Preskoč na obsah

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život

Autor/ka: Pavel Šimove

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

 • ŠARAPI je štvrť s niekoľkými tisícami obyvateľov. Najhustejšie zaľudnená časť MČ BA NM približne ohraničená ulicami Šancová, Račianska a Pionierska. Má obrovský zatiaľ nevyužitý rozvojový potenciál a skvelú polohu na jeho šírenie ako pozitívneho príkladu občianskej angažovanosti.

 • Projekt ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život zvýši kvalitu života občanov v ŠARAPI. Znamená zdravší život, viac krásy v uliciach, menej stresu a lepšie medziľudské vzťahy. Pre inak zameraných citeľné zvýšenie trhovej hodnoty ich bytov už po čiastočnej realizácii.

 • Projekt ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život zaangažuje viac obyvateľov štvrte do spoluvytvárania a pozitívneho ovplyvňovania vlastného životného priestoru. Prehĺbi medziľudské vzťahy obyvateľov. Pomôže vytvoriť nové.

 • Východiskom projektu ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život inšpiračná vízia z. 2008, mierne dopracovaná 2010 a nesystematicky obohatená o zrealizované projekty cez prelinkovanie na ne v nasledujúcich rokoch. Viď http://www.viziasarapi.simove.sk/

 • Niektoré body sú už zrealizované. Iné čiastočne. Súdiac podľa projektov podávaných nezávisle od nej a nevediac o nej v rámci participatívneho rozpočtu MČ BA NM sa mnohé jej myšlienky ukazujú byť správne.

 • V rámci projektu ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život sa synergizujú podnety z vízie s aj s týmito jestvujúcim čiastkovými projektami. Ľudia podporujúci víziu v rámci realizácie jej bodov v rámci ad hoc iniciatív budú môcť podporiť projekty participatívneho rozpočtu MČ BA NM týkajúce sa ŠARAPI.

Zároveň sa rozvinú nové nápady čo urobiť pre kvalitnejší život v ŠARAPI. Ďalším výsledkom projektu ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život bude spojenie už aktívnych ľudí zo štvrte s ľuďmi s chuťou, záujmom, časom a/alebo skúsenosťami, ktorí zatiaľ nevedia, ako a kde, no chceli by sa zapojiť do pozitívneho pretvárania ŠARAPI.

 

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

 • Výzvou v rámci projektu ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život čo najlepšie využitie ľudského kreatívneho, časového a skúsenostného potenciálu obyvateľov ŠARAPI s cieľom citeľne a postupne aj merateľne kvalitu života vo štvrti ŠARAPI k ešte lepšiemu stavu.

 • Žije tu niekoľko tisíc ľudí. O inšpiračnej vízii z. 2008, mierne dopracovanej 2010 a nesystematicky obohatená o zrealizované projekty cez prelinkovanie na ne v nasledujúcich rokoch (Viď http://www.viziasarapi.simove.sk/) ich vie niekoľko desiatok.

 • Na realizácii niekoľkých bodov z nej v minulých rokoch sa zatiaľ podieľali podpismi či dobrovoľnou aktivitou stovky ľudí. Napríklad. štvrťtisíca podpisov a 4-členný koordinačný a realizačný výbor BEZPEČNÉ, ZDRAVÉ A ESTETICKÉ DETSKÉ IHRISKO– MIESTO STRETNUTIA GENERÁCIÍ (2009-2010) či cirka dvadsatina platných voličských hlasov v rámci komunálnych volieb v MČ BA NM 2010 podpísaných pod petíciu za Materské a komunitné centrum - miesto stretnutia generácií, Ovručská (2010- doteraz). O.t. rad menších uspešných občianskych aktivít v rámci ŠARAPI.

 • Teraz chceme dať vedieť o možnosti zapojiť sa úplne všetkým obyvateľom ŠARAPI. Aj tým bez prístupu k internetu. Či jeho nepoužívateľom. Skeptikom ukážeme v projekte ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život realizácie napriek zdanlivo neprekonateľným prekážkam za minulé roky ako inšpiráciu pre viac odvahy a chute zapojiť sa aj do zdanlivo nemožných, no želaných cieľov.

 

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

 • Doterajšie aktivity v rámci inšpiračnej vízie z. 2008, mierne dopracovanej 2010 a nesystematicky obohatenej o zrealizované projekty cez prelinkovanie na ne v nasledujúcich rokoch (Viď http://www.viziasarapi.simove.sk/) vznikali ad hoc v rámci záujmových skupín obyvateľov ŠARAPI či MČ BA NM.

 • Projekt ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život má riešiť veci komplexne:

 1. Osloví všetky domácnosti ŠARAPI letákmi s jasne formulovanou výzvou.

 2. Jasne v letáku popíše možnosti zapojiť sa nápadmi, časom, skúsenosťami a aktivitou do čiastkových bodov rámci inšpiračnej vízie z. 2008, mierne dopracovanej 2010 či do projektov realizovaných v rámci participatívneho rozpočtu MČ BA NM týkajúcich sa ŠARAPI.

 3. Vyzve občanov ŠARAPI prispieť vlastnými nápadmi.

 4. Detailizuje jestvujúce body vízie a doplní ju.

 5. Vytvorí pracovné skupiny zo záujemcov o rozpracovanie a realizáciu jednotlivých dohodnutých bodov detailizovanej a doplnenej vízie.

 

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľ a proj. kordinátor: Pavel Šimove

Realizátori: Pavel Šimove + záujemcovia nájdení v prvej fáze po distribúcii letákov

Skúsenosti:

Autor, koordinátor a spolurealizátor:

BEZPEČNÉ, ZDRAVÉ A ESTETICKÉ DETSKÉ IHRISKO– MIESTO STRETNUTIA GENERÁCIÍ (2009-2010)

Materské a komunitné centrum - miesto stretnutia generácií, Ovručská (2010- doteraz).

 

 

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Spôsob realizácie:

Distribúcia letákov do všetkých domácností ŠARAPI.

 • V nich termín prvého stretnutia a oznam o možnostiach zapojiť sa.

Prvé stretnutie:

 • Termín tri týždne po distribúcii letáku.

 • poprepájanie občanov ŠARAPI so záujmom rovnaké témy a vytvorenie časového a pracovného plánu pre ďalší postup pre každú skupinu.

Druhé stretnutie:

 • Mesiac po prvom stretnutí.

 • Predstavenie časových a pracovných plánov pracovných skupín.

 • Predstavenie ich priorít.

 • Nájdenie synergií medzi pracovnými skupinami.

 • Nájdenie synergií a možnosti participácie na už jestvujúcich projektoch týkajúcich sa ŠARAPI podaných a schválených v rámci participatívneho rozpočtu MČ BA NM.

Zo všetkých stretnutí zvukový záznam následne kompletne prepísaný do protokolov a zverejnený na webovskej stránke k ŠARAPI. Zo skúsenosti: mnohé dobré nápady zanikli kvôli nedostatočnej schopnosti a kapacite záznamu stretnutí.

 

Pracovné skupiny pokračujú v práci až do realizácie čiastkových cieľov.

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Projekt ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život znamená:

 1. Výrazné zvýšenie kvality života občanov ŠARAPI (viac zdravia, menej stresu, lepšie medziľudské vzťahy, väčšia angažovanosť, lepší vzťah k štvrti, vyššia cena bytov spôsobená dopytom po bývaní v kvalitnom prostredí)

 2. V konečnom dôsledku v strednodobom a dlhodobom horizonte výsledky aj merateľné indikátormi:

 • porovnanie údajov o chorobnosti detí a seniorov (akútne, chronické choroby, alergie, stres, depresie) z oficiálnych zdrojov cez polikliniku Tehelná u detí a seniorov zo ŠARAPI ako referenčných skupinách zo štvrte pred začiatkom projektu, po realizácii niektorých zásadných opatrení a po ukončení v dlhodobom horizonte

 • porovnanie cien bytov v ŠARAPI pred začiatkom projektu, po realizácii niektorých zásadných opatrení a po ukončení v dlhodobom horizonte

 

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Všetci občania ŠARAPI s chuťou, záujmom, časom a/alebo skúsenosťami, ktorí zatiaľ nevedia, ako a kde, no chceli by sa zapojiť do pozitívneho pretvárania ŠARAPI.

 

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Pracovné skupiny vzniknuté v rámci ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život budú:

 • vytvárať aktivity na realizáciu čiastkových cieľov projektu ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život ako samostatné projekty či ako projekty v rámci participatívneho rozpočtu MČ BA NM

na základe ich práce, záujmu, argumentácie a aktivity vzniknú zadania realizované MÚ MČ BA NM podobne, ako to už dokázali pri väčších projektoch:

 1. REALIZOVANÉ: BEZPEČNÉ, ZDRAVÉ A ESTETICKÉ DETSKÉ IHRISKO– MIESTO STRETNUTIA GENERÁCIÍ (2009-2010)

 2. V REALIZÁCII: Materské a komunitné centrum - miesto stretnutia generácií, Ovručská (2010- doteraz). Pre detaily viď Verejné obstarávanie Rekonštrukcia Komunitného centra Ovručská ul. v Bratislave (https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/8221/143599)

 

 

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

PROJEKT ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život

 • letáky štvorfarbné A5 5000 ks   350€

 • roznos                                           80€
   

 • 2 stretnutia 2x 3 hod
  1. zoznámenie, definovanie cieľov
  2. vypracovanie plánu
   

 • zvukový záznam z oboch 400€
   

 • prepis do protokolov oboch zvuk záznamov 648€
   

 • občerstvenie 2 stretnutia (minerálna voda)              30€           
   

 • zaregistrovanie domény sarapi. info  na 5 rokov 50€

prenájom webového priestoru  na 5 rokov 396€ KLASIK
 

 • zverejnenie protokolov a plánov verejnosti s výzvou zapojiť sa na stránke sarapi.info - 200€
   

 • ratám, že priestory na 2 stretnutia poskytne MČ BA NM vo svojom osvetovom a kultúrnom stredisku zdarma
   

CELKOVO: 2184€

Ceny sú na základe ponuky firiem z internetu.

 

Priemerne (0 Hlasy)


News Portlet News Portlet

Začíname s komunitným kompostovaním

Začíname s komunitným kompostovaním

Cieľom kompostovania je ekologické spracovanie biologického rozložiteľného odpadu a vracanie živín do pôdy. Na rozdiel od individuálneho kompostovania má to komunitné aj ďalší cieľ: Stmeliť ľudí, ktorí myslia a konajú ekologicky. Urobte aj vy niečo správne pre našu planétu a prihláste sa!
Zapisnica z verejného stretnutia Hostinského/Zátišie/Ľudová štvrť

Zapisnica z verejného stretnutia Hostinského/Zátišie/Ľudová štvrť

Vo štvrtok 18.5.2017 sa na základnej škole na Riazanskej ulici uskutočnilo verejné stretnutie s občanmi. Cieľom stretnutia bolo informovať o realizácii podnetov z roku 2016, diskutovať o plánovnaných investičných  zámeroch do budúcna a zozbierať nové podnety, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť život vo štvrti. Novinkou bolo vypĺňanie dotazníka mapujúceho pocity pri pohybe mestskou časťou.
Pozvánka verejné stretnutie ŠARAPI 30.5.2017

Pozvánka verejné stretnutie ŠARAPI 30.5.2017

Pokračujú verejné stretnutia pre participatívny rozpočet 2018. Radi vás uvidíme v utorok 30.5. o 17:30 v KC Ovručská.
Pozvánka na verejné stretnutie 18.5.2017

Pozvánka na verejné stretnutie 18.5.2017

Začínajú verejné stretnutia pre participatívny rozpočet 2018, prvé bude vo štvrtok 18.5.2017 v jedálni na ZŠ na Riazanskej 75.
Nové platné pravidlá participatívneho rozpočtu

Nové platné pravidlá participatívneho rozpočtu

11.4.2017 schválilo miestne zastupiteľstvo nové pravidlá participatívneho rozpočtu. V článku reportáž a pravidlá na stiahnutie.