Preskoč na obsah

videovizitka Spolu pre komunitu

Spolu pre komunitu

Autor/ka: Mgr. Martina Pisárová

Názov

„Spolu pre komunitu II."

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Cieľom projektu Spolu pre komunitu je revitalizovať verejné priestranstvá sústredené v troch susediacich miestnych častiach MČ Nové Mesto Bratislava – časť Ľudová štvrť, časť Zátišie a Hostinského sídlisko. Časti sme si vybrali z viacerých dôvodov. Prvým a najdôležitejším je, že časti sa „pasujú" s problémom čiernych skládok, ktoré. Druhým, nie menej dôležitým dôvodom je, že naše zariadenie a zariadenie Domova sv. Jána z Boha, n.o. je súčasťou komunity Zátišie, ktorá susedí s komunitou Ľudová štvrť. Je pre nás nesmierne dôležité nadviazať pozitívne väzby s miestnymi obyvateľmi – dobré susedské vzťahy. Ako vhodný nástroj sa nám javí byť práve prítomnosť našich klientov a klientok v uliciach, aktívnych a odhodlaných pomôcť tam, kde to je viditeľne potrebné. Takto, aktívnym spôsobom, chceme vytvárať premostenia medzi komunitou ľudí bez prístrešia a majoritnou časťou obyvateľstva komunít Zátišie, Ľudová štvrť a Hostinského sídlisko.

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Situácia na území hlavného mesta Bratislavy sa z hľadiska počtu ľudí bez domova neustále zhoršuje. Do Bratislavy neustále prichádzajú noví ľudia z rôznych kútov Slovenska, ale aj zahraničia, vo vidine lepšej budúcnosti/ nových začiatkov. Avšak nie všetkým sa podarí uplatniť sa. Mnohí z tých, ktorým sa to nepodarí, sa z rôznych dôvodov dostávajú až na hranicu extrémneho sociálneho vylúčenia. Podľa odhadov mimovládnych organizácii je na celom území Bratislavy okolo 3500 až 5000 ľudí bez domov, čo tiež znamená, že približne každý 117 obyvateľ Bratislavy je občanom bez prístrešia. Verejná mienka je stále veľmi negatívna, voči ľuďom bez prístrešia. Tento projekt je len jednou so súčastí skupiny aktivít, ktoré OZ STOPA Slovensko organizuje v prospech a zlepšenia situácie ľudí bez domova. Naše projekty sa zameriavajú na kvalitu a hĺbkovú prácu s konkrétnym človekom a to v komplexnosti jeho života. pracujeme na spracovaní jeho životných tráum, na budovaní jeho viery v samého seba a jeho schopnosti, obrazne povedané sa snažíme nájsť svetlo v tme a pomáhame človeku aby začal vnímať seba ako silnú bytosť, ktorá bude v budúcnosti schopná dosahovať nové ciele bez pomoci sociálnych služieb.

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Problematika ľudí bez domova je na Slovensku veľmi citlivou témou. Ľudia si častokrát myslia, že táto skupina ľudí je práve zodpovedná za neporiadok, špinu a kriminalitu v ich okolí.Práve preto by sme chceli týmto projektom poukázať na to, že aj ľudia bez domova majú obrovské srdce, ktorým dokážu mnohé zmeniť k lepšiemu, hlavne čo sa týka ich okolia v ktorom sa vyskytujú. Prinútiť tým obyvateľov okolia zamyslieť sa nad tým, že keď dokážu ľudia bez domova spraviť ich okolie v, ktorom oni žijú krajším, prečo by to nedokázali aj oni. Napríklad jednoduchými vecami ako zdvihnúť papier alebo práve ten istý papier nehodiť na zem a práve takýmto spôsobom ich okolie môže vyzerať krajšie a čistejšie.

Taktiež sme presvedčení, že aj udržiavanie a tvorba vzťahov mimo komunitu ľudí bez prístrešia pomáha človeku, ktorý trpí absenciou strechy nad hlavou, nájsť silu vykročiť z kruhu a byť opäť „normálnym"

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkľadateľom projektu je Občianske združenie STOPA Slovensko, ktoré prevádzkuje integračné centrum, ktorého hlavnou náplňou je efektívnymi spôsobmi dopomôcť človeku bez domova alebo osobe ohrozenej touto extrémnou formou sociálneho vylúčenia zvýšiť šance uplatniť sa na trhu práce.

Koordinovať projekt bude Mgr. Martina Pisárová – vyštudovaná v odbore environmentálna ekológia, s kurzom inštruktora sociálnej rehabilitácie alebo iný človek s environmentálnym vzdelaním. Dôvod tohto výberu je, že hlavným cieľom a poslaním je vzdelávať teoreticky aj prakticky našich klientov v oblasti tzv. urban gardeningu a starostlivosti o mestské parky, záhrady a ochranu prírody.

Ďalším participanom na projekte je sociálny pracovník – Mgr. Pavol Sabela, ktorý pracuje s touto ceľovou skupinou cca 10 rokov, bude mať na starosti procesy teambuildingu, individuálne s skupinové sedenia, ktoré budú prebehať za prítomnosti koordinátora projektu avšak bez jeho zásahov.

Na projekte budú pracovať 3 sociálne vylúčení klienti ( ľudia bez domova) – títo klienti budú výkonnou zložkou projektu, ale každý deň budú zapojený do skupinových a individiuálnych sedení, ktoré pre nich nie sú platené – pre zachovanie motivácie, a somostatného záujumu o zmenu.

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

1.)fáza – koniec mesiaca marec - kedy prebehne "výberové konanie" ľudí bez domova, ktorí by boli vhodní a aspoň čiastočne motivovaní na zapojenie sa do projektu. Je to tzv. fáza headhuntingu - túto fázu projektu plánujeme zorganizovať v spolupráci s nocľahárňou Depaul, s ktorou máme v tejto spolupráci dobré skúsenosti

2.)fáza – mesiac apríl -  prebehne po výbere vhodných kandidátov- fáza tzv. teambuildingu, táto fáza bude mať trvanie zhruba mesiac. V tejto fáze ide o rôzne skupinové sedenia, na ktorých sa za pomoci sociálneho pracovníka rôznymi aktivitami pracuje na vybudovaní akejsi vzájomne sa podporujúcej skupiny (teamu) - aby sa ľudia v tomto teame navzájom spoznali a vedeli spolu vychádzať a efektívne pracovať, aby bola zachovaná skupinová dynamika, ale aby zároveň bol zachovaný dôraz na individuálne naplnenie človeka. Táto fáza bude prebiehať spolu 20 hodín – s tým, že pre klientov nie je platená aby sa naplnil primárny záujem o prácu a zmenu statusu.

3.)fáza – začiatok mája - v spolupráci s klientmi vyhodnotiť zaťaženosť komunít odpadkami a čiernymi skládkami, plus zadefinovať ostatné problémy – ilegálne graffiti, pokrytie sieťou zberných nádob, výtlky, parkovanie na chodníkoch, zničené prvky – mobiliár a zábradlia, chodníky prerastené burinou. A vytipovať najproblematickejšie miesta – táto fáza by mala trvať len jeden-dva pracovné dni, tzn. 3 hodiny obhliadka miesta revitalizácie a 3 hodiny vyhodnotenie a vytipovanie miest.

4.)fáza – revitalizácia – tato fáza prebehne od mája do konca septembra a teda 5 mesiacov – pričom na projekte budú pracovať 3 klienti 4 dni v týždni po 3 platené hodiny denne + každý deň jedna hodina skupinových alebo individuálnych sedení, ktoré nie sú pre klientov platené.

Popis aktivity

Začiatok realizácie aktivity

Ukončenie realizácie aktivity

1.)fáza headhunting – táto fáza nie je platená ani pre klientov ani pre sociálnych pracovníkov

30.03.2016

31.03.2016

2.)fáza teambuliding – táto fáza je platená len pre sociálneho pracovníka v rozsahu 20 hodín, nie pre klientov kvoli zachovaniu motivácie klientov

04.04.2016

11.04.2016

3.) fáza vyhľadávanie problematických miest – platená fáza pre klientov aj koordinátora projektu

18.04.2016

19.042016

4.) fáza revitalizácie – táto fáza je platená pre klientov a to 3 hodiny 4 dni v týždni a projektovo pre koordinátora projektu

25.04.2016

26.09.2016

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Na území všetkých mestských častí Bratislavy, je dlhodobá koncepčná práca s ľuďmi bez domova zanedbávaná. Na základe veľmi pozitívnej spolupráce v tejto problematike s MČ Bratislava Nové Mesto vieme potvrdiť, že integratívne programy takéhoto charakteru majú pozitívny vplyv nielen na samotných klientov (ľudí bez domova), ale aj na lokálnu komunitu, ľudí využívajúcich dané priestory na rekreáciu a spoločnosť ako celok. Preto vnímame akési vytváranie „ sociálne aktívneho partnerstva" medzi mestkými časťami a mimovládnymi organizáciami ako vzájomne prospešné pre všetkých. Zapojenie MČ Nové Mesto v rámci participatívnych projektov do komplexných integratívnych programov pre ľudí bez domova sa môže stať ďalším nástrojom ako v tejto problematike rozvíjať progresívne techniky a zároveň tým robiť svoju MČ krajšou a čistejšou.

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

sociálne znevýhodnení a nezamestnaní ľudia, ľudia bez domova, komunita ľudí žijúcich v MČ Zátišie, Ľudová štvrť, Hostinského sídlisko, turisti, malé deti, ktoré sa hrávajú v týchto miestnych častiach – pri upratovaní sa často krát nachádza aj nebezpečný odpad ako ijenkčné striekačky, hrdzavé kovy, porozbíjané sklo...

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Našim cieľom nie je udržiavanie klientov v „opatere" sociálnych služieb, ale jeho postup integrácie do bežného života. Myslíme si, že verejné priestory majú byť v rukách samospráv, ktoré majú spoločenskä zodpovednosť sa o nes starať. Tento projekt má pripraviť z radov ľudí bez domova zodpovedných a schopných ľudí a teda poteciálnych zamestnacov, ktorí sa budú satarať o tieto priestory ako zamestnanci na ich údržbu a čistotu.

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 • Finančný príspevok pre sociálnych klientov (3hodiny x 3 klienti x 4 dni v týžni x 4 týžne x 5 mesiacov), t.j. 3€/hodina spolu – spolu 720 hodín

2160,-

 • Koordintor projektu (5 mesiacov/projekt- 240 hodín)

1500,-

 • Sociálny pracovník - 30 hodín/projekt (z toho 20 hodín teambuilding, 10 hodín skupinové a individuálne sedenia)

450,-

 • Veľkokapacitné vrecia na smeti (20 balíkov)

100,-

 • Veľkokapacitné vrecia na plasty (5 balíkov)

25,-

 • 3 ks krátke nohavice

45,-

 • 3 ks dlhé nohavice

60,-

 • 3 ks tričká krátky rukáv

30,-

 • 3 ks mikina (tenká bunda)

60,-

 • 3 ks obuv

45,-

 • 1ks nožnice na živý plot

30,-

 • Pracovné rukavice

50,-

 • Pitný režim

70,-

 • Kancelárske potreby a propagačný materiál (letáky, plagáty..)

40,-

 • Náklady spojené so záverečným eventom

100,-

 • Náterová farba

100,-

 • riedidlo

30,-

 • štetce

30,-

 • Drôtené kefy

30,-

SPOLU

4955,-

 

Komentár k rozpočtu: finančné prostriedky budú použité na finančné odmeňovanie sociálnych klientov v podobe finančnej podpory, pričom sociálny klienti budú zaviazaní šetriacemu systému (z každej odpracovanej hodiny si budú musieť odložiť 1 euro) pričom tieto prostriedky musia byť záväzne použité na ubytovanie v nocľahárni sv. Vincent Depaul, obed v jedálni a hygienu v zariadení Domova sv. Jána z Boha, aby sa títo klienti naučili pracovať s finančnými prostriedkami a v prvom rade mali zaplatené základné životné potreby. Ďalej je v rozpočte zahrnutá fin. odmena pre koordinátora projektu a sociálneho pracovníka, ktorí okrem koordinácie budú s klientami vykonávať aj skupinové a individuálne psychoterapeutické sedenia zamerané na ich vnútorné prežívanie s prvkami rôznych druhov terapií a aktivít zameraných na odstránenie problémov skupiny a jednotlivca. Už v minulosti sa nám osvedčila akásy uniformita klientov z hľadiska aby klienti neboli znevažovaní a dehonestovaní – preto je v projekte dôležité počítať so zakúpením vhodného ľahko odlíšiteľného oblečenia. Ďalej je v rozpočte zahrnuté rôzne náradie a pomôcky potrebné k výkonu práce, množstvo náradia a pomôcok si vieme zabezpečiť s iných zdojov. V projekte sú vyčlenené financie aj na propagáciu a náklady spojené s záverečným eventom – tento event sa uskutoční po ukončení projektu na vhodnom mieste v MČ BA Nové Mesto, kde bude verejnosti, krátym projektovým dokumentom prestavená práca našich klientov, spojená s občerstvením a bilanciou, čo všetko sa počas projektu urobilo.

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last