Preskoč na obsah

Venčovisko

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Anotácia:

Téma "psíčkarov" je výbušná a má tendenciu rozdeľovať obyvateľov. V každom prípade psy pribúdajú a je preto potrebné v mestskej časti vytvoriť viaceré menšie ale aj veľké venčovisko, ktoré by napĺňalo širšie potreby psíčkarov a ich psov. Išlo by o väčší oplotený priestor, ktorý by zahŕňal výbeh, cvičiace prvky, terénne úpravy, lavičky a koše.

Problém:

Nové Mesto za minulý rok eviduje 2198 platiteľov dane za psa.
Podnety na budovanie oplotených rekreačných zón pre aktivity so psami sú teda veľmi časté.

Aktuálna situácia okolo témy venčovísk a ďalších informácií pre psíčkarov je na stránke: http://pes.banm.sk

V bratislavskom Novom Meste zostal jeden veľký priestor na venčenie na Tomášikovej. Má takmer 15- tisíc metrov štvorcových. Druhý priestor v parku na Račianskom mýte bol zrušený, z dôvodu stavebných plánov jeho vlastníka. Oba priestory vznikli po dohode samosprávy so súkromnými vlastníkmi pozemkov. Tí pozemky nevyužívali, a preto súhlasili s tým, že na nich vzniknú dočasné venčoviská.

Riešenie:

V spolupráci s Oddelením životného prostredia a územného plánovania sa usilujeme získať do správy mestskej časti ďalšie nevyužívané priestory, za účelom budovania venčovísk.

1.) Plánované sú venčiská na Teplickej, Pionierskej – Šuňavcovej, Pionierskej-Kyjevskej-Legerského, ktoré sú v správe ŠPF (Štátneho pozemkového fondu). Ku dňu 5.2.2015 zatiaľ nebola dostupná odpoveď ŠPF o vysporiadaní v prospech našej MČ.

2.) Lokalita, ktorá by na základe doterajších podnetov mohla byť potenciálne vhodná pre veľké venčisko, je na území Bratislavského lesoparku, vo vlastníctve Hlavného mesta a v nájme Mestksých lesov. Miesto by bolo pod elektrickýmm vedením, napravo nad restauráciou Shopa. V Blízkosti sa nachádzajú aj parkovacie miesta.
Ako napísal Jakub Mrva: "Oplotený pozemok by mal mať výmer cca 5000 m2. Na pozemku  by boli umiestnené  herných prvkov – Agility pre cvičenie psov, koše na psie exkrementy, sedenie pre návštevníkov, koše na odpadky.
V súčasnosti sa psy stretávajú na lúkach určených na krátkodobú rekreáciu a šport. Bez vôdcky a náhubku pobehujú pomedzi deti na miestach, kde sú ohniská, altánky a lavičky, kde sa hrajú deti a ľudia si chodia oddýchnuť. Ohradený výbeh v prírode by eliminoval možné konfliktné situácie medzi psami a turistami, umožnil výcvik pre psov."

Aktuálna situácia 5.2.2015 : parcela č. 19235/1, k. ú. Vinohrady
    je súčasťou CHKO Malé Karpaty a platí tu 2. stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – platí tu sprísnený režim
    parcela je v zmysle LV č. 3610 lesným pozemkom, pričom v zmysle § 31 ods. 1) písm. o) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch je na lesných pozemkoch zakázané voľne púšťať psov, okrem psov poľovníckych a služobných
    pozemok sa nachádza pod nadzemným elektrickým vedením v ochrannom pásme, ktoré slúži na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a ochrany majetku. Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť stavebný úrad na základe stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej siete (súhlas ZSE)
    parcela je vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy a v nájme mestských lesov (naša MČ nemá k pozemku majetkovo – právny vzťah), pričom v zmysle zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí mestská časť nemôže vynakladať finančné prostriedky na majetok, ktorý nie je v jej vlastníctve, správe (musel by sa ošetriť právny vzťah MČ k pozemku).

3.) Je možné vybudovať venčisko, prípadne sa pokúsiť o zverenie do správy za účelom budovania venčovísk aj na iných miestach MČ. Závisí to od aktivity samotných obyvateľov a ich vzájomných dohôd.
Z hľadiska Oddelenia životného prostredia a územného plánovania sú zaujímavé tieto alterntívy:
1. dvor – Kominárska-Šancova-Račianska (vlastní hl.mesto)        
2. Turzova (pri Manhattane, vedľa sú 3 kockové budovy)
3. medzi Piešťanskou, Pionierskou, Legerskou       
4. Kyjevská-Legerskho

Rozpočet:

max.ropzočet 40 000€.
Rozpočet sa bude odvíjať od množstva pozemkov, na ktorých bude možné venčovisko budovať a od ceny dodávateľa, ktorého MČ bude súťažiť pre dodanie mobiliára. Každé venčisko bude oplotené, bude mať malú a veľkú bránu pre vstup a údržbu.

Priemerne (0 Hlasy)