Preskoč na obsah
Späť

Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi

Autor/ka: Marta Hrebičková, Eva Bernard

Názov projektu:

PREVENCIA SOCIÁLNEJ IZOLÁCIE OSAMELÝCH STARŠÍCH ĽUDÍ PRAVIDELNÝMI KONTAKTMI

 

1. Anotácia – krátky opis projektu: (V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)

Cieľom projektu je prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu. Cieľovú skupinu predstavujú osamelí starší ľudia s obmedzenými možnosťami pohybu, ktorí by uvítali pravidelné telefonické rozhovory s ústretovým človekom, počas ktorých by mohli povedať, čo ich trápi, akú pomoc potrebujú a/alebo sa len tak porozprávať. Financie žiadané v rámci tohto projektu budú použité na vytvorenie a zaplatenie pracovného miesta pre kvalifikovaného človeka/občana/odborníka, ktorý bude telefonickú komunikáciu a jej vyhodnocovanie realizovať. Projekt má ambíciu postupne zapájať dobrovoľníkov do aktivít preferovaných klientmi. Okrem samotného psychosociálneho prínosu pre cieľovú skupinu, projekt prispeje k aktualizácii poznatkov o jej potrebách a problémoch a bude iniciovať riešenia týchto problémov u príslušných orgánov.

 

2. Problém (Opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby.)

Potreba cenovodostupných sociálnych službách pre seniorov vysoko prevyšuje ponuku týchto sociálnych služieb. Špecifické problémy pritom prežívajú osamelí seniori vo vyšších vekových kategóriách, z ktorých väčšina má obmedzené možnosti pohybu zo zdravotných dôvodov.

 

3. Východisková situácia (Opíšte na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)

Podiel obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo veku 65 rokov a starších na celkovom počte obyvateľov tejto mestskej časti predstavoval v r. 2011 podľa sčítania obyvateľov 19,2 %, pričom sa predpokladá jeho zvýšenie. Predpokladá sa aj zvyšovanie potreby sociálnych služieb, a to najmä terénnych sociálnych služieb, vzhľadom na to, že prioritou sociálnej politky je podpora života seniorov v ich prirodzenom domácom prostredí.

Koordinárky a realizátori projektu budú úzko spolupracovať s oddelením sociálnych služieb miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

 

4. Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Koordinátorky projektu:

Ing. Marta Hrebíčková, PhD., ekonómka, členka Rady seniorov Bratislavy za MČ Bratislava - Nové Mesto

Mgr. Zdena Skokňová, novinárka, autorka a realizátorka projektov pre seniorov

Realizátorka: Bc. Eva Bernard, sociálna pracovníčka

Konzultantka: Ing. Gabriela Vojtechová, poverená vedením oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Postupné zapájanie dobrovoľníkov do aktivít preferovaných klientmi.

 

 

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

Prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu, rozšíriť kapacity na realizáciu sociálnych služieb žiadaných seniormi.

Projekt je založený na princípe participácie, podpory pripravenosti a ochoty pomáhať druhým v záujme uchovania ich ľudskej dôstojnosti, ochrany ich sebaúcty a zvýšenia kvality života seniorov. Zámer zapojiť do projektu po pilotnej fáze aj dobrovoľníkov sa opiera o hľadanie rezervy v ľudských zdrojov a o ich zapojenie do riešenia akútneho problému súčasnej rýchlo starnúcej spoločnosti s oklieštenými finančnými zdrojmi.

Súčasťou prvej fázy kontaktov budú aj nezáväzné rozhovory „ len tak" pre potešenie, pre redukciu pocitu opustenosti, deficitu opory v inom človeku, navodenie pocitu nádeje, samozrejme s následnou realizáciou a realizáciou potvrdenia nádeje – pozitívnou realitou.

 

6. Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Osamelí starší ľudia žijúci v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorí uvítajú pravidelné telefonické rozhovory s ústretovými ľuďmi, počas ktorých by mohli povedať, čo ich trápi, akú pomoc potrebujú a/alebo sa len tak porozprávať.

 

 

7. Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Pokračovanie projektu počíta s postupným zmapovaním potrieb sociálnych služieb pre osamelých seniorov a iniciovaním ich rozšírenia aj so zapojením dobrovoľníkov:

  • bezprostredný kontakt a mapovanie potrieb klientov v spolupráci a v konzultácii s oddelenim sociálnych služieb na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Junácka č.1, Bratislava,

  • vytvorenie mapy aktuálnych potrieb a ďalších požiadaviek seniorov, ktoré by sa mohli stať podkladom pre ďalšie rozpracovanie projektu v ďalšom kole participatívneho rozpočtu,

  • priebežné vytváranie tímu dobrovoľníkov vrátane študentov, ktorí by občanom chodili pomáhať a zároveň si mohli uskutočniť oficiálne prax (prostredníctvom komunikácie s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, eventuálne s humanitnými odbormi na Univerzite Komenského v Bratislave).

Dlhodobosť aktivít zabezpečíme prostredníctvom vytvárania svojpomocných podporných skupín (zdieľanie skúseností).

Inovatívnosť projektu spočíva v nájdení rezervy v ľudských zdrojov a zapojenie ich do riešenia akútneho problému súčasnej rýchlo starnúcej spoločnosti s oklieštenými finančnými zdrojmi (bezplatná služba).

 

 

V ďalšej fáze projektu sa predpokladá aj spolupráca s oddelením sociálnych služieb pri vzniku a zabezpečovaní sociálno – prepravnej služby tzv. „ Sociálny taxík „, ktorý by sa realizoval prostredníctvom jedného viacmiestneho vozidla, špeciálne upraveného aj pre imobilného klienta. Služba by umožňovala osamelým klientom so zdravotným postihnutím návštevu zdravotníckeho zariadenia, kultúrnych podujatí a celkovo styk s verejnosťou. 

 

Sú tiež signály o potrebe pomoci starším ľuďom, ktorí boli prepustení z nemocničného zariadenia do domácej liečby, avšak nemajú „poruke" rodinu alebo známych, ktorých by kontaktovali a predostreli im svoje požiadavky, potreby, s ktorými by sa porozprávali aj napríklad v nezáväznom rozhovore „ len tak" pre potešenie, redukcia pocitu opustenosti, deficitu opory v inom ćloveku, navodenie pocitu / s následnou realizáciou samozrejme /nádeje a realizáciou potvrdenia nádeje – pozitívnou realitou.

 

8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Aktivita

Termín realizácie

Vyhotovenie zoznamu obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto patriacich do cieľovej skupiny v spolupráci s oddelením sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto (50 – 100 osôb)

 

máj 2014, aktualizácia štvrťročne

Ustanovenie pravidiel a harmonogramu telefonických kontaktov

máj 2014

Pravidelné telefonické kontakty – vlastná realizácia zadania

od júna 2014

Vedenie evidencie telefonických kontaktov vrátane potrieb, ktoré starší osamelí ľudia avizovali počas telefonického rozhovoru

priebežne

Postúpenie informácií o avizovaných potrebách seniorov príslušným útvarom miestneho úradu

priebežne

Vyškolenie a postupné zapájanie do aktivít projektu dobrovoľníkov

 

2015

Vvyhodnocovanie realizácie projektu, podnety na rozšírenie a skvaltinenie sociálnych služieb

štvrťročne

 

Projekt počíta so službou, ktorá sa bude konať

- na princípe participácie, podpory pripravenosti a ochoty pomáhať druhým v záujme uchovania ich ľudskej dôstojnosti (ochrana sebaúcty) a kvality života seniorov

- vo forme poradenstva / primárne v počiatočnej fáze telefonický kontakt, následne podľa požiadaviek klientov osobný kontakt s využitím krízovej intervencie, prípadne zabezpečenia špecializovanej následnej pomoci (v spolupráci s odborníkmi).

 

 

 

 

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

Druh výdavku

Plánovaná suma na r. 2014 v eurách

Poznámka

Personálne výdavky (odmena za vykonanú prácu a odvody zamestnávateľa)

1920

Dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 223 - 225 a § 228a Zákonníka práce

6 eur/hod, 40 hodín mesačne, máj – december 2014 = 8 mesiacov; odmena je opodstatnená, ide o zodpovednú a odbornú prácu

Výdavky na telefonovanie

240

* hľadajú sa možnosti zníženia výdavkov za telefonovanie

Kancelárske potreby

40

 

spolu

Max 2200 Eur

 

 

Pracovné miesto s prístupom k telefónu predpokladáme zriadiť v niektorej z miestností v budove Miestneho úradu MČ Bratislava - Nové Mesto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha Štruktúra obyvateľstva v Bratislave podľa veku. Zdroj: Štatistický úrad SR

 

 

 

Územie

Počet obyvateľov spolu

k 31.12.2011

Seniori

Spolu

 

 

 

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

100+

 

Staré Mesto

38788

3262

3027

2247

1517

1241

1454

995

316

58

3

14120

Podunajské Biskupice

20844

1575

1819

1232

658

417

289

125

40

9

0

6164

Ružinov

69017

4399

3671

3628

3933

3256

2366

1203

285

59

5

22805

Vrakuňa

19275

1469

1492

816

462

285

188

124

40

4

0

4880

Nové Mesto

36526

2586

2304

1824

1355

1465

1367

773

184

41

1

11900

Rača

19814

1668

1463

1052

772

667

574

332

76

25

3

6632

Vajnory

5130

381

382

195

177

106

85

49

6

0

0

1381

Devínska Nová Ves

15655

974

650

441

295

220

135

63

14

0

1

2793

Dúbravka

32751

2006

2898

2463

1540

1007

727

399

114

12

1

11167

Karlova Ves

32879

1829

1553

1584

1277

804

525

257

58

8

3

7898

Devín

1118

87

88

55

40

31

22

19

2

0

0

344

Lamač

6745

442

802

516

302

207

198

119

47

6

1

2640

Záhorská Bystrica

3503

232

223

149

124

87

64

25

5

0

0

909

Čunovo

1014

68

73

48

45

21

22

15

5

0

0

297

Jarovce

1479

130

99

60

50

31

31

19

4

0

0

424

Petržalka

105763

13312

8528

3540

1862

1170

937

523

148

10

3

30033

Rusovce

2891

229

170

106

95

70

29

24

4

1

0

728

SPOLU

413192

34649

29242

19956

14504

11085

9013

5064

1348

233

21

125115


 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Participatívneho rozpočtu: Novinky z Participatívneho rozpočtu:

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Participatívny rozpočet pre rok 2020 sa pomaly blíži do fázy, kedy budete rozhodovať, ktoré občianske projekty budú na budúci rok podporené z rozpočtu mestskej časti. Nápady na projekty bolo možné prihlásiť do 30. apríla 2019. V mesiacoch máj až august budú prebiehať pracovné stretnutia, na ktorých tieto návrhy občania v spolupráci so zamestnancami úradu rozpracujú do podoby hotových projektov.
Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last