Späť

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac október 2018

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac október 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI OKTÓBRI BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Pravidelné monitorovanie občanov, najmä s roč. narodenia 1928+ (v tomto smere sa potvrdzuje terapeutický efekt vzťahovej väzby; pozn. budovanie domovov seniorov bez ponuky vzťahových väzieb nerieši sociálnu izoláciu seniorov - napriek ich materiálnemu zabezpečeniu).

 2. Opakované evidovanie nespokojnosti s terajším dodávateľom stravy a individuálne hľadanie náhradných dodávateľov.

 3. Priebežné poskytovanie informácií o sociálnych službách poskytovaných MÚ pre seniorov.

 4. Upozornenie na potrebu podania žiadosti o pridelenie vianočného príspevku (pri plnení finančného limitu pre SD do 400,00 €):

 • časť klientov informovaná prostredníctvom Sociálnej výdajne (v tomto smere robí nezastupiteľnú úlohu p. Repáňová),

 • časť klientov informovaná prostredníctvom opatrovateliek z MÚ,

 • časť seniorov si nárok neuplatňuje - napr. z dôvodu obmedzenej mobility, cit.".. pre zdravotné dôvody si už žiadosť nepodám..".

 1. Pokračovanie v individuálnej terapii – riešenie vzťahových problémov ako kľúčových pre riešenie problému s bývaním (po darovaní vlastného bytu a presťahovaní sa do podnájmu).

 2. Vyradenie 1 klientky z dôvodu presťahovania sa do inej mestskej časti BA.

 3. Vyradenie 6 klientov z evidencie z dôvodu nefunkčnosti telefonickej linky (zrušenie?).


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Transparentne a odborne riešiť zmenu doterajšieho dodávateľa stravy (z Gajár, ktorému v 112018 končí zmluva) a zaradením špeciálneho zariadenia „Zdravíčko" (z miestnej časti BA 3) do verejného obstarávania.


 

Podkladovú správa pre Sociálnu komisiu som vypracovala na základe odporúčaní získaných od klientov a predložila p. poslankyni Ing. K. Šebejovej, PhD. na jej žiadosť dňa 31. 08. 2018).

 1. Zvážiť prideľovanie vianočného príspevku bez stanovenia limitu pre SD z dôvodu, že nie každý senior, ktorému nárok vzniká, si oň reálne žiada.

 2. Doriešiť spoluprácu medzi sociálnym odborom MÚ a Linkou Senior: napr. k potvrdeniu zrušenia telefonickej linky Telekom požaduje údaje, ktoré je možné poskytnúť len pri spolupráci so sociálnym odborom.

Bratislava, 31. 10. 2018

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last