Preskoč na obsah

videovizitka Splav Dunajca pre ZŠ

Splav Dunajca pre ZŠ

Autor/ka: Michal Borsody

Názov

Splav Dunajca pre ZŠ

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Dnešná mládež stráca sociálne väzby s rovesníkmi. Škola je často jedným z mála miest kde sa stretávajú. Osobný kontakt nahrádzajú sociálne siete a spoločné zážitky televízia či internet. Vodácky šport je na Slovensku stále netradičným športom aj keď naši vodáci patria k svetovej špičke. Splav Dunajca ponúka netradičné zážitky a možnosť spoznať sa so spolužiakmi mimo školských lavíc. Splav nie je čisto športová aktivita počas pobytu sa okrem splavenia Dunajca na raftoch účastníci popasujú s ďalšími zážitkami, ktoré pre nich nachystajú skúsení inštruktori zážitkovej pedagogiky. Pre mnohých bude istotne zážitkom už samotné stanovanie pri vode v lone prekrásnej prírody, či večerná opekačka a hra na gitare. Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci z Novomestskej základnej školy.

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Dnešné deti strácajú sociálne väzby medzi rovesníkmi, škola je často jedným z mála miest kde sa stretávajú. Poznajú sa dlho ale plytko. Osobný kontakt nahrádzajú sociálne siete a spoločné zážitky televízia či internet.

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Splav Dunajca ponúka netradičné zážitky a možnosť spoznať sa so spolužiakmi mimo školských lavíc. Splav nie je čisto športová aktivita počas pobytu sa okrem splavenia Dunajca na raftoch, účastníci popasujú s ďalšími zážitkami, ktoré pre nich nachystajú skúsení inštruktori zážitkovej pedagogiky. Pre mnohých bude istotne zážitkom už samotné stanovanie pri vode v lone prekrásnej prírody, či večerná opekačka a hra na gitare.

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Všetci inštruktori majú bohaté skúsenosti s prácou s deťmi a mládežou ako aj organizáciou splavov. Pod hlavičkou Ideálnej Mládežníckej Aktivity sme zorganizovali desiatky splavov českých, slovenských a rakúskych riek, s rôznou náročnosťou a programovým zameraním.

Splavy pre rodiny s deťmi, Splavy pre základné a stredné školy, Jarné splavy dravých riek.

Všetci organizátori sú dobrovoľníci - mládežnícki vedúci, vykonávajúci svoju činnosť popri civilnom zamestnaní, v zátvorke.

Michal Borsody – projektový líder, dlhoročný táborový vedúci a skúsený vodák, v projekte bude mať na starosti aj koordináciu stravovania. (Kuchár).

Ivan Palovčík – dlhoročný inštruktor, skúsený vodák, organizátor viacerých zážitkových podujatí, splavy, team buildingy, školy lezenia.Má na starosti plánovanie a organizácia samotného splavu z Červeného Kláštora do Kroscienka(IT manažér)

Martin Šabo - dlhoročný inštruktor, skúsený vodák (IT špecialista). Má na starosti plánovanie hier, sprievodného programu.

Ján Kobliška – dlhoročný inštruktor, skúsený vodák. (Zdravotný záchranár). Má na starosti zdravotný dozor a je hráč na gitare

Monika Maňáková – inštruktorka a skúsená vodáčka, (študentka odboru Zdravotný záchranár). Má na starosti psychohygienu a administráciu.

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Prípravná fáza

– jednania koordinátora so školami

- stretnutia inštruktorského tímu, v priebehu Marec – Jún 2016

Splav Dunajca bude realizovaný v druhej polovici Júna 2016, s vybranou ZŠ v rámci BANM.

Splav bude v trvaní 4 dní, s nasledujúcim itinerárom:

 1. Deň

  • Doprava vlakom do Popradu a autobusom do Červeného Kláštora

  • Po príchode postavenie tábora.

  • Vodácke školenie

  • Večera

  • Táborák, hry, a hra na gitare

 2. Deň

 • Budíček, spoločná príprava raňajok

 • Preprava na štart splavu

 • Príprava lodí a splav do Kroscienka

 • Návrat autobusom do kempu

 • Spätná väzba, hry

 • Spoločná príprava večere

 • Táborák, hry a hra na gitare

 1. Deň

 • Budíček, spoločná príprava raňajok

 • Turistika na Tri Koruny, alebo prielom Dunajca

 • Po návrate hry v kempe a varenie rozlúčkového guláša

 • Táborák a hra na gitare

 1. Deň

 • Budíček, spoločná príprava raňajok

 • Balenie tábora

 • Doprava autobusom do Popradu a vlakom do Bratislavy.

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Predpokladáme zvýšenie záujmu o vodácky šport, trávenie času v spoločnosti kamarátov a v prírode u oboch cieľových skupín.

U primárnej cieľovej skupiny predpokladáme zlepšenie ľudských vzťahov. Zážitkový program bude podporovať celkový rozvoj osobnosti, čo bude mať ďalšie pozitívne dopady na deti.

Na zapojenej škole predpokladáme že nultý ročník splavu vyústi do ďalšej spolupráce, pri ktorej by sa zo splavu mohla stať každoročná tradícia. Taktiež predpokladáme nadviazanie spolupráce so ZŠ v ďalších oblastiach v ktorých máme skúsenosti.

U rodičov a kamarátov priamych účastníkov, predpokladáme záujem o zapojenie sa do podobných splavov napr. Splav pre rodiny s deťmi.

Po úspešnom realizovaní projektu predpokladáme v ďalších rokoch rozšírenie na ďalšie ZŠ.

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Cieľovú skupinu je potrebné chápať v širšom zmysle, pre účel tohto projektu bude optimálne rozdeliť skupinu na:

Primárnu – žiaci a teda priami účastníci zážitkového podujatia a pedagógovia (40 ľudí)

Sekundárnu – do tejto kategórie je vhodné zaradiť celú školu na ktorej prebehne pilotný projekt nakoľko projekt má tendenciu stať sa tradíciou a rozvíjať ďalšiu spoluprácu na škole. cca 500 ľudí

Terciárnu – do tejto skupiny patria kamaráti a rodina detí - priamich účastníkov. Odborná verejnosť – učitelia z Novomestských základných škôl ktorý by mohli prejaviť záujem o usporiadanie nultého ročníka aj na ich škole.

Potenciálnu nakoľko v budúcich ročníkoch chceme projekt realizovať na ďalších školách cieľovou skupinou je celé Nové mesto.

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Radi by sme po úspešnej realizácií nultého ročníka, pokračovali v organizácií ďalších ročníkov tak aby sa z projektu stala tradícia. Taktiež predpokladáme nadviazanie spolupráce so ZŠ v ďalších oblastiach v ktorých máme skúsenosti.

Nultý ročník splavu chceme v budúcich rokoch rozšíriť na ďalšie ZŠ.

Ďalšie ročníky plánujeme financovať pomocou MŠVaVSR, 2%, iné grantové schémy. S takouto formou ďalšieho rozvoja máme už skúsenosti z iných regiónov, na ZŠ ale aj napr. na Gymnáziu Tomašikova. Pomocou participatívneho rozpočtu zorganizovať nultý ročník na inej škole v rámci NM.

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Strava

950 €

Vodácky spôsob varené raňajky, suchý obed, spoločne pripravená večera.

 

Ubytovanie poplatok za kemp

375 €

Doprava preprava autobusom na štart splavu a z cieľa splavu, vlak + autobus

600 €

Doprava inštruktorov a materiálu CP

400 €

Výbava- zapožičanie

1 150 €

(Vodácka – lode, pádla, vesty, prilby)

 

(Kempová – stany, spacáky karimatky, poľná kuchyňa)

 

(Zážitková – materiál na Hry)

 

Vstupné

50 €

Príjem z účastníckych poplatkov 40 x 10 €

-400 €

 

3125 €

 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last