Preskoč na obsah

videovizitka Rešpekt pre Nové Mesto

Rešpekt pre Nové Mesto – OZ S rešpektom

Autor/ka: Ivan Vyskočil

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2016 (aktualizovaná 3.3.2016)

Názov

Rešpekt pre Nové Mesto – OZ S rešpektom

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt zastrešuje prostredníctvom verejnej prednášky a dvoch kurzov vzdelávanie v prístupe, ktorý podporuje vnútornú motiváciu, sebaúctu, zodpovednosť a v širšom kontexte aj demokratizáciu spoločnosti. V druhej fáze sa cez podporné skupiny a sieťovanie ľudí vytvoria podmienky pre vznik, udržanie a rozvoj komunity, ktorá bude tento prístup uplatňovať a šíriť aj po skončení projektu.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Celospoločensky je potrebné rozvíjať u občanov cit a zručnosti pre demokratické rozhodovanie v spoločnosti. K tomu je potrebné, aby tieto princípy boli prítomné v školách a najmä v rodinách. V súčasnom školskom systéme je dlhodobo náročné potrebné zmeny presadiť. Čelíme tlaku globálnych problémov a nutnosti rýchlo a efektívne sa naučiť žiť s prehlbujúcou sa rôznorodosťou. K riešeniu je nutná ochota k spolupráci, schopnosť vnímať a integrovať aj protichodné názory. Tieto schopnosti častokrát v rodinách ani školách nie sú dostatočne rozvíjané. Tento stav sa týka aj Bratislavskej mestskej časti Nové Mesto.

Zanieteným učiteľom a rodičom odhodlaným vychovávať inak a efektívnejšie potom mnohokrát chýba pri realizácii know-how, informácie, postoje a zručnosti, ako skutočne vytvoriť vyvíjajúcemu sa človeku od detstva atmosféru, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť, buduje úctu k pravidlám, ktorá vyplýva z faktu, že ich demokraticky tvoria všetci a platia skutočne pre všetkých.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Vytvorenie informačnej kampane a následné budovanie živej a rozvíjajúcej sa komunity ľudí v Novom Meste, ktorá umožní ďalej šíriť a získavať podporu pri snahe o efektívnejšiu výchovu a komunikáciu.

 • Zvýšenie informovanosti o vývine dieťaťa, metódach komunikácie a motivácie podporených modernými poznatkami neurovied, psychológie a výskumu

 

 • Vytvorenie podmienok pre trvalé udržanie a rozvoj rešpektujúceho prístupu v komunite

 

 • Trvalá podpora, socializácia a sebarealizácia rodičov (napr. matky na materskej)

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Mgr. Ivan Vyskočil – projektový koordinátor a predkladateľ projektu. Certifikovaný lektor kurzov Rešpektovať a byť rešpektovaný, psychológ, terapeut pre deti i dospelých.

 

Bc. Radka Rendošová – certifikovaná lektorka kurzov Rešpektovať a byť rešpektovaný

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 1. Tlač letákov na náklady OZ S Rešpektom propagácia promo prednášky a projektu prostredníctvom letákov, sociálnych sietí a s využitím existujúcich mailinglistov. Marec-apríl

 

 1. Promo prednáška 1,5 hod., max 50 ľudí. Verejná prezentácia s diskusiou, kde sa účastníci dozvedia, čo môžu účasťou na kurze získať. Kurz 50 Novomešťanom zaplatí mestská časť Nové Mesto – apríl

 

 1. Kurz č. 1. aj 2. Každý 4 víkendové dni v celkovej časovej dotácii 32 výučbových hodín. Ide o úplný kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný, viac info o  kurze na www.respektovanie.sk . Lektorská metodika vedenia kurzu bude obohatená o prvky budovania komunity. Kurz aj skupiny sa uskutočnia v spolupráci s OZ Kramárik poskytnutím priestorov a na dobrovoľníckej báze (1-2 ľudia pomáhajúci pri organizácii). Apríl-jún

 

 1. Podporná skupina 6 stretnutí; 2x za mesiac po dve hodiny (skupina 3-12 ľudí) s prítomnosťou jedného alebo oboch lektorov (podľa počtu účastníkov), slúži na precvičovanie zručností a riešenie denných situácií jednotlivých účastníkov– koniec júna – december.

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

 • Vyškolených 25-50 ľudí

 

 • Vytvorené jadro komunity, ktorá uplatňuje rešpektujúci prístup a stretáva sa formou svojpomocných skupín aj po skončení projektu (15-20 ľudí + existujúci absolventi z Nového Mesta cca 20 ľudí)

 

 • Udržanie a rozširovanie svojpomocných skupín, pribúdanie nových členov z ďalších kurzov ktoré bežia a z rastúceho počtu záujemcov ktorí sa s prístupom osobne stretnú v priestoroch RC kde budú skupiny prebiehať

 

 • Rozšírenie povedomia o existencii, dôležitosti a použiteľnosti demokratického prístupu v každodenných situáciách v mestskej časti Nové Mesto (50-100 ľudí)

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

 • Rodičia pri výchove detí

 

 • Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchovno-vzdelávacom procese a na jeho efektívnu inováciu a rozvoj zručností pre demokratickú spoločnosť a aktívne občianstvo

 

 • Pracovníci s deťmi a mládežou pre komunikáciu viac v súlade s vývinovými potrebami detí.

 

 • Existujúci absolventi kurzov (budú prizvaní do podporných skupín) pre oživenie

zručností a postojov a aktívnu účasť v komunite

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

 • Vytvorenie samoorganizovaných svojpomocných skupín absolventov a priaznivcov rešpektujúceho prístupu

 

 • Rozširovanie komunity vďaka participácii absolventov následných kurzov a ľudí so záujmom o rešpektujúcu výchovu a komunikáciu (napr. ľudia ktorí sa náhodne stretnú s rešpektujúcim prístupom rodičov podporných skupín)

 • Možnosť prezentácie úspešného modelu a jeho opätovnej realizácie v inej mestskej časti, alebo z iných zdrojov (fundraising)

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 1. Tlač a distribúcia letákov, tlač materiálov ku kurzom a šírenie info o promo prednáške a projekte, občerstvenie na kurzoch – OZ S rešpektom = 0€

 

 1. Priestory – Spolupráca s OZ Kramárik = 0€

 

 1. Promo prednáška 1,5 hod.: honorár lektorom 2os. x 50€ = 100€

 

 1. Kurz č. 1. aj 2.: honorár lektorom 2 x 2200 = 4400€

 

 1. Podporná skupina 6 stretnutí 2x za mesiac 2 hodiny (skupina 3-12 ľudí): honorár lektora na hodinu 25€, 3-6 ľudí jeden lektor, 7-12 ľudí dvaja lektori, t.j. 300€-600€, predpokladané náklady 500€

 

Spolu 5000 €

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last