Preskoč na obsah

Záverečná správa - Škola dokorán

Autor/ka: Ľubica Nosčáková
V súlade so zámerom, ihneď po vyhlásení výsledkov pilotného kola projektov participatívnehp rozpočtu sme zrealizovali vo vopred naplánovanom čase Veľkonočnú dielničku. Po jej úspešnej ralizácii - veľkom množstve zúčastnených ľudí z verejnosti, pozitívnych spätných väzbách sme boli nadšení a tešili sa na všetky ostatné dielničky.

Javilo, že zámer a ciele vedia byť dosiahnuté, projekt prináša radosť, otvorenosť a vznikajú nové väzby medzi ľuďmi so spoločnými záujmami, bez ohľadu na vek, pri tvorení a zároveň aj pocit spolunáležitosti k lokalite.

Potom sa ukázalo, že finančné prostriedky nebudú v očakávanom čase pridelené na účet, že Miestna časť sa rozhodla prerokovať participatívny rozpočet ešte na ďalšom zasadnutí, ktoré bolo určené v čase, keď ľudia cestovali na prázdniny a nebolo možné sa doňho zapojiť, zúčastniť, dať najavo svoje postoje, súnaležitosť a záujem o realizáciu projektu.

Situácia napokon dopadla priaznivo, závery ubezpečovali školu v tom, že projekty budú mestom podporované a je možné ich zrealizovať.

Nastal však obrovský posun v čase , prázdniny, počas ktorých bolo naplánovaná príprava dielničiek, nákupy a PR práca sa niesli v duchu neistoty, pretože väčšina lektorov bola odcestovaná a zmluvy neboli podpísané. V septembri, hneď po nástupe do školy, sme sa vzájomne kontaktovali a prepájali s ľuďmi z PR BANM, dochádzalo však ku komunikačným šumom, nedorozumeniam a tým sa naťahovalo podpisovanie zmluvy- najmä išlo o to, že pri úvodnej komunikácii bol projekt podaný pod hlavičkou školy, no ekonomické oddelenie miestneho úradu sa snažilo presvedčiť vedúcich a zodpovedných projektu, aby bol podaný pod hlavičkou nejakého Občianskeho združenia kvôli ľahšej účtovateľnosti.

V tomto si ale zástupcovia školy, ktorí sa rozhodli aktivity pre občanov mestskej časti organizovať, stáli za pôvodným podaním, istý čas sa veci komunikačne „naťahovali" z oboch strán a tak nastala obrovská strata času- bez podpísania zmluvy sme ďalšie dielničky nerealizovali. Vznikol obrovský časový stres, zmluva bola nakoniec podpísaná a finančné prostriedky doručené až v novembri, pričom projekty mali byť ukončené a finančne uzavreté 15.12.2014

Realizátori projektu svojim nadšením, ktoré si odniesli z prvej dielničky, sa pokúsili strhnúť svoje okolie a tak zrealiovali ostatné 4 dielničky v rekordnom čase- každý týždeň jednu. Bolo to nesmierne vyčerpávajúce a podpísalo sa to aj na nižšej účasti na niektorých dielničkách, avšak veľká Vianočná dielňa zaznamenala rekordnú návštevnosť- bola rozdelená do 5 rôznych miestností, v každej sa tvorili 3 rôzne výrobky a zúčastnilo sa jej celkovo takmer 190 ľudí. Činnosti si vyberali, niektorí zvládli všetky ponúknuté.

Časovo teda sme zrealizovali

Apríl 2014- Veľkonočná megadielňa

25.november- 13. December: 4 dielničky:

- drevodielňa s výrobou a remeslami, tvorili sme podkovičkové klopkačky, prevažovačky, chodúle a pod., fyzikálne, rovnovážne , gravitačné atd. hračky

- hračky starých materí a otcov- šitie a výroba z filcu- zvieratká, kotuľáčik atd.

- ľud.remeselná dielňa- tvorenie rámikov na ručné tkanie, naťahovanie osnovy, minikoberčeky, zápästky atd,.

-vianočná megadielňa, vianočné remeslá ( vieme poskytnúť v prípade záujmu vypracované manuály kreatívnycgh dielní s nápadmi, návodmi a fotopostupmi tvoreného)

Zhrnutie:

Nadšenie, tvorenie a spoločné zážitky sa ukázali ako správna cesta na prepájanie. Obrovské rezervy v komunikácii, ktorá zabrzdila realizáciu a spôsobila časový stres viedli k tomu, že ciele prepojiť účastníkov neboli naplnené. Stretávali sa totiž na rôzne témy rôzne skupiny ľudí, pretože nebolo v silách zúčastnených urobiť si čas v tak krátkom čase po sebe.

No činnosti sa ukázali ako správne. Preto by som ako realizátor chcela za túto možnosť poďakovať, veľmi si ju vážime a navrhnúť aj jej pokračovanie, s tým, že by som dala dôraz na

    Časový harmonogram a jeho dodržanie, zabezpečené včasným podpísaním zmlúv a finančnými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii nie na poslednú chvíľu

    Časový harmonogram, ktorý umožní účastníkom urobiť si na aktivity čas a zahrnúť ich do svojich diárov

    Zrejme aj usporiadanie výstavy výrobkov tak, aby bolo možné o tvorení sa prísť porozprávať a aby sa stretnutia prepojili

    Mediálnu podporu zo strany mesta jednotlivých projektov- napr. prepojenie dobrovoľníkov jednotlivých skupín aspoň pár stretnutiami mimo rozhodovacieho procesu, kde by si vymenili skúsenosti z prbanm a tak sa vzájomne podporili

    Možno v našom prípade realizáciu dielničiek vždy v inom „domovskom" mieste, kde by sa predstavili svojim tvorením „domáci"- okrem školy napr. Klub dôchodcov, Integra atď.

Priemerne (0 Hlasy)


Realizácia projektu Škola dokorán

Autor/ka: Ľubica Nosčaková

Pozvánka na 13.12.2014 a pár fotiek z projektu Škola dokorán, ktorý prebieha každý utorok v decembri v na základnej škole v Mierovej kolónii.

Projekt participacneho rozpoctu - drevodielnicka hraciek starych otcov a materi na rozvoj koordinacie...

Vyrobili sme viac ako 20 choduľov, podkovičkovych klopkačiek, prevazovadiel, lávok atď. Tešili sme sa všetci rovnako - deti aj dospelí.

Na poslednú dielničku zo série - Vianočnú- vás pozývame 13.12. o 16.00 na poschodí Waldorfskej školy.

stránka projektu: http://pr.banm.sk/liferay/skola-dokoran

Priemerne (0 Hlasy)


Škola dokorán

Autor/ka: Lubica Noscakova

Názov projektu: Škola dokorán

1.      Anotácia – krátky opis projektu

 

 ZŠ na Vihorlatskej ulici je súčasťou Mierovej kolónie už niekoľko desaťročí. Tradične bola miestom nielen vzdelávania, ale aj voľnočasových aktivít a stretávania sa detí, rodičov aj okolitej verejnosti. Postupom času detí ubúdalo, vekové zloženie Mierovej kolónie (MK) sa menilo a a pre neefektívne využitie bola škola vyradená z reťazca škôl. Priestory však Mestská časť dala  do dlhodobého prenájmu Súkromnej waldorfskej škole. Tým došlo k jej plne kapacitnému vyťaženiu, no novorozbiehajúca sa škola a jej aktivity boli určené len pre jej žiakov. Zároveň do Mierovej kolónie vstúpili noví ľudia, mnohí z nich aj ako nájomníci, či noví majitelia bytov v tejto oblasti. V MK tak došlo k premiešaniu „starousadlíkov" s „novoprišelcami" a zároveň sem  vstúpila celkom nová komunita ľudí, ktorí v nej trávia denne veľké množstvo času. Najskôr opravili a umelecky zútulnili vnútro školy- okrem tried vytvorili ateliéry- výtvarný,ľudovo-remeselný, drevársky, potom okolie a záhradu, ovocný sad, ihrisko, prírodnú telocvičňu. Začalo dochádzať k stretnutiam, aj komunikačným stretom starousadlíkov a „novoprišelcami". Pre nadviazanie osobných vzťahov, ako predchádzaniu nedorozumeniam, sa rodičia spolu s deťmi zo školy rozhodli pozvať do svojich aktivít ľudí- deti aj dospelých z MK a realizovať spolu to, čo ich spája- kreatívne aktivity, radosť z tvorenia, tradície a remesiel. Tým sa škole navráti status miesta  nadväzovania priateľstiev, prepájania komunít, naberania celoživotných zručností a strediska komunitného života bez ohľadu na vek. Projekt Škola dokorán má za cieľ  prepojiť komunitu starých rodičov, rodičov a žiakov waldorfskej školy s okolitým komunitami- dôchodcami, rodičmi, deťmi z Mierovej kolónie. Formou spoločných činností v tvorivých dielňach, príťažlivých pre všetky generácie, na pôde školy pri spoločnom tvorení dôjde k ich vzťahovému prepojeniu, vzniknú kreatívne medzigeneračné dialógy, v ktorých sa zúčastnený učia od seba navzájom, vymieňajú si  skúseností a spolupracujú. Činnosti vychádzajú z predošlých overených skúseností, ktoré zaujímajú všetky zahrnuté komunity a zameriavajú sa na zvyky a tradície z regiónu v nadväznosti  na zábavné učenie sa fyzikálnych zákonov prostredníctvom hračiek starých otcov a materí, ktoré spolu vyrobíme. Symbolicky toto medzigeneračné tvorenie a komunikácia cezeň prebehne na pôde školy, ktorou za 50 rokov existencie prešlo viacero generácii a teraz sa môžu v tomto spoločnom priestore prepojiť aj inak, ako len súnaležitosťou k priestoru. Nielen dvere dokorán, ale najmä vzájomné sa učenie je nosnou súčasťou projektu. Voľnočasové aktivity, dostupné pre ľudí MK prietorovo, vybavením, lektormi a najmä finančne, zatiaĺ v Mestskej časti chýbajú A tie, ktoré inegrujú vzájomne generácie a všetkým dávajú možnosť sebarealizácie a zážitku radosti zo vzájomnej blízkosti, sú výrazným prínosom pre  sebarozvoj  nielen obyvateľov, ale aj tých, ktorí v MČ trávia množsvo času a tým priamo prispievajú k rozvoju  Mestskej časti a jej dobrého mena a úspechov. 

 

2. Problém (Opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby.)

V Mierovej kolónii v okolí školy sa pohybuje a žije niekoľko rôznorodých komunít, ktoré si k sebe zatiaľ len hľadajú cestu. Keďže v tejto časti nejestvuje žiaden spoločný priestor- komunitné centrum, akýkoľvek väčší spoločný priestor- MC, kultúrny dom, či niečo podobné, rozhodla sa komunita rodičov, starých rodičov a detí školy otvoriť  priestory a najmä aktivity  školy pre všetky tieto komunity, aby v spoločných záujmových kreatívnych  činnostiach došlo  ich vzťahovému prepojeniu a mohli následne spolu pracovať a spolutvoriť dianie a prostredie Mirovej kolónie, ktorá ich všetkých spája. V súčasnosti nejestvuje priestor, ani organizované verejne dostupné voľné aktivtiy na takéto prepojenie. Komunity sú rozdelené na domácich a prišelcov, pričom medzi niektorými z nich dochádzalo k slovným potýčka, obviňovaniam z rôzneho diania v kolónii, či hnevu na neznámych, ktorí  „rušia náš zaužívaný život". Pri osobných zblíženiach sa tieto problémy ukázali ako prejavy strachu z nepoznania, ukázalo sa, že pri osobnom spoznávaní sa sa vzťahy menia a dochádza k otvorenej komunikácii, dokonca spolupráci a empatii  miesto bezcieľneho obviňovania. Zatiaľ úplne absentuje miesto, lektori aj možnosť voľnočasových aktivít, v ktorých sa všetky spomínané komunity môžu prepojiť. Škola bývala takýmto miestom a chceli by sme jej tento status prinavrátiť.

 

 

3. Východisková situácia (Opíšte na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)

Na Vihorlatskej ulici v mierovej kolónii je škola, ktorá bola dlhé roky ZŠ slúžiacou rodinám žijúcim v tejto priemyselnej zóne .Časom sa stala kapacitne prebytočnou, pričom mestská časť ju dala k dispozícii  do dlhodobého prenájmu na účely súkromnej základnej školy, do ktorej dochádzajú deti z rôznych miest- oblastne cca až 50 km ďalekého okruhu, sú z rôznych rodín, národností, rás. Dlho boli vnímaní ako prišelci, cudzinci. Starší obyvatelia kolónie pocítili nárast pohybu, miestny záhradkári mali obavy z narastajúceho počtu detí ( báli sa nepoznaných teenagerov). Po ich  usídlení, pretvorení priestorov školy vnútorných i vonkajších, vytvorení prírodnej telocvične, malej záhradky a bylinkovej záhradky s jazierkom, minifarmičkou a dobrovoľníckej práci v okolí školy došlo ku vytváraniu osobných kontaktov „prišelcov" a usadlíkov. Ukázalo sa, že nás spája rovnaký postoj k prírode, zodpovednosť za spolutvorbu prostredia, v ktorom žijeme, radosť z tradičného tvorenia a tradícií. Pre podporu  vzťahovej previazanosti pred Vianocami prebehol skúšobný miniprojekt Ako chutia Vianoce, kde si  deti, starí rodičia a rodičia WŠ spolu so starkými a dôchodcami z okolia v otvorenej vianočnej dielni  vymieňali svoje  zvyky a piekli svoje tradičné koláčiky, tvorili si darčekové krabičky plné rozmanitosti chutí Vianoc v rôznych rodinách a obdarúvali sa navzájom. Aktivity sa zúčastnilo cca 60 ľudí priamo, nepriamo cez obdarovanie a zdieľanie tradičných koláčikov niekoľkonásobne viac členov týchto komunít. Aktivitu si všetci užívali a priali si pokračovať v spoločných činnostiach tak, aby spoznávaním sa predchádzali konfliktom, ku ktorým pri premiešavaní sa a anonymite ľudí z jednotlivých komunít voči sebe dochádzalo. Ukazuje sa, že osobné spoznávanie sa v činnostiach a spolutvorení spoločného prostredia je tou najlepšou prevenciou konfliktov a zároveň prospieva všetkým zúčastneným nielen emocionálne, ale naberá na sile a spoločná spoločenská zodpovednosť a ochota tvoriť prostredie, kde žijeme. Preto sme sa rozhodli v tejto činnosti pokračovať overeným spôsobom-  realizáciou verejných otvorených kreatívnych dielničiek, ktoré vychádzajú zo spoločných tradícií všetkých komunít, ktoré sa ocitli v tomto spoločnom prostredí. Jedná sa o – 1.Veľkonočnú dielničku, 2.dielničku s názvom Hračky starých otcov, hračky starých materí (alebo ako sa prirodzene učiť hrou)3.,Dielňa s názvom dokážeme vlastnými rukami: tvoríme tradičné malé nástroje pre tradičné remeslá ( rámiky na tkanie, zápästkové tkanie, cepy, hrable na „štrikovanie"  atd.) a 4. jedna dielňa tradičných remesiel, kde tieto využijeme- pletieme z pedigu, robíme z vlny 5. Vianočná dielňa

4. Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľom projektu sú rodičia a učitelia WŠ,  dobrovoľníci:, spolu 13 doborvoľníkov dospelých a 5 teenagerov

PaedDr. Noščáková Ľubica- projektová managerka, matka dvoch dcér-žiačok WŠ, zároveň učiteľka na bežnej ZŠ V MČ, dlhoročné skúsenosti v dobrovoľníckej práci, pracovala dobrvoľne ako projektová managerka v OZ Mamám Slovenska, organizátorka podobných dielničiek v rámci SR,

Slavomír Lichvár- učiteľ, ktorý má rozsiahle skúsenosti  a bud e pripravovať materiály a návody an Hračky starých Materí a hračky starých otcov

Taiana Maťová- učiteľka, vedúca remeselnej dielne, ktorá bude lektorovať pletenie košíkov z pedigu

Saša Paršová- ako zástupca rodičov a kolégia učiteľov zároveň

  členovia Rady rodičov, za každú triedu 1, t.j. 9 rodičov. A aktívni teenageri z WŠ 5

 

Všetci lektori i dobrovoľníci majú praktické skúsenosti v danej oblasti- ľud.remeslách, komunitnej práci, tvorivých dielˇnach atd.

 

 

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

- ide najmä o kvalitatívne zmeny

-prepojiť tých, ktorí denne do MK dochádzajú a trávia tam svoj čas s tými, ktorí v MK žijú

-otvorenie sa súkromnej školy voči verejným aktivitám v prospech ľudí, žijúcich v blízkosti školy

- vzťahové prepojenie komunít prichádzajúcich do MK a žijúcich v Mierovej kolónii, bez ohľadu na vek, príslušnosť, rasu

- zlepšenie vzťahov,vytvorenie osobných prepojení sa, otvorenie spoločnej spolupráce

- vytvorenie kreatívnych dialógov, prežitie spoločných činností pri spoločných záujmoch

- sebarealizáciu rôznych skupín

Vytvorenie spoločného základu pre utvorenie komunitného centra pre všetky zúčastnené komunity

Kvantitatívne zmeny:

-       Zrealizované 3 menšie (účasť okolo 50-70 osôb) a 2 veľké (účasť cez 100 osôb) tvorivé dielne

-       - články na webstránke školy (o každej z dielní) 5

-       Fotogaléria s návodmi na stránke školy, k verejnej dispozícii

-       Článok v miestnom periodiku o prepájaní sa rôznych komunít cez kreatívne spolutvorenie

 

 

 

 

6. Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

 

Rodičia, starí rodičia a žiaci WŠ, obyvatelia MK, členovia Klubu dôchodcov z MK, priamo zapojených vo veľkých dielňach cca 100 osôb, v menších cca 50-70, priame zapojenie.

Spolu sa teda projekt dotkne priamo cca 170 osôb, nepriamo cca 800  (žijúcich a dochádzajúcich do MK)

 

7. Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Máme pripravenú sériu aktivít od jari 2015, kde pôjde najmä o spoločné remeselné a ekologické práce v prostredí MK- verejná čajovňa, bylinkové špirály, verejná otvorená knižnička atd.

 

8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 

Ide o 5 dielní, 2 veľké a 3 menšie. Každej predchádza   Stretnutie dobrovoľníckej skupiny, príprava plagátikov, pozvánok a rozdelenie si úloh (nákup materiálu, písanie a fotenie návodov atd.) celého programu dielničky, predpríprava monokomponentov a častí hračiek, chystanie a tlač návodov, rozdelenie si lektorovania jednotlivých výrobkov, organizačné dohody a riešenia. Následne s realizované dielne:

1.Veĺkonočná  megadielnička s programom na celej WŠ, bazárom atd. , výroba stojanov na vajíčka, zdobenie veľkonočných medovníkov, pletenie korbáčov atd.

2.Verejná dielnička:. Hračky straých materí, hračky starých otcov- verejná dielnička výroby mechanických hračiek, ktoré fungujú na základe  fyzikálnych zákonizostí,  prírodných zákonov- napr.kotuľák, vodný mlyn, farebné vrtielka, vrtuľky, mechanická pohyblivá špuľka  a pod., ich predvedenie, výroba  a následne využitie pri učení sa, aj ako darčeky spájajúce komunity a generácie

3 Verejná dielnička- výroby remeselných výrobkov, pomocou ktorých budeme následne tvoriť a pracovať v ďaľšej dielni a tiež jednoduchých „ľudových športových potrieb" na rozvoj obratnosti. Napr.: rámiky na tkanie, štrikovací hrebeň, dná a rámiky  na pedigové pletenie  forma na zápästkovanie, cepy atd., zo športových- chodúle rôzneho druhu, preklápačky,atd.

4. Verejná dielnička: pletenie z pedigu, štrikovanie na hrebeni, tkanie atd.

5.Vianočná megadielňa- s programom na celej WŠ, tradičným, tentokrát otvoreným verejnosti. Výroba tradičných anjelov z drôtu a korálok, z česanej ovčej vlny, maľovanie svietnikov, výroba sviečok zo včelieho vosku, pečenie a zdobenie medovníkov s odbornýmm lektoringom, výroba ozdôb na stromček z drôtu a korálok,

 

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

Lektorné:  Všetci lektori pracujú ako dobrovoľníci, počítame odracovaných spolu cca 15h /lektor priamo v dielni, 5 h pri príprave, čo je 20h/lektor a 10h/ostatní dobrovoľníci, čiže spolu odpracujeme

4x20h+ 14x10h –spolu 22O dobrovoľníckych hodín počas celého rpojektu 

Prenájom priestorov a náklady energií počas dielní- poskytne WŠ

Jedinou poliožkou rozpočtu, na ktorej následne stojí naša možnosť projekt zrealizovať je teda Materiálne zabezpečenie:

 

Materiálne náklady na jednotlivé dielne:

1.Veĺkonočná  megadielnička ..........................spolu 295€

-sádra a formy na odliatky svietnikov pre cca 100 ľudí: 100 kg sádry x 50 centov,, 5 foriem x5€, akrylové farby na vymaľovanie, štetce: 50€  ..............................................  125€

- materiál na výrobu  a zdobenie medovníkov(potravinársky- na cesto+ zdobenie, vrecká na zdobítka) cca 0,80€/os/veľký medovník........................................................................................................80€

- pletenie korbáčov –materiál  cca 3/os- tu sa dá kapacitne zvládnuť max.30 os.................   90 €

2.Verejná dielnička:. ..................................................spolu 250€

- materiál- drevené dosky, lišty, hranoly, guľatina, drevené guľôčky, oceľové guľôčky, textilný materiál, ihly, nite, rezbársky materiál

3 Verejná dielnička- ..........................................................250€            rámiky z dreva, spojovací materiál- klinčeky, lepidlá na drevo, šmirgľový papier,drevený materiál konkrétnych rozmerov, drevotrieskové doštičky na narezanie, guľatinové násady drevené, remene, dná , atd.

4. Verejná dielnička: pletenie z pedigu, štrikovanie na hrebeni, tkanie atd........................250€

Pedig, vlna atd..

5.Vianočná megadielňa.......................................................................................................300 €

Korálky a drôt s určeným priemerom, česaná ovčia vlna , sádra, formy  a farby na svietniky, plásty včelieho vosku a knôtiky,  potravinársky materiál na medovníky a zdobenie, papier na pečenie, vrecúška na zdobenie,  výroba ozdôb na stromček z drôtu a korálok,

Tlačové náklady- papier,  toner  atd...............................................90€ (pričom návrhy, nafotenie, napísanie, vytvorenie plagátikov a celú propagáciu robia dobrovoľlníci bez nároku na finančnú odmenu)

 

Náklady  spolu:...............................................................................1.420€

 

Vysvetlenie:

Nerozpisovali sme jednotlivé presné kalkulácie na jednotlivé dielničky, ale v troch dielničkách pre 50ľudí je rátaná cena materiálu na 5€/osoba, preto sú  celkové náklady na danú dielňu 250 € (v porovnaní s komerčnou cenou takej dielničky, ktorá je 18€/os, t.j. 900€ /dielňa/ a dve megadielne aj s programom /ktorý robia rodičia a deti WŠ zdarma pre verejnosť/ je počítané jednoduchšie tvorenie s cenou cca 3€ /os, čiže 300€/dielňa, pričom komerčná cena je 10€/os-bez programu, čiže trojnásobne vyššia/

Projekt je zaujímavý tým, že náklady naň zahŕňajú výhradne materiálové zabezpečenie, keďže ide o budovanie vzťahov a prepájanie prišelcov s obyvateľmi kolónie, má komerčne nevyčísliteľnú hodnotu a preto sa ho rozhodli dobrovoľníci realizovať. 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z articipatívneho rozpočtu: Novinky z articipatívneho rozpočtu:

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Participatívny rozpočet pre rok 2020 sa pomaly blíži do fázy, kedy budete rozhodovať, ktoré občianske projekty budú na budúci rok podporené z rozpočtu mestskej časti. Nápady na projekty bolo možné prihlásiť do 30. apríla 2019. V mesiacoch máj až august budú prebiehať pracovné stretnutia, na ktorých tieto návrhy občania v spolupráci so zamestnancami úradu rozpracujú do podoby hotových projektov.
Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last