Internát Mlynská dolina - Participatívne Mlyny: Internát Mlynská dolina - Participatívne Mlyny:

Najaktuálnejšie novinky, spoločne, z iných miest: Najaktuálnejšie novinky, spoločne, z iných miest:

PRoject 2014 - Inštalácia krbu - Doskočisko

PRoject 2014 - Inštalácia krbu - Doskočisko

Jedným so základných zámerov participatívnej komunity v Ružomberku  v roku 2014 bola aj inštalácia pevného ohniska - záhradného krbu v prírodnom amfiteátri na Kalvárii na mieste Doskočiska. Občania mesta Ružomberok sa tak rozhodli predovšetkým z toho dôvodu, že v tejto oddychovej lokalite (celé územie Ružomberskej kalvárie) sa nenachádza ani jedno oficiálne miesto na kladenie ohňa. Ružomberčania tak zakladajú ohne na Kalvárii na vlastné riziko. Okrem toho, aj v samotnom prírodnom amfiteátri na Doskočisku už došlo niekoľkokrát k poškodzovaniu prírody  nekontrolovaným zakladaním nových a nových ohnísk (v blízkosti ovocných stromov, ale aj lavičiek). Ak sa na túto problematiku pozrieme z ešte širšej perspektívy, tak v Ružomberku s výnimkou Čutkovskej doliny neexistuje žiadne oficiálne miesto na zakladanie ohňov, ktoré by mohli využívať občania mesta. Ak si to porovnáme napríklad s okolím Bratislavy (Malé Karpaty), tak vidíme veľký rozdiel. Malé Karpaty sú posiate takýmito prvkami a miestami na spoločenské vyžitie v prírode. Samozrejme sme si vedomí, že v okolí Ružomberka sa nachádza veľmi vzácne prírodné dedičstvo a bohatstvo, no ignorovaním potreby „trávenia času v prírode pri ohni" sa tento Slovenský skvost vôbec neuchráni. Práve naopak je v ešte väčšom ohrození. Tento projekt chce ukázať vedeniu mesta, ako rozumne pracovať s takouto potrebou, ako ju naplniť bez ohrozenia prírody, alebo aspoň to, ako minimalizovať možnosť vzniku požiaru...

PRoject 2014 - Revitalizácia verejných športovísk - Plavisko

PRoject 2014 - Revitalizácia verejných športovísk - Plavisko

Druhým športoviskom v meste Ružomberok, ktoré sa rozhodla participatívna komunita v roku 2014 aspoň symbolicky revitalizovať je verejné priestranstvo v okolí športovej haly na Plavisku, známej pod menom T 18. Špecifikom tohto priestoru je, že sa nachádza v tesnej blízkosti obytnej zóny, ale aj rieky Revúca. Umiestnenie a rozloha pozemku boli jedným z kľúčových dôvodov, prečo sa občania mesta rozhodli umiestniť pingpongový stôl práve sem. Okrem spomínanej športovej haly (T18), sa v jej blízkosti nachádza aj ďalšie basketbalové ihrisko a niekoľko lavičiek na sedenie. Napriek tomu považuje participatívna komunita toto priestranstvo za slabo využívané, nakoľko je jeho potenciál oveľa väčší. Nehovoriac o tom, že sa jedná o jedno z dvoch basketbalových ihrísk, ktoré sa v tejto mestskej časti (Plavisko) nachádzajú. Ak k ním ešte pripočítame „Detské dopravné ihrisko Mesta Ružomberok"  dostaneme úplný zoznam športovísk nachádzajúcich sa v tomto verejnom priestore. Zámerom projektu však bolo podporiť predovšetkým mládež (10+), ktorej sa na území Mesta Ružomberok pri práci s verejným priestorom nevenuje veľká pozornosť. Zámerom bolo túto situáciu zmeniť...

utopia.sk

Výsledky - Participatívne Mlyny 2015

Po štatistickom vážení online hlasovania a verejného zvažovania vyšlo že do 12 000€ vyčlenených pre projekty sa zmestí:
 1. Workout aréna, 2.Kino na Mlynoch, 3.Jedálenská osveta, 4.Bicyklová osveta 2 a 5.Hudobka. V rámci zadaní vyšlo, že najvyšiu prirotu má Revitalizácia betónových ihrísk s Viac odpadkových košov a bioodpad.