Preskoč na obsah

Informácie o komunite: Informácie o komunite:

Vitajte na stránkach komunity projektových koordinátorov, ktorí prihlásili projektové zámery do prechodného obdobia particpatívneho rozpočtu 2017.

Na tejto stránke budú uverejňované a aktualizované projektové dokumentácie, výstupy zo stretnutí a informácie o procesoch.
Informácie budú zverejňované aj na sociálnych sieťach.

Na stránke možno nájsť zápisnicu a stiahnuť prezentáciu zo stretnutia koordinátorov (štvrtok 2.3.2017) 
Zápisnicu z verejného zvažovania zo (štvrtok 9.3.2017). - Verejné zvažovanie je formátom moderovanej verejnej diskusie, ktorá obsahuje aspekt spoločného rozhodovania. Klúčovými prvkami tohto procesu sú hlboká informovanosť, solidarita, konsenzus a spoločné verejné dobro. Na verejnom zvažovaní budeme spoločne posudzovať finálne verzie projektových dokumentácií.
Finálne verzie projektových dokumentácií z 2.3.2017 sú k dizpozícii na stiahnutie na konci stránky. 
Stránka Projektov 2017: http://pr.banm.sk/liferay/projekty-2017

Verejné zvažovanie 8.3.2017

Autor/ka: KpP
Vo štvrtok 9.3.2017 o 17:30 v miestnosti č. 619 organizovala Kancelária pre participáciu verejnosti v MČ BANM verejné zvažovanie pre 7 projektov, ktoré sa prihlásili do prechodného obdobia participatívneho rozpočtu a splnili všetky potrebné kritériá.
Na verejnom zvažovaní zučastnení spoločne posudzovali finálne verzie projektových dokumentácií siedmich predložených projektov. Toto v poradí už druhé verejné stretnutie koordinátorov, nadväzovalo na verejnú prezentáciu projektov z 2.3.2017. Deliberácia predpokladá informovaných účastníkov, preto jej vždy predchádza verejná prezentácia projektov alebo zadaní.

Cieľom zvažovania bolo, aby zúčastnení obyvatelia zhodnotili projekty a skúsili nájsť konsenzus o ich kvalitách.

ZÁPISNICA

Zúčastnení za obyvateľov: Miroslava Babjaková, Jana Vozníková, Beata Kafková, Darina Timková, Veronika Macháčová, Kristína Kellenbergerová, Anna Iváková, Paulína Bohmerová, Zuzana Dovalová,

Zúčastnení za MÚ BANM: Peter Vittek, Martina Belanová, Stanislav Skýva, Lenka Korbeľová, Jozef Veselovský, Lukáš Bulko

Zúčastnení za verejnosť: 3 panie a pán poslanec Jozef Bielik.

Na úvod stretnutia prebehla prezentácia ohľadne programu verejného zvažovania. Prezentáciu viedol Peter Vittek (Kancelária pre participáciu verejnosti).

V rámci bodu Aktuality v rámci projektov, ohlásila koordinátorka (Zuzana Dovalová) projektu "Aby mesto prekvitalo",že  doplnila do rozpočtu jednu akciu pre verejnosť a tak oboznámila ďalších koordinátorov so zmenou v projekte. Aktualizovanú prjektovú dokumentáciu priniesol aj projekt Amesova izba, autori projektu odovzdali tiež nové vizualizície projektu vrátane video-vizualizácie a pôdorysov.

Prorgam verejného zvažovania pozostával z dvoch častí. V prvej časti občania sformulovali kritériá, podľa ktorých mali rozhodovať o kvalitách jednotlivých projektov. V druhej časti ich podľa týchto kritérií ohodnotili a napokon diskutovali o priebehu stretnutia a výsledku.

V prvej časti sme vytvárali kritériá pre verejné zvažovanie. Peter Vittek odprezentoval kritériá, ktoré vznikli ako návrhy kritérií pri verejných zvažovaniach v minulých rokoch.

Počas diskusie o výbere kritérií koordinátori konštatovali:

 • čím väčšie množstvo ľudí sa zapojí do projektu tým je to pre projekt lepšie;
 • je potrebné mať nové zaujímavé projekty a taktiež dbať na efektívnosť využívania financií;
 • možno sa vieme zamerať na nie veľkú skupinu ale na menšiu skupinu, ktorá službu určite potrebuje – vytvoríme pilotný projekt a vzor pre ďalších obyvateľov a možno aj iné mestské časti;
 • treba dbať v rozpočte na to aby sme zbytočne nemíňali finančné prostriedky

Počas diskusie o kritériách sa do diskusie zapojila aj pani z verejnosti, ktorá konštatovala, že v mestskej časti býva už 40 rokov a ubúda v nej zelene a stále je viac betónu. Nechápe prečo sa len buduje a stavia, pýta sa pre koho sa to robí? Pýta sa aj ako ľudia prispievajú k udržateľnému rozvoju? Projekty Participatívneho rozpočtu sa snažia to aby prispeli k udržateľnému rozvoju.

Koordinátori projetov viedli diskusiu o jednotlivých kritériách, každý koordinátor vybral 3 kritériá na základe, ktorých sa vytvoril rebríček a prvé štyri prešli do užšieho výberu, ďalej sa o kritériách diskutovalo a zapracovali sa malé zmeny, na ktorých sa koordinátori spoločne dohodli. Nakoniec vybrali päť kritérií.

VÝBER KRITÉRIÍ:

 1. množstvo obyvateľov, ktorí budú mať z projektu úžitok;
 2. pomáha znižovať sociálne nerovnosti;
 3. prispieva k rozvoju a podpore aktívneho občianstva, komunít a participácie;
 4. efektívnosť využitia financií;
 5. podpora životného prostredia: nepoškodzuje alebo prispieva k ochrane a rozvoju

V druhej časti nasleodvalo "mäkké hlasovanie", v ktorom podľa týchto kritérií ohodnotili indivividuálne koordinátori projektov všetky projekty, okrem projektu, ktorý predkladali oni sami. Zadanie bolo zoradiť zvlášť pre každú kategóriu projekty od 1. po 6. miesto.

Po sčítaní jednotlivých bodov vzniklo poradie projektov Participatívneho rozpočtu 2017. Najlepšie hodnotené projekty sú tie, ktorých súčet bodov je najmenší, pretože boli najčastejšie umiestňované na prvé pozície v rebríčkoch.

Výsledné poradie:

 1. Aby mesto prekvitalo
 2. Multifunkčné kino
 3. Novomestské poklady
 4. Aktívny Kramárčan
 5. Edu drama
 6. Dopravné ihrisko
 7. Amesova izba

V závere sa diskutovalo o priebehu stretnutia a výsledku.

 • je potrebné dať priestor aj pre sociálne slabších
 • inovácia by mohla byť ako niečo pilotné a vytvorila by základ pre budúce štandardné projekty alebo služby
 • ak ľudia nevedia že nieje v rámci mestskej časti dopravné ihrisko, tak ho možno nepovažujú za prioritu, táto parketa chýba v Novom meste, deťom chýbajú návyky ako môžu chodiť samé cez cestu a pod.  a aj tento poznatok je  dôležitý faktor ako zvoliť kritérium
 • marketing, reklama okolo projektu je veľmi dôležitá
 • treba si ísť za tým, čo chceme naozaj robiť, netreba sa nechať odradiť
 • myslím si, že možno v budúcnosti by sa mohlo doplniť výchovno vzdelávacie kritérium

Ďakujeme všetkým účastníkom za to, že sa procesu Participatívneho rozpočtu 2017 zúčastnili a držíme palce v ďalšom procese až k realizácii samotných projektov.

ďalšie informácie na stránkach: http://pr.banm.sk/liferay/projekty-2017

http://pr.banm.sk/liferay/projektovi-koordinatori-2017

 

Priemerne (0 Hlasy)

Zápisnica - prezentácia projektov participatívneho rozpočtu 2017

Autor/ka: Lenka Korbeľová

Programom stretnutia bola prezentácia 7 projektov, ktoré sa prihlásili do prechodného obdobia particpatívneho rozpočtu. Hlavnými cieľmi bolo oboznámiť sa spoločne s projektami, projektovými dokumentáciami a diskutovať o možnostiach ich skvalitnenia.

 

Zúčastnení za obyvateľov: Miroslava Babjaková, Jana Vozníková, Beata Kafková, Darina Timková, Veronika Macháčová, Kristína Kellenbergerová, Anna Iváková, Paulína Bohmerová, Zuzana Dovalová

Zúčastnení za MÚ BANM: Peter Vittek, Martina Belanová, Stanislav Skýva, Lenka Korbeľová, Jozef Veselovský

 

ÚVOD:

-* ÚVODNá PREZENTÁCIA NA STIAHNUTIE V POWERPOINTE

Na úvod stretnutia prebehla prezentácia ohľadne procesu Participatívneho rozpočtu 2017. Prezentáciu viedol Peter Vittek (Kancelária pre participáciu verejnosti).

Vzhľadom na to, že formát participatívneho rozpočtu v BA-Nové Mesto sa nachádza v prechodnom období, pretože miestne zastupiteľstvo ešte bude schvalovať nové pravidlá particpatívneho rozpočtu, toto stretnutie nebolo súčasťou štandardného a plného formátu participatívneho ropočtu, ale malo informačný a diskusný charakter.

Stretnutie bolo vyústením výzvy na predkladanie projektov (september 2016), ktorých príprava začala ešte v roku 2016 a spomedzi 2 desiatok predložených návrhov, 7 projektov rozporacovali ich predkladatelia do takej hĺbky, že sú už teraz realizovateľné. V prechodnom období tak vznikli projekty, ktorých celková suma, nepresahuje celkovú sumu vyčlenenú na participatívny rozpočet v roku 2017. Pre tieto projekty Kancelária pre participáciu organizuje tieto kvalitatívne stretntuta: verejnú prezentáciu a diskusiu (2.3.2017) a verejné zvažovanie (9.3.2017) a následne ich odporúča miestnemu zastupitešltvu priamo na schválenie. (Proces pre rok 2018 bude prebiehať v plnom formáte podľa pravidiel particpatívneho rozpočtu, okamžite po ich schválení miestnym zastupiteľstvom.)

Programom stretnutia bola prezentácia projektov aj s následnou diskusiou. Toto stretnutie bolo otvorené aj pre verejnosť.  Hlavnými cieľmi bolo oboznámiť sa spoločne s projektami, projektovými dokumentáciami a diskutovať o možnostiach ich skvalitnenia.

 

Koordinátorky projektov predstavili všetky projektové zámery, ktoré sú v rámci tohto procesu zapojené.

 

Projekty v abecednom poradí sú nasledovné: Edudrama – hráme sa na život (zaobranie sa medzigeneračnými problémami, prostredníctvom divadelných hier sa prepoja generácie, interaktívne divadlo môže "putovať" po priestoroch mestskej časti, spolupráca môže byť aj v rámci knižníc), Amesova izba (záujem vytvorenia múzea kognitívnych ilúzií, rôzne kognitívne ilúzie na stenách, chuť študovať ďalej a bádať – vzdelávací charakter, chceme ľudí podnietiť ľudí pýtať sa), Multifunkčný priestor a kino v knižnici Nobelova 30 (od minulého roka nová pobočka knižnice v rámci Bratislavy Nového Mesta, v rámci lokality nie je veľmi dobre rozvinutá kultúra, na základe spätnej väzby obyvateľov sme sa rozhodli pripraviť tento projekt na miesto, kde by obyvatelia trávili čas aj počas víkendov, možnosť spolupráce s inými aktivitami na využitie priestoru), Novomestské poklady – kultúrny zborník (chcela by som nájsť ľudí, ktorí píšu, maľujú, paličkujú "do šuflíka", týchto ľudí hľadám prostredníctvom Hlasu Nového mesta, naštartovanie obyvateľov aby sa prejavovali – vytvoriť kluby kde by sa obyvatelia stretávali, mám chuť a elán a preto som napísala tento projekt), Aby mesto prekvitalo (výchovno vzdelávací projekt, v rámci realizácie plôch sa zameriame na komunikáciu týchto úprav s obyvateľmi pomocou výtvarno-vzdelávacích prvkov ako sú periskop upriamujúci pohľad na rôzne formy manažmentu a výsadby zelene, obrubníkové sedenie, „hniezda kociek" pod stromami, princípom a cieľom je vytvoriť príležitosť na spomalenie, oddych a vedomé vnímanie rozdielov medzi štandardnou a prírode blízkou údržbou mestskej zelene, zážitková pedagigika), Dopravné ihrisko MŠ Letná (problémom je dopravné ihrisko ako také – v rámci Nového Mesta nieje dopravné ihrisko pre deti, riešenie prostredníctvom povrchu, ktorý tlmí nárazy, vzdelávanie detí v oblasti dopravnej výchovy, deti sa nevedia orientovať v premávke, MŠ má cca 20-30 odrážadiel, bicyklov a pod. to znamená máme vybavenie, deti by sa tu dokázali bezpečne realizovať, v budúcnosti možná ďalšia realizácia dobudovania ďalších prvkov a súčastí, určené pre naše deti cca 5 tried, chceli by sme pozvať iné materské školy aj z okolia), Aktívny kramárčan II. (pokračovanie projektu z minulého roka, podnet pre nás zaujať skupinu obyvateľov vo veku 15-65 rokov, pôvodný plán bol, že by sme chceli tvoriť športové aktivity v rámci Kramárov, aby sme nemuseli ďalej cestovať, začali sme cvičiť jogu, turnaj v bedmitone a volejbale, aktivity sú pre širokú verejnosť, máme však problém s tým ako propagovať naše akcie – možnosť ako by sme mohli prezentovať, ľudia skôr chodia na pravidelné aktivity ako na jednorazové turnaje. Spoznávame sa ako susedia a vytvárame komunitu. Na Silvestra sme mali prechádzku so psíčkami, sme otvorení novým nápadom).

 

 

DISKUSIA:

Otázka: Turnaj v bedmintone býva pravidelne alebo iba vo vopred uvedených časoch?

Odpoveď: V súčasnosti to nazývame zápasy, nakoľko obyvatelia sa báli slovíčka "turnaj" nakoľko si mysleli, že tam budú len poloprofesionálni hráči.

Otázka: Ako by ste nám vedeli pomôcť s marketingom ?

Odpoveď: Dôležité je určiť si cieľovú skupinu. Môžeme použiť naše komunikačné kanále: Hlas Nového Mesta, FB stránka mesta, participácie, webová stránka participácie.

 

V ďalšej časti bola diskusia rozdelaná do dvoch skupín, kde boli jednotlivé projetky v skupine rozdiskutované na základe nižšie uvedených otázok.

 

OTÁZKY, KTORÉ BOLI POLOŽENÉ KOORDINÁTOROM PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ:

 • v čom je projekt prínosný a jedinečný?
 • ako by sa dal projekt obohatiť?
 • ako by sa dal priniesť ešte širšej verejnosti?
 • aké slabé stránky má projekt?
 • vedel by som pomôcť s realizáciou projektu?

 

V skupine číslo 1 boli projekty: Edudrama – hráme sa na život, Multifunkčný priestor a kino v knižnici Nobelova 30, Novomestské poklady – kultúrny zborník a Dopravné ihrisko MŠ Letná.

 

V skupine číslo 2 boli projekty: Edudrama – hráme sa na život, Amesova izba, Aby mesto prekvitalo a Aktívny kramárčan II.

 

 

Jednotlivé projekty boli vypracované na veľmi dobrej úrovni preto sme v nich nenašli skoro žiadne negatíva a hľadali sme možnosti, ako jednotlivé projekty vylepšiť a dopracovať.

 

ZÁVERY:

 

Edudrama – hráme sa na život: projekt nemá negativa, eventuálne možnosť, že sa zapojí viac detí ako je maximálna kapacita, ako sa potom budú deti vyberať? Asi podľa toho v akom čase sa prihlásili. Pozitívum, že tento projekt  nie je viazaný na jedno miesto a môže byť "putovným", taktiež možnosť naštudovať množstvo literárnych diel. Projekt je už pokračovaním rozbehnutého projektu vo Vajnoroch či v SNG – t.z. má veľmi dobré referencie

Amesova izba: inovatívny projekt, nič také tu doteraz  nefunguje, ideálne aby bol projekt mobilný – teda dal sa v rámci MČ prípadne v rámci mesta presúvať na rôzne miesta. Slabé stránky – dôsledná príprava technickej realizácie a rozpočtu. Otváracie hodiny izby a jej každodenné otváranie – možná dohoda so správcom ihriska Jahodová, na ktorom by mohla byť táto inštalácia umiestnená.

 

Multifunkčný priestor a kino v knižnici Nobelova 30: vytvorenie aktivít v lokalite, kde nie je kultúrne vyžitie občanov, dopyt po takomto projekte od samotných obyvateľov, spájanie viacerých generácií dokonca aj komunít napr. v danej lokalite je to vietnamská komunita, ktorá sa takýmto spôsobom môže lepšie integrovať. Možnosť trávenia času v predmetných priestoroch aj počas víkendov.

 

Novomestské poklady – kultúrny zborník: pozitívum možnosti spolupráce s miestnou knižnicou, možnosť rozšíriť projekt o besedy, klub poézie, čítanie…, spolupráca so Strediskom kultúry a miestnym úradom, v rámci projektu  zostáva otázka trvalého pobytu publikujúcich.

 

Aby mesto prekvitalo: projekt je náučno vzdelávací čo je veľké pozitívum, slabšia stánka je, že by mesto mohlo nájsť viac takýchto plôch avšak má potenciál do budúcna kedy by sa mohli nájsť ďalšie takéto plochy. Pozitívom je tiež ekologická hodnota projektu.

 

Dopravné ihrisko MŠ Letná: projekt je jediným, ktorý v rámci BANM má ambíciu vybudovať bezpečné dopravné ihrisko. To je dôležitým prvom v rámci výchovy detí. Možnosť zapojiť aj deti z ostatým MŠ, avšak problém vidíme pri tom, že na ihrisko nebude môcť chodiť verejnosť, avšak tento projekt môže byť pilotným, od ktorého sa môžem odraziť v rámci tvorby dopravných ihrísk do budúcnosti. Možnosť pokračovania projektu do budúcnosti je v dobudovaní ďalších častí a prvkov dopravného ihriska.

Aktívny kramárčan II.: projek vytvára nové možnosti vzájomného spoznávania sa komunity na Kramároch. Koordinátorky vidia slabé stánky a hľadajú pomoc pri marketingu a propagácii jednotlivých podujatí. Eventuálne ak bude väčší počet záujemcov tiež koordinátorky ešte presne nevedia, ako budú ľudí vyberať. Tiež vidia potenciál v stredisku kultúry na Kramároch, čo je však taktiež platená miestnosť. Možno by bola možnosť dať kultúrny dom za nižší prenájom na takéto účely.

 

 

Ďakujeme všetkým účastníkom za to, že sa procesu Participatívneho rozpočtu 2017 zúčastnili a tešíme sa na verejné zvažovanie, ktoré sa bude konať budúci štvrtok 9.3.2017 o 17:30 hodine na 6.poschodí na MÚ BANM.

 

 

ďalšie informácie na stránkach: http://pr.banm.sk/liferay/projekty-2017

http://pr.banm.sk/liferay/projektovi-koordinatori-2017

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last