Preskoč na obsah

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život

Autor/ka: Pavel Šimove

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

 • ŠARAPI je štvrť s niekoľkými tisícami obyvateľov. Najhustejšie zaľudnená časť MČ BA NM približne ohraničená ulicami Šancová, Račianska a Pionierska. Má obrovský zatiaľ nevyužitý rozvojový potenciál a skvelú polohu na jeho šírenie ako pozitívneho príkladu občianskej angažovanosti.

 • Projekt ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život zvýši kvalitu života občanov v ŠARAPI. Znamená zdravší život, viac krásy v uliciach, menej stresu a lepšie medziľudské vzťahy. Pre inak zameraných citeľné zvýšenie trhovej hodnoty ich bytov už po čiastočnej realizácii.

 • Projekt ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život zaangažuje viac obyvateľov štvrte do spoluvytvárania a pozitívneho ovplyvňovania vlastného životného priestoru. Prehĺbi medziľudské vzťahy obyvateľov. Pomôže vytvoriť nové.

 • Východiskom projektu ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život inšpiračná vízia z. 2008, mierne dopracovaná 2010 a nesystematicky obohatená o zrealizované projekty cez prelinkovanie na ne v nasledujúcich rokoch. Viď http://www.viziasarapi.simove.sk/

 • Niektoré body sú už zrealizované. Iné čiastočne. Súdiac podľa projektov podávaných nezávisle od nej a nevediac o nej v rámci participatívneho rozpočtu MČ BA NM sa mnohé jej myšlienky ukazujú byť správne.

 • V rámci projektu ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život sa synergizujú podnety z vízie s aj s týmito jestvujúcim čiastkovými projektami. Ľudia podporujúci víziu v rámci realizácie jej bodov v rámci ad hoc iniciatív budú môcť podporiť projekty participatívneho rozpočtu MČ BA NM týkajúce sa ŠARAPI.

Zároveň sa rozvinú nové nápady čo urobiť pre kvalitnejší život v ŠARAPI. Ďalším výsledkom projektu ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život bude spojenie už aktívnych ľudí zo štvrte s ľuďmi s chuťou, záujmom, časom a/alebo skúsenosťami, ktorí zatiaľ nevedia, ako a kde, no chceli by sa zapojiť do pozitívneho pretvárania ŠARAPI.

 

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

 • Výzvou v rámci projektu ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život čo najlepšie využitie ľudského kreatívneho, časového a skúsenostného potenciálu obyvateľov ŠARAPI s cieľom citeľne a postupne aj merateľne kvalitu života vo štvrti ŠARAPI k ešte lepšiemu stavu.

 • Žije tu niekoľko tisíc ľudí. O inšpiračnej vízii z. 2008, mierne dopracovanej 2010 a nesystematicky obohatená o zrealizované projekty cez prelinkovanie na ne v nasledujúcich rokoch (Viď http://www.viziasarapi.simove.sk/) ich vie niekoľko desiatok.

 • Na realizácii niekoľkých bodov z nej v minulých rokoch sa zatiaľ podieľali podpismi či dobrovoľnou aktivitou stovky ľudí. Napríklad. štvrťtisíca podpisov a 4-členný koordinačný a realizačný výbor BEZPEČNÉ, ZDRAVÉ A ESTETICKÉ DETSKÉ IHRISKO– MIESTO STRETNUTIA GENERÁCIÍ (2009-2010) či cirka dvadsatina platných voličských hlasov v rámci komunálnych volieb v MČ BA NM 2010 podpísaných pod petíciu za Materské a komunitné centrum - miesto stretnutia generácií, Ovručská (2010- doteraz). O.t. rad menších uspešných občianskych aktivít v rámci ŠARAPI.

 • Teraz chceme dať vedieť o možnosti zapojiť sa úplne všetkým obyvateľom ŠARAPI. Aj tým bez prístupu k internetu. Či jeho nepoužívateľom. Skeptikom ukážeme v projekte ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život realizácie napriek zdanlivo neprekonateľným prekážkam za minulé roky ako inšpiráciu pre viac odvahy a chute zapojiť sa aj do zdanlivo nemožných, no želaných cieľov.

 

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

 • Doterajšie aktivity v rámci inšpiračnej vízie z. 2008, mierne dopracovanej 2010 a nesystematicky obohatenej o zrealizované projekty cez prelinkovanie na ne v nasledujúcich rokoch (Viď http://www.viziasarapi.simove.sk/) vznikali ad hoc v rámci záujmových skupín obyvateľov ŠARAPI či MČ BA NM.

 • Projekt ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život má riešiť veci komplexne:

 1. Osloví všetky domácnosti ŠARAPI letákmi s jasne formulovanou výzvou.

 2. Jasne v letáku popíše možnosti zapojiť sa nápadmi, časom, skúsenosťami a aktivitou do čiastkových bodov rámci inšpiračnej vízie z. 2008, mierne dopracovanej 2010 či do projektov realizovaných v rámci participatívneho rozpočtu MČ BA NM týkajúcich sa ŠARAPI.

 3. Vyzve občanov ŠARAPI prispieť vlastnými nápadmi.

 4. Detailizuje jestvujúce body vízie a doplní ju.

 5. Vytvorí pracovné skupiny zo záujemcov o rozpracovanie a realizáciu jednotlivých dohodnutých bodov detailizovanej a doplnenej vízie.

 

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľ a proj. kordinátor: Pavel Šimove

Realizátori: Pavel Šimove + záujemcovia nájdení v prvej fáze po distribúcii letákov

Skúsenosti:

Autor, koordinátor a spolurealizátor:

BEZPEČNÉ, ZDRAVÉ A ESTETICKÉ DETSKÉ IHRISKO– MIESTO STRETNUTIA GENERÁCIÍ (2009-2010)

Materské a komunitné centrum - miesto stretnutia generácií, Ovručská (2010- doteraz).

 

 

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Spôsob realizácie:

Distribúcia letákov do všetkých domácností ŠARAPI.

 • V nich termín prvého stretnutia a oznam o možnostiach zapojiť sa.

Prvé stretnutie:

 • Termín tri týždne po distribúcii letáku.

 • poprepájanie občanov ŠARAPI so záujmom rovnaké témy a vytvorenie časového a pracovného plánu pre ďalší postup pre každú skupinu.

Druhé stretnutie:

 • Mesiac po prvom stretnutí.

 • Predstavenie časových a pracovných plánov pracovných skupín.

 • Predstavenie ich priorít.

 • Nájdenie synergií medzi pracovnými skupinami.

 • Nájdenie synergií a možnosti participácie na už jestvujúcich projektoch týkajúcich sa ŠARAPI podaných a schválených v rámci participatívneho rozpočtu MČ BA NM.

Zo všetkých stretnutí zvukový záznam následne kompletne prepísaný do protokolov a zverejnený na webovskej stránke k ŠARAPI. Zo skúsenosti: mnohé dobré nápady zanikli kvôli nedostatočnej schopnosti a kapacite záznamu stretnutí.

 

Pracovné skupiny pokračujú v práci až do realizácie čiastkových cieľov.

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Projekt ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život znamená:

 1. Výrazné zvýšenie kvality života občanov ŠARAPI (viac zdravia, menej stresu, lepšie medziľudské vzťahy, väčšia angažovanosť, lepší vzťah k štvrti, vyššia cena bytov spôsobená dopytom po bývaní v kvalitnom prostredí)

 2. V konečnom dôsledku v strednodobom a dlhodobom horizonte výsledky aj merateľné indikátormi:

 • porovnanie údajov o chorobnosti detí a seniorov (akútne, chronické choroby, alergie, stres, depresie) z oficiálnych zdrojov cez polikliniku Tehelná u detí a seniorov zo ŠARAPI ako referenčných skupinách zo štvrte pred začiatkom projektu, po realizácii niektorých zásadných opatrení a po ukončení v dlhodobom horizonte

 • porovnanie cien bytov v ŠARAPI pred začiatkom projektu, po realizácii niektorých zásadných opatrení a po ukončení v dlhodobom horizonte

 

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Všetci občania ŠARAPI s chuťou, záujmom, časom a/alebo skúsenosťami, ktorí zatiaľ nevedia, ako a kde, no chceli by sa zapojiť do pozitívneho pretvárania ŠARAPI.

 

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Pracovné skupiny vzniknuté v rámci ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život budú:

 • vytvárať aktivity na realizáciu čiastkových cieľov projektu ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život ako samostatné projekty či ako projekty v rámci participatívneho rozpočtu MČ BA NM

na základe ich práce, záujmu, argumentácie a aktivity vzniknú zadania realizované MÚ MČ BA NM podobne, ako to už dokázali pri väčších projektoch:

 1. REALIZOVANÉ: BEZPEČNÉ, ZDRAVÉ A ESTETICKÉ DETSKÉ IHRISKO– MIESTO STRETNUTIA GENERÁCIÍ (2009-2010)

 2. V REALIZÁCII: Materské a komunitné centrum - miesto stretnutia generácií, Ovručská (2010- doteraz). Pre detaily viď Verejné obstarávanie Rekonštrukcia Komunitného centra Ovručská ul. v Bratislave (https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/8221/143599)

 

 

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

PROJEKT ŠARAPI -štvrť pre kvalitný život

 • letáky štvorfarbné A5 5000 ks   350€

 • roznos                                           80€
   

 • 2 stretnutia 2x 3 hod
  1. zoznámenie, definovanie cieľov
  2. vypracovanie plánu
   

 • zvukový záznam z oboch 400€
   

 • prepis do protokolov oboch zvuk záznamov 648€
   

 • občerstvenie 2 stretnutia (minerálna voda)              30€           
   

 • zaregistrovanie domény sarapi. info  na 5 rokov 50€

prenájom webového priestoru  na 5 rokov 396€ KLASIK
 

 • zverejnenie protokolov a plánov verejnosti s výzvou zapojiť sa na stránke sarapi.info - 200€
   

 • ratám, že priestory na 2 stretnutia poskytne MČ BA NM vo svojom osvetovom a kultúrnom stredisku zdarma
   

CELKOVO: 2184€

Ceny sú na základe ponuky firiem z internetu.

 

Priemerne (0 Hlasy)


News Portlet News Portlet

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Verejné zvažovanie 8.3.2017

Verejné zvažovanie 8.3.2017

Vo štvrtok 9.3.2017 o 17:30 v miestnosti č. 619 organizovala Kancelária pre participáciu verejnosti v MČ BANM verejné zvažovanie pre 7 projektov, ktoré sa prihlásili do prechodného obdobia participatívneho rozpočtu a splnili všetky potrebné kritériá.
Zápisnica - prezentácia projektov participatívneho rozpočtu 2017

Zápisnica - prezentácia projektov participatívneho rozpočtu 2017

Programom stretnutia bola prezentácia 7 projektov, ktoré sa prihlásili do prechodného obdobia particpatívneho rozpočtu. Hlavnými cieľmi bolo oboznámiť sa spoločne s projektami, projektovými dokumentáciami a diskutovať o možnostiach ich skvalitnenia.

 

Výzva PR 2017

Výzva PR 2017

Neprehliadnite a zapojte sa.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.