Späť

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac marec 2018

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac marec 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI MARCI BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Pokračovanie v monitorovaní klientov so zameraním na:

 • podporu pri rozhodovaní/riešení sociálnych situácií,

 • podpora komunikovať o svojich potrebách, napriek fyziologickým obmedzeniam (napr. asertívne požiadanie o pridanie hlasitosti v prejave blízkych ap.),

 • podpora otvorenej komunikácie („Prečo mi to nepovie syn?"),

 • poskytnutie poradenstva pri nevyžiadaných telefonátoch (napr. „Moment, prosím" a nechať vyvesený telefón, pokiaľ 2. strana nezloží ap.).

 1. Dohodnutie osobnej návštevy u klienta po nahlásení opakovaných falošných telefonátov kriminalistami z Obv. odd. Polície v kvôli identifikácii hlasu zo zachytených nahrávok.

 2. Zaangažovanie sa do zabezpečenia vstupeniek pre všetky potencionálne záujemkyne z Linky Senior o účasť na podujatí pri príležitosti MDŽ v spolupráci s Odd. komunikácie, kultúry a športu. Ide o „najohrozenejšiu" skupinu, ktorá bola odkázaná na informovanosť len z letákov, ktoré boli doručované v čase, kedy bola kapacita v Istropolise už obsadená!!

 3. Pokračovanie v individuálnej terapii u klienta s chronickým ochorením.

 4. Pokračovanie v individuálnej terapii s klientom so zameraním na riešenie vzťahových problémov - podpora aktívneho (nie sebapresadzujúceho) riešenia problémov vs. častá tendenciia unikať od problémov/vzťahov, čo sek. pocit sociálnej izolácie prehlbuje.


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Iniciovanie spolupráce medzi MÚ a Linkou Senior pri organizovaní oficiálneho typu podujatí (pri príležitosti MDŽ, vianočnom posedení ap.) v záujme predchádzania organizačným chybám (napr. u „najohrozenejšej" skupiny sociálne izolovaných seniorov).

 2. Urgencia podnetu podaného zo strany MÚ na Magistrát ohľadne úpravy vnútrobloku v lokalite BA III za podchodom z Robotníckej ul. (pôvodný podnet predložený na MÚ v r. 2011!?!).


 

Bratislava, 31. 03. 2018


 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last