Späť

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac september 2018

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac september 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI SEPTEMBRI BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Pravidelné monitorovanie občanov, najmä s roč. narodenia 1928+ a závažnými, často viacnásobnými zdravotnými postihnutiami, ktorí hovory aj sami vyžadujú!

 2. Pri monitorovaní občanov odkázaných na sociálnu pomoc (napr. pri nákupoch, upratovaní ap.) bolo zistené, že napriek odkázanosti na využívananie služieb, cit."..služby sú stavané pre opatrovateľov, nie opatrovaných!!..; nákupy v najbližšom okolí znamenajú, že sa nákup predraží často o tretinu" ap.).

 3. Pri občanoch odkázaných na donášku stravy je časté uprednostňovanie iných zdrojov pred ponukou MÚ, a to z dôvodu:

 • väčšieho výberu jedál,

 • zabezpečenia donášky jedál zdarma (napr. cez Charitu).

 1. Pokračovanie v individuálnej terapii:

 • na žiadosť klienta s kardiologickým ochorením (a sek. s problémami s mobilitou) zabezpečenie zmeny KC v blízkosti bydliska klienta.

 1. Vyradenie 1 klienta z evidencie z dôvodu úmrtia.

 2. Zaradenie nového klienta do evidencie na základe náhodného osobného stretnutia (z miestnej časti BA 3, doposiaľ neevidovaného v rámci Linky Senior).


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVNÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Neodkladne riešiť zmenu terajšieho dodávateľa stravy (z Gajár), ktorému v 112018 končí zmluva s MÚ + neodkladne zaradiť špeciálne zariadenie „Zdravíčko" (z miestnej časti BA 3!!) do verejného obstarávania.

Podkladová správa pre Sociálnu komisiu bola vypracovaná na základ odporúčaní získaných od klientov a predložená p. poslankyni Ing K. Šebejovej, PhD.

 1. Výhrady občanov k poskytovaným sociálnym službám:

 • Opakovane spôsob ponuky kult. podujatí pre seniorov telefonickým objednávaním (ktoré je napr. pre zrakovo postihnutých d i s k r i m i n a č n é a demotivuje i tých, ktorí by sa za iných okolností akcií zúčastnili.

 • Informácie o kultúrnych podujatiach bez dostatočného časového predstihu (napr. info z 30. 09. o podujatí konanom 02. 10. je neaktuálne pre občanov, ktorí si potrebujú zabezpečiť doprovod ap.).

 1. Doriešenie nevyhnutnej formy spolupráce medzi Soc.odborom MÚ a Linkou Senior, čo súvisí so zdôvodnením opodstatnenosti Projektu a Linky:

 • pre koho je Projekt určený (t.č. je možné rozšírenie telefonických intervencií len náhodnými stretnutiami..).


 

Bratislava, dňa 30. 09. 2018

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last