Späť

SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac marec 2017

S P R Á V A   k dohode o pracovnej činnosti za mesiac marec 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)

 

Organizácia: Miestny úrad BA – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková

 

Okruh problémov, s ktorými sa občania obracali na Linku Senior v mesiaci novembri:

 1. Viacerí majitelia RD sa obracali na Linku so žiadosťou na MÚ o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad. V súvislosti so skvalitňovaním separovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad hradeného z miestneho poplatku za komunálne odpady sa obracali so žiadosťou o (zelené) komposteri a ich distribúciu  cez MÚ.
 2. Pretrvávajúce problémy občanov s nízkym SD. Napriek využívaniu Sociálnej výdajne potravín v Tržnici na Trnavskom Mýte za zvýhodnené ceny odporúčam podanie žiadosti na MÚ o sociálnu výpomoc jednorázovú, resp. nad rámec podľa stanoveného limitu nad výšku bežných nákladov;  informujem o zľave z dane z nehnuteľností pre tento rok u seniorov, ktorí v r. 2017 dovŕšia 66 rokov).
 3. Osobný kontakt a individuálna intervencia v prípade psychického bloku pri chôdzi („desenzitizácia" chôdze po schodoch v dome bez výťahu).
 4. Obhliadka lokality vo vnútrobloku, na ktorú upozorňuje 92-ročný senior od r. 2007!!!

Senior upozorňuje na dva problémy:

 • Opravu vnútroblokového úseku cesty za Podchodom na Robotníckej ul. od Strediska kultúry ku garážam (parkujúce autá permanentne  zhoršujú prechod najmä pre chodcov, mamičky s kočíkmi, bicyklistov, seniorov).
 • Druhý podnet sa týka výsadby nových stromov po výrube stromov v športovom areáli za panelákom na Plzenskej 1-3, čoho dôkazom sú  jamy po výrube pôvodných stromov, resp. obrovské pne.
 1. Vyradenie seniorov z evidencie Linky:
 • v jednom prípade pre umiestnenie obyvateľky do zariadenia pre seniorov po operácii TEP a fraktúre, ku ktorej došlo počas hospitalizácie,
 • v druhom prípade pre dlhodobé vyradenie telefonickej linky z prevádzky.
 1. Aktuálna spätná väzba ku kvalite stravy cit.:"Strava je horšia ako bola".

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Z rozhovorov s osamelými seniormi vyplýva opodstatnenosť Klubov seniorov, ktoré oi. prispievajú k lepšej informovanosti obyvateľov v danej lokalite (najmä tých, ktorí uprednostňujú osobný kontakt pred internetom).
 2. REALIZOVAŤ  NÁVRHY 92 – ROČNÉHO, SPOLOČENSKY AKTÍVNHO SENIORA
 • Opravu cesty vo vnútrobloku za Podchodom z Robotníckej ul.,

KTORÝ BY UĽAHČIL ŽIVOT V DANEJ LOKALITE A MOHOL PREDÍSŤ ÚRAZOM, ZA KTORÉ BY SI OBETE MOHLI NÁROKOVAŤ OD ZODPOEDNÝCH FINANČNÉ ODŠKODNENIE,

 • Výsadbu nových stromov po výrube stromov v športovom areáli za panelákom na Plzenskej 1-3.

            Oba návrhy zdôrazňujem preto, že súčasná spoločnosť sa stáva „dlhovekou"

            a dehumanizovanou.

            Podporou sociálnej angažovanosti podporujeme jeden z predpokladov zdravia

            v starobe – rešpektovaním príslušnosti k sociálnej komunite, resp. v opačnom

            prípade podporujeme defetizmus, tj. podporovanie pasivity, nezáujmu a

            ľahostajnosti občanov k sebe aj  druhým.

 1. Dodatočné zabezpečenie a distribúciu kompostérov určených pre biologicky     rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad.
 2. VZHĽADOM NA OPAKOVANÉ VÝHRADY KU KVALITE STRAVY (viacerými stravníkmi) odp. zmenu dodávateľa (formou verejného obstarávania).

Bratislava, 31. 03. 2017

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last