Späť

SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac máj 2017

SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac máj 2017

(súčasť projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi")


 

Organizácia: Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka, č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. M. Panáková


 

OKRUH ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH LINKOU SENIOR V MESACI 052017:

  1. Poradenstvo seniorom, ktorí sa dlhodobo nachádzajú v situácii sociálnej núdze (vr. príslušníkov slov. menšiny napr. z Rumunska, ktorí sa rozhodli pre návrat do vlasti predkov).

V tejto súvislosti viacerí poukazujú na nedostatky sociálnej výdajne, a to v zásobovaní (nepravidelné zásobovanie, nízke dodávky - seniori musia čakať 3,5 - 4 h pred otvorením predajne, aby si mohli tovar zakúpiť!).

Ďalší problém je úzky sortiment tovaru i jeho nekvalita (mliečne výrobky po záruke, závadné mäso,..).


 

Opačný problém, i keď menej častý, sa týka poradenstva seniorom vo vyššom veku, ktorí riešia situáciu predaja majetku.

  1. Poradenstvo zdravotne odkázaným seniorom - najmä tým s vážnymi diagnózami, ktorí uprednostňujú „byť volanými" pred vlastnou aktivitou (cit. „..zabúdam, kde som si poznačil číslo ap.").

  2. Početnú skupinu tvoria z pohľadu spoločnosti „bezproblémoví" osamelí seniori, ktorí cit. „..nechcem nikoho zaťažovať", nepoberajú žiadne sociálne dávky, žijú však izolovane (najmä po úmrtiach blízkych, nezriedka i detí), a ktorí vyžadujú skôr psychologické intervencie.

V tejto súvislosti využívaná mediátorsko – sprostredkovateľská funkcia Linky na znižovanie ich sociálnej izolovanosti a podpory vzájomných kontaktov.

  1. Pozitívne príklady seniorov predstavujú aktívni seniori, či už v zmysle venovania sa konkrétnemu koníčku alebo aktívnych v zmysle poukazovania na nedostatky v našom okolí (v tomto smere napr. i prostredníctvom Linky podpora podnetu 92 - ročného seniora adresovanú na Magistrát pre roky neriešenú situáciu chodníka vo vnútrobloku za podchodom z Robotníckej ul.).

  2. Z evidencie Linky (zavedenej Mgr. E. Tomkovou) vyradení 2 klienti:

jedna z dôvodu nedoslýchavosti a druhá z dôvodu nespĺňania kritérií na zaradenie do projektu.

 

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

  1. Vzhľadom na horeuvedené fakty sa javí opodstanené prehĺbiť spoluprácu so Soc. odborom MÚ tak, aby mohli byť do evidencie zahrnutí všetci klienti (nielen náhodný výber), a to i z dôvodu, že mnohí zo sociálneho hľadiska „bezproblémoví" seniori sú zo psychologického hľadiska sociálne izolovaní občania a potrebujú psychologickú podporu),

  2. MÚ by mohol vytvoriť tablo, kde by sa postupne dávali fotografie seniorov, ktorí prispeli ku zlepšeniu kvality života v BA 3 - Nové Mesto.


 


 

Bratislava, 31. 05. 2017

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last