Participatívna komunita ŠARAPI

(obvod: Šancova, Račianska, Pionierska, vrátane FIliálky)

Zaoberáme sa témami, ktoré zlepšia život v našej švrti

Ako sa projekt realizoval: Ako sa projekt realizoval:

S radosťou vám prinášame fotografie zo sobotnajšej brigády, stromčeky sú už nasadené.

Pozvánka na Brigádu Pozvánka na Brigádu

Milí priatelia, pozývame na brigádu k projektu Revitalizácia stromoradia na Račianskej ul.
Stretávame sa v sobotu 28.11. o 8.30 ráno pred predajňou bývalého Figara. V rámci brigády pomôžeme zamestnancom Eko-podniku zahŕňať hlinu do jám, nabíjať koly a uviažeme stromky. Eko-podnik nám vykope jamy, odvezie hlušinu a dovezie kompost.

Tento projekt, ktorý predložila Mgr. Ľubica Križanová je ďalším z víťazných projektov participatívneho procesu vyvolanej investície spoločnosti Bavint - Rezidencia pri Mýte.

Termín realizácie: jeseň 2015

K realizácii bolo potrebné požiadať o zverenie do správy mestskej časti od magistrátu hl. mesta. Výsadba sa uskutoční v novembri tohto roku, formou brigády v spolupráci s ekopodnikom. Zúčastnené strany: predkladateľka projektu: Mg. Ľubica Križanová, OZ Biely kríž, Oddelenie životného prostredia, EKO podnik, Kancelária pre participáciu. 

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Revitalizácia stromoradí Račianska

 

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt má ambíciu pokračovať v dobrovoľných aktivitách výsadby stromov na Račianskej ulici, ktoré sa realizovali v roku 2013.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Súčasný stav údržby stromoradí je nedostatočný a chýba dokončenie stromoradia na Račianskej ulici.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Vysoké stromy a veľké plochy trávnikov majú nezastupiteľný význam v hygiene životného prostredia človeka. Porasty a ich husté zoskupenie listov v korune stromov pôsobí ako filter, ktorý zachytáva prach vo vzduchu. Toto je dôležité hlavne pri prašných cestách v obytných zónach miest, v okolí priemyselných závodov a pod. Zeleň upravuje aj vlhkostné pomery ovzdušia. Svojím priestorovým objemom a asimilačnou biomasou upravujú aj klímu, teplotu vzduchu, slnečné žiarenie a prúdenie vzduchu. Zeleň pôsobí ako ochladzovací činiteľ.

Stromy môžu vzdušné prúdenie nielen zmierniť, ale do určitej miery aj sami vytvárať. Vhodne umiestnené pásy zelene môžu znižovať alebo usmerňovať nežiadúce prúdenie a rýchlosť vetra. Hluk pohlcuje hlavne stromová zeleň. Psychologická funkcia zelene sa vysvetľuje komplexným pôsobením a účinným vplyvom na psychiku človeka. Účinok sa prejavuje v preciťovaní prostredia, ktoré môže vyvolávať pohodu, uvoľnenosť, alebo podráždenosť, stiesnenosť a pod. Preto je veľmi dôležité, aby sa umiestňovala zeleň do najbližšieho prostredia človeka a tak mu vytvárala vhodné pracovné a životné prostredie. Stromy, kry a trávnaté plochy sú prirodzeným regulátorom pôdnej i vzdušnej vlhkosti. Pôda pod stromami nezamŕza natoľko, ako na voľnom priestranstve, má lepšie zloženie a fyzikálnu štruktúru. Zeleň má veľký význam i v spoločenskom živote človeka. Je to predovšetkým výchovný význam. Ak sa s ňou človek denne stretáva v pracovnom a obytnom prostredí, všíma si život rastlín a živočíchov, ktoré nachádzajú v zeleni svoje životné prostredie, učí sa od nich, hodnotí ich krásu a čo je najdôležitejšie - bude si ju vážiť a ochraňovať. Priaznivý vplyv zelene na telesné zdravie zvyšuje pracovnú schopnosť i pracovný výkon, vyvoláva pocit spokojnosti, pričom opak spôsobuje telesnú a duševnú skleslosť. Zeleň zoskupená podľa výtvarných zásad (harmónia farieb, vzrast rastlín) pôsobí priaznivo na zrak, sluch, hmat a čuch.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Projekt predkladá Mgr. Ľubica Križanová, členka Občianskeho združenia Biely Kríž, s mandátom komunity Zelené mesto
Realizátori: firma s požadovaným zameraním náplne svojej práce podľa výberu -  na vyhĺbenie jám, odvoz zeminy, dovoz kompostu a na zasadenie stromov ako kompletný úkon;
Vopred dohodnutí dobrovoľníci  z obyvateľov Račianskej ulice a z členov Občianskeho združenia Biely Kríž

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Po orientačnej inventarizácii urobiť kvalifikovanú inventarizáciu chýbajúcich stromov na Račianskej ulici  obhliadkou v teréne.
Zároveň inventarizovať miesta v stromoradí, určené na výsadbu, ale zaliate už asfaltom
Výber a nákup stromov
Vyhĺbenie jám
Aktuálna výsadba stromov v sekvenciách po 13 stromov
Okolo kmeňa každého stromu,  urobiť taký hlboký „lavór" pod úroveň chodníka,  aby sa doňho polievacím autom dalo napustiť aspoň 4 vedrá vody -  60 l vody v letných horúčavách raz do týždňa. Alebo „lavóre" musia mať zvýšené okraje, aby sa voda nerozliala do okolia (obrubníky).
Polievanie novovysadených stromkov podľa potreby najmä v lete
Kontrola zalievania dohodnutými dobrovoľníkmi – obyvateľmi  v daných uliciach, ktorí budú hlásiť tento výkon v požadovanej dobe koordinátorovi projektu.

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Cca 40 zasadených stromov v stromoradí na Račianskej ulici v Bratislave v úseku od železničnej stanice Bratislava Vinohrady po Račianske Mýto
zlepšenie mikroprostredia chodcov a obyvateľov Račianskej ulice

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Chodci a obyvatelia Račianskej ulice;
Obyvatelia mesta Bratislavy a jeho návštevníci po budúcich realizáciách obnovy ďalších bratislavských stromoradí v správe Magistrátu

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Monitoring polievania vopred dohodnutými dobrovoľníkmi, ktorí budú hlásiť potrebu polievania koordinátorovi, aby nedošlo ani k jedinému vyschnutiu nie lacných sadencov, zapríčinenému úplným nedostatkom tohto druhu starostlivosti o vysadené stromy.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

5 000,00 €

 

PRIDAJTE PODNET

 alebo nám napíšte na participacia@banm.sk

Novinky zo Škultétyho: Novinky zo Škultétyho:

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia, participatívny rozpočet pre rok 2019, 19. apríla 2018, KC Ovručská
Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Pripravili sme pre vás 5 stretnutí v rozličných častiach Nového Mesta. Radi vás privítame na ktoromkoľvek z nich.

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

30.5.2017 sa v Komunitnom centre Ovručská uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi štvrte vymedzenej ulicami Šancová - Račianska - Pionierska. S miestnymi obyvateľmi sme diskutovali o zámeroch, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti.
Začíname s komunitným kompostovaním

Začíname s komunitným kompostovaním

Cieľom kompostovania je ekologické spracovanie biologického rozložiteľného odpadu a vracanie živín do pôdy. Na rozdiel od individuálneho kompostovania má to komunitné aj ďalší cieľ: Stmeliť ľudí, ktorí myslia a konajú ekologicky. Urobte aj vy niečo správne pre našu planétu a prihláste sa!
Pozvánka verejné stretnutie ŠARAPI 30.5.2017

Pozvánka verejné stretnutie ŠARAPI 30.5.2017

Pokračujú verejné stretnutia pre participatívny rozpočet 2018. Radi vás uvidíme v utorok 30.5. o 17:30 v KC Ovručská.
First Previous Next Last