Články zaoberajúce sa participatívnym rozpočtom a participatívnym plánovaním všeobecne: Články zaoberajúce sa participatívnym rozpočtom a participatívnym plánovaním všeobecne:

Opis schémy Participatívneho rozpočtu

Mechanizmus PR pre MČ Nové Mesto zahŕňa 3 roviny: Okrem priameho rozhodnutia, kam nasmerovať investície mestskej časti (zadania), či pomôcť definovať priority, otvára PR aj priestor pre financovanie a sebarealizáciu v občianskych aktivitách a vo verejných službách (projekty). (Komunitná záhrada na zanedbanom verejnom priestranstve? Rekonštrukcia schátraných alebo využívanie nevyužitých verejných budov či priestorov pre potreby miestnej komunity? Revitalizácia parku, ihriska či stromoradia? Alebo niečo úplne iné?)

 • OBČIANSKE PROJEKTY sú nízkonákladové, svojpomocne a výdatne dobrovoľníckou prácou realizované aktivity, ktoré sa týkajú malých častí a malých vecí pre Mestskú časť. V tejto rovine ide o mikrofinancovanie občianskych nápadov, ktoré budú slúžiť na rozvoj verejných priestorov a verejných služieb. Prostredníctvom projektov sa obyvatelia môžu uchádzať priamo o financie z mestského rozpočtu. Projekty sa predkladajú prostredníctvom otvorených a verejných pracovných skupín - tzv. participatívnych komunít. O tom, aké projekty sa následne zpomedzi navrhovaných projektov zrealizujú, sa v ďalších otvorených a demokratických procesoch (Verejné zvažovanie) dohodnú samotní iniciátori projektov a obyvatelia mesta. Na realizáciu projektov vyčlení Miestne zastupiteľstvo vopred istú bianco čiastku z ropočtu.
 • -> viac iformácií o projektovej časti Participatívneho rozpočtu pre rok 2014.

 

 • INVESTIČNÉ ZADANIA sú opätovne istá forma projektov, ktoré realizuje mestská časť. Obyvatelia ich za pomoci miestneho úradu navrhujú a vytvárajú a v spolupráci so zastupiteľstvom o nich následne hlasujú. Cieľom bude vytvoriť odporučenie občanov pre usmernenie budúcich strategických investícií celej mestskej časti. Zadania vznikajú tak, ako sa vypĺňajú ankety, ktoré budú paticipatívne komunity spracovávať. (Cieľ je zozbierať ankiet niekoľko tisíc.) Zadania sa budú diskutovať s jednotlivými oddeleniami na úradoch, s jednotlivými poslancami a poslankyňami, opätovne sa predložia na hlasovanie verejnosti a schválenie na verejných fórach a postupne sa môžu zapracovat do rozpočtu mestskej časti.

 

 • PRIORITY rozvoja mestskej časti vyjdú z požiadaviek a potrieb občanov - ankiet ako aj diskusií o nich. Môžu upozorniť na ťažiskové záujmy a možno aj na nové oblasti pre budúci rozvoj mesta. Zadefinujú to, čo považujeme za najnutnejšie a za njdôležitejšie v rámci verejných služieb mestskej časti Nové Mesto.

 

 • PARTICIPATÍVNE KOMUNITY sú základné bunky procesu. Prostredníctvom nich budeme, my občania, môcť navrhovať, rozpracovávať a predkladať svoje nápady. Sú to verejné, občianske, pracovné skupiny, ktoré sú otvorené pre každého a ktoré sa budú pravidlene stretávať za účelom diskutovania a nachádzania kvalitných občianskych riešení pre mestkú časť. Viac info o komunitách...

  Participatívne komunity budú pravidelne a transparentne zverejňovať výstupy zo svojich stretnutí a do ich činnosti sa bude možné zapojiť aj prostredníctvom internetu.

Participatívny rozpočet (PR) toto všetko a aj omnoho viac umožňuje. Vytvára nanovo priame spojenie medzi našimi daňami, našimi rozhodnutiami a teda úplne samozrejme aj našou zodpovednosťou. Vracia do rúk občanov moc a - možno na prvý pohľad paradoxne, zároveň aj posilňuje pozíciu zastupiteľov. Informácie, ktoré vzídu z PR, totiž môžu ich prácu výrazne zefektívniť a spraviť ešte adresnejšou. A ich rozhodnutia tak môžu získať plnú občiansku podporu.  

DEFINÍCIA      

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET je agendou Programu OSN pre ľudské sídla (UN – Habitat), ktorý ho definuje ako „mechanizmus (alebo proces), pomocou ktorého sa obyvateľstvo rozhoduje alebo podieľa na rozhodovaní o tom, kam smerujú všetky alebo časť dostupných verejných zdrojov".

Mechanizmus PR je podľa Organizácie spojených národov (OSN) najefektívnejším nástrojom pre samosprávy, ktoré sa snažia o naplnenie cieľov demokracie, občianskej spoluúčasti, transparentnosti, modernizácie a efektivity tak, ako ich stanovuje Agenda 21 a ďalšie dokumenty schválené a prijaté správnymi orgánmi v rámci Európskej únie na celoeurópskej, štátnej a komunálnej úrovni.    

Aké sú teda možnosti zapojenia?

 

Základnou ambíciou týchto mechanizmov je umožniť obyvateľom, aby mali vplyv, tzn. možnosť sa plnohodnotne zapájať do diskusií k jednotlivým témam počas celého ich priebehu, tzn. od formulovania problémov, cez hľadanie riešení až po ich schvaľovanie, realizáciu a kontrolu realizácie. Predpokladá to vysokú transparentnosť, včasné informovanie o vývoji v danej oblasti a angažovanosť občanov.

 

Aké konkrétne spôsoby participácie budú môcť obyvatelia využiť?:

 • Verejné hlasovania, ankety, dotazníky, formuláre na zbieranie podnetov od občanov – sú jednorazové, ale účinné metódy, ktoré budú často využívané v rôznych etapách procesu. V elektronickej alebo papierovej forme umožnia navyše participovať aj tým obyvateľom, ktorí na intenzívnejšie angažovanie nemajú čas, prostriedky, prípadne záujem.
 • Internet – pr.banm.sk / facebook - bude základné súhrnné médium, ktoré poskytne počas celého priebehu procesu transparentný a prehľadný prístup k všetkým relevantným informáciám z uskutočnených i aktuálnych aktivít, ako aj možnosť sa registrovať a spolupracovať virtuálne na činnosti komunít, v diskusných fórach a ďalších procesoch.
 • Interaktívna virtuálna mapa kritických miest – Na stránkach pr.nmba.sk vznikne virtuálna mapa, kde budú môcť obyvatelia zaznamenať a opisovať lokality, ktoré  v meste považujú za problematické. Nezriedka sa totiž stáva, že si mesto nevšimne a nerieši problém, ktorý obyvatelia v danej lokalite registrujú a možno častokrát aj majú chuť sami riešiť. Cieľom tohto nástroja, ktorý nadviaže na službu Odkaz pre starostu, bude vypracovať prehľad kritických bodov v meste. Ten sa tak môže stať podkladom pre prácu poslancov, ale aj občanov. V prípade, že by chceli vziať iniciatívu do vlastných rúk, participatívny rozpočet im umožní aktívne sa podieľať na hľadaní a realizácii riešení.
 • Participatívne komunity - (Pracovné participatívne skupiny): Hlavným komunikačným kanálom pre ľudí, ktorí by sa chceli angažovať na procese intenzívnejšie a skúsiť sa podieľať na hľadaní a realizácii samotných riešení, budú pravidelné stretnutia tzv. participatívnych komunít, ktoré sa vytvoria podľa oblastí či tém, ktoré budú pre obyvateľov a mesto dôležité a zaujímavé. Členovia týchto skupín budú v spolupráci s expertmi diskutovať o problémoch, ktoré vnímajú a na základe toho tvoriť vlastné vízie a navrhovať verejné projekty a investičné návrhy, ktoré budú ponúkať inovatívne služby, nachádzať zmysluplné využitie mestských priestorov, prípadne navrhovať ďalšie nápady, ako podporovať a optimalizovať rozvoj mesta. Zásadou všetkých pracovných skupín je, že do nich každý vstupuje ako občan, tzn. ako jednotlivec, nie ako občianske združenie, záujmová skupina, alebo politická strana, hoci môže byť ich členom; je to z toho dôvodu, aby sa pri diskusii nepresadzovali záujmy skupín, ale zdôraznili sa názory a potreby občanov! Komunity budú dodržiavať zásady plnej inkluzivity a transparentnosti a budú podporovať kooperáciu medzi všetkými zapojenými. Výstupy z diskusií budú skupiny pravidelne zverejňovať na stránkach pr.banm.sk. (na úrovni Bratislavy vznikli napríklad skupiny: Seniori, Mládež, Zelené mesto, Open Data, Kultúra, Doprava) ]
 • Navrhovanie a realizácia občiasknych projektov - v rámci stretnutí participatívnych komunít budú môcť angažovaní občania spolu diskutovať a predkladať vlastné návrhy inovatívnych projektov, prípadne služieb, ktoré v mestskej časti chcú a potrebujú.
 • Diskusia a hlasovanie o zadaniach pre mestské zastupiteľstvo - významnou možnosťou participácie bude priame hlasovanie verejnosti o tzv. zadaniach. Investičné návrhy – tzv. zadania sa budú vytvárať v spolupráci s verejnosťou a zastupiteľstvom a verejnosť o nich bude hlasovať. Cieľom bude vytvoriť odporučenie občanov pre usmernenie budúcich strategických investícií celej mestskej časti. 
 • Diskusia a hlasovanie o prioritách mesta - Okrem práce na úrovni spomínaných projektov, sa obyvatelia budú môcť zapojiť aj do snahy definovať priority rozvoja mesta. Na základe spracovania požiadaviek a potrieb občanov ako aj diskusií o nich z tzv. verejných fór sa môže podariť upozorniť na ťažiskové záujmy a možno aj na nové témy pre budúci rozvoj mesta.
 • Verejné diskusie, fórá, prezentácie, školenia a worskhopy – Aby sa v rámci participatívnych procesov dosiahli skutočne kvalitné rozhodnutia a riešenia, budú sa k jednotlivým témam organizovať ďalšie osobitné verejné udalosti. Ich cieľom bude INFORMOVAŤ: predkladať a otvárať priebežné výsledky procesov verejnosti. Zároveň budú širšiu verejnosť VZDELÁVAŤ:  získavať spätnú väzbu a napokon prostredníctvom nich aj PRIIJÍMAŤ ROZHODNUTIA, ktoré budú napĺňať verejný konsenzus. Organizovať sa budú napr. Verejné prezentácie, Verejné fórá, Verejné zvažovania a ďalšie.

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

Prehľad hlavných noviniek Prehľad hlavných noviniek

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

16.10 a 17.10.2018 sa uskutoční prerokovanie variant revitalizácie spomínaných verejných priestorov. Na prerokovanie sme pozývali obyvateľov pozvánkami schránkovanými do všetkých domácností v lokalite.
OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

Občianske projekty, ktoré budú financované z participatívneho rozpočtu v roku 2019, idú do finále. 20.9. o 17:30 sa v rámci prípravy kooridnátori stretnú 3. krát. V októbri sa ešte uskutočnia verejné prezentácie a následne Novomešťania vo veľkom hlasovaní vyberú tie, ktoré považujú za najlepšie. Dnes predstavujeme niektoré občianske projekty slovami ich predkladateľov.

Marta Hrebíčková - Dievča zo Sibírskej ulice

Marta Hrebíčková - Dievča zo Sibírskej ulice

Po boji s ťažkou chorobou nás opustila pani Marta Hrebíčková (*1949-2018), autorka pekného a užitočného projektu Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších seniorov.
First Previous Next Last