Späť

SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac júl 2017

S P R Á V A  k dohode o pracovnej činnosti za mesiac júl 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktami)


 

Organizácia: Miestny úrad BA – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 


 

OKRUH PROBLÉMOV, S KTORÝMI SA OBČANIA OBRACALI NA LINKU SENIOR V MESIACI JÚLI:

  1. Intervencie pri riešení individuálnych problémov:

  • formou dištančného poradenstva pri riešení krátkodobých problémov,

  • formou individuálnej psychoterapie pri riešení chronických problémov.

  1. Angažovanie sa pri propagácii Letnej univerzity pre seniorov od 1. do 10. 08. 2017, konanej v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Z doposiaľ oslovených klientov:

  • od 7 - ich klientov získaná pozitívna spätná väzba, prejavili záujem o selektívnu účasť podľa tematického zamerania,

  • od 2 - och klientov získaná negatívna spätná väzba,

  • s ďalšími potencionálnymi záujemcami sa v čase volania nepodarilo spojiť.

  1. Prírastky v evidencii klientov za I. polrok 2017: 4 , čo súviselo s osobnou iniciatívou počas komunitných stretnutí a z odporučení priateľov už evidovaných klientov.

Ako vyplýva zo štatistického prehľadu, mala meststská časť Bratislava - Nové Mesto k 31. 06. 2017 - 36 314 obyvateľov, z toho v postproduktívnom veku (tj. 65 +) 7 061 obyvateľov, čo predstavuje 19,44 %. Chýba však  informácia o počte osamelých ľudí, z ktorých je v evidencii Linky Senior za dané obdobie 75 obyvateľov.

Otvorenou tak zostáva otázka dostupnosti tejto formy sociálneho kontaktu/ pomoci pre ďalších prípadných záujemcov.


 


 

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

  1. JEDNOZNACNÉ VYMEDZENIE SOCÁLNYCH KOMPETENCIÍ MEDZI: MIESTNYM ÚRADOM – KOMUNITNÝMI CENTRAMI – SOCIÁLNOU KOMISIOU -- LINKOU SENIOR v záujme skvalitnenia sociálnej pomoci obyvateľom mestskej časti BA - Nové Mesto.

Uplatňovanie zákona o ochrane osobných údajov sa t.č. javí ako neprekonateľná prekážka voči rozhodovacím právomociam MÚ!

  1. Z horeuvedeného dôvodu ostáva otvorenou otázka reprezentatívnosti vzorky klientov evidovaných Linkou Senior.


 


 

Bratislava, 31. 07. 2017

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last