Preskoč na obsah

Rekonštrukcia toaliet v športovej hale na Pionierskej ulici

Autor/ka: Miroslav Bahúl

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

 

Názov

Rekonštrukcia toaliet v športovej hale na Pionierskej ulici č.16

 

 

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

V športovej hale slúžiacej na vyplnenie voľného času detí a mládeže vyplývajúc z náz-vu školského zariadenia Centrum Voľného Času pod ktoré hala spadá sa v rámci týždenného rozvrhu vystrieda v športových krúžkoch približne 400 detí už od veku šiestich rokov.

Športová hala je teda plne využitá, v ktorej sociálne zariadenia sú po rokoch používania značne opotrebované a pýtajúce obnovu. A práve spojením zručných remeselníkov-odborní-kov, ktorí sú ochotní participovať na oprave bez nároku na odmenu a s finančnou podporou z Participatívneho rozpočtu BANM 2015 sa nám podarí zabezpečiť rekonštrukciu toaliet, ktoré sú bez zásadnej zmeny po viac ako 30 rokoch používania v stave na hranici (ne)funk-čnosti. Následne tým tiež poskytnúť najmä športujúcim deťom, mládeži a verejnosti hygie-nické podmienky na štandardnej úrovni sociálnych zariadení.

 

 

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Toalety a priestory na sprchovanie sú v ŠH značne opotrebované niekoľkoročným vyu-žívaním bez rekonštrukcie. Terajší stav toaliet, teda najmä ich údržba si vyžaduje zvýšené fi-nančné prostriedky a taktiež čas potrebný na udržanie ich funkčnosti. Za 30 rokov fungova-nia nedošlo k žiadnej zásadnej obnove a ani k oprave priestorov.

ŠH nemôže podnikať, teda takýmto spôsobom získať prostriedky na financovanie ne-vyhnutnej rekonštrukcie. Je vo vlastníctve a správe mesta Bratislavy. Z tohto dôvodu vidím projekt participácie ako vhodnú formu financovania rekonštrukcie toaliet slúžiacich hlavne pre deti, mládež a taktiež dospelých.

V takmer nevyhovujúcom stave sú splachovacie záchody s neekonomickými nádržka-mi, popraskané ťažko splachovateľné pisoáre pripevnené na stene, vodný kameň je už profe-sionálnymi čistiacimi prostriedkami neodstrániteľný, zoxidovaná a odlupujúca sa je aj dlažba a obklady stien, steny sú popraskané, s opadávajúcou omietkou, vodovodné batérie sú ťažko zatvárateľné a zastarané. Taktiež staré skorodované radiátory a okná prispievajú k nehygie-nickým podmienkam a k zvýšenej spotrebe, čo v konečnom dôsledku vedie k zvýšeným nák-ladom potrebným na zabezpečenie chodu ŠH.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Riešením (podrobne rozpísané v Aktivitách) je rekonštrukcia s cieľom zabezpečiť štan-dardnú úroveň hygienických noriem sociálnych zariadení. Získané finančné prostriedky z PR projektu by sme použili výhradne na nákup materiálu potrebného na zrealizovanie rekon-štrukcie toaliet. Samotná realizácia bude vykonaná dobrovoľníkmi z daného odboru (maliar, obkladač, vodoinštalatér...).

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľom a zároveň koordinátorom je Miroslav Bahúl, ktorý je vedúci ŠH a je zodpovedný za prevádzku ŠH.

 

Miroslav Bahúl – hl. bezpečnostný dozor, búracie, likvidačné práce, vysprávka a maľovanie stien, ostatná asistencia pri prácach

Zdenko Ujlaky – údržbár, zvárač, maliar, stolár, obkladač

Július Šinkovič – údržbár, vrátnik, ostatná manuálna výpomoc

Jaroslav Štefek – vrátnik, udržiavanie poriadku, asistencia pri práci

Viera Kakašová – upratovačka, zabezpečenie poriadku a dohliadanie na dodržiavanie BOZP

Hešam El Taifi – doprava – zabezpečený ekologický odvoz stavebnej sute z búracích prác

Peter Fujdala – doprava – dovoz zakúpených materiálov

Miroslav Bahúl st. – garant maliarskych prác a vodoinštalatér

Filip Bagi – podlahár, dláždič

Roman Valentín – garant elektroinštalácií

Vendelín Hančik – garant murárskych prác

Nikolo Bahúl – pomocné búracie práce, asistovanie pri práci

Romana Bahúlová – dizajn, estetické zladenie a výber materiálov, maľovanie

Liborka Sokolíková – upratovanie po prácach, dezinfekcia

+ ďalší...

pozn.: odborní garanti sú zároveň aj vykonávatelia prác

 

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Štandardným postupom rekonštrukcie toaliet s dlhším časovým rámcom do dvoch mesiacov od začatia na dokončenie z dôvodu participácie dobrovoľníkov, ktorí sa budú podieľať na rekonštrukcii po skončení svojich zamestnaní, cez víkendy a sviatky bez nároku na odmenu. Práce bude možné začať cez výluku v ŠH a to cez mesiace Júl a August.

Postup prác bude nasledovný:

1. likvidačné, búracie a murárske práce (cca. týždeň)

2. rozvody vodovodných trubiek (3dni)

3. príslušné stavebné práce, murárske (týždeň až dva)

4. pripravenie podkladu pre obkladanie (3dni)

3. obkladačské práce, pokládka podlahovej krytiny (2 týždne)

4. škárovanie (1deň)

5. vymalovanie stien (4dni)

5. inštalácia sanity – ukotvenie a napojenie umývadiel a toaliet (2dni)

6. dokončovacie upratovacie práce, kompletizácia (2dni)

7. 10 dní rezerva

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Výsledkom projektu budú nové, funkčné, hygienickým normám vyhovujúce zrekon-štruované chlapčenské toalety t.j. nové samotné WC bunky, záchody, misy, ľahko splachova-teľné pisoáre prispôsobené výškovým normám aj pre deti, steny s motívom, automatické za-pínanie svetiel, nové umývadlá a batérie, ktoré budú prispievať k celkovému pozitívnemu kultúrno - športovému vyžitiu.

Očakávam prívetivejšie reakcie a pozitívny dojem zo strany samotných športujúcich a taktiež od sprevádzajúcich rodičov, opätovný záujem o ŠH v rozširujúcich sa nových kultúrno – sociálnych športových podujatiach.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

ŠH by rada v spolupráci s mestskou časťou poskytovala priestor na rôzne športovo-kultúrne podujatia a akcie rôzneho druhu pre široké spektrum detí, mládeže a verejnosti. Z tohto dôvodu by bolo vhodné aby ŠH mala sociálne zariadenie na požadovanej úrovni.

V rámci vyťažiteľnosti ŠH vieme v dohodnutých dňoch a hodinách zrealizovať športové podujatia pre občanov. Po dohode vieme zabezpečiť aj pravidelne vyčlenené hodiny pre športujúcu verejnosť.

A práve zrekonštruované toalety vie využiť okrem pravidelne športujúcich detí aj verejnosť.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Budúcnosť toaliet bude spočívať hlavne v zabezpečení udržiavania maximálnych hy-gienických noriem. Kontrola bude vykonávaná denným sledovaním poriadku, priebežným denným čistením a prípadnou urgentnou opravou náhodne vzniknutej poruchy vznikajúcej používaním. Taktiež budeme dohliadať na dodržiavanie podmienok pre návštevníkov a ape-lovať na vhodné správanie sa a vytváranie zodpovedného vzťahu k hmotným veciam detí a ostat-ných návštevníkov ústnou a písomnou oznamovacou formou.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Financie by boli využité výhradne na materiál príp. na zapožičanie pracovného náradia. Ceny za materiál sú zatiaľ približné nakoľko zhodnocujeme čo najoptimálnejší výber materiálu a miesto nákupu. Ceny sa môžu líšiť vzhľadom na čas kedy si robíme prieskum a nákupom.

Dlažba: 48m2 x 20e/m2 = 960e

Obklad: 96m2 x 20e/m2 = 1920e

Malovka: 190m2 = 390e (farba + penetračný náter)

Záchody: 8x 50e = 400e

Umývadlá: 2x 35e = 70e

Batérie: 2x 20e = 40e

Predelovacie steny na bunky WC = 8 buniek po 100e = 800e

Pracovné pomôcky = 110e

Lepidlo na 109m2 = 90e

Drobný materiál = 60e

Murovacia malta = 160e

SPOLU ===== 5000 EUR

Spolu žiadame na projekt päťtisíc eur.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last