii

 • všetci seniori.

Miestny úrad bol upozornený na potrebu riešenia komlikovanej situácie rodiny, ktorá má problémy a pomoc čiastočne suplujú susedia.

 • Stanovenie postupu, kompetencií pri riešení analogických sociálnych prípadov.

 1. Vzhľadom na opakovane vyjadrovanú nespokojnosť s kvalitou dodávanej stravy –-odp. po viac ako ½ - ročnej negatívnej skúsenosti iniciovať nové verejné obstarávanie.

Bratislava, 30. 06. 2017


 


 


 


 

 

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac júl 2017

S P R Á V A  k dohode o pracovnej činnosti za mesiac júl 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktami)


 

Organizácia: Miestny úrad BA – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 


 

OKRUH PROBLÉMOV, S KTORÝMI SA OBČANIA OBRACALI NA LINKU SENIOR V MESIACI JÚLI:

 1. Intervencie pri riešení individuálnych problémov:

 • formou dištančného poradenstva pri riešení krátkodobých problémov,

 • formou individuálnej psychoterapie pri riešení chronických problémov.

 1. Angažovanie sa pri propagácii Letnej univerzity pre seniorov od 1. do 10. 08. 2017, konanej v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Z doposiaľ oslovených klientov:

 • od 7 - ich klientov získaná pozitívna spätná väzba, prejavili záujem o selektívnu účasť podľa tematického zamerania,

 • od 2 - och klientov získaná negatívna spätná väzba,

 • s ďalšími potencionálnymi záujemcami sa v čase volania nepodarilo spojiť.

 1. Prírastky v evidencii klientov za I. polrok 2017: 4 , čo súviselo s osobnou iniciatívou počas komunitných stretnutí a z odporučení priateľov už evidovaných klientov.

Ako vyplýva zo štatistického prehľadu, mala meststská časť Bratislava - Nové Mesto k 31. 06. 2017 - 36 314 obyvateľov, z toho v postproduktívnom veku (tj. 65 +) 7 061 obyvateľov, čo predstavuje 19,44 %. Chýba však  informácia o počte osamelých ľudí, z ktorých je v evidencii Linky Senior za dané obdobie 75 obyvateľov.

Otvorenou tak zostáva otázka dostupnosti tejto formy sociálneho kontaktu/ pomoci pre ďalších prípadných záujemcov.


 


 

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. JEDNOZNACNÉ VYMEDZENIE SOCÁLNYCH KOMPETENCIÍ MEDZI: MIESTNYM ÚRADOM – KOMUNITNÝMI CENTRAMI – SOCIÁLNOU KOMISIOU -- LINKOU SENIOR v záujme skvalitnenia sociálnej pomoci obyvateľom mestskej časti BA - Nové Mesto.

Uplatňovanie zákona o ochrane osobných údajov sa t.č. javí ako neprekonateľná prekážka voči rozhodovacím právomociam MÚ!

 1. Z horeuvedeného dôvodu ostáva otvorenou otázka reprezentatívnosti vzorky klientov evidovaných Linkou Senior.


 


 

Bratislava, 31. 07. 2017

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac máj 2017

SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac máj 2017

(súčasť projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi")


 

Organizácia: Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka, č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. M. Panáková


 

OKRUH ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH LINKOU SENIOR V MESACI 052017:

 1. Poradenstvo seniorom, ktorí sa dlhodobo nachádzajú v situácii sociálnej núdze (vr. príslušníkov slov. menšiny napr. z Rumunska, ktorí sa rozhodli pre návrat do vlasti predkov).

V tejto súvislosti viacerí poukazujú na nedostatky sociálnej výdajne, a to v zásobovaní (nepravidelné zásobovanie, nízke dodávky - seniori musia čakať 3,5 - 4 h pred otvorením predajne, aby si mohli tovar zakúpiť!).

Ďalší problém je úzky sortiment tovaru i jeho nekvalita (mliečne výrobky po záruke, závadné mäso,..).


 

Opačný problém, i keď menej častý, sa týka poradenstva seniorom vo vyššom veku, ktorí riešia situáciu predaja majetku.

 1. Poradenstvo zdravotne odkázaným seniorom - najmä tým s vážnymi diagnózami, ktorí uprednostňujú „byť volanými" pred vlastnou aktivitou (cit. „..zabúdam, kde som si poznačil číslo ap.").

 2. Početnú skupinu tvoria z pohľadu spoločnosti „bezproblémoví" osamelí seniori, ktorí cit. „..nechcem nikoho zaťažovať", nepoberajú žiadne sociálne dávky, žijú však izolovane (najmä po úmrtiach blízkych, nezriedka i detí), a ktorí vyžadujú skôr psychologické intervencie.

V tejto súvislosti využívaná mediátorsko – sprostredkovateľská funkcia Linky na znižovanie ich sociálnej izolovanosti a podpory vzájomných kontaktov.

 1. Pozitívne príklady seniorov predstavujú aktívni seniori, či už v zmysle venovania sa konkrétnemu koníčku alebo aktívnych v zmysle poukazovania na nedostatky v našom okolí (v tomto smere napr. i prostredníctvom Linky podpora podnetu 92 - ročného seniora adresovanú na Magistrát pre roky neriešenú situáciu chodníka vo vnútrobloku za podchodom z Robotníckej ul.).

 2. Z evidencie Linky (zavedenej Mgr. E. Tomkovou) vyradení 2 klienti:

jedna z dôvodu nedoslýchavosti a druhá z dôvodu nespĺňania kritérií na zaradenie do projektu.

 

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Vzhľadom na horeuvedené fakty sa javí opodstanené prehĺbiť spoluprácu so Soc. odborom MÚ tak, aby mohli byť do evidencie zahrnutí všetci klienti (nielen náhodný výber), a to i z dôvodu, že mnohí zo sociálneho hľadiska „bezproblémoví" seniori sú zo psychologického hľadiska sociálne izolovaní občania a potrebujú psychologickú podporu),

 2. MÚ by mohol vytvoriť tablo, kde by sa postupne dávali fotografie seniorov, ktorí prispeli ku zlepšeniu kvality života v BA 3 - Nové Mesto.


 


 

Bratislava, 31. 05. 2017

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac apríl 2017

S P R Á V A   k dohode o pracovnej činnosti za mesiac apríl 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)

 

Organizácia: Miestny úrad BA - Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková

 

OKRUH PROBLÉMOV, S KTORÝMI SA OBČANIA OBRACALI NA LINKU SENOR V MESIACI APRÍLI:

 1. Pokračovanie (z 032017) v informovaní občanov o zapájaní sa do systému zberu bioodpadu zo záhrad. Usmernenie seniorov - majiteľov RD na možnosť obrátiť sa na Odd. miestnych daní, poplatkov a licencií (osobne al. poštou, nie emailom!) na Blagojevovu 9, 850 05 BA, nie na Odd. životného prostredia MÚ.
 • Ponuka sa týka ako (zelených) kompostérov (kompost využívaný na vlastné účely), tak (hnedých) kontajnerov na odvoz bioodpadu sezónne v intervale 1x za 2 týždne spoločnosťou OLO,  vr. zľavy za komunálny odpad.
 • Distribúcia začne prebiehať v marci, prvé odvozy po 15. 3. 2017.
 1. Informácia pre klientov miestnych častí o zľave na daň z nehnuteľností. V roku 2017              môžu o zľavu požiadať už seniori, ktorí v tomto roku dovŕšia 66 rokov. (Zľava sa nevzťahuje na podnájomníkov – viď dlhodobý bytový problém p. Dagmar Foltýnovej v reštituovanom bytovom dome).
 2. V rámci oboznamovania verejnosti s Aktivitami samosprávy dňa 24. 4. 2017  účasť seniorov využitá na rozšírenie evidencie o nových záujemcov o Linku Senior.
 3. Telefonické poradenstvo v prípade zdravotných problémov. V jednom z prípadov klientka po inf. vet. vyjadrila požiadavku na doprovod inej osoby - nevedela však potvrdiť, či jej bolo vydané rozhodnutie o sociálnej odkázanosti.
 4. Zaujímavý individuál. podnet inicioval klient vo vyššom veku, cit.:".. ktorý by sa rád naučil byť presný"; podpora osobnostnej zmeny terapeutickým prístupom.
 5. Prostredníctvom Linky Senior priebežné dopĺňanie súhlasných vyjadrení klientov so spracovávaním ich osobných údajov.
 6. Vyradenie z evidencie 8 klientov, z toho:
 • 7 klientov, z obdobia pôsobenia p. Evy Tomkovej  na Linke Senior, z týchto dôvodov:
 • v 1 prípade pre poruchy sluchu,
 • v 2 prípadoch pre dlhodobú neúspešnosť tel. kontaktu,
 • v 4 prípadoch pre osobné dôvody (cit.zo záznamu:"..aj tak mi nepomôžete"),
 •  v 1 prípade pre úmrtie, ktoré poukazuje na negatívne okolnosti osamelosti. Klientka, ktorá problém v období sviatkov „riešila" hospitalizáciou,  počas ktorej utrpela fraktúru krčka stehennej kosti, malo de facto, a to nielen v jej prípade,  fatálne následky.

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Vzhľadom na horeuvedené fakty by bolo vhodné:
 1. prehĺbiť spoluprácu so Soc. odborom MÚ tak, aby mohli byť do evidencie zahrnutí  všetci potencionálni klienti (nielen náhodný výber), ktorí potvrdia súhlas so spracovaním ich osobných údajov,
 2. rozšíriť sociálne služby o možnosť poskytovania osobného kontaktu v prípadoch, kde už nie je možný tel. kontakt pre rôzne zdravotné obmedzenia.
 3. Motivácia pre osobnostnú zmenu - napriek vyššiemu veku - nepriamo poukazuje na opodstanenosť zriadenia Linky Senior (okrem poskytovaných soc. služieb možnosť reagovať na individuálne potreby ľudí v seniorskom veku).

Bratislava, 30. 04. 2017

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac marec 2017

S P R Á V A   k dohode o pracovnej činnosti za mesiac marec 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)

 

Organizácia: Miestny úrad BA – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková

 

Okruh problémov, s ktorými sa občania obracali na Linku Senior v mesiaci novembri:

 1. Viacerí majitelia RD sa obracali na Linku so žiadosťou na MÚ o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad. V súvislosti so skvalitňovaním separovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad hradeného z miestneho poplatku za komunálne odpady sa obracali so žiadosťou o (zelené) komposteri a ich distribúciu  cez MÚ.
 2. Pretrvávajúce problémy občanov s nízkym SD. Napriek využívaniu Sociálnej výdajne potravín v Tržnici na Trnavskom Mýte za zvýhodnené ceny odporúčam podanie žiadosti na MÚ o sociálnu výpomoc jednorázovú, resp. nad rámec podľa stanoveného limitu nad výšku bežných nákladov;  informujem o zľave z dane z nehnuteľností pre tento rok u seniorov, ktorí v r. 2017 dovŕšia 66 rokov).
 3. Osobný kontakt a individuálna intervencia v prípade psychického bloku pri chôdzi („desenzitizácia" chôdze po schodoch v dome bez výťahu).
 4. Obhliadka lokality vo vnútrobloku, na ktorú upozorňuje 92-ročný senior od r. 2007!!!

Senior upozorňuje na dva problémy:

 • Opravu vnútroblokového úseku cesty za Podchodom na Robotníckej ul. od Strediska kultúry ku garážam (parkujúce autá permanentne  zhoršujú prechod najmä pre chodcov, mamičky s kočíkmi, bicyklistov, seniorov).
 • Druhý podnet sa týka výsadby nových stromov po výrube stromov v športovom areáli za panelákom na Plzenskej 1-3, čoho dôkazom sú  jamy po výrube pôvodných stromov, resp. obrovské pne.
 1. Vyradenie seniorov z evidencie Linky:
 • v jednom prípade pre umiestnenie obyvateľky do zariadenia pre seniorov po operácii TEP a fraktúre, ku ktorej došlo počas hospitalizácie,
 • v druhom prípade pre dlhodobé vyradenie telefonickej linky z prevádzky.
 1. Aktuálna spätná väzba ku kvalite stravy cit.:"Strava je horšia ako bola".

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Z rozhovorov s osamelými seniormi vyplýva opodstatnenosť Klubov seniorov, ktoré oi. prispievajú k lepšej informovanosti obyvateľov v danej lokalite (najmä tých, ktorí uprednostňujú osobný kontakt pred internetom).
 2. REALIZOVAŤ  NÁVRHY 92 – ROČNÉHO, SPOLOČENSKY AKTÍVNHO SENIORA
 • Opravu cesty vo vnútrobloku za Podchodom z Robotníckej ul.,

KTORÝ BY UĽAHČIL ŽIVOT V DANEJ LOKALITE A MOHOL PREDÍSŤ ÚRAZOM, ZA KTORÉ BY SI OBETE MOHLI NÁROKOVAŤ OD ZODPOEDNÝCH FINANČNÉ ODŠKODNENIE,

 • Výsadbu nových stromov po výrube stromov v športovom areáli za panelákom na Plzenskej 1-3.

            Oba návrhy zdôrazňujem preto, že súčasná spoločnosť sa stáva „dlhovekou"

            a dehumanizovanou.

            Podporou sociálnej angažovanosti podporujeme jeden z predpokladov zdravia

            v starobe – rešpektovaním príslušnosti k sociálnej komunite, resp. v opačnom

            prípade podporujeme defetizmus, tj. podporovanie pasivity, nezáujmu a

            ľahostajnosti občanov k sebe aj  druhým.

 1. Dodatočné zabezpečenie a distribúciu kompostérov určených pre biologicky     rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad.
 2. VZHĽADOM NA OPAKOVANÉ VÝHRADY KU KVALITE STRAVY (viacerými stravníkmi) odp. zmenu dodávateľa (formou verejného obstarávania).

Bratislava, 31. 03. 2017

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last