Späť

Informácia o spokojnosti/nespokojnosti seniorov s dodávanou stravou

Informácia

o spokojnosti/nespokojnosti seniorov s dodávanou stravou


 

Požiadavka na odber/donášku stravy je často primárnym ukazovateľom miery sebestačnosti, resp. prechodnej/trvalej sociálnej odkázanosti seniorov. Prechodnou formou rozumieme najmä sociálnu odkázanosť vyplývajúcu z náhlej straty mobility, viď postoperačné stavy pohybového aparátu. Kvalita stravy tak vo významnej miere ovplyvňuje priebeh liečby, rekonvalescencie a návratu seniorov k aktívnemu spôsobu života.

AKÁ STRAVA JE DODÁVANÁ (ZDRAVOTNE HANDIKAPOVANÝM) OBČANOM V PODMIENKACH MÚ?

Vychádzame z hodnotenia relatívne najzraniteľnejšej skupiny osamelo žijúcich občanov prostredníctvom Linky Senior od 01. 09. 2016 do 31. 10. 2017.

Už v správe o činnosti za mesiac 092016 som uvádzala konkrétne výhrady občanov ku kvalite stravy (cit. strava bez možnosti výberu, nezohľadňujúca dietologické požiadavky, najmä presolené jedlá). Pretrvávajúce problémy ma viedli k odporúčaniu zmeny dodávateľa formou verejného obstarávania (102016); do výberového konania zapojiť reštauračné zariadenie Zdravíčko z miestnej časti BA N.M.III.!

Od januára 2017 sa novým dodávateľom stravy stala firma Gutty z Gajár – ponúkajúca výber z dvoch jedál, z toho malo byť 1 jedlo šetriace. Už v správe za mesiac 022017 som na základe negatívnej spätnej väzby od pravidelných odberateľov bola nútená konštatovať, že kvalita dovážanej stravy sa nezlepšila, dokonca v 032017 nespokojnosť s dovážanou stravou prevýšila nespokojnosť s predchádzajúcim dodávateľom! Už od ďalšieho mesiaca som preto iniciovala opäť zmenu dodávateľa. V správe za mesiac 082017 som bola nútená poukázať na protichodné hodnotenie kvality stravy prostredníctvom linky a hodnotením Sociálnej komisie (viď článok v Hlase Nového Mesta č.9/2017), čo zrejme súviselo s preferovaním nekonfliktného postoja na verejnosti vs. zabezpečením väčšej anonymity, objektivity prostredníctvom Linky Senior. Z konkrétnych výhrad seniorov uvádzam cit. najlacnejšie ingrediencie, lacné polievky, nekvalitné mäso, stereotypný jedálny lístok, nutnosť viacnásobného ohrievania stravy, od svedka konkrétnej manipulácie s jedlom:"mäsové rezne boli v lete(!) dopravované do denného centra v igelitovom vreci!" ap., čo je oi. v protiklade s deklarovaným zámerom pripravovať stravu zo sezónnych surovín).

Sociálne služby pre dôchodcov, vr. zabezpečenia stravy poskytuje MÚ v súlade s ustanovením zákona č. 448/2008. Zabezpečenie služby negarantuje automaticky jej kvalitu. V tomto smere plní a do budúcnosti môže naďalej plniť nezastupiteľnú funkciu Linka Senior, zabezpečujúca väčšiu anonymitu občanov, a tým väčšiu objektivitu pri zisťovaní spokojnosti/nespokojnosti občanov so sociálnymi službami vo všeobecnosti.

V záujme skvalitnenia stravy pre seniorov predkladáme na žiadosť p. poslankyne Ing. Kataríny Šebejovej, PhD., vedúcej Sociálnej komisie, požiadavku na zmenu doterajšieho dodávateľa stravy vo verejnom obstarávaní.


 

Bratislava, 30. 10. 2017

Vypracovala: PhDr. M. Panáková


 

co Ing. Katarína Šebejová, PhD., poslankyňa

predsedníčka Sociálnej komisie

 


 


 


 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last