Preskoč na obsah

Zeleninovo realizácia

Autor/ka: Zuzka Krivošová
Zeleninovo - Projekt bol podporený občanmi no nakoniec nečerpal finančné prostriedky z rozpočtu BANM.

Opis projektu: Projekt mal za cieľ vytvoriť komunitnú záhradu využívajúcu prvky permakultúry a biodynamického hospodárenia, ktorá by následne obyvateľom ponúkla priestor na sebarealizáciu, stretávanie, výmenu skúseností a budovanie medziľudských vzťahov. Projekt chcel vytvoriť priestor pre relax, sociálne i edukačné aktivity. Vytipovené preto boli zariadenia polikliniky, ZŠ a MŠ, ubytovanie VŠ či priestory v okolí takýchto zariadení.

Projekt bol podporený občanmi no nakoniec nečerpal finančné prostriedky z rozpočtu BANM.

Dôvod a časový harmonogram prác:

Od apríla 2014 zástupcovia projektu spolu s Kanceláriou pre participáciu verejnosti, Pozemkovým fondom SR, poliklinikou Tehelná, školským úradom MČ BANM, Slovenskou technickou univerzitou, prednostom ale aj starostom hľadali vhodný pozemok na uskutočnenie zámeru. Dôvodom bolo to, že pôvodný vytipovaný priestor pri poliklinike Tehelná najskôr prisľúbili, no v neskoršej fáze projektu odstúpili od povolenia vytvoriť v tomto priestore komunitnú záhradu.

Ďalšie komunikované priestory boli v okolí Mladej Gardy, ktoré taktiež po prvotnom prísľube neskôr pani riaditeľka študentského domova rušila. Rovnako aj priestor bývalej škôlky na Kyjevskej, kde pozemok patrí SPF SR, no budova je v súkromných rukách, a i tu pozemkový fond najprv spoluprácu prisľúbil, no neskôr odstúpil od projektu.

Oslovovali sme aj základné a materské školy v MČ BANM, no viaceré nemali dostatočne veľkú plochu, hoc ich idea komunitnej záhrady zaujala, prípadne pripravujú či pripravovali rekonštrukciu budov a tak sa nakoniec rozhodli využiť priestor na skladovanie stavebného materiálu, overovali sme aj priestor okolo stavby na Mikovínyho (nevyužitá budova), priestor za obchodnou prevádzkou súkromnej spoločnosti LIDL, priestory záhrad v záhradkárskych kolóniách, okolie Zátišia a aj priestory areálu Dimitrovka no ani v týchto prípadoch neboli koordinátori projektu úspešní (neochota majiteľov, vysoké nájomné, práca s náročnou komunitou bezdomovcov a Rómov na ktorú si koordinátori netrúfali, nedostatočne veľké priestory, zamorené územie).

V decembri 2014 našli koordinátori vhodný pozemok na hranici MČ Rača a Nové mesto, no na strane Rače, čo bol aj dôvod, prečo nakoniec nebolo uskutočnené čerpanie prostriedkov z rozpočtu mestskej časti BANM. Projekt sa však rozbehol, no nie pod gesciou mestskej časti.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Komunitná záhrada „Zeleninovo“

Autor/ka: Jarmila Buláková

 

Názov projektu: Komunitná záhrada „Zeleninovo"

Anotácia

Projekt komunitnej záhrady „Zeleninovo" tzv.zeleninové mestečko v Bratislave spája komunitu ľudí, ktorí nachádzajú zmysel a hodnoty v tradičnom pestovaní plodín a bylín na získavanie rastlinnej potravy.

Základnou stavebnou myšlienkou projektu je ekologicky obnoviteľný spôsob využitia pôdy a verejného priestoru za účelom vypestovania si vlastnej zeleniny, ovocia a bylín, vzdelávanie a potešenie spoločnosti vytvorením esteticky príjemného miesta pre relax komunity. Edukačná stránka sa má za to, že širšia spoločnosť má nedostatočné informácie ohľadom pestovania a starostlivosti o najzákladnejší zdroj obživy, pôdu.

V dnešnej dobe považujeme za urgentné šíriť osvetu biologicky čistého materiálu, kvôli rozširujúcim sa GMO plodinám, ale taktiež obhajovať širokú využiteľnosť bylín, či už zo zdravotného hľadiska alebo z hľadiska využitia v domácej kuchyni. Komunitná záhrada poskytne priestor na pestovanie skúseným či amatérom a vlastná úroda je tým najlepším pocitom zadosťučinenia.

 

Problém

Mesto Bratislava je obdarené zeleňou no neposkytuje dostupný priestor pre vytvorenie si vlastnej záhrady či príjemného prostredia na trávenie času. Nie každý Bratislavčan vlastní záhradku v na to určených oblastiach a mnoho z nás nemá či už starých rodičov alebo rodinu, ktorá vlastní kúsok zeme na to aby pokryla dopyt po vlastnej úrode, na ktorú sa môžu plne spoľahnúť.

V Bratislave je mnoho voľných priestranstiev,o ktoré nie je postarané v takom zmysle akým by sme ju my chceli zmeniť a tak jej zvýšiť aj pridanú hodnotu. Nami vytvorená komunita by nemala v záujme len pestovanie si pre vlastnú potrebu, no chce vytvoriť priestor na stretávanie sa, budovanie ľudských vzťahov, pozitívneho myslenia, vôľou meniť veci ako sú a uvedomiť ľudí o tom, že záhrady a podobné miesta nepotrebujú majetky či dedičstvá, ale postačí aj snaha zopár jednotlivcov dať mestu zelenší šat a vytvoriť tým aj priestor na sebarealizáciu ďalších generácií.

Najlepší spôsob ako zmeniť situáciu, je vybudovanie komunitnej záhrady priamo na nevyužívaných častiach mesta. Čím bližšie k ľuďom budú projekty podobné nášmu či inému s podobným zámerom, tým menej budú obyvatelia mesta odcudzení od prostredia a od produkčnej schopnosti prírody.

 

Východisková situácia

Projekt komunitná záhrada „Zeleninovo" nadväzuje na celosvetové aktivity ako napríklad:

 • Urban gardening – proces pestovania všetkých druhov a odrôd v mestskom prostredí.

 • Permakultúra – poľnohospodárstvo schopné fungovať udržateľne na danom mieste donekonečna.

 • Guerilla gardening – tzv. partizánske záhradničenie na mieste,na ktorom nemajú záhradníci zákonné právo pestovať- jedná sa opustené a nevyužté priestranstvá,funguje na báze dobrovoľného vysádzania.

 • Recyklácia a Kompostovanie- využitie nepotrebných zvyškov potravín z kuchýň a reštaurácií, stavebného materiálu ( napríklad, starých paliet a pod.), lístia z úpravy verejných priestranstiev

 • Komunitné záhrady Bratislavy – nadviazanie na myšlienky fungujúcich záhrad v našom meste

 

 

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu

Bc. Jarmila Buláková – iniciátor vytvorenia záhrady, zaujíma sa o pôvodné pestovanie plodín, stromov, zelene a obnovu tradičného spôsobu získavania potravy, skúsenosti s pestovaním a využitím bylín.

Tomáš Marada – technické vedomosti a zručnosti, participácia na úrovni administratívnych činností, komunikácia za komunitu navonok, príprava podkladov pre dodávky a kalkulácie.

Barbora Šišková – skúsenosti s pestovaním zeleniny na záhrade, záujem o široké využitie nepotrebných materiálov ( recyklácia), skúsenosti s územným plánovaním,

Zuzana Bašková – technické zručnosti s prácou na záhrade, komunikácia s deťmi, školami, škôlkami, vedenie kurzov, tvorba edukačných materiálov, vedomosti ohľadom alternatívnej medicíny.

Lucia Heribanová – skúsenosti zo zahraničia t.j. využitie materiálov, ochrana životného prostredia, venuje sa fotografii a hudbe, tvorba dizajnu záhrady či už v areáli, alebo na internete, fotografická dokumentácia vytvorenia a fungovania záhrady atď.

 

Cieľ

Cieľom projektu je rekultivácia verejného priestoru zelene, ktorý bude smerovať k pozitívnej zmene postojov obyvateľov mesta Bratislava k otázkam zdravého životného prostredia a zveľadenia verejného priestranstva.

Projekt je zameraný na výsadbu, pestovanie a zber poľnohospodárskych plodín ( ovocie, zelenina, liečivé byliny) , okrasných rastlín,krov a stromov na báze ekologického hospodárstva (bez umelých hnojív a pesticídov). Záujmom projektu bude aj snaha o vytvorenie príjemného priestoru pre stretávanie sa ľudí s podobnými záujmami – tzn. cítenie pre prírodu a návrat k tradičnému hospodáreniu s prírodnými zdrojmi.

V rámci projektu budú realizátori rozvíjať svoje aktivity aj poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou. Zrealizovaný projekt poskytne útočište ľuďom, ktorí v ruchu nášho mesta nemajú sami možnosť si vypestovať obľúbené plodiny, rastliny, byliny a podobne. Chceme najmä upozorniť na dôležitosť pôdy a zeme ako takej. Vážiť si čo nám môže dať a čo my môžeme dať jej. Ochrana životného prostredia a zveľaďovanie je príjemným bremenom mladých ľudí, ktorí sú schopní sa chytiť každej príležitosti pracovať na niečom čo ich bude napĺňať, baviť a nakoniec aj poteší úrodou. Darovať zanedbanej časti mesta znovu život a krásu.

 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú samotní obyvatelia mesta Bratislava a naši priatelia, ktorí nám dali podporu do rozbehnutia projektu. Do projektu sa môžu zapojiť mladé rodiny s deťmi, dôchodcovia túžiaci si oddýchnuť v prostredí, v ktorom svojimi skúsenosťami môžu veľmi pomôcť, telesne a mentálne postihnutí , študenti – tým sa dajú dokopy rôzne vekové kategórie.

Organizácia a vlastnícke vzťahy by mali byť poriešené tak, aby bol prístup zabezpečený pre všetkých záujemcov. Veľkosť cieľovej skupiny sa veľmi odvíja od veľkosti využívanej plochy, ktorú nám pridelí mesto. Prostriedky, ktorými by projekt disponoval postačia na vytvorenie priestoru na pestovanie pre minimálne 25-30 osôb.

 

Pokračovanie projektu

Zámerom celého projektu je vytvorenie prostredia komunitnej záhrady a poskytnúť know-how, aby priestor nami vytvorený mohli neskôr spravovať naši nasledovníci. Edukačná a propagačná činnosť ( prednášky, diskusie, praktické kurzy, náučné výlety pre školy a škôlky) vyvíjaná počas trvania projektu má za cieľ priblížiť sa k širokému spektru obyvateľov nášho mesta a pripomenúť im dôležitosť zdravého stravovania ako aj ochrany zeme a tvorenia ďaľších komunitných záhrad. Názorným príkladom zeleninového mestečka chceme verejnosti ukázať, že všetko čo má pozitívnu myšlienku má aj zmysel ďalej budovať.

 

Aktivity

Aktivity v najbližších mesiacoch:

Máj 2014 :

 • Propagačná činnosť

 • Príprava a dizajn pozemku ( oplotenie, ochrana pred vandalmi)

 • Budovanie zavlažovania podľa možností priestoru

 • Budovanie záhonov, vyvýšených záhonov, sklenníka, fóliovníka, chatky na náradie- poprípade vytvoriť priestor na umiestnenie darovanej maringotky ( v prípade ak sa vyriešia technické záležitosti ohľadom prevozu)

 • Budovanie pergoly, záhradného sedenia

Jún 2014

 • Príprava pôdy na pestovanie, vysádzanie druhov, ktoré zlepšujú pôdu a chránia plodiny od škodcov

 • Výsadba trvaliek, bylín a prospešných rastlín, medonosných okrasných rastlín na prilákanie včiel a vytvorenia im dostatok priestoru

 • Výsadba stromov a krov v záhrade poprípade aj okolí

 • Zapojenie všetkých členov komunity ( cca 25-30) podľa veľkosti prideleného priestoru

 • Výsadba jednoročnej zeleniny do záhonov, ovocných kríkov

 • Určenie si priorít, čo sa týka zavlažovania podľa počasia

Júl 2014

 • Finálne dokončenie prác s dizajnom záhrady ( orientačné tabule, zariadenie domčeka/maringotky...)

 • Pravidelná starostlivosť o celý areál

August/September 2014

 • Tvorba domčekov pre zvieratá prospešné v záhrade ( úkryty pre ježkov a netopierov)

 • Vytvorenie priestoru na work-shopy, využitie nepotrebných materiálov, malé dielne na tvorbu paletového nábytku, dizajnových prvkov do záhrady či domácnosti

 • Uskutočnenie oficiálneho otvorenia záhrady / deň otvorených dverí, deň pre verejnosť

 

 

9. Rozpočet

Tento rozpočet je teoretický, pretože sa bude odvíjať od reálneho priestoru, na ktorom záhradu budeme budovať. Na základe dohody medzi projektovými koordinátormi sa budeme snažiť dohonúť na nízkych cenách a možnosti využitia materiálov, ktoré máme k dispozícii.

A - Na vytvorenie 25 vyvýšených záhonov 1x2m bude potrebné :

 • Obvodové dosky

 • Hranoly na konštrukciu

 • Organická impregnácia dreva

 • Konský hnoj pre skvalitnenie pôdy ( po dohode je možnosť odberu zdarma)

 • Násypná zemina

 • Palety – možný odber zdarma

Spolu max : 220 eur

 

B - Na výstavbu záhradných stavieb:

 • Sklenník 6x14m ( 655,- eur)

 • Chatka na náradie 186x186cm ( 299,-eur)

 • Drevené záhradné WC (150,-eur)

 

 

 • Nádrž na vodu ( 50,-eur)

 • Záhradný altánok ( 250,-eur)

 • Pergola (220,-eur)

 • Fóliovník (150,-eur)

Spolu max : 1774 eur

 

C - Potrebné záhradné náradie :

 • Záhradný rýľ

 • Lopaty,lopatky na presádzanie

 • Záhradné rukavice

 • Motyka

 • Fúrik

 • Píla rámová

 • Hrable

 • Klince,kladivo

 • Kýble

 • Hadica, prípojka, krhla, barel na vodu

 • Farby na drevo

Spolu max : 330 eur

 

D - Rastliny, stromy, kry odolné v našich podmienkach

Široké spektrum druhov drevín, kvetov, okrasných krov, bambusov, tráv atď. ( ďalej len zeleň)

 • Zeleň ( 500,- eur)

 • Ovocné stromy (200,- eur)

 • Semená ( 100,- eur)

Spolu max : 800 eur

 

E - Oplotenie priestoru

Bude záležať od veľkosti, kompozičného riešenia a terénu.

 • Prostriedky vyhradené na oplotenie ( pletivo s napínacím drôtom) priestoru vo veľkosti 30x30metrov = 140 eur

 • Základy na oplotenie ( 200,- eur)

Spolu max: 340 eur

 

F – Finančné náklady

 • Mzdové náklady na pomocné stavebné práce 2,50eur/h x 75 (187,50,-eur)

 • Náklady na pohonné hmoty 1,35eur/liter x 80 (108,- eur)

Spolu max : 295,50 eur

 

Záverečná suma : 3759,50,- eur

 

 

 

 

Priemerne (4 Hlasy)


Novinky z Participatívneho rozpočtu: Novinky z Participatívneho rozpočtu:

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Participatívny rozpočet pre rok 2020 sa pomaly blíži do fázy, kedy budete rozhodovať, ktoré občianske projekty budú na budúci rok podporené z rozpočtu mestskej časti. Nápady na projekty bolo možné prihlásiť do 30. apríla 2019. V mesiacoch máj až august budú prebiehať pracovné stretnutia, na ktorých tieto návrhy občania v spolupráci so zamestnancami úradu rozpracujú do podoby hotových projektov.
Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last