Späť

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac december 2017

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac december 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA - Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI DECEMBRI BOLI ZAMERANÉ NA:

  1. Iniciovanie rozhovorov s klientami, zameraných na informovanie o potrebe podania žiadosti na vianočné posedenie (najmä tých seniorov, ktorí nenavštevujú denné centrá).

  2. Telefonické intervencie u p. Dáni v individuálnych prípadoch, kedy sme žiadali o výnimku k účasti na vianočnom posedení po podaní žiadosti, priamo až na mieste konania v hoteli Devín.

  3. Monitorovanie spokojnosti/nespokojnosti seniorov s vianočným posedením s týmto výsledkom:

počet dotazovaných seniorov: 26, z toho v dvoch prípadoch bol kontakt neúspešný.


 

Vianočného posedenia sa zúčastnilo 15 klientov, ktorí vyjadrili spokojnosť s lokalitou, programom, individuálnymi 3,5 kg balíčkami, len v jednom prípade bola vyslovená výhrada ku kvalite podávaného jedla - nedovarené, vyprážané?


 

9 seniorov sa podujatia nezúčastnilo, z toho:

  • 4 zo subjektívnych dôvodov,

  • 3 pre obmedzenú mobilitu, z toho 1 klientka odkázaná na invalidný vozík (cit."To nie je pre mňa.."),

  • 1 pre neinformovanosť (napriek členstvu v DC Mierová kolónia),

  • 1 pre nesplnenie kritéria osamelosti (išlo o seniora vo veku 83 rokov).


 

OPATRENIA NA ZVÝŠENIE EEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSYTOVANYCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

  1. Koordinovanie vzájomnej spolupráce medzi dennými centrami seniorov a Linkou Senior u tých seniorov, ktorí sú členmi denných centier a súčasne sú evidovaní v databáze Linky Senior; viď neúčasť seniorov na vianočnom posedení pre neinformovanosť členov zo strany DC ( Mierová kolónia).

  2. Čo sa týka účasti na vianočnom posedení, odporúčame zvážiť okrem kritéria osamelosti i kritérium veku - hranice, od ktorej by sa tolerovala aj účasť „neosamelých" seniorov, ktorí by o účasť mali záujem.


 

Bratislava, 29. 12. 2017

 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last