Preskoč na obsah

pozastávka aktualizácia december 2014

Projekt POzastávka nestihol inštalovať infotabule v roku 2014 kvôli viacerým administrtívnym zdržaniam, ale práca na ňom vytrvalo pokačuje. Keďže projekt preto zatiaľ nečerpal financie na svoju realizáciu, bude žiadať o alokáciu financií v roku 2015. (Keďže ide o projekt schváleny v roku 2014, nebude táto žiadosť zasahovať do participatívneho rozpočtu vyčleneného pre rok 2015.)
Priemerne (0 Hlasy)


POzastávka - návrh na spoluprácu s DP Ba

Autor/ka: Lukáš Bulko
Návrh na spoluprácu s Dobravným podnikom Bratislava a žiadosť o povolenie realizácie projektu. + Modelová vizualizácia a obsah tabule pre zastávku Žel.stanica Nové Mesto.

Skupina nadšencov z projektu POzastávka sa vytrvalo pokúša dohodnúť stretnutie a spoluprácu s Dopravným podnikom Bratislava, aby získali povolenie na inštaláciu infotabúľ, ktoré by prinášali zaujímavosti o názvoch zastávok v Novom Meste.

S predstaviteľmi Namaľuj ciTy! z Mestského parlamentu mladých sa im podarilo dohodnúť na predbežnej spolupráci inštalovať prvé tabule na 2 lokalitách v Novom Meste, ktoré sa v rámci Namaľuj ciTy! už revitalizovali. Vznikol tak návrh prvej modelovej tabuľe so zujímavým textom o žel.stanici Nové Mesto a tematickou grafikou.
Žiadosť o povolenie na ich inštaláciu a spoluprácu so všetkmi podrobnými podkladmi a informáciami sme zaslali DP a už sa tešíme na spoločnú realizáciu.

Brožúrka o projekte s návrhom na spoluprácu s DP.

 

Návrh modelovej POzastávky Žel.stanica Nové Mesto.

Priemerne (0 Hlasy)


"Pozastávka"

Autor/ka: Ľuboš Korenčík

Dňa . 12. Marca 2014

 

POzastávka (informačné tabule  NA zastávkach MHD Bratislava, Nové Mesto )

 

Projekt má ambíciu prispieť k zlepšeniu orientácie, poznatkov a zvýšeniu záujmu o toto mesto, mesto v ktorom žijeme, o jeho vlastivedných, prírodopisných, umeleckých a historických rozmeroch.

 

Často prechádzame ulicami, okolo rôznych miest, budov, parkov, a iných „nezaujímavostí" ktoré by pri bližšom pohľade možno až tak nezaujímavé neboli a  stáli by za Pozastavenie. no pre našu neznalosť si ich ani nevšimneme. Keby sme o nich vedeli viac, možno by sme si ich začali oveľa lepšie všímať, hľadieť na ne so zaujatím a možno aj úctou. Veď, vážime  si zvyčajne len to, čoho hodnotu poznáme. A chránime len to, čo považujeme za hodnotné. A čo si vážime, máme radi. Informovanosť je teda dôležitá hlavne v dnešnej dobe, keď  sa ešte stále v Bratislave ničia zelené plochy pre parkoviská, rúbu lesy, rúcajú historické stavby, a na ich mieste často rastú nové, ako päsť na oko, akoby na zelenej lúke, nehľadiac na  historický ani na estetický, či  priestorovo urbanistický kontext. Mení sa ráz krajiny  spôsobom niekedy zjavným, no niekedy len ťažko badateľným. Tak sa nenávratne strácajú hodnoty, o ktorých momentálne možno ani nevieme.  V budúcnosti sa nám však môže stať, že zistíme, že sme prišli až o  príliš veľa.

Pre záchranu hodnôt je nutné byť si ich vedomý, a teda aj o nich vedieť čo najviac.

Náš projekt by preto chcel priblížiť niektoré historické, ale aj iné zaujímavosti tohto mesta širokej verejnosti, turistom, i iným návštevníkom. Predovšetkým by mal slúžiť bežným okoloidúcim , či ľuďom, ktorí každodenne stávajú na zastávkach a čakajú na svoj spoj. Tým, ktorým  v zhone dneška nepríde na um zamyslieť sa, prečo sa napr. volá jedna zastávka, ulica  podľa niekoho, kto to bol a čo také spoločnosti priniesol. Skrátka, ponúknuť im jednu zmysluplnú alternatívu k nude počas čakania na svoj spoj. A ak sa podarí, tak trochu zvýšiť promile povedomia a  hrdosti aj na svoje mesto.

Projekt má ambíciu umiestniť infotabule (zrejme fóliové svetlopriepustné infonálepky / plagáty pod sklo / pevné tabule) na zastávky MHD v MČ Nové Mesto. Infotabule by boli umiestnené na čelnej strane skla zastávok (tam, kde nie sú sklenené búdky, príp. plochy, kde by sa mohli aplikovať nálepky priamo, by sa museli vyrobiť aj pevné tabule). Vizuálne vhodnou formou, textom a obrazom,  by ponúkali zaujímavé informácie o názve danej zastávky/mikrolokality /prípadne osobnosti, podľa ktorej je zastávka/lokalita pomenovaná.

Text by podľa našej predstavy mal byť stručný, písaný skôr ľahšou populárno-náučnou    formou, bilingválne, v slovenskom, i anglickom jazyku. Pri zastávkach pomenovaných podľa osobností, by ho mohol ilustrovať portrét, alebo karikatúra, pri lokalitách obrázok charakteristickej dominanty, budovy a podobne. Doplniť by ho mohli aj  menšie prídavné zobrazenia , erb Nového Mesta, mestskej časti v ktorej sa práve tabuľa a človek študujúci jej obsah, nachádza.

Radi by sme boli ak by sa nám podarilo použiť aj systém obrazový QR kód na snímanie telefónom. Takto by používatelia mobilných pripojení na internet cez QR Kód mali, po záujme pri nejakej kusej info v stručnom texte na tabuly, okamžitý prístup ku rozšíreným informáciám na internetovej stránke zriadenej k tomuto účelu. Pre záujemcov so zrakovým znevýhodnením by použitie QR Kódu  v súčinnosti so  špeciálne upravenými mobilnými telefónmi s hlasovým výstupom, ktoré mnoho „zrakáčov" používa už dnes, takto zároveň mohlo znamenať vyrovnanú možnosť prístupu k daným informáciám, rovnakú akú má aj zdravá majoritná spoločnosť.(Stránka by bola upravená tak, aby bola prístupná aj nevidiacim, tzv. blindfriendly web)

2. Problém, ktorý chce projekt riešiť:

-       nedostatok povedomia, hrdosti na svoje mesto.

-       nezáujem a neznalosť historických a iných súvislostí, zaujímavostí

-       nedostatočná vyváženosť podnetov na človeka, voči psychologickým útokom              komercionalizmu 

-       v meste (reklama a pod.).

-       hluchý čas, nuda, počas čakania na spoj MHD

-       nezaujímavosť Nového Mesta pre jeho návštevníkov z dôvodu neinformovanosti, nepropagovania.

 

Obmedzené možnosti zrakovo handicapovaných ľudí pri získavaní info o priestore,  v ktorom sa dennodenne pohybujú

 

3.Východisková situácia 

I.

Samozrejme už v Bratislave boli a aj sú podobné aktivity, alebo pokusy o ne.

Pri akcii participatívneho rozpočtu v BA sa istá skupina snažila umiestniť kamenné tabule na významné, ale pozabudnuté miesta v Starom meste.

Na presklené zastávky MHD zo zadnej strany bolo už v minulosti umiestnené farebné, heraldicky pomerne korektné, zobrazenie bratislavského mestského erbu, ktorý má svoj historický pôvod už v stredoveku (Mestu ho daroval, ako privilégium kráľ Žigmund Luxemburgský). Tieto kroky považujeme za pozitívne a chceme ich ďalej rozvíjať a z časti sa aj vydať vlastnou cestou.

II.

Započali sme komunikáciu s vlastníkmi prístreškov, Dopravným podnikom Bratislava (DP BA) a súkromnou spoločnosťou JCDecaux. Informujeme sa o možnostiach umiestnenia infotabúľ, prípadne veľkoplošných infonálepiek na zastávky MHD....

III.

Spojili sme sa do pružného teamu schopných vitálnych a ochotných ľudí.

 

4. Predkladatelia,  realizátori projektu ,

Ľuboš Korenčík (projektový koordinátor, autor projektu)

Od narodenia býva v Novom meste. Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, , dejepis, občianska, etická výchova na  Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.  Študoval i na Katedre porovnávacej religionistiky, Filozofickej fakulty UK. Svoj záujem v rámci dejín zameriava na lokálne dejiny Bratislavy. Má dlhoročné skúsenosti s neformálnym vzdelávaním a dobrovoľníckymi aktivitami na Slovensku, aj v zahraničí (Absolvoval viaceré mládežnícke medzinárodné výmeny, ako účastník aj ako leader, zapojil sa do projektu  Európska dobrovoľnícka služba v Holandsku (EVS). Spolupracoval s neziskovými organizáciami pracujúcimi s mládežou a  myšlienkou dobrovoľníctva. (IMCA Slovakia, Inex Slovakia, Plusko, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, LIPA, Strom života, českým hnutím Brontosaurus)

 

Neformálna skupina dobrovoľnícky aktívnych ľudí:

Hlavné osobnosti skupiny (Náš projekt nemá prekážky, ani prepážky, má nosné stĺpy!!)

 

Lukáš Krajčír: Študent doktorandského stupňa Katedra histórie, Filozofická fakulta UK Bratislava, zameranie na štúdium slovenských dejín. Časť svojho vysokoškolského štúdia absolvoval na Univerzite Karlovej v Prahe. 

Mária Čujdíková: Vyštudovala na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v BA. Vyučuje informatiku na Gymnáziu Ladislava Sáru v Bratislave.  

Vladimíra Lašáková: Žije v Novom Meste, v súčasnosti pôsobí ako doktorandka na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK BA, vyučuje aj  informatiku na základnej škole pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave a  matematiku na viacerých gymnáziách.

Stanislav Sokol: v súčasnosti žije v Bratislave. Študoval na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, študoval aj na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne. Časť štúdií absolvoval na Univerzite v Oslo. V súčasnosti pracuje ako manažér pre PR a fundraising v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Spolupracuje s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami na UK v BA. Istý čas bol dobrovoľníkom v Združení nevidiacej a slabozrakej mládeže.

Dušana Blažková: Vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte a Slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte UK Bratislava (Spolupracuje s nami, ako korektorka gramatiky slovenského textu)

 

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

Neformálne vzdelávanie, informovanosť, zvýšenie povedomia Novomešťanov o svojom životnom priestore, estetické skrášlenie (obrazové prílohy), prezentácia Nového Mesta a jeho zaujímavostí, ale aj mesta Bratislava navonok, spojenie sa ľudí s rôznymi problémami, študijnými zameraniami, ...  a ich nadchnutie sa spoločnou prácou pre úžitok iným.  Zmysluplné vyplnenie voľného času, prínosná zábava pre tvorcov, aj čitateľov.

 

6. Cieľová skupina

Výsledky projektu by mala možnosť využívať priamo okrem Novomešťanov aj ultraširoká verejnosť: obyvatelia Bratislavy, návštevníci Bratislavy, ľudia pracujúci v hlavnom meste, turisti zo Slovenska aj zahraničia,  cestujúci MHD, okoloidúci chodci, ale aj hociktorí ľudia študujúci info zo stránky. Projekt myslí aj na začlenenie handicapovaných ľudí medzi ostatnú spoločnosť. Ako pri vytváraní (vo forme sebarealizácie pri začlenení handicapovaných ľudí do teamu) , tak aj používaní výsledkov (info cez stránku prístupnú aj pre nevidiacich).

7.  Pokračovanie projektu

Aktualizácia informácií, udržiavanie, obnova poškodených tabúľ.  V prípade pozitívnej odozvy a úspechu , dopĺňanie o ďalšie zastávky v Novom Meste, príp. rozširovanie aj do iných častí mesta.

Na základe textov a nahromadených  materiálov, ktoré sa na tabule už nepomestia, vydanie knižnej publikácie o Novom Meste, umiestňovanie schránok geocachingu v blízkosti  tabúľ, alebo v blízkosti objektov v  textoch spomínaných.

 

8. Aktivity

(Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Projekt počíta so zapojením dobrovoľníkov ako pri počiatočných jednaniach, príprave obsahu, jeho umiestňovaní, tak  aj pri údržbe infotabúľ.

I. V súčasnosti prebieha

-       komunikácia s dopravný podnikom aj súkromným vlastníkom sklenených zastávok, JCDecaux vybavovanie povolenia na súčinnosť s mestskou časťou. Dohoda o forme infotabúľ /nálepiek, o udržiavaní a obnove/.

-       komunikácia s magistrátom -  informácie o pôvode názvov zastávok. Počte, rozsahu.

II. začiatok mája až koniec augusta

Vyhľadávanie vhodných miest na osadenie tabúľ a určenie ich formy (práca v teréne,

zhromažďovanie informácií o lokálnych podmienkach(história, architektúra, umenie, geografia, botanika, ...)

III. september- november

výber konkrétnych zastávok (mikrolokalít), selekcia, uverejnenie návrhov  na internete, pripomienkovanie verejnosťou cez online a prípadné  hlasovanie o ich definitívnom výbere

IV. november - február

spracovanie definitívnych textov pre tabule aj článkov pre stránku,   gramatická korekcia, preklad do anglického jazyka, fotenie, kreslenie, grafická úprava, výroba tabúľ

V. marec - máj

participácia dobrovoľníckej skupiny pri samotnom umiestňovaní  infotabúľ na zastávky, alebo do ich blízkosti, zdokumentovanie, príp. umiestnenie schránok geocaching.

VI. máj, jún

Predstavenie výsledkov na verejnej prezentácii.

VII. jún, ...

údržba, – dopracovať prípadné nedostatky, alebo chyby, aktualizovať info texty,

renovovať poškodené tabule

 

9. Rozpočet

Vklad dobrovoľníkov: zdarma:

získavanie informácií, komunikácia s úradmi, vlastníkmi plôch

získavanie dokumentácie pri použití a amortizovaní vlastnej techniky(fotoaparáty, kamery, diktafóny, počítače, programy)

odborné gramatické  korekcie v slovenskom jazyku.

autorské písanie infotextov

výroba internetovej stránky s rozšíreným textom

propagácia formou  článkov na internete, vyrobenia video šotu a jeho umiestnenie na yotoobe,

zviditeľnenie sa v médiách (propagácia v rozhlase, alebo článok v printových médiách, zúčastnenie sa v TV relácii)

výroba a grafickej úpravy obrazových príloh, textu na tabuliach, aj na internetovej stránke

odborné konzultácie pri verifikovaní faktov infotextoch

návštevy knižníc a poplatky za preukazy

energie- elektrická, ktorú spotrebuje technika pri výrobe návrhov (fotoaparáty, kamery, počítače, kopírky, telefóny, osvetlenie), batérie do tech.

cestovné výlohy dobrovoľníkov pri monitorovaní miest a pri osádzaní tabúľ

papier a iné kancelárske potreby pri príprave návrhov

 

Preplácané položky:

Materiály:

nálepky - Lepiaca fólia, a tlač na ňu., prof. aplikovanie na sklo zastávok alebo výroba pevných tabúľ, príp. iné výlohy na umiestnenie infotabúľ - 500 Eur.

preplatenie výdavkov za  telefonické vybavovanie  (účet za mesiac 15Eur krát 4 mesiace) - 60 Eur

odborný profesionálny preklad textov do Angličtiny (6 Eur na normostranu)

občerstvenie pri fyzických výkonoch dobrovoľníkov v exteriéroch

 

Odmena za náročnejšie dobrovoľnícke práce:

-       odborná profesionálna korekcia textov v slovenskom jazyku 1 text (3 Eura na normostranu)

-       autorské texty (vyhľadanie relevantných serióznych a zaujímavých info., napísanie článkov pre tabule) – 15 Eur / 1 text. cca 10 h na text. 

-       výroba obrazových príloh – (Fotografovanie, grafická úprava fotografií, autorská kresba obrázkov a karikatúr – 1obr. - 5 Eur)

Vyhotovenie celkovej grafickej podoby tabúľ (text plus obr. prílohy) - 4 Eura.

 

Spolu požadovaná suma: 2 500 Eur

Priemerne (5 Hlasy)


Novinky z Participatívneho rozpočtu: Novinky z Participatívneho rozpočtu:

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Participatívny rozpočet pre rok 2020 sa pomaly blíži do fázy, kedy budete rozhodovať, ktoré občianske projekty budú na budúci rok podporené z rozpočtu mestskej časti. Nápady na projekty bolo možné prihlásiť do 30. apríla 2019. V mesiacoch máj až august budú prebiehať pracovné stretnutia, na ktorých tieto návrhy občania v spolupráci so zamestnancami úradu rozpracujú do podoby hotových projektov.
Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last