Preskoč na obsah
Späť

Starostlivosť o zeleň

Autor/ka: Peter Nedoroščík, Katarína Tomanová
Správa o pilotnej realizácii zadania Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba z roku 2015.

Zeleň v mestskom priestore sa stáva pre obyvateľov čoraz väčšou hodnotou. A citlivosť voči tejto téme nie je vysoká len preto, že zelene je v urbánnom prostredí prirodzene menej, ale predovšetkým preto, že sme často boli svedkami jej likvidácie, ktorá nebola v súlade či už so zákonom, alebo verejným záujmom. Nedávny príklad nelegálneho výrubu stromov z Koliby je žiaľ len jeden z mnohých prípadov.

 

Priamym dôsledkom týchto skutočností je aj veľmi ostražité nastavenie verejnosti voči akémukoľvek výrubu stromov. Aj takému, ktorý je potrebný, alebo dokonca nevyhnutný, pretože stromy nielenže už nedokážu plniť svoju funkciu, ale stávajú sa skôr ohrozením. O tom, že takéto riziko môže byť naozaj životu nebezpečné, sa Bratislava presvedčila pred necelým rokom, keď došlo k tragickému úmrtiu malého školáka v areáli jednej z karloveských škôl následkom pádu časti stromu.

 

Pracovná skupina

Naša mestská časť v porovnaní s ostatnými časťami Bratislavy netrpí nedostatkom stromov a zelene. Bojuje však s iným problémom a tým je celkový stav drevín. Mnohé už nadsluhujú, resp. sú napadnuté rôznymi škodcami a ochoreniami, pričom ich ošetrenie už nie je možné. A keďže sa stromy ukázali ako jedna z najdôležitejších tém pre obyvateľov aj v participatívnom rozpočte, rozhodli sme sa k problému pristúpiť koncepčne. Zlý stav stromov a výrazná občianska podpora tak viedli k vzniku projektového tímu, ktorý spája oddelenia životného prostredia a participácie na úrade s Ekopodnikom a ktorý si na základe celkovej situácie a občianskych podnetov stanovil nasledujúce úlohy:

  • postupné odborné zmapovanie celkovej situácie;
  • realizáciu pilotných projektov výrubu a výsadby nových drevín;
  • sformovanie dlhodobej stratégie výsadby a starostlivosti o zeleň;
  • manuál starostlivosti o zeleň pre verejné inštitúcie v správe mestskej časti, ako sú napríklad školy a škôlky;

Všetky tieto úlohy sa budú napĺňať s maximálnou možnou mieru zapojenia verejnosti a jednotlivé výstupy, kroky a rozhodnutia tohto pracovného tímu sa budú zverejňovať s možnosťou pripomienkovania aktívnych a zainteresovaných obyvateľov.

 

Pilotné projekty

Pilotné projekty sa budú realizovať v niekoľkých etapách. Najprv prebehne expertné posúdenie stromov, ktoré zahŕňa nasledovné zistenia: presne vymedzená poloha a majetkoprávne vzťahy. Počet výsadbových výrezov a ich celkový stav, teda, ktoré sú osadené stromami a ktoré sú prázdne. Posúdenie stavu stromov z hľadiska veku, zdravotného stavu, rozloženia koruny a koreňového systému. Ďalej sa zistí aj druh vysadených stromov. Dôležité je tiež v miestach výsadby posúdenie a presné lokalizovanie  inžinierskych sietí.

Druhú etapu by predstavovalo verejné stretnutie s obyvateľmi predmetného územia, ktoré bude slúžiť zisťovaniu ich pohľadu na zeleň v lokalite. Na stretnutí sa predloží plán postupnej a cielenej obnovy stromoradí - výrub starých a výsadby nových stromov.

Po verejnej konzultácii by sa pristúpilo k realizácii, teda: prvý krok - výrub pôvodných stromov, ktoré nie sú v náležitom stave, druhý krok - úprava výsadbových jám podľa potrieb, pretože pôvodné výsadbové priestory v chodníku sú často príliš malé a nespĺňajú normu stanovenú na 5 metrov štvorcových pre nový strom. Tretí krok by predstavovala výsadba nových stromov.

Z dendrologického hľadiska by v priestoroch, ktoré sú úzke, čo je častý príklad vtedy, keď ide o stromy umiestnené v chodníkoch pred budovami, boli najvhodnejšími novými stromami druhy s úzkou korunou. V budúcnosti by tak nenastalo neželané tienenie bytov či kontakt drevín s fasádou domu. Najvhodnejší takýto druh je stĺpovito rastúca, okrasná hruška (Pyrus calleryana Chantacleer). Ide o spoľahlivý druh do mestských výsadieb, jeden z prvých stromov olisťujúcich sa na jar s príjemným jarným efektom kvitnutia. Udržiava si stĺpovitý habitus, má pestré, jesenné sfarbenie a listy opadávajú neskoro. Ďalším druhom, ktorý môžeme zvážiť k výsadbe je aj stĺpovito rastúca, okrasná čerešňa (Prunus serrulata Amanogawa). Možností je samozrejme viacero a ako sme už uviedli popri dlhodobej koncepcii bude dôležitú úlohu zohrávať pohľad samotných obyvateľov predmetného územia.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Starostlivosť o zeleň

Starostlivosť o zeleň

Správa o pilotnej realizácii zadania Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba z roku 2015.
Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozývame vás 19.11.2015 o 17:30 na Junácku 1, MÚ BANM.
Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Dňa 22.9.2015 sa na ZŠ Cádrova konalo stretnutie k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre. Na stretnutí bol prezentovaný návrh zadania s definovaním oblasti záujmu a stručným náčrtom možnosti riešenia. Nasledovala diskusia občanov a zúčastnených odborníkov na dopravné riešenia, s prezentáciou tém, vhodných na zaradenie do zadania, ako aj s návrhmi na právnu formu výsledného dokumentu. 
Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Pozvánka na verejné stretnutie utorok 22.9.2015, 17:00 ZŠ Cádrová.

Chabé štyri kilometre

Chabé štyri kilometre

Od verejného stretnutia k cyklistickej doprave už uplynulo viac než dva mesiace, takže prišiel čas zbilancovať si kroky, ktoré sme si na stretnutí naplánovali. Jedným z prvých – nie veľmi radostných, bolo zisťovanie skutočného stavu cyklotrás na území Nového Mesta. Povesť mestskej časti s najhoršou infraštruktúrou sa žiaľ naplno potvrdila. Ak totiž zrátame naše cyklotrasy v kilometroch, je ich menej, než počet ranných dopravných zápch, ktorým sme každodenne vystavení.
First Previous Next Last