Preskoč na obsah

Autor/ka: Lukas Bulko

Zápis z prvého stretnutia pracovnej skupiny Mládež 21.11.2013.

21.11.2013

Prítomní: Lukáš Bulko (kancelária pre participáciu NM), Marta Halušková (novomešťanka), Dano Brossmann (Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky), Ľuboš Korenčík (novomešťan so zrakovým hendikepom),

Počas diskusie sa ujasňovali základne pojmy a pravidlá participatívneho rozpočtu [pravidlá vzniku komunít, harmonogram], hľadali možnosti jeho efektívnejšej propagácie a spomenuli aj prvé podnety na zadania či projekty.

NÁPADY:

Ľuboš:

Nápad na zadanie: úprava niektorých povrchov pre chodcov - Konkrétne Zastávka Stromová - nebezpečná ulica, keď tam ľudia vystúpia a chcú ísť smerom napr. na ministerstvo, nemôžu prejsť, je tam plná čiara. [návrh pre zadanie napíšeme do januára 2014.]

Nápady na projekty:

- 1. Infomačne tabule o zastávkach. Napr. Bardošova - kto to bol Bardoš? Gaštanova - prečo sa volá práve Gaštanová? Aká je jej história? a pod.    

- 2. Komunitné centrum. - zriadiť priestor pre stretávanie rôznych voľnočasových skupín.

Marta:

problém: Nebezpečné prostredie v okolí Legionárskej, Novej tržnice a Trnavského mýta. Striekačky a podobne.

Dano:

potreba podporovať subkultúry: skateboard, graffity, lokálne skupiny, ktoré sú, ale podporu nedostávajú a asi ani nevedia, že môžu.

Nápad na projekt: MČ vyhlási grantovú súťaž ohraničenú pre subkultúry a alternatívne športy, ktoré nebudú komerčné a zárobkovo činné.

Diskusia o Participatívnom rozpočte:

Od Danovho nápadu sa odvíjala aj ďalšia diskusia najmä o tom, ako sprístupniť participatívny mechanizmus ľudom a zapojiť viac ľudí:

Slová „Participatívny rozpočet" a „pravidelné stretnutia komunít" - vyvolávajú silne úradnícky, zdĺhavý, možno aj sektársky dojem.

                - mladí sa preto skôr zapoja do obyčajnej grantovej schémy, ako do PR.  a stále platí, že o PR takmer nik nevie.

Propagácia musí bežať inak:

                odporučenie: pri propagácii vynechať slová „participatívny rozpočet" a „Participatívne komunity", prítomné môžu zostať jedine v podobe loga.

            

                Navrhovaný slogan: Čo Nové? Mesto! (ak niekomu napadne iné, určite sa oň podeľte)

                Ďalšie odporúčania sú nasledovné:

                1. zamerať kampaň najmä na ľudí, ktorí majú o svojom projekte už teraz jasno a len hľadajú príležitosť, ako ho realizovať.

                2. vytvoriť čo najlepšie podmienky pre to, aby títo záujemcovia mohli prihlásiť svoj projekt čo najefektívnejšie a pri čo najmenšej strate času. - online zverejniť kompetencie MČ, vlastnícke vzťahy v MČ, nevyužívané verejné priestory a budovy MČ...

                3. Dať zrozumiteľne najavo, že PR oproti grantovým schémam umožňuje nielen vplyv na celú mestskú časť, ale zároveň to, že zapojení ľudia sami sa budú podieľať na kritériách, podľa ktorých sa budú prihlásené projekty posudzovať. + Oni sami napokon rozhodnú, ktoré projekty sa zrealizujú.

                4. Na web stránke zverejniť online formulár pre prihlasovanie projektov / projektových návrhov a následne zverejňovať tieto návrhy tak, aby sa dali lajkovať/zdielať/šíriť na sociálnych sieťach.

                5. stretnutia komunity sa budú organizovať najmä pre ľudí, ktorí prihlásia projektové zámery (anotácie projektov) / projekty. Účasť týchto ľudí na stretnutiach bude povinná a začne sa v januári. - Na týchto stretnutiach si autori budú vzájomne pripomienkovať svoje projekty, prípadne hľadať možnosti spolupráce a budú diskutovať o prioritách a formulovať spoločné kritéria posudzovania projektov, ktoré sú z hľadiska ich tematickej komunity podľa nich dôležité. Taktiež zvolia 2 delegátov, ktorí budú reprezentovať projekty tematickej komunity na záverečnom Verejnom zvažovaní.

                6. Novembrové a decembrové stretnutia komunít organizovať hlavne pre konzultačné účely pre ďalších potenciálnych záujemcov.

                7. Podmienkou postupu projektového návrhu do konečného februárového verejného zvažovania (deliberatívne fórum = váhovanie:  80%- dohoda zúčastnených autorov projektov, 20%-hlasovanie verejnosti) bude účasť na stretnutiach/diskusiách participatívnej komunity a na 1 spoločnej verejnej prezentácii výstupov z všetkých komunít - tzv. Verejnom fóre. Akcie budú verejné, otvorené pre každého, transparentné, demokratické a ich účastníci sú ľudia ako jednotlivci, nie ako záujmové skupiny.

Odproručenia pre formu stretávania participatívnych Komunít:

-          v prípade malej účasti v momentálnom delení komunít, odporučenie zlúčiť niektoé komunity, aby boli z hľadiska účasti početnejšie a efektívnejšie.

-          odporučenie organizovať stretnutia 3 komunít súčasne. Pričom by program mohol mat 3 časti: 1. spoločná krátka prednáška odborníka z úradu (napr. o nevyužívaných verejných priestoroch v správe MČ NM) 2. oddelené paralelné diskusie v jednotlivých tematických skupinkách, 3. spoločné oboznámenie sa o záveroch z jednotlivých diskusií a spoločná diskusia.

Úlohy do budúceho stretnutia:

- Zverejniť Mapu s vlastníckymi vzťahmi v MČ, nevyužívané verejné priestory a budovy. [Lukáš]

- prispôsobiť stránku http://pr.banm.sk/liferay/projekty [Lukáš]

- uvažovať o efektívnej propagácii, propagačných materiáloch a kampani (plagáty, letáky, rozhlasy na zastávkach bannery na električky.) [všetci]

rozdistribuovať informáciu osobným odporučením medzi známych [všetci]