Preskoč na obsah

O novú školskú záhradu v Novom Meste sa budú starať žiaci aj ľudia bez domova

Autor/ka: Ján Borčin
Žiaci z bratislavského Nového Mesta sa budú starať o vlastnú záhradu. Na Základnej škole na Sibírskej ulici č. 39 v piatok 26. septembra o 10:00 hod. slávnostne otvorili školskú komunitnú záhradu. Ide o jeden z občianskych projektov, ktoré uspeli v rámci tzv. participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Zaujímavosťou je, že okrem žiakov budú do projektu aktívne zapojení aj ľudia bez domova.

Pre deti predstavuje školská záhradka s vybudovanými vyvýšenými záhonmi ideálny a fyzicky nenáročný spôsob, akým sa môžu priamo oboznámiť s tým, ako „rastie jedlo" a ako získaťk jedlu iný vzťah," hovorí riaditeľka ZŠ Sibírska Milena Partelová. Na pozemku bude vybudovaný aj kompostér, kde sa budú môcť naučiť zhodnocovať organický odpad a následne ho využívať pri pestovaní. Tým získajú priamu znalosť o prírodných cykloch a využití pestovaných rastlín.
Zámerom projektu je zapojiť do aktivít aj ľudí bez domova, ktorí sa budú podieľať na príprave a realizácii školskej záhrady. „Náročnejšiu prácu v školskej záhrade zabezpečujú ľudia bez domova z denného a integračného centra Domec, ktorí v rámci zlepšenia pracovných návykov a sociálnej integrácie predstavujú nenahraditeľnú súčasť projektu. Zároveň chceme týmto projektom poukázať na schopnosť a snaživosť ľudí bez domova pracovať a aj tak ich začleňovať späť do spoločnosti," hovorí koordinátor projektu Martin Jankovic.
Projekt školskej komunitnej záhrady je realizovaný vďaka financiám, ktoré boli uvoľnené v rámci participatívneho rozpočtu bratislavského Nového Mesta. „Cieľom participatívneho rozpočtu je zapojiť občanov do skvalitňovania života v Novom Meste a rozhodovania, kam a ako budú investované peniaze z obecného rozpočtu," povedal starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý. Projekt participatívneho rozpočtu mestská časť úspešne spustila v októbri 2013.


Ďalšie fotografie z otvorenia komunitnej záhrady nájdete tu: Školská komunitná záhrada na Sibírskej
 

Priemerne (0 Hlasy)


Pozvánka na otvorenie Dobrotiek

Autor/ka: Barbora Petrgalová
Pozývame vás na otvorenie komunitnej záhrady na ZŠ Sibírska, v piatok 26.9. o 9.00. Spolupracujú na nej žiaci základnej školy a ľudia bez domova! Unikátne, užite:)
Priemerne (0 Hlasy)


Pestujeme DOBRO(TKY)

Autor/ka: Barbora Petrgalová

 

 

Názov projektu: Pestujeme DOBRO(TKY): Školská záhradka na ZŠ Sibírska

 

1. Anotácia – krátky opis projektu: (V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)

 

Projekt je zameraný na vytvorenie školskej záhrady, určenej na spoločné pestovanie a stretávanie sa predovšetkým žiakov, ľudí bez domova a seniorov.  Cieľom projektu je umožniť výmenu skúseností pri tvorení záhradky a pestovaní v nej.  Okrem pestovania rastlín sa tak vytvorí priestor pre pestovanie medziľudských vzťahov medzi rozličnými skupinami, zvýši sa miera spolupráce a spolupatričnosti zainteresovaných.

 

 

2. Problém (Opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby.)

V súčasnosti často absentujú možnosti a vhodné prostredie na prelomenie bariér a nastolenie medziľudského  kontaktu. Projekt má reálnu možnosť sprostredkovať v mestskom prostredí kontakt v dvoch podstatných oblastiach: vzťahu ľudí k pôde, v prípade detí už vo veľmi skorom  veku, a vzťahu medzi vylúčenými skupinami, deťmi a seniormi.  Spoločným pestovaním a aktivitami na pozemku sa nastolí vzťah k pôde a vniknú priaznivé podmienky na znižovanie vzájomného odlúčenia. Vytvorenie spoločnej záhradky by malo byť miestom, kde sa môžu všetky tri špecifické skupiny dobrovoľne stretávať, navzájom obohacovať a spoznávať.

 

3. Východisková situácia (Opíšte na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)

V minulosti boli školské pozemky bežne využívanie na pestovanie, budovanie vzťahu k pôde a osvojovanie si praktických návykov a starostlivosti o prostredie. Projekt chce nadviazať na túto tradíciu a doplniť ju o spoluprácu s vylúčenými skupinami, ako sú ľudia bez domova a poprípade aj so seniormi. O.z. Vagus bude koordinovať spoločné aktivity žiakov a ľudí bez domova. Komunita poskytne praktickú podporu pri realizácii záhradky.

 

4. Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

O.z. Vagus, Barbora Petrgálová, koordinácia spoločných aktivít, supervízia

Martin Jankovič, realizácia záhrady, koordinácia prác na komunitnej záhrade

 

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

Ciele projektu spočívajú v dosiahnutí nasledovných zmien:

 

1. Zriadenie spoločnej záhrady, ktorá umožní nenáročné pestovanie, preto bude vhodná pre deti ako aj staršiu generáciu. Osvojenie si postupov s recyklovaním organického materiálu a jeho využívania pri pestovaní. Pestovanie a spoločné využívanie dopestovaných plodov vrátane osvojenia si teoretických a praktických znalostí o rastlinách.

2. Zlepšenie pracovných návykov ľudí bez domova a práca pod supervíziou. Prepájanie a posilnovanie viacgeneračných skupín, pri spoločnej práci. Zníženie miery odcudzenia medzi žiakmi, ľuďmi bez domova a seniormi.

 

6. Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Cieľovú skupinu tvoria priamo žiaci ZŠ Sibírska, ľudia bez domova pod záštitou o.z. Vagus a poprípade seniori z centra, ktoré sa nachádza v blízkosti školy.

 

7. Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

V prvom roku je projekt koncipovaný ako základné usporiadanie priestoru záhrady a vytvorenie a posilnenie vzájomných vzťahov participantov. Po založení záhradky a vzniku komunity projekt môže pokračovať ďalej s minimálnymi finančnými nákladmi aj nasledujúce roky, prípadne sa rozrastať o ďalšie plochy a členov komunity.

 

8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Apríl - jún

- Zapojenie žiakov do samotného pestovania a plánovania záhradky. Dať im možnosť výberu plodín na sadenie

- Zbierka nádob a materiálu vhodného na pestovanie

- Budovanie kompostéra z paliet, vermikompostér

- Kultivácia pôdy, vytváranie záhonov a napĺňanie nádob na pestovanie

- Vysievanie a vysádzanie rastlín

- Priebežné aktivity ako polievanie a starostlivosť o rastliny, nosenie materiálu na kompostovanie

- Zdieľanie know-how o samotnom pestovaní medzi ľuďmi bez domova a žiakmi

- Spoznávanie rastlín a ich konkrétne využitie

 

 

 

Júl - august

 

- Starostlivosť o pestované rastliny, polievanie a zber

- Spoločné využívanie dopestovaných plodín: opekačka, spoločné varenie s prizvaním učiteľov a ostatných žiakov

 

September – nevember

-Zber rastlín, úprava pozemku, výsadba zimných druhov, plánovanie na budúci rok

 

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

 

Realizácia záhradky:

zemina/substrát na pestovanie  - 300 euro

dosky a hranoly na vyvýšené záhony/spojovací materiál – 200 euro

potrebné náradie a zavlažovanie (na konštrukciu a prácu v záhrade): 200  €

semená a priesady 50 euro

informačné letáky: 50 euro

 

Odmena koordinátorom a pracovníkom:

koordinácia spolupráce a aktivít – 400 euro

koordinácia realizácie záhrady a suprvízia – 400 euro

práca klientov - 600 euro

 

celková suma: 2300 euro

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Participatívneho rozpočtu: Novinky z Participatívneho rozpočtu:

Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Reportáž o komunitnom kompostovaní, podklady na stiahnutie a výzva. Do 20.8.2017 máte čas na oslovovanie susedov a záväzné info pre nás.
Pozvánka na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste

Pozvánka na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste

Vážení Novomešťania, pozývame vás na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste - v utorok 15. augusta 2017 o 17.30 h v Komunitnom centre na Ovručskej ulici č. 5.
Novomestské poklady - prihláste svoje umenie

Novomestské poklady - prihláste svoje umenie

"V našej MČ BA Nové Mesto je veľa seniorov starších či mladších. Veľa je aj takých, ktorí tvoria. Ukrývajú doma vo svojich šuplíkoch novely, eseje, básne alebo výtvarné diela tvorené rôznymi technikami. Určite sa medzi nimi nájdu hodnotné diela, ktoré by smelo mohli konkurovať profesionálom. Rada by som týchto ľudí zviditeľnila, zverejnila ich práce, ich tvorbu." A.Ivákova. Neváhajte a prihláste svoje práce teraz.
Výzva - prihláste projekt do Participatívneho rozpočtu 2018

Výzva - prihláste projekt do Participatívneho rozpočtu 2018

Chýba vám niečo v mestskom živote? Viete si predstaviť, ako by ste vedeli zlepšiť životné prostredie a sociálne vzťahy vo vašom okolí? Chceli by ste podporiť aktivity vašej miestnej alebo kultúrnej komunity? Máte chuť prispieť k vylepšeniu verejných služieb? Hľadáte podporu pre zárodky vašich budúcich komunít a voľnočasových aktivít?  Teraz je ten správny čas.
Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

30.5.2017 sa v Komunitnom centre Ovručská uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi štvrte vymedzenej ulicami Šancová - Račianska - Pionierska. S miestnymi obyvateľmi sme diskutovali o zámeroch, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti.