Preskoč na obsah

Starostlivosť o zeleň

Autor/ka: Peter Nedoroščík, Katarína Tomanová
Správa o pilotnej realizácii zadania Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba z roku 2015.

Zeleň v mestskom priestore sa stáva pre obyvateľov čoraz väčšou hodnotou. A citlivosť voči tejto téme nie je vysoká len preto, že zelene je v urbánnom prostredí prirodzene menej, ale predovšetkým preto, že sme často boli svedkami jej likvidácie, ktorá nebola v súlade či už so zákonom, alebo verejným záujmom. Nedávny príklad nelegálneho výrubu stromov z Koliby je žiaľ len jeden z mnohých prípadov.

 

Priamym dôsledkom týchto skutočností je aj veľmi ostražité nastavenie verejnosti voči akémukoľvek výrubu stromov. Aj takému, ktorý je potrebný, alebo dokonca nevyhnutný, pretože stromy nielenže už nedokážu plniť svoju funkciu, ale stávajú sa skôr ohrozením. O tom, že takéto riziko môže byť naozaj životu nebezpečné, sa Bratislava presvedčila pred necelým rokom, keď došlo k tragickému úmrtiu malého školáka v areáli jednej z karloveských škôl následkom pádu časti stromu.

 

Pracovná skupina

Naša mestská časť v porovnaní s ostatnými časťami Bratislavy netrpí nedostatkom stromov a zelene. Bojuje však s iným problémom a tým je celkový stav drevín. Mnohé už nadsluhujú, resp. sú napadnuté rôznymi škodcami a ochoreniami, pričom ich ošetrenie už nie je možné. A keďže sa stromy ukázali ako jedna z najdôležitejších tém pre obyvateľov aj v participatívnom rozpočte, rozhodli sme sa k problému pristúpiť koncepčne. Zlý stav stromov a výrazná občianska podpora tak viedli k vzniku projektového tímu, ktorý spája oddelenia životného prostredia a participácie na úrade s Ekopodnikom a ktorý si na základe celkovej situácie a občianskych podnetov stanovil nasledujúce úlohy:

  • postupné odborné zmapovanie celkovej situácie;
  • realizáciu pilotných projektov výrubu a výsadby nových drevín;
  • sformovanie dlhodobej stratégie výsadby a starostlivosti o zeleň;
  • manuál starostlivosti o zeleň pre verejné inštitúcie v správe mestskej časti, ako sú napríklad školy a škôlky;

Všetky tieto úlohy sa budú napĺňať s maximálnou možnou mieru zapojenia verejnosti a jednotlivé výstupy, kroky a rozhodnutia tohto pracovného tímu sa budú zverejňovať s možnosťou pripomienkovania aktívnych a zainteresovaných obyvateľov.

 

Pilotné projekty

Pilotné projekty sa budú realizovať v niekoľkých etapách. Najprv prebehne expertné posúdenie stromov, ktoré zahŕňa nasledovné zistenia: presne vymedzená poloha a majetkoprávne vzťahy. Počet výsadbových výrezov a ich celkový stav, teda, ktoré sú osadené stromami a ktoré sú prázdne. Posúdenie stavu stromov z hľadiska veku, zdravotného stavu, rozloženia koruny a koreňového systému. Ďalej sa zistí aj druh vysadených stromov. Dôležité je tiež v miestach výsadby posúdenie a presné lokalizovanie  inžinierskych sietí.

Druhú etapu by predstavovalo verejné stretnutie s obyvateľmi predmetného územia, ktoré bude slúžiť zisťovaniu ich pohľadu na zeleň v lokalite. Na stretnutí sa predloží plán postupnej a cielenej obnovy stromoradí - výrub starých a výsadby nových stromov.

Po verejnej konzultácii by sa pristúpilo k realizácii, teda: prvý krok - výrub pôvodných stromov, ktoré nie sú v náležitom stave, druhý krok - úprava výsadbových jám podľa potrieb, pretože pôvodné výsadbové priestory v chodníku sú často príliš malé a nespĺňajú normu stanovenú na 5 metrov štvorcových pre nový strom. Tretí krok by predstavovala výsadba nových stromov.

Z dendrologického hľadiska by v priestoroch, ktoré sú úzke, čo je častý príklad vtedy, keď ide o stromy umiestnené v chodníkoch pred budovami, boli najvhodnejšími novými stromami druhy s úzkou korunou. V budúcnosti by tak nenastalo neželané tienenie bytov či kontakt drevín s fasádou domu. Najvhodnejší takýto druh je stĺpovito rastúca, okrasná hruška (Pyrus calleryana Chantacleer). Ide o spoľahlivý druh do mestských výsadieb, jeden z prvých stromov olisťujúcich sa na jar s príjemným jarným efektom kvitnutia. Udržiava si stĺpovitý habitus, má pestré, jesenné sfarbenie a listy opadávajú neskoro. Ďalším druhom, ktorý môžeme zvážiť k výsadbe je aj stĺpovito rastúca, okrasná čerešňa (Prunus serrulata Amanogawa). Možností je samozrejme viacero a ako sme už uviedli popri dlhodobej koncepcii bude dôležitú úlohu zohrávať pohľad samotných obyvateľov predmetného územia.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti

Anotácia:

Starostlivosti o stromy a zeleň všeobecne je zanedbávaná v celom hlavnom meste. Na jej starostlivosť sú vyčleňované nízke finančné prostriedky. Jej úloha je však nezaplatiteľná. Na základe podnetov od občanov i samotného Oddelenia životného prostredia MÚBANM sme sa rozhodli pripraviť zadanie, ktoré by pomohlo predmetnú situáciu zlepšiť.

Problém:

V momentálnej situácii je nutná výsadba nových drevín a následná starostlivosť o ne. Predovšetkým však treba venovať veľkú pozornosť starostlivosti o dreviny. Samozrejme tak, aby nedošlo k poškodeniu stromu ale aby zároveň spĺňal nároky, ktoré naň kladie človek. Ide predovšetkým o bezpečnosť okolia stromu pri zachovaní všetkých ekologických funkcií, ktoré strom človeku a svojmu prostrediu prirodzene poskytuje.

Riešenie:

Starostlivosť o dreviny spočíva v ich orezávaní, správnych ošetreniach dutín stromov, zbavenia sa škodcov, húb či plesní, vo veľmi suchom počasí zálievka pre dreviny, ktoré by nedokázali prežiť.


Hlavný význam rezu stromov:

založenie a výchova koruny mladých stromov - zakladacie rezy

starostlivosť o koruny dospelých stromov - udržiavacie rezy

tvarovanie korún špeciálnych okrasných taxónov - tvarovacie rezy

zaistenie prevádzkovej bezpečnosti v každom veku stromu

podpora tvorby kvetov a plodov pri vybraných taxónoch

úprava koreňového systému v nutných prípadoch

Výsadba nových stromov, ktoré sú z potenciálnej vegetácie daného územia, samozrejme nesmie chýbať kotvenie daného stromu, ktoré musí vydržať aspoň 3 roky, ukotvené v správnej výške a samozrejme dobre založené v zemi aby sa nestalo, že strom drží kotvenie. V neposlednom rade zavlažovacia hadica okolo koreňového balu a samozrejme následná precízna starostlivosť.

Rozpočet:

V čase publikovania zadania nebol ešte známy

 

Priemerne (0 Hlasy)