Preskoč na obsah

Záverečná správa - Škola dokorán

Autor/ka: Ľubica Nosčáková
V súlade so zámerom, ihneď po vyhlásení výsledkov pilotného kola projektov participatívnehp rozpočtu sme zrealizovali vo vopred naplánovanom čase Veľkonočnú dielničku. Po jej úspešnej ralizácii - veľkom množstve zúčastnených ľudí z verejnosti, pozitívnych spätných väzbách sme boli nadšení a tešili sa na všetky ostatné dielničky.

Javilo, že zámer a ciele vedia byť dosiahnuté, projekt prináša radosť, otvorenosť a vznikajú nové väzby medzi ľuďmi so spoločnými záujmami, bez ohľadu na vek, pri tvorení a zároveň aj pocit spolunáležitosti k lokalite.

Potom sa ukázalo, že finančné prostriedky nebudú v očakávanom čase pridelené na účet, že Miestna časť sa rozhodla prerokovať participatívny rozpočet ešte na ďalšom zasadnutí, ktoré bolo určené v čase, keď ľudia cestovali na prázdniny a nebolo možné sa doňho zapojiť, zúčastniť, dať najavo svoje postoje, súnaležitosť a záujem o realizáciu projektu.

Situácia napokon dopadla priaznivo, závery ubezpečovali školu v tom, že projekty budú mestom podporované a je možné ich zrealizovať.

Nastal však obrovský posun v čase , prázdniny, počas ktorých bolo naplánovaná príprava dielničiek, nákupy a PR práca sa niesli v duchu neistoty, pretože väčšina lektorov bola odcestovaná a zmluvy neboli podpísané. V septembri, hneď po nástupe do školy, sme sa vzájomne kontaktovali a prepájali s ľuďmi z PR BANM, dochádzalo však ku komunikačným šumom, nedorozumeniam a tým sa naťahovalo podpisovanie zmluvy- najmä išlo o to, že pri úvodnej komunikácii bol projekt podaný pod hlavičkou školy, no ekonomické oddelenie miestneho úradu sa snažilo presvedčiť vedúcich a zodpovedných projektu, aby bol podaný pod hlavičkou nejakého Občianskeho združenia kvôli ľahšej účtovateľnosti.

V tomto si ale zástupcovia školy, ktorí sa rozhodli aktivity pre občanov mestskej časti organizovať, stáli za pôvodným podaním, istý čas sa veci komunikačne „naťahovali" z oboch strán a tak nastala obrovská strata času- bez podpísania zmluvy sme ďalšie dielničky nerealizovali. Vznikol obrovský časový stres, zmluva bola nakoniec podpísaná a finančné prostriedky doručené až v novembri, pričom projekty mali byť ukončené a finančne uzavreté 15.12.2014

Realizátori projektu svojim nadšením, ktoré si odniesli z prvej dielničky, sa pokúsili strhnúť svoje okolie a tak zrealiovali ostatné 4 dielničky v rekordnom čase- každý týždeň jednu. Bolo to nesmierne vyčerpávajúce a podpísalo sa to aj na nižšej účasti na niektorých dielničkách, avšak veľká Vianočná dielňa zaznamenala rekordnú návštevnosť- bola rozdelená do 5 rôznych miestností, v každej sa tvorili 3 rôzne výrobky a zúčastnilo sa jej celkovo takmer 190 ľudí. Činnosti si vyberali, niektorí zvládli všetky ponúknuté.

Časovo teda sme zrealizovali

Apríl 2014- Veľkonočná megadielňa

25.november- 13. December: 4 dielničky:

- drevodielňa s výrobou a remeslami, tvorili sme podkovičkové klopkačky, prevažovačky, chodúle a pod., fyzikálne, rovnovážne , gravitačné atd. hračky

- hračky starých materí a otcov- šitie a výroba z filcu- zvieratká, kotuľáčik atd.

- ľud.remeselná dielňa- tvorenie rámikov na ručné tkanie, naťahovanie osnovy, minikoberčeky, zápästky atd,.

-vianočná megadielňa, vianočné remeslá ( vieme poskytnúť v prípade záujmu vypracované manuály kreatívnycgh dielní s nápadmi, návodmi a fotopostupmi tvoreného)

Zhrnutie:

Nadšenie, tvorenie a spoločné zážitky sa ukázali ako správna cesta na prepájanie. Obrovské rezervy v komunikácii, ktorá zabrzdila realizáciu a spôsobila časový stres viedli k tomu, že ciele prepojiť účastníkov neboli naplnené. Stretávali sa totiž na rôzne témy rôzne skupiny ľudí, pretože nebolo v silách zúčastnených urobiť si čas v tak krátkom čase po sebe.

No činnosti sa ukázali ako správne. Preto by som ako realizátor chcela za túto možnosť poďakovať, veľmi si ju vážime a navrhnúť aj jej pokračovanie, s tým, že by som dala dôraz na

    Časový harmonogram a jeho dodržanie, zabezpečené včasným podpísaním zmlúv a finančnými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii nie na poslednú chvíľu

    Časový harmonogram, ktorý umožní účastníkom urobiť si na aktivity čas a zahrnúť ich do svojich diárov

    Zrejme aj usporiadanie výstavy výrobkov tak, aby bolo možné o tvorení sa prísť porozprávať a aby sa stretnutia prepojili

    Mediálnu podporu zo strany mesta jednotlivých projektov- napr. prepojenie dobrovoľníkov jednotlivých skupín aspoň pár stretnutiami mimo rozhodovacieho procesu, kde by si vymenili skúsenosti z prbanm a tak sa vzájomne podporili

    Možno v našom prípade realizáciu dielničiek vždy v inom „domovskom" mieste, kde by sa predstavili svojim tvorením „domáci"- okrem školy napr. Klub dôchodcov, Integra atď.

Priemerne (0 Hlasy)


Realizácia projektu Škola dokorán

Autor/ka: Ľubica Nosčaková

Pozvánka na 13.12.2014 a pár fotiek z projektu Škola dokorán, ktorý prebieha každý utorok v decembri v na základnej škole v Mierovej kolónii.

Projekt participacneho rozpoctu - drevodielnicka hraciek starych otcov a materi na rozvoj koordinacie...

Vyrobili sme viac ako 20 choduľov, podkovičkovych klopkačiek, prevazovadiel, lávok atď. Tešili sme sa všetci rovnako - deti aj dospelí.

Na poslednú dielničku zo série - Vianočnú- vás pozývame 13.12. o 16.00 na poschodí Waldorfskej školy.

stránka projektu: http://pr.banm.sk/liferay/skola-dokoran

Priemerne (0 Hlasy)


Škola dokorán

Autor/ka: Lubica Noscakova

Názov projektu: Škola dokorán

1.      Anotácia – krátky opis projektu

 

 ZŠ na Vihorlatskej ulici je súčasťou Mierovej kolónie už niekoľko desaťročí. Tradične bola miestom nielen vzdelávania, ale aj voľnočasových aktivít a stretávania sa detí, rodičov aj okolitej verejnosti. Postupom času detí ubúdalo, vekové zloženie Mierovej kolónie (MK) sa menilo a a pre neefektívne využitie bola škola vyradená z reťazca škôl. Priestory však Mestská časť dala  do dlhodobého prenájmu Súkromnej waldorfskej škole. Tým došlo k jej plne kapacitnému vyťaženiu, no novorozbiehajúca sa škola a jej aktivity boli určené len pre jej žiakov. Zároveň do Mierovej kolónie vstúpili noví ľudia, mnohí z nich aj ako nájomníci, či noví majitelia bytov v tejto oblasti. V MK tak došlo k premiešaniu „starousadlíkov" s „novoprišelcami" a zároveň sem  vstúpila celkom nová komunita ľudí, ktorí v nej trávia denne veľké množstvo času. Najskôr opravili a umelecky zútulnili vnútro školy- okrem tried vytvorili ateliéry- výtvarný,ľudovo-remeselný, drevársky, potom okolie a záhradu, ovocný sad, ihrisko, prírodnú telocvičňu. Začalo dochádzať k stretnutiam, aj komunikačným stretom starousadlíkov a „novoprišelcami". Pre nadviazanie osobných vzťahov, ako predchádzaniu nedorozumeniam, sa rodičia spolu s deťmi zo školy rozhodli pozvať do svojich aktivít ľudí- deti aj dospelých z MK a realizovať spolu to, čo ich spája- kreatívne aktivity, radosť z tvorenia, tradície a remesiel. Tým sa škole navráti status miesta  nadväzovania priateľstiev, prepájania komunít, naberania celoživotných zručností a strediska komunitného života bez ohľadu na vek. Projekt Škola dokorán má za cieľ  prepojiť komunitu starých rodičov, rodičov a žiakov waldorfskej školy s okolitým komunitami- dôchodcami, rodičmi, deťmi z Mierovej kolónie. Formou spoločných činností v tvorivých dielňach, príťažlivých pre všetky generácie, na pôde školy pri spoločnom tvorení dôjde k ich vzťahovému prepojeniu, vzniknú kreatívne medzigeneračné dialógy, v ktorých sa zúčastnený učia od seba navzájom, vymieňajú si  skúseností a spolupracujú. Činnosti vychádzajú z predošlých overených skúseností, ktoré zaujímajú všetky zahrnuté komunity a zameriavajú sa na zvyky a tradície z regiónu v nadväznosti  na zábavné učenie sa fyzikálnych zákonov prostredníctvom hračiek starých otcov a materí, ktoré spolu vyrobíme. Symbolicky toto medzigeneračné tvorenie a komunikácia cezeň prebehne na pôde školy, ktorou za 50 rokov existencie prešlo viacero generácii a teraz sa môžu v tomto spoločnom priestore prepojiť aj inak, ako len súnaležitosťou k priestoru. Nielen dvere dokorán, ale najmä vzájomné sa učenie je nosnou súčasťou projektu. Voľnočasové aktivity, dostupné pre ľudí MK prietorovo, vybavením, lektormi a najmä finančne, zatiaĺ v Mestskej časti chýbajú A tie, ktoré inegrujú vzájomne generácie a všetkým dávajú možnosť sebarealizácie a zážitku radosti zo vzájomnej blízkosti, sú výrazným prínosom pre  sebarozvoj  nielen obyvateľov, ale aj tých, ktorí v MČ trávia množsvo času a tým priamo prispievajú k rozvoju  Mestskej časti a jej dobrého mena a úspechov. 

 

2. Problém (Opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby.)

V Mierovej kolónii v okolí školy sa pohybuje a žije niekoľko rôznorodých komunít, ktoré si k sebe zatiaľ len hľadajú cestu. Keďže v tejto časti nejestvuje žiaden spoločný priestor- komunitné centrum, akýkoľvek väčší spoločný priestor- MC, kultúrny dom, či niečo podobné, rozhodla sa komunita rodičov, starých rodičov a detí školy otvoriť  priestory a najmä aktivity  školy pre všetky tieto komunity, aby v spoločných záujmových kreatívnych  činnostiach došlo  ich vzťahovému prepojeniu a mohli následne spolu pracovať a spolutvoriť dianie a prostredie Mirovej kolónie, ktorá ich všetkých spája. V súčasnosti nejestvuje priestor, ani organizované verejne dostupné voľné aktivtiy na takéto prepojenie. Komunity sú rozdelené na domácich a prišelcov, pričom medzi niektorými z nich dochádzalo k slovným potýčka, obviňovaniam z rôzneho diania v kolónii, či hnevu na neznámych, ktorí  „rušia náš zaužívaný život". Pri osobných zblíženiach sa tieto problémy ukázali ako prejavy strachu z nepoznania, ukázalo sa, že pri osobnom spoznávaní sa sa vzťahy menia a dochádza k otvorenej komunikácii, dokonca spolupráci a empatii  miesto bezcieľneho obviňovania. Zatiaľ úplne absentuje miesto, lektori aj možnosť voľnočasových aktivít, v ktorých sa všetky spomínané komunity môžu prepojiť. Škola bývala takýmto miestom a chceli by sme jej tento status prinavrátiť.

 

 

3. Východisková situácia (Opíšte na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)

Na Vihorlatskej ulici v mierovej kolónii je škola, ktorá bola dlhé roky ZŠ slúžiacou rodinám žijúcim v tejto priemyselnej zóne .Časom sa stala kapacitne prebytočnou, pričom mestská časť ju dala k dispozícii  do dlhodobého prenájmu na účely súkromnej základnej školy, do ktorej dochádzajú deti z rôznych miest- oblastne cca až 50 km ďalekého okruhu, sú z rôznych rodín, národností, rás. Dlho boli vnímaní ako prišelci, cudzinci. Starší obyvatelia kolónie pocítili nárast pohybu, miestny záhradkári mali obavy z narastajúceho počtu detí ( báli sa nepoznaných teenagerov). Po ich  usídlení, pretvorení priestorov školy vnútorných i vonkajších, vytvorení prírodnej telocvične, malej záhradky a bylinkovej záhradky s jazierkom, minifarmičkou a dobrovoľníckej práci v okolí školy došlo ku vytváraniu osobných kontaktov „prišelcov" a usadlíkov. Ukázalo sa, že nás spája rovnaký postoj k prírode, zodpovednosť za spolutvorbu prostredia, v ktorom žijeme, radosť z tradičného tvorenia a tradícií. Pre podporu  vzťahovej previazanosti pred Vianocami prebehol skúšobný miniprojekt Ako chutia Vianoce, kde si  deti, starí rodičia a rodičia WŠ spolu so starkými a dôchodcami z okolia v otvorenej vianočnej dielni  vymieňali svoje  zvyky a piekli svoje tradičné koláčiky, tvorili si darčekové krabičky plné rozmanitosti chutí Vianoc v rôznych rodinách a obdarúvali sa navzájom. Aktivity sa zúčastnilo cca 60 ľudí priamo, nepriamo cez obdarovanie a zdieľanie tradičných koláčikov niekoľkonásobne viac členov týchto komunít. Aktivitu si všetci užívali a priali si pokračovať v spoločných činnostiach tak, aby spoznávaním sa predchádzali konfliktom, ku ktorým pri premiešavaní sa a anonymite ľudí z jednotlivých komunít voči sebe dochádzalo. Ukazuje sa, že osobné spoznávanie sa v činnostiach a spolutvorení spoločného prostredia je tou najlepšou prevenciou konfliktov a zároveň prospieva všetkým zúčastneným nielen emocionálne, ale naberá na sile a spoločná spoločenská zodpovednosť a ochota tvoriť prostredie, kde žijeme. Preto sme sa rozhodli v tejto činnosti pokračovať overeným spôsobom-  realizáciou verejných otvorených kreatívnych dielničiek, ktoré vychádzajú zo spoločných tradícií všetkých komunít, ktoré sa ocitli v tomto spoločnom prostredí. Jedná sa o – 1.Veľkonočnú dielničku, 2.dielničku s názvom Hračky starých otcov, hračky starých materí (alebo ako sa prirodzene učiť hrou)3.,Dielňa s názvom dokážeme vlastnými rukami: tvoríme tradičné malé nástroje pre tradičné remeslá ( rámiky na tkanie, zápästkové tkanie, cepy, hrable na „štrikovanie"  atd.) a 4. jedna dielňa tradičných remesiel, kde tieto využijeme- pletieme z pedigu, robíme z vlny 5. Vianočná dielňa

4. Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľom projektu sú rodičia a učitelia WŠ,  dobrovoľníci:, spolu 13 doborvoľníkov dospelých a 5 teenagerov

PaedDr. Noščáková Ľubica- projektová managerka, matka dvoch dcér-žiačok WŠ, zároveň učiteľka na bežnej ZŠ V MČ, dlhoročné skúsenosti v dobrovoľníckej práci, pracovala dobrvoľne ako projektová managerka v OZ Mamám Slovenska, organizátorka podobných dielničiek v rámci SR,

Slavomír Lichvár- učiteľ, ktorý má rozsiahle skúsenosti  a bud e pripravovať materiály a návody an Hračky starých Materí a hračky starých otcov

Taiana Maťová- učiteľka, vedúca remeselnej dielne, ktorá bude lektorovať pletenie košíkov z pedigu

Saša Paršová- ako zástupca rodičov a kolégia učiteľov zároveň

  členovia Rady rodičov, za každú triedu 1, t.j. 9 rodičov. A aktívni teenageri z WŠ 5

 

Všetci lektori i dobrovoľníci majú praktické skúsenosti v danej oblasti- ľud.remeslách, komunitnej práci, tvorivých dielˇnach atd.

 

 

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

- ide najmä o kvalitatívne zmeny

-prepojiť tých, ktorí denne do MK dochádzajú a trávia tam svoj čas s tými, ktorí v MK žijú

-otvorenie sa súkromnej školy voči verejným aktivitám v prospech ľudí, žijúcich v blízkosti školy

- vzťahové prepojenie komunít prichádzajúcich do MK a žijúcich v Mierovej kolónii, bez ohľadu na vek, príslušnosť, rasu

- zlepšenie vzťahov,vytvorenie osobných prepojení sa, otvorenie spoločnej spolupráce

- vytvorenie kreatívnych dialógov, prežitie spoločných činností pri spoločných záujmoch

- sebarealizáciu rôznych skupín

Vytvorenie spoločného základu pre utvorenie komunitného centra pre všetky zúčastnené komunity

Kvantitatívne zmeny:

-       Zrealizované 3 menšie (účasť okolo 50-70 osôb) a 2 veľké (účasť cez 100 osôb) tvorivé dielne

-       - články na webstránke školy (o každej z dielní) 5

-       Fotogaléria s návodmi na stránke školy, k verejnej dispozícii

-       Článok v miestnom periodiku o prepájaní sa rôznych komunít cez kreatívne spolutvorenie

 

 

 

 

6. Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

 

Rodičia, starí rodičia a žiaci WŠ, obyvatelia MK, členovia Klubu dôchodcov z MK, priamo zapojených vo veľkých dielňach cca 100 osôb, v menších cca 50-70, priame zapojenie.

Spolu sa teda projekt dotkne priamo cca 170 osôb, nepriamo cca 800  (žijúcich a dochádzajúcich do MK)

 

7. Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Máme pripravenú sériu aktivít od jari 2015, kde pôjde najmä o spoločné remeselné a ekologické práce v prostredí MK- verejná čajovňa, bylinkové špirály, verejná otvorená knižnička atd.

 

8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 

Ide o 5 dielní, 2 veľké a 3 menšie. Každej predchádza   Stretnutie dobrovoľníckej skupiny, príprava plagátikov, pozvánok a rozdelenie si úloh (nákup materiálu, písanie a fotenie návodov atd.) celého programu dielničky, predpríprava monokomponentov a častí hračiek, chystanie a tlač návodov, rozdelenie si lektorovania jednotlivých výrobkov, organizačné dohody a riešenia. Následne s realizované dielne:

1.Veĺkonočná  megadielnička s programom na celej WŠ, bazárom atd. , výroba stojanov na vajíčka, zdobenie veľkonočných medovníkov, pletenie korbáčov atd.

2.Verejná dielnička:. Hračky straých materí, hračky starých otcov- verejná dielnička výroby mechanických hračiek, ktoré fungujú na základe  fyzikálnych zákonizostí,  prírodných zákonov- napr.kotuľák, vodný mlyn, farebné vrtielka, vrtuľky, mechanická pohyblivá špuľka  a pod., ich predvedenie, výroba  a následne využitie pri učení sa, aj ako darčeky spájajúce komunity a generácie

3 Verejná dielnička- výroby remeselných výrobkov, pomocou ktorých budeme následne tvoriť a pracovať v ďaľšej dielni a tiež jednoduchých „ľudových športových potrieb" na rozvoj obratnosti. Napr.: rámiky na tkanie, štrikovací hrebeň, dná a rámiky  na pedigové pletenie  forma na zápästkovanie, cepy atd., zo športových- chodúle rôzneho druhu, preklápačky,atd.

4. Verejná dielnička: pletenie z pedigu, štrikovanie na hrebeni, tkanie atd.

5.Vianočná megadielňa- s programom na celej WŠ, tradičným, tentokrát otvoreným verejnosti. Výroba tradičných anjelov z drôtu a korálok, z česanej ovčej vlny, maľovanie svietnikov, výroba sviečok zo včelieho vosku, pečenie a zdobenie medovníkov s odbornýmm lektoringom, výroba ozdôb na stromček z drôtu a korálok,

 

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

Lektorné:  Všetci lektori pracujú ako dobrovoľníci, počítame odracovaných spolu cca 15h /lektor priamo v dielni, 5 h pri príprave, čo je 20h/lektor a 10h/ostatní dobrovoľníci, čiže spolu odpracujeme

4x20h+ 14x10h –spolu 22O dobrovoľníckych hodín počas celého rpojektu 

Prenájom priestorov a náklady energií počas dielní- poskytne WŠ

Jedinou poliožkou rozpočtu, na ktorej následne stojí naša možnosť projekt zrealizovať je teda Materiálne zabezpečenie:

 

Materiálne náklady na jednotlivé dielne:

1.Veĺkonočná  megadielnička ..........................spolu 295€

-sádra a formy na odliatky svietnikov pre cca 100 ľudí: 100 kg sádry x 50 centov,, 5 foriem x5€, akrylové farby na vymaľovanie, štetce: 50€  ..............................................  125€

- materiál na výrobu  a zdobenie medovníkov(potravinársky- na cesto+ zdobenie, vrecká na zdobítka) cca 0,80€/os/veľký medovník........................................................................................................80€

- pletenie korbáčov –materiál  cca 3/os- tu sa dá kapacitne zvládnuť max.30 os.................   90 €

2.Verejná dielnička:. ..................................................spolu 250€

- materiál- drevené dosky, lišty, hranoly, guľatina, drevené guľôčky, oceľové guľôčky, textilný materiál, ihly, nite, rezbársky materiál

3 Verejná dielnička- ..........................................................250€            rámiky z dreva, spojovací materiál- klinčeky, lepidlá na drevo, šmirgľový papier,drevený materiál konkrétnych rozmerov, drevotrieskové doštičky na narezanie, guľatinové násady drevené, remene, dná , atd.

4. Verejná dielnička: pletenie z pedigu, štrikovanie na hrebeni, tkanie atd........................250€

Pedig, vlna atd..

5.Vianočná megadielňa.......................................................................................................300 €

Korálky a drôt s určeným priemerom, česaná ovčia vlna , sádra, formy  a farby na svietniky, plásty včelieho vosku a knôtiky,  potravinársky materiál na medovníky a zdobenie, papier na pečenie, vrecúška na zdobenie,  výroba ozdôb na stromček z drôtu a korálok,

Tlačové náklady- papier,  toner  atd...............................................90€ (pričom návrhy, nafotenie, napísanie, vytvorenie plagátikov a celú propagáciu robia dobrovoľlníci bez nároku na finančnú odmenu)

 

Náklady  spolu:...............................................................................1.420€

 

Vysvetlenie:

Nerozpisovali sme jednotlivé presné kalkulácie na jednotlivé dielničky, ale v troch dielničkách pre 50ľudí je rátaná cena materiálu na 5€/osoba, preto sú  celkové náklady na danú dielňu 250 € (v porovnaní s komerčnou cenou takej dielničky, ktorá je 18€/os, t.j. 900€ /dielňa/ a dve megadielne aj s programom /ktorý robia rodičia a deti WŠ zdarma pre verejnosť/ je počítané jednoduchšie tvorenie s cenou cca 3€ /os, čiže 300€/dielňa, pričom komerčná cena je 10€/os-bez programu, čiže trojnásobne vyššia/

Projekt je zaujímavý tým, že náklady naň zahŕňajú výhradne materiálové zabezpečenie, keďže ide o budovanie vzťahov a prepájanie prišelcov s obyvateľmi kolónie, má komerčne nevyčísliteľnú hodnotu a preto sa ho rozhodli dobrovoľníci realizovať. 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z articipatívneho rozpočtu: Novinky z articipatívneho rozpočtu:

Začína zber zámerov pre participatívny rozpočet 2019!

Začína zber zámerov pre participatívny rozpočet 2019!

Chýba vám niečo v Novom Meste? Chcete zlepšiť kvalitu života vo vašom bydlisku, podporiť komunitné aktivity vo vašom okolí alebo prispieť k zlepšeniu služieb samosprávy? Potrebujete prostriedky na vaše aktivity? Využite možnosti, ktoré vám ponúka vaša mestská časť! 
Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Novomestské poklady - slávnostný krst almanachu a prehliadka

Novomestské poklady - slávnostný krst almanachu a prehliadka

Mestská časť Bratislava Nové Mesto pozýva na slávnostnú prehliadku výnimočného občianskeho projektu pani Anny Ivákovej - Novomestské poklady. Podujatie sa uskutoční v budove Konskej železnice 17.1.2018 medzi 16:00-20:00.
Výsledky PR 2018

Výsledky PR 2018

Milí obyvatelia, prinášame finálne výsledky participatívneho rozpočtu pre rok 2018!
Prehľad projektov a zadaní participatívneho rozpočtu 2018

Prehľad projektov a zadaní participatívneho rozpočtu 2018

O čom všetkom môžete rozhodnúť v participatívnom rozpočte 2018? Kompletný prehľad všetkých 63 návrhov je tu .