Spoločenská hra „Nové Mesto v našich rukách" Spoločenská hra „Nové Mesto v našich rukách"

Názov projektu

Spoločenská hra „Nové Mesto v našich rukách"

 

Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €

2 500 €

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt si prostredníctvom navrhovanej spoločenskej hry kladie za cieľ rozšíriť povedomie o procese participatívneho rozpočtovania medzi mladými ľuďmi a umožniť žiakom a študentom základných/stredných škôl v MČ BNM podieľať sa na simulovaných rozhodnutiach a diskusiách o rozdelení rozpočtu mestskej časti. Považujeme za dôležité, aby mladí ľudia vnímali, že majú šancu niečo zmeniť a že sa im to prostredníctvom svojich schopností a kompetencií aj podarí. Ak im vytvoríme priestor, kde sa im môžu priučiť a môžu ich rozvíjať, potom možno očakávať ich vstup do verejného priestoru a záujem meniť veci k lepšiemu.

 

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)

Na základe realizovaného prieskumu na Obchodnej akadémii na Račianskej ulici vo februári 2017 možno konštatovať na jednej strane nevedomosť mladých ľudí o procese participatívneho rozpočtovania, na druhej strane množstvo nedostatkov, ktoré v MČ BNM pociťujú, ale taktiež i nápadov na ich odstránenie, ktorými disponujú. Cieľom je rozšíriť povedomie o tomto procese medzi mladými ľuďmi a vytvoriť podmienky pre ich reálne zapájanie do života mestskej časti. Tento proces by sme radi priniesli hravou formou priamo k mladým ľuďom na hodiny občianskej výchovy, zapojili ich do diania v mestskej časti a motivovali ich k aktivite.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Po vzore nemeckej spoločenskej hry „Hildopoly", ktorá umožnila občanom mesta Hilden podieľať sa na simulovaných rozhodnutiach a diskusiách o rozdelení obecného rozpočtu by sme radi navrhli podobnú spoločenskú hru prispôsobenú domácim podmienkam „Nové Mesto
v našich rukách" a predstavili ju žiakom a študentom v rámci predmetu občianska náuka na základných/stredných školách v MČ BNM. Táto spoločenská hra by mala jednak priniesť chýbajúce informácie o procese participatívneho rozpočtovania a spropagovať možnosť zapojiť sa doň, no zároveň podporiť zvedavosť, aktivitu a kreatívne myslenie študentov - dať im možnosť navrhovať vlastné riešenia verejných problémov.

 

Konkrétna podoba hry bude výstupom fáz vývoja a testovania v rámci tohto projektu a bude sa meniť na základe získanej spätnej väzby a nových-lepších nápadov. Našou súčasnou predstavou je tvorba spoločenskej hry s charakterom kombinovanej doskovo-zážitkovej hry, ktorá by bola rozdelená do dvoch vyučovacích hodín. V rámci prvej hodiny by sme žiakom predstavili doskovú hru, kde by sa na hracom poli oboznámili s niektorými doteraz realizovanými, ale i nerealizovanými projektmi z minulých ročníkov v rámci participatívneho rozpočtu v MČ BNM, ktoré im poskytnú reálnu predstavu o tom, s akými situáciami sa realizátori projektov musia vysporiadať. Za účelom spracovania hracích kartičiek chceme kontaktovať koordinátorov projektov z predchádzajúcich ročníkov a pýtať sa na problémy, ktoré sa vyskytli pri ich realizácií a naopak na to, čo im pomohlo a bolo pre nich užitočné. Tieto kartičky by následne mohli posúvať hráčov v hre vpred alebo ich vrátiť/zastaviť, kým nevyriešia daný problém, otázku alebo situáciu. Tieto poznatky by ďalej žiaci mohli využiť v rámci zážitkovej časti hry, kde by mohli byť rozdelení do skupiniek v ktorých budú navrhovať vlastné projekty na zlepšenie života v MČ BNM. Po ich krátkej prezentácií by spoločná diskusia (zvažovanie) o kladoch a záporoch jednotlivých projektov rozhodla o víťaznom tíme. Tento víťazný projekt by sa zároveň mohol transformovať do podoby zadania pre mestskú časť, o ktorom bude následne rozhodovať hlasovaním širšia verejnosť.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľ projektu:

 • Alexandra Hrabinová (absolvent EUBA)

 

Realizátori projektu:

 • Alexandra Hrabinová (absolvent EUBA)

 • Ivan Palovčík (inštruktor zážitkovej pedagogiky, dlhoročný dobrovoľník v oblasti práce s deťmi a mládežou)

 • Dávid Králik (rozvoj učiteľov, LEAF, bývalý učiteľ na základnej škole)

 • Barbora Plašková (študentka mestského plánovania)

 

Konzultanti:

 • Lukáš Bulko (Kancelária pre participáciu verejnosti)

 • Miroslav Švec (Kancelária pre participáciu verejnosti; príprava zážitkovej hry pre deti v detskom domove)

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Tento projekt zastrešuje vývoj, testovanie, produkciu aj distribúciu hry.
 

 1. Vývoj hry: 12/2017 – 05/2018

Predstavuje stretnutia jednolivých členov projektového tímu, v rámci ktorých budeme vymýšľať, navrhovať a neustále zlepšovať konečnú podobu hry. Zahŕňa tiež kontaktovanie koordinátorov projektov z minulých ročníkov a zber ich pripomienok k realizácií projektov, ktoré budú slúžiť na spracovanie hracích kartičiek.

 

 1. Testovanie hry: 05/2018 – 06/2018

Navrhnutý prototyp ešte pred tlačou odskúšame a vychytáme čo najviac nedostatkov. Rovnako skúšobne overíme aj zvolený zážitkový model. Testovanie bude prebiehať tak na skupine žiakov, ako aj workshopom s učiteľmi, ktorý bude viesť skúsený lektor Dávid Králik.

 

 1. Produkcia hry: 07/2018 – 08/2018

V tejto fáze dochádza ku grafickému spracovaniu hry, kartičiek, obalu, k produkcií pravidiel, tlači a nákupu komponentov. V rozpočte zatiaľ rátame s profesionálnym grafickým spracovaním, no alternatívne môžeme osloviť i študentov grafického dizajnu a vybrať vhodného spracovateľa na základe nimi poskytnutého portfólia. Spoločenská hra bude produkovaná v počte 10 ks.

 

 1. Distribúcia hry: 09/2018

Zahŕňa oslovovanie základných a stredných škôl v MČ Bratislava-Nové Mesto s možnosťou vyskúšať si takúto hodinu hrou a jej praktické prevedenie vrátane asistencie jedného z členov projektového tímu.

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Cieľom projektu je zvýšenie povedomia o procese participatívneho rozpočtovania medzi mladými ľuďmi v MČ BNM náučnou a zábavnou formou a vytváranie podmienok pre ich reálne zapájanie do života mestskej časti. Realizáciou tohto projektu ich chceme zároveň motivovať k aktivite a pripraviť ich na výzvu, pri ktorej sa budú cítiť sebavedome a ktorá bude zodpovedať ich schopnostiam. Veríme, že z dobre informovanej verejnosti môže vzísť aj vyšší záujem a väčšie množstvo občianskych projektov. Reálnym výstupom tohto projektu by mohol byť návrh zadania pre mestskú časť, ktorý vyplinie z víťazného projektu v rámci zážitkovej časti hry a bude o ňom hlasovaním rozhodovať širšia verejnosť.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Projekt je prioritne určený žiakom a študentom základných a stredných škôl v MČ BNM. Ďalšie využitie môže spoločenská hra nájsť napr. v domovoch seniorov alebo na akciách organizovaných MČ BNM.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Spoločenská hra je využiteľná opakovane aj po ukončení projektu.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Grafické práce na doskovej hre: 500 €

Grafické práce na hracích kartách: (50ks): 595 €

Grafické práce na krabici: 95 €

Tlač a finalizácia doskovej hry (10ks): 220 €

Tlač a finalizácia hracích kariet (500ks): 155 €

Tlač a finalizácia krabice (10ks): 110 €

Tlač a revízia pravidiel (10ks): 10 €

Nákup komponentov (kocky, figúrky): 15 €

Prenájom priestorov na pracovné stretnutia a workshop: 300 €

Občerstvenie (pracovné stretnutia, workshop): 200 €

Odmena pre lektora workshopu: 300 €

 

Spolu požadovaná suma: 2 500 €

 

Kontakt (email, tel.č.):

alexandra.hrabinova@gmail.com

 

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Začína zber zámerov pre participatívny rozpočet 2019!

Začína zber zámerov pre participatívny rozpočet 2019!

Chýba vám niečo v Novom Meste? Chcete zlepšiť kvalitu života vo vašom bydlisku, podporiť komunitné aktivity vo vašom okolí alebo prispieť k zlepšeniu služieb samosprávy? Potrebujete prostriedky na vaše aktivity? Využite možnosti, ktoré vám ponúka vaša mestská časť! 
Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Novomestské poklady - slávnostný krst almanachu a prehliadka

Novomestské poklady - slávnostný krst almanachu a prehliadka

Mestská časť Bratislava Nové Mesto pozýva na slávnostnú prehliadku výnimočného občianskeho projektu pani Anny Ivákovej - Novomestské poklady. Podujatie sa uskutoční v budove Konskej železnice 17.1.2018 medzi 16:00-20:00.
Výsledky PR 2018

Výsledky PR 2018

Milí obyvatelia, prinášame finálne výsledky participatívneho rozpočtu pre rok 2018!
Prehľad projektov a zadaní participatívneho rozpočtu 2018

Prehľad projektov a zadaní participatívneho rozpočtu 2018

O čom všetkom môžete rozhodnúť v participatívnom rozpočte 2018? Kompletný prehľad všetkých 63 návrhov je tu .