Preskoč na obsah

Správa z realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie (marec 2015)

Autor/ka: Ewa Tomková
správa z realizácie projektu

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Marec 2015

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac marec 2015 v tomto znení:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. Tento mesiac sa niesol v znamení opakovaných telefonátov, kedy som oslovovala ľudí s cieľom prevencie - preverenie ich sociálnej situácie, t. j. či sa niečo nezmenilo, či niečo nepotrebujú (reagovali veľmi pozitívne, tešili sa z opätovných telefonátov, že som na nich nezabudla).

Niektorých z oslovených občanov ma informovali o tom, že nedostali do svojich schránok hlasovacie lístky, ale ani Hlas nového mesta.

Je viac než dôležité, aby sociálne oddelenie malo informácie o projekte ako i osobe, ktorá tento projekt realizuje. Dôvodom je skutočnosť, že pri preverení – potvrdení mojej identity mi seniori uviedli, že zavolali na úrad, a okrem pani Vojtechovej nik nevie nič o projekte, ani o mojej osobe. Dochádza tak k pretrhnutiu kontaktu a utvrdeniu nedôvery seniorov. Požiadali ma, aby som im viac nevolala, lebo klamem, a na úrade nik o mne nič nevie.

Navrhujem doriešiť moje pôsobenie na miestnom úrade, nakoľko čoraz viac seniorov považuje telefonáty za neosobné a rady by sa porozprávali osobne.

 

Doporučujem:

 1. pokračovať v aktualizácii údajov v zozname – spolupráca s vedúcou soc. oddelenia

 2. doriešiť spoluprácu s vedúcimi denných centier (zúčastnenie sa na aktivitách centier)

 3. informovanie o tom, aké aktivity pripravuje miestny úrad (napr. o veľkonočnej akcii som sa dozvedela iba náhodou vďaka jednej z oslovených respondentiek)

 4. chýba mi spätná väzba s úradom – nemám informácie o tom, ako sa naložilo s informáciami ktoré som uviedla v správe alebo telefonicky oznámila Ing. Vojtechovej - poverenej vedením sociálneho oddelenia

 

Záver:_(v záujme ochrany osobných údajov, neuvádzame mená)

Nedovolala som sa

15 osôb

 

Obvinenie z toho, že som podvodníčka

1 osoba

 

Zriadenie výmennej burzy za podpory a spoluúčasti denných centier (medzi členmi i nečlenmi centra)

2 osoby

 

Nedôstojné podmienky na bývanie

1 osoba (viackrát som to avizovala v správach), 1 ososba, 1 osoba (umýva sa iba v lavóre)

 

Zlý zdravotný stav

2 ososby

 

Návrh na umiestnenie do zariadenia pre seniorov

2 ososby, 1 ososba (URGUJE KRÁSNU HÔRKU)

Riešenie situácie na Ul. Kukučínova – bezdomovci

1 ososba

 

Zavedenie služby pre seniorov, ktorí prídu z nemocnice

2 ososby

 

Zriadenie zastávky pred budovou SIS

1 ososba

 

Problémy s výberom v sociálnej výdajni (objednaných málo potravín)

1 ososba

 

Nedostali Hlas nového mesta

2 ososby

 

Hlasovacie lístky nedostali na Ul.:

3 ososby

 

Nespokojnosť s bytovou správou

2 osoby

 

Problémy so susedmi – neustále rušenie jej súkromia, nočného pokoja atď.

1 ososba

 

Upratovanie domácnosti

2 osoby

 

Malo by dôjsť k presťahovaniu sa do iného kraja (Banská Bystrica)

1 ososba

 

Nepatrí do časti BA -Nové Mesto

1 ososba

 

V Bratislave, 31.03.2015

zdroj: http://pr.banm.sk/liferay/prevencia-socialnej-izolacie-osamelych-starsich-ludi-pravidelnymi-kontaktmi

Priemerne (0 Hlasy)


Správa z realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie (február2015)

Autor/ka: Ewa Tomková

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Február 2015

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac február 2015 v tomto znení:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. V prípade opakovaných telefonátov išlo skôr o preverenie ich sociálnej situácie, t. j. či sa niečo nezmenilo, či niečo nepotrebujú (veľmi pozitívne reagovali, že som sa im opätovne ozvala, i keď nič nepotrebujú,) u nových členov to bolo iné. Musím uviesť, že i vďaka Ing. Vojtechovej - poverenej vedením sociálneho oddelenia bol tento mesiaca mimoriadne bohatý hlavne na nových členov, kt. spadajú do kategórie osamelých občanov, čo ma mimoriadne potešilo. Týchto seniorov som snažila najlepšie oboznámiť s náplňou a cieľom projektu, pýtala sa na ich sociálne zázemie a potreby. Na moje prekvapenie, všetci veľmi ochotne spolupracovali, viacerí z nich uviedli ,že o danom projekte už počuli od známych, kt. sme oslovili alebo sa o ňom dočítali v mesačníku „Hlas Nového mesta."

Oslovených občanov o. i. zaujímalo, ako si môžu vybaviť opatrovateľskú službu, čo musia pre to urobiť, koľko zaplatia za umiestnenie v zariadení pre seniorov, kde a kedy sa nim môžem stretnúť, v ktorej kancelárii na miestnom úrade sedím, kde ma môžu nájsť.

Dozvedela som sa však i to, že viacerí z nich majú zaujímavé koníčky (drotárstvo, maliarstvo, šperkárstvo, paličkovanie).

 

Doporučujem:

 1. pokračovať v aktualizácii údajov v zozname – spolupráca s Ing. Vojtechovou

 2. doriešiť moje pôsobenie na miestnom úrade (osobné kontakty so seniormi).

 

Záver:_(v záujme ochrany osobných údajov, neuvádzame mená)

Nedovolala som sa

21 osôb

 

Osobný kontakt

19 osôb

 

Nedôstojné podmienky na bývanie

1 osoba (viackrát som to avizovala v správach)

 

Umiestnený v zariadení pre seniorov - už som to avizovala!

1 osoba

 

Umiestnenie do zariadenia pre seniorov

2 osoby

 

Zavedenie služby pre seniorov, kt. prídu z nemocnice

1 osoba

 

Možnosť zdravotných náramkov

1 osoba

 

Pomoc pri práci so seniormi poskytnú

2 osoby

 

Pomoc s nákupmi pre seniorov

1 osoba

 

Opatrovateľská služba

1 osoba(iba niektoré úkony),

1 osoba

3 osoby (predčítavanie),

1 osoba(nákupy),

1 osoba (stravuje sa až večer, keď mu jedlo prinesie suseda)

 

Sprievod do denného centra

1 osoba

 

Pomoc so sprievodom pri napadaní snehu

1 osoba

 

Sprievod na lekárske vyšetrenie v rámci opatrovateľskej služby

1 osoba

 

Prišitie gombíkov a zošitie gumiek

1 osoba

 

Sociálny taxík

1 ososba

 

Upratovanie domácnosti

2 ososby

 

Sťažnosť na prístup majiteľov psov

1 osoba

 

Nedostáva „Hlas Nového mesta"

1 ososba

 

Darovanie oblečenia a upratanie 1x do roka

1 ososba

 

Málo lavičiek v blízkosti Ul. Račianska 61

1 osoba

 

Pomoc s prenosom obrazov na výstavu

1 osoba

 

 

Obstrihanie stromov pred domom

1 ososba

Upratanie buriny za plotom na Kuchajde

1 ososba

 

Vyčistenie garáži od buriny na Ul. Čsl. Parašutistov

1 ososba

 

Supervízia pre realizátora projektu

1 ososba

 

V Bratislave, 28.02.2015

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Január 2015

Autor/ka: Ewa Tomková

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Január 2015

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

Vyplývajúc z našich povinností, bolo našou úlohou podať si opätovný návrh na schválenie pre občanov MČ NM- BA známeho a v roku 2014 už rozbehnutého projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí". Napriek tomu, že som ešte začiatkom januára 2015 nevedela, či náš projekt dostane zelenú, nevzdala som to a začala s telefonátmi už po Troch kráľoch. Reagovala som tak nielen na potreby starších občanov v tejto mestskej časti, ktorí sa so stratou mobility alebo vážnymi zdravotnými ťažkosťami dostali do izolácie, ale predovšetkým, plnila som sľub, ktorý som mnohým z nich dala ešte v predošlom roku. Znel prosto: „ozvem sa Vám v novom roku, zatiaľ Vám želám všetko dobré, pevné zdravie ….a „teším sa na „opätovný príjem" v roku nasledujúcom."

Napriek tomu, že mi bolo zo strany sociálneho oddelenia prisľúbený aktualizovaný zoznam, nestalo sa tak, preto som bola nútená oddelenie sociálnych vecí navštíviť osobne. Po jeho osobnom i mailovom zaslaní Ing. Vojtechovou som sa snažila čo najskôr prejsť si databázu nových členov. Zistila som, že do nej naozaj pribudli noví osamelí občania, avšak i to, že viacerí z neho bez uvedenia dôvodu vypadli. Bola som tak nútená siahnuť po starom - porovnávať a dopĺňať. Pri viacerých menách chýbali telefonické kontakty (čo som už viackrát v správach uviedla), zoznam obsahoval i hostí osamelých občanov. Je to potrebné? Zoznam sa vyhotovuje iba na základe účasti na štedrovečernej večere?

 

Záver:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. V prípade opakovaných telefonátov išlo skôr o preverenie ich sociálnej situácie, t. j. či sa niečo nezmenilo, či niečo nepotrebujú, u nových členov to bolo iné. Snažila som sa ich čo najlepšie oboznámiť s náplňou a cieľom tohto projektu, pýtala sa na ich sociálne zázemie a potreby. Spočiatku boli nedôverčiví, avšak po vysvetlení situácie (žiaden podomový predaj...) sa ľadovec nedôvery roztopil a mnohí z opýtaných ocenili našu iniciatívu, náš záujem o nich, ako aj myšlienku celého projektu. Čo ma viac než potešilo, z množstva doposiaľ kontaktovaných občanov malo vysoké percento z nich primerane zabezpečené potreby, zdravotnú starostlivosť a opateru, či už zo strany príbuzných, priateľov alebo niekoho iného. Prekvapila ma i skutočnosť, že väčšina opýtaných žije napriek vysokému veku aktívnym spoločenským životom, zapájajú sa do činností v rôznych organizáciách, navštevujú krúžky, cvičia, chodia na prechádzky a zaujímajú sa o dianie v meste, spoločnosti aj vo svete. Každý z opýtaných praje projektu veľa úspechov.

Oslovených občanov o. i. zaujímalo, ako si môžu vybaviť opatrovateľskú službu, čo musia pre to urobiť, koľko zaplatia za umiestnenie v zariadení pre seniorov, sťažujú sa na vedenie denného centra pre seniorov - žiadajú zmenu vo vedení denného centra „Domovinka". Väčšina z opýtaných by uvítala osobný kontakt, pýtali sa, či a kedy môžu za mnou prísť osobne, kde ma môžu na miestnom úrade nájsť. Počiatočný rozhovor sa v nejednom prípade natiahol na hodinu, pričom som dostala i recepty na dolky či pirôžky. To ma naplnilo radosťou a upevnilo vo mne pocit, že projekt má zmysel.

 

Doporučujem:

 1. doplnenie a aktualizácia údajov v zozname – vzájomné prepojenie útvarov na MČ NM - BA

 2. chýbajú mi informácie - možnosť zasielania aktuálnych informácií, služieb, noviniek z MČ NM - BA

 3. doriešenie môjho pôsobenia na miestnom úrade (osobné kontakty so seniormi)

 

(v záujme ochrany osobných údajov, neuvádzame mená)

Nedovolala som sa

16 osôb

Predlženie činnosti Denného centra na Jeséniovej ul.

1 osoba

 

Nespokojnosť s vedúcou Denného centra Domovinka

1 osoba

 

Pomoc pri práci so seniormi poskytnú

2 osoby

 

Nedôstojné podmienky na bývanie

1 osoba (viackrát som to avizovala v správach),

1 osoba

 

Denné rozhovory

4 osoby

 

Opatrovateľská služba

1 osoba(iba niektoré úkony),

1 osoba(uvádza, že opatrovateľka je nepravidelná - nespoľahlivá)

1 osoba(vybavuje vnuk),

2 osoby (predčítavanie),

1 osoba(nákupy),

1 osoba(stravuje sa až večer, keď mu jedlo prinesie suseda)

 

Upratovanie

2 osoby

 

Zavedenie služby pre doma ležiacich alebo tých, kt. sa vrátili z nemocnice

1 osoba

 

V Bratislave, 31.01.2015

Priemerne (0 Hlasy)


Správa z realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie (december2014)

Autor/ka: Mgr. Ewa Tomková

Ako realizátor projektu pod názvom: „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými telefonickými kontaktmi," podávam za mesiac december nasledovnú správu:

So zoznamom sa i naďalej oboznamujem, nakoľko vykazuje viacero nezrovnalostí, ktoré som uviedla v správe za mesiac november 2014. Na stretnutí s Ing. Gabrielou Vojtechovou, poverenou vedením sociálneho oddelenia mi bol prisľúbený aktualizovaný zoznam, ktorý by mal doterajšiu situáciu zmeniť.

Nie je mi zrejmé (doriešené?):

 1. chýbajúce kontakty na ľudí v ňom uvedených má vyhľadať a doplniť koordinátor?

 2. pri viacerých menách sú uvedené značky, ktorým nerozumiem a nevedeli sa mi k nim vyjadriť: pracovníci kancelárie pre participáciu verejnosti ani Ing. Vojtechová (poverená vedením sociálneho oddelenia)

 3. chýba priame prepojenie so sociálnym oddelením (možnosť zasielania služieb, noviniek koordinátorovi e-mailom)

 

Napriek uvedeným nedostatkom sa snažím podať osamelým občanom čo najpresnejšie informácie. Telefonáty prebiehajú v dopoludňajších hodinách, málokedy v popoludňajších (seniori navštevujú už zväčša denné centrá) v domácich priestoroch.

 

Záver:

Mesiac december je obdobie adventu a čas vianočných sviatkov, preto som navrhla (nedostala som spätnú odozvu) telefonáty ukončiť so súhlasom MČ BA - NM dňa 20. decembra 2014. Napokon, dohodu o pracovnej činnosti mám uzatvorenú len do 31.12.2014.

Keďže mi oficiálne stanovisko o ukončení príp. predĺžení projektu nebolo oznámené, opatrne a v nádeji som sa so samotnými respondentmi - seniormi dohodla na opätovnom kontakte v mesiaci január 2015.

 

Dôležité – doporučujem kontaktovať:

(v záujme ochrany osobných údajov, neuvádzame mená)

Viackrát som zvonila, nedvíhajú: telefón:

6 osôb,

Osobný kontakt, žiadosť o umiestnenie do zariadenia pre seniorov

1 osoba

Upratovanie raz do roka dôveryhodnou osobou

2 osoby

Osobný kontakt, opatrovateľka, upratovanie domácnosti podľa potreby

1 osoba

Výrub stromov, ktoré jej zasahujú do domácnosti (tma a zvýšený účet za elektrinu), uprednostnila by menší porast, podnet bol už dávnejšie hlásený na príslušný odbor

2 osoby

Bytové pomery

1 osoba - býva v podnájme, kde sa nekúri, treba riešiť urgent jej situáciu, je ochotná i byt kúpiť, žiadosť má podanú už niekoľko rokov na príslušnom oddelení

1 osoba - v byte má vypnuté kúrenie, sprchovať a kúpať sa chodí k susede, súdny spor o byt

Osobný kontakt

2 osoby

Podanie žiadosti o umiestnenie do sanatória Krásna Hôrka - žiadna odozva

1 osoba

 

V Bratislave, 22.12.2014

Priemerne (0 Hlasy)


Prevencia - správa november 2014

Autor/ka: Ewa Tomková

Dňa 1.10.2014 som s Miestnym úradom Nové Mesto - (ďalej len MČ NM - BA) Bratislava uzavrela „Dohodu o pracovnej činnosti" na pracovné miesto realizátorky projektu pod názvom: „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými telefonickými kontaktmi." Projekt som prevzala po svojej predchodkyni p. Eve Dobiášovej.

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: November 2014

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Dňa 1.10.2014 som s Miestnym úradom Nové Mesto - (ďalej len MČ NM - BA) Bratislava uzavrela „Dohodu o pracovnej činnosti" na pracovné miesto realizátorky projektu pod názvom: „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými telefonickými kontaktmi." Projekt som prevzala po svojej predchodkyni p. Eve Dobiášovej.

Koncom októbra 2014 mi bol odovzdaný zoznam osamelých ľudí, ktorý v spolupráci s kanceláriou pre participáciu vypracovalo sociálnej oddelenie MČ NM - BA.

So zoznamom som sa pokúsila oboznámiť čo najpodrobnejšie, avšak pre človeka, ktorý nie je v danej problematike zainteresovaný, a ktorý nemal možnosť prevziať projekt od predchodkyne priamo, sa mi s ním pracuje ťažko, a to hneď z niekoľkých dôvodov:

 1. chýbajú kontakty na ľudí v ňom uvedených

 2. pri viacerých menách sú uvedené značky, ktorým nerozumiem a nevedeli sa mi k nim vyjadriť ani pracovníci kancelárie pre participáciu verejnosti.

 3. k dispozícii je viacero zoznamov, z ktorých nie je zrejmé či ide o duplicitu či akúsi kategorizáciu kontaktov

 4. chýba priame prepojenie so sociálnym oddelením (možnosť zasielania služieb, noviniek koordinátorovi mailom)

 

Napriek uvedeným nedostatkom som sa pustila do práce a začala s telefonátmi. Keďže služobný mobil som ešte k dispozícii nemala, telefonáty som uskutočňovala prostredníctvom súkromného telefónu. Po prevzatí služobného som vo svoje činnosti pokračovala v domácich priestoroch.

 

Záver: Ľudia reagujú na projekt pozitívne, vedia o aký projekt ide ,i čo je jeho cieľom. Takmer 80% oslovených ľudí komunikáciu s MČ NM - BA víta, teší sa, že sa na nich nezabudlo, a že si rady vypočujeme ich problémy, čo i len malicherné. Väčšina z oslovených má zdravotné problémy, využíva taxík, ktorého náklady refunduje priamo ÚPSVaR SR. Ľudia, ktorí sú sebestační obyčajne nepotrebujú nič, a ani nemajú záujem o komunikáciu s úradom, pokiaľ to nie je nutné (ako dôvod uvádzajú napr. o. i. zlé skúsenosti, chcú si poradiť sami atď.). Asi len v 2% prípadoch som informovala o možnosti refundácie výdavkov spojených s použitím taxíka za účelom návštevy lekára či nákupov prostredníctvom podania si žiadosti na ÚPSVaR SR.

 

V práci budem pokračovať i nasledujúci mesiac, avšak keďže už ide obdobie adventu a čas vianočných sviatkov, telefonáty navrhujem v mesiaci december ukončiť so súhlasom 20. decembra 2014.

 

 

V Bratislave, 28.11.2014

Priemerne (0 Hlasy)


O spustení realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie

Autor/ka: Eva Dobiášová

V mestskej časti Bratislava- Nové Mesto sa úspešne rozbieha projekt „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí".

Je financovaný z participatívneho rozpočtu mesta, podporený oddelením sociálnych služieb pod vedením Ing.Vojtechovej. Predkladatelia projektu – pani Marta Hrebičková, Eva Bernard a Zdena Skokňová reagovali na potreby starších občanov v tejto mestskej časti ktorí sa so stratou mobility, alebo vážnymi zdravotnými ťažkosťami dostali do izolácie. Sú to občania, ktorí celý svoj život pracovali, vytvárali hodnoty v našej spoločnosti a tak si plným právom zaslúžia, aby sme na nich nezabúdali, v ich ťažkej situácii a citlivo vnímali ich potreby.

 

Posledných niekoľko týždňov oslovovala pani Eva Dobiášová (na obrázku) postupne prostredníctvom telefonického rozhovoru starších občanov. Oboznamovala ich s náplňou a cieľom tohto projektu, pýtala sa na ich sociálne zázemie a potreby.

 

Z počiatku sme sa obávali nedôvery, či prípadného nezáujmu. Opak je pravdou. Reakcie opýtaných vysoko oceňujú túto iniciatívu , náš záujem o nich, ako aj myšlienku celého projektu. Je potešiteľné, že z množstva doposiaľ kontaktovaných občanov malo viac ako 95 percent primerane zabezpečené potreby, zdravotnú starostlivosť a opateru či už zo strany príbuzných, priateľov alebo profesionálov. Milo nás prekvapilo, aké vysoké percento opýtaných žije napriek vysokému veku aktívnym spoločenským životom, zapájajú sa do činností v rôznych organizáciách, navštevujú krúžky, cvičia , chodia na prechádzky a zaujímajú sa o dianie v meste , spoločnosti aj vo svete. Každý z opýtaných praje projektu veľa úspechov.

 

Cieľovou skupinou pre nás sú však občania, ktorí sú osamelí, alebo sa tak cítia. Najčastejšie problémy ktoré ich trápia sa týkajú ich podlomeného zdravia, právne otázky, formy a dostupnosť sociálnej pomoci. Často nám kladú aj otázky o možnostiach umiestnenia v zariadeniach pre seniorov v prípade úplnej odkázanosti na pomoc. Stretávame sa aj s tým, že z počiatku nás nechcú v rozhovore „zaťažovať svojimi trápeniami". Keď však pochopia, že cieľom telefonátu je vypočuť ich s empatiou, prípadne pomôcť a poradiť, jeden telefonát sa niekedy natiahne viac ako na hodinu. Takáto dôvera nás nesmierne teší a dáva celému snaženiu zmysel.

 

Napĺňa nás radosťou, že oslovení občania cítia, že nie sú na okraji spoločenského záujmu. Veríme, že tento projekt sa bude aj naďalej úspešne realizovať.

Priemerne (1 Hlas)


Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi

Autor/ka: Marta Hrebičková, Eva Bernard

Názov projektu:

PREVENCIA SOCIÁLNEJ IZOLÁCIE OSAMELÝCH STARŠÍCH ĽUDÍ PRAVIDELNÝMI KONTAKTMI

 

1. Anotácia – krátky opis projektu: (V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)

Cieľom projektu je prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu. Cieľovú skupinu predstavujú osamelí starší ľudia s obmedzenými možnosťami pohybu, ktorí by uvítali pravidelné telefonické rozhovory s ústretovým človekom, počas ktorých by mohli povedať, čo ich trápi, akú pomoc potrebujú a/alebo sa len tak porozprávať. Financie žiadané v rámci tohto projektu budú použité na vytvorenie a zaplatenie pracovného miesta pre kvalifikovaného človeka/občana/odborníka, ktorý bude telefonickú komunikáciu a jej vyhodnocovanie realizovať. Projekt má ambíciu postupne zapájať dobrovoľníkov do aktivít preferovaných klientmi. Okrem samotného psychosociálneho prínosu pre cieľovú skupinu, projekt prispeje k aktualizácii poznatkov o jej potrebách a problémoch a bude iniciovať riešenia týchto problémov u príslušných orgánov.

 

2. Problém (Opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby.)

Potreba cenovodostupných sociálnych službách pre seniorov vysoko prevyšuje ponuku týchto sociálnych služieb. Špecifické problémy pritom prežívajú osamelí seniori vo vyšších vekových kategóriách, z ktorých väčšina má obmedzené možnosti pohybu zo zdravotných dôvodov.

 

3. Východisková situácia (Opíšte na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)

Podiel obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo veku 65 rokov a starších na celkovom počte obyvateľov tejto mestskej časti predstavoval v r. 2011 podľa sčítania obyvateľov 19,2 %, pričom sa predpokladá jeho zvýšenie. Predpokladá sa aj zvyšovanie potreby sociálnych služieb, a to najmä terénnych sociálnych služieb, vzhľadom na to, že prioritou sociálnej politky je podpora života seniorov v ich prirodzenom domácom prostredí.

Koordinárky a realizátori projektu budú úzko spolupracovať s oddelením sociálnych služieb miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

 

4. Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Koordinátorky projektu:

Ing. Marta Hrebíčková, PhD., ekonómka, členka Rady seniorov Bratislavy za MČ Bratislava - Nové Mesto

Mgr. Zdena Skokňová, novinárka, autorka a realizátorka projektov pre seniorov

Realizátorka: Bc. Eva Bernard, sociálna pracovníčka

Konzultantka: Ing. Gabriela Vojtechová, poverená vedením oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Postupné zapájanie dobrovoľníkov do aktivít preferovaných klientmi.

 

 

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

Prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu, rozšíriť kapacity na realizáciu sociálnych služieb žiadaných seniormi.

Projekt je založený na princípe participácie, podpory pripravenosti a ochoty pomáhať druhým v záujme uchovania ich ľudskej dôstojnosti, ochrany ich sebaúcty a zvýšenia kvality života seniorov. Zámer zapojiť do projektu po pilotnej fáze aj dobrovoľníkov sa opiera o hľadanie rezervy v ľudských zdrojov a o ich zapojenie do riešenia akútneho problému súčasnej rýchlo starnúcej spoločnosti s oklieštenými finančnými zdrojmi.

Súčasťou prvej fázy kontaktov budú aj nezáväzné rozhovory „ len tak" pre potešenie, pre redukciu pocitu opustenosti, deficitu opory v inom človeku, navodenie pocitu nádeje, samozrejme s následnou realizáciou a realizáciou potvrdenia nádeje – pozitívnou realitou.

 

6. Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Osamelí starší ľudia žijúci v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorí uvítajú pravidelné telefonické rozhovory s ústretovými ľuďmi, počas ktorých by mohli povedať, čo ich trápi, akú pomoc potrebujú a/alebo sa len tak porozprávať.

 

 

7. Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Pokračovanie projektu počíta s postupným zmapovaním potrieb sociálnych služieb pre osamelých seniorov a iniciovaním ich rozšírenia aj so zapojením dobrovoľníkov:

 • bezprostredný kontakt a mapovanie potrieb klientov v spolupráci a v konzultácii s oddelenim sociálnych služieb na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Junácka č.1, Bratislava,

 • vytvorenie mapy aktuálnych potrieb a ďalších požiadaviek seniorov, ktoré by sa mohli stať podkladom pre ďalšie rozpracovanie projektu v ďalšom kole participatívneho rozpočtu,

 • priebežné vytváranie tímu dobrovoľníkov vrátane študentov, ktorí by občanom chodili pomáhať a zároveň si mohli uskutočniť oficiálne prax (prostredníctvom komunikácie s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, eventuálne s humanitnými odbormi na Univerzite Komenského v Bratislave).

Dlhodobosť aktivít zabezpečíme prostredníctvom vytvárania svojpomocných podporných skupín (zdieľanie skúseností).

Inovatívnosť projektu spočíva v nájdení rezervy v ľudských zdrojov a zapojenie ich do riešenia akútneho problému súčasnej rýchlo starnúcej spoločnosti s oklieštenými finančnými zdrojmi (bezplatná služba).

 

 

V ďalšej fáze projektu sa predpokladá aj spolupráca s oddelením sociálnych služieb pri vzniku a zabezpečovaní sociálno – prepravnej služby tzv. „ Sociálny taxík „, ktorý by sa realizoval prostredníctvom jedného viacmiestneho vozidla, špeciálne upraveného aj pre imobilného klienta. Služba by umožňovala osamelým klientom so zdravotným postihnutím návštevu zdravotníckeho zariadenia, kultúrnych podujatí a celkovo styk s verejnosťou. 

 

Sú tiež signály o potrebe pomoci starším ľuďom, ktorí boli prepustení z nemocničného zariadenia do domácej liečby, avšak nemajú „poruke" rodinu alebo známych, ktorých by kontaktovali a predostreli im svoje požiadavky, potreby, s ktorými by sa porozprávali aj napríklad v nezáväznom rozhovore „ len tak" pre potešenie, redukcia pocitu opustenosti, deficitu opory v inom ćloveku, navodenie pocitu / s následnou realizáciou samozrejme /nádeje a realizáciou potvrdenia nádeje – pozitívnou realitou.

 

8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Aktivita

Termín realizácie

Vyhotovenie zoznamu obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto patriacich do cieľovej skupiny v spolupráci s oddelením sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto (50 – 100 osôb)

 

máj 2014, aktualizácia štvrťročne

Ustanovenie pravidiel a harmonogramu telefonických kontaktov

máj 2014

Pravidelné telefonické kontakty – vlastná realizácia zadania

od júna 2014

Vedenie evidencie telefonických kontaktov vrátane potrieb, ktoré starší osamelí ľudia avizovali počas telefonického rozhovoru

priebežne

Postúpenie informácií o avizovaných potrebách seniorov príslušným útvarom miestneho úradu

priebežne

Vyškolenie a postupné zapájanie do aktivít projektu dobrovoľníkov

 

2015

Vvyhodnocovanie realizácie projektu, podnety na rozšírenie a skvaltinenie sociálnych služieb

štvrťročne

 

Projekt počíta so službou, ktorá sa bude konať

- na princípe participácie, podpory pripravenosti a ochoty pomáhať druhým v záujme uchovania ich ľudskej dôstojnosti (ochrana sebaúcty) a kvality života seniorov

- vo forme poradenstva / primárne v počiatočnej fáze telefonický kontakt, následne podľa požiadaviek klientov osobný kontakt s využitím krízovej intervencie, prípadne zabezpečenia špecializovanej následnej pomoci (v spolupráci s odborníkmi).

 

 

 

 

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

Druh výdavku

Plánovaná suma na r. 2014 v eurách

Poznámka

Personálne výdavky (odmena za vykonanú prácu a odvody zamestnávateľa)

1920

Dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 223 - 225 a § 228a Zákonníka práce

6 eur/hod, 40 hodín mesačne, máj – december 2014 = 8 mesiacov; odmena je opodstatnená, ide o zodpovednú a odbornú prácu

Výdavky na telefonovanie

240

* hľadajú sa možnosti zníženia výdavkov za telefonovanie

Kancelárske potreby

40

 

spolu

Max 2200 Eur

 

 

Pracovné miesto s prístupom k telefónu predpokladáme zriadiť v niektorej z miestností v budove Miestneho úradu MČ Bratislava - Nové Mesto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha Štruktúra obyvateľstva v Bratislave podľa veku. Zdroj: Štatistický úrad SR

 

 

 

Územie

Počet obyvateľov spolu

k 31.12.2011

Seniori

Spolu

 

 

 

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

100+

 

Staré Mesto

38788

3262

3027

2247

1517

1241

1454

995

316

58

3

14120

Podunajské Biskupice

20844

1575

1819

1232

658

417

289

125

40

9

0

6164

Ružinov

69017

4399

3671

3628

3933

3256

2366

1203

285

59

5

22805

Vrakuňa

19275

1469

1492

816

462

285

188

124

40

4

0

4880

Nové Mesto

36526

2586

2304

1824

1355

1465

1367

773

184

41

1

11900

Rača

19814

1668

1463

1052

772

667

574

332

76

25

3

6632

Vajnory

5130

381

382

195

177

106

85

49

6

0

0

1381

Devínska Nová Ves

15655

974

650

441

295

220

135

63

14

0

1

2793

Dúbravka

32751

2006

2898

2463

1540

1007

727

399

114

12

1

11167

Karlova Ves

32879

1829

1553

1584

1277

804

525

257

58

8

3

7898

Devín

1118

87

88

55

40

31

22

19

2

0

0

344

Lamač

6745

442

802

516

302

207

198

119

47

6

1

2640

Záhorská Bystrica

3503

232

223

149

124

87

64

25

5

0

0

909

Čunovo

1014

68

73

48

45

21

22

15

5

0

0

297

Jarovce

1479

130

99

60

50

31

31

19

4

0

0

424

Petržalka

105763

13312

8528

3540

1862

1170

937

523

148

10

3

30033

Rusovce

2891

229

170

106

95

70

29

24

4

1

0

728

SPOLU

413192

34649

29242

19956

14504

11085

9013

5064

1348

233

21

125115


 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Participatívneho rozpočtu: Novinky z Participatívneho rozpočtu:

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Participatívny rozpočet pre rok 2020 sa pomaly blíži do fázy, kedy budete rozhodovať, ktoré občianske projekty budú na budúci rok podporené z rozpočtu mestskej časti. Nápady na projekty bolo možné prihlásiť do 30. apríla 2019. V mesiacoch máj až august budú prebiehať pracovné stretnutia, na ktorých tieto návrhy občania v spolupráci so zamestnancami úradu rozpracujú do podoby hotových projektov.
Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last