Preskoč na obsah

Pozvánka - verejné stretnutie 13.10.2016, 16:00 Pozvánka - verejné stretnutie 13.10.2016, 16:00

Informácia - 8.10.2016.

Na základe nedávnej obhliadky arboristu Ing. Badina z 5.10.2016, muselo byť na Bydyšínskej ulici označených 12 ks drevín, ktorých zdravotný stav si vyzaduje okamžité odstránenie.

Ide o dreviny č. 10, 11, 12, 23, 24, 27, 30, 31, 38, 43, 70, 74. Na stiahnutie - Výsledky hodnotenia drevín - nutnosť okamžitého výrubu z dôvodu ohrozenia života a zdravia - 12 ks drevín druhu Sophora japonica.

Výrub bude zabezpečeny Ekopodnikom, ktorý si na to prizve arboristu, pre zabezpečenie odbornosti úkonu.

Jedná sa o jendorazový súrny prípad výrubu (keď stromy ohrozujú život obyvateľov a pod.).

Zápis z verejného stretnutia Budyšínska 28.9.2016

Autor/ka: Lenka Korbelová, Peter Vittek
28.9.2016 sa o 17:30 na ZŠ Česká zišli obyvatelia a pracovníci MiÚ, aby prediskutovali budúcu revitalizáciu stromoradí a komunikácií na ich ulici. 

VEREJNÉ STRETNUTIE BUDYŠÍNSKA

28.9.2016, 17:30 – 20:00, ZŠ Česká

Program stretnutia:

1. Úvodné slovo pána starostu Mgr. Rudolfa Kusého

2. Prezentácia zástupcu MiÚ BANM – Ing. Kataríny Tomanovej – Oddelenie životného prostredia MiÚ BANM

3. Voľná diskusia vedená Mgr. Petrom Nedoroščíkom – Kancelária pre participáciu verejnosti MiÚ BANM

1. bod programu:

Mgr. Rudolf Kusý – starosta MČ Bratislava Nové Mesto:

Máme záujem postupne revitalizovať stromoradia a chodníky v mestskej časti –  máme zmapovaných viac lokalít, ale chceli by sme začať ulicami Budyšínska a Odbojárov, nakoľko sú v našej správe. Chceme postupne revitalizovať štvrť ako celok. Môžete sa pýtať, prečo chceme začať práve týmito ulicami, keď napríklad na Vajnorskej ulici je problém vypuklejší. Vajnorská nie je v správe MČ, čo znamená, že v našej kompetencii nie je ani rekonštrukcia predmetnej komunikácie.

Po ukončení tohto stretnutia Kancelária pre participáciu verejnosti pripraví dotazníkový prieskum pre miestnych obyvateľov. Jeho výsledok by mal odpovedať na otázku, akú formu revitalizácie stromoradia a chodníkov považujú za najprijateľnejšiu. Rozhodnutie obyvateľov bude MČ rešpektovať. Ak odmietnu akýkoľvek systematickejší výrub, stromy sa budú aj tak postupne musieť vyrúbať, vzhľadom k tomu, že ich zdravotný stav nie je najlepší. Nemáme radosť a ani dôvod na bezhlavý výrub stromov, máme však záujem upraviť podobu starostlivosti o mestskú zeleň a tieto ulice by mali ukázať, ako bude vyzerať systematická odborná práca so zeleňou a podobou ulíc.

Otázka od občanov:

Prečo sa minulý rok vyrúbalo cca 7 stromov vo vegetačnom období? V súrnych prípadoch (keď ohrozujú život obyvateľov a pod.) je možné rúbať stromy okamžite. Výrub je možné uskutočniť kedykoľvek, t.j. aj mimo vegetačného obdobia.

Moderátor verejného stretnutia Mgr. Peter Nedoroščík:

Neprišli sme z úradu s tým, že máme pripravené konkrétne rozhodnutie. Poznáme skutočný zdravotný stav stromov. Nejaké informácie máme my a nejaké vy, môžeme sa o ne podeliť. Stretnutie je informačné, je dosť možné, že sa na žiadnom riešení situácie nezhodneme. Preto pripravíme na základe tohto stretnutia dotazníkový prieskum, ktorý bude reflektovať napätie, či zhodu pri diskusii.

2. bod programu stretnutia:

Ing. Katarína Tomanová – autorizovaná krajinná architektka, oddelenie životného prostredia MiÚ BANM:

Priniesli sme vám ukázať všetky podklady a obrazový materiál, ktorý sme doteraz zhromaždili: fytopatologický posudok, situáciu z Budyšínskej ulice, či stromu (v rozličných ročných obdobiach), ktorý by mohol byť na ulici vysadený.

Uličná alej je tvorená viac ako 50-ročnými stromami druhu sophora japonica - sofora japonská. V súčasnosti je ich zdravotný stav natoľko zlý, že musíme počítať s ich postupným odstraňovaním. Je to dôsledok zanedbaných a nesystematických orezov z minulosti. Tie mali za následok nestabilné, vidlicovité rozkonárenie korún, príliš veľké rany po orezoch sa stali vstupnou bránou pre baktérie a infekcie, ktoré v rozmedzí 25 rokov stromy fatálne poškodili. Na základe trvalého ohrozenia chodcov a parkujúcich automobilov bol v mesiaci november 2013 docentkou doc. Ing. Gabrielou Juhásovou, Csc. vypracovaný fytopatologický posudok na predmetné sofory. V júli 2014 bol následne vyhotovený tomografický posudok stromov firmou Ekojet s.r.o. Oba tieto posudky konštatovali havarijný stav stromov a odporúčali ich čo najskoršiu asanáciu. Keďže mnohé sofory svojimi koreňmi poškodili aj priľahlé pešie komunikácie, obnova uličného stromoradia sa musí vykonať zároveň s opravou poškodeného chodníka. Na základe dôsledného prieskumu bola ako najvhodnejšia drevina – prípadná náhrada za sofory - navrhnutá gledíčia - gleditsia triacanthos var. inermis skyline - beztŕňový a bezplodý kultivar so vzdušnou korunou, ktorý dobre znáša zadláždenie, sucho a teplo a je veľmi odolný v mestskom prostredí.

3. bod programu stretnutia:

VOĽNÁ DISKUSIA

Pani Božgajová

Chcem sa opýtať: na plániku nie sú označené 2 stromy – na druhej strane oproti škole – ktorých vetvy búchajú do okien. Deti sa potkýnajú o konáre, konáre prechádzajú do reštaurácie, cez deň máme tmu v byte. Je potrebné orezať stromy a nikto ich neorezáva.  Každý rok sa pýtame: Kedy budú orezané?

Pán Hruška

Chceme orezať stromy – keď zavoláme niekoho na orez – orežú druhý strom. Tu vidieť neodbornosť firmy, ktorá orezáva dreviny. Ľudia sú nahnevaní, že sa neorezávajú stromy.

Pani Lešková

Sedeli sme tu so starostom pred mesiacom ohľadom bytovky na rohu Osadnej a Budyšínskej. Pán starosta vtedy povedal, že všetky stromy sa musia zachovať. Prečo si myslím, že to má súvis s touto výstavbou? Akými drevinami sa tieto stromy budú nahrádzať?

Katarína Tomanová (MiÚ BANM)

Otázkou: Čo s prestarnutými stromami/alejami?, sa zaoberám už viac ako pol roka. Ako náhradná výsadba je navrhovaná gleditsia triacanthos var. inermis skyline.  Na obrázkoch môžete vidieť ako vyzerá taký strom v uličnej aleji. Chceme vrátiť ulici rovnaký vizuál ako má dnes. Alebo aspoň podobný ako má so súčasným stromom. Pri výsadbe sadíme stromy s obvodom cca 30 mm. Gledíčia v beztŕňovej variete je bezkvetá, bezplodá – bez alergénov.

Pán RNDr. Jaromír Šíbl (MiÚ BANM)

Rýchlosť rastu stromu záleží od viacerých faktorov:

a/ podmienky v akých strom vyrastá – výsadbová jama, substrát, chráničky inžinierskych sietí predchádzajúce neustálym zásahom do koreňového systému stromov…

b/starostlivosť o stromy po výsadbe – napr. bez polievania bude rásť pomalšie a môže aj vyschnúť, ak sa však budeme o neho dostatočne starať, bude rásť rýchlejšie.

Pán Hrušovský

Posledný strom vyrúbaný pri škole bol označený v posudku ako?

Katarína Tomanová (MiÚ BANM)

Číslo v posudku 51 – označený ružovou – strom na okamžitý výrub.

Pán Hrušovský

Videli sme, že prišli ľudia, čo opravovali infraštruktúru. Nevypílili strom pre túto opravu? Je navrhnutý plán obnovy tejto infraštruktúry? Je pripravený plán zmapovania infraštruktúry? Je nutné, aby sme zohnali tieto podklady. Rád by som vedel či sa už zaoberáte nejakým konceptom aleje.

Peter Nedoroščík (MiÚ BANM)

Vízia musí byť pripravená! Môžeme postupovať rozličnými spôsobmi, napríklad vyčistiť jednu stranu, opraviť chodníky a vymeniť celé stromoradie alebo postupne vytínať stromy po určitých úsekoch na viac etáp.

Pani Gajdušková

Odkedy má MČ taký záujem o starostlivosť o cestnú zeleň? Prečo sa MČ nestarala o túto zeleň tak, ako by sa mala? Prečo sa to neriešilo pred 25 rokmi? Mám vážne obavy, či to bude tak, ako hovoríte.

Katarína Tomanová (MiÚ BANM)

Človek sa často učí na svojich chybách. My chceme spraviť zmenu – raz musí prísť ten bod, kedy staré musíme nahradiť novým. Vždy to bude plné emócií. Sme nový tím na úrade, ktorý sa snaží o zmenu pohľadu na riešenie rôznych oblastí.

Pani Gajdušková

Už sa vysadili nejaké stromy, ktoré hneď aj vyschli, preto sa máme obavy.

Pán Balog

Chcel som povedať, že sa netreba čudovať, že tu panuje nedôvera. Prídu takzvaní odborníci a orežú strom ako sa im zapáči. Fakt je, že stromy sú choré. Ja na odborníkoch nech sa to nespraví tak, že sa budeme dívať na vyschnuté nové stromy. Volal som na MČ, že stromy sú naklonené na jednu stranu. Orezali stromy neodborne a tie sa potom na tú stranu naklonili ešte viac. Prečo s ľuďmi, čo chodia orezávať stromy, nechodí technik /pozn. spracovateľa zápisnice: arborista/, ktorý vie, ako ich treba orezávať?

Pán Matejovič

Už cca 10 rokov sú tie stromy orezávané na 5-6 m vysoko nasadenú korunu - vietor s tým cvičí koľko sa dá. Preto stromy toľko vyrástli. Niekde sa ulomí konár pri každej víchrici – to, že zaparkujem auto pod stromom znamená, že beriem  zodpovednosť, že mi spadne konár na auto, na seba. Samozrejme, raz musí prísť k výrubu, ale myslím si, že by to malo byť postupne.

Strom, ktorý bol vyrúbaný ako posledný, bol vyhodnotený ako chorý. Mal som ho pod balkónom a podľa mňa bol zdravý.

Pán Švec

Chcem sa pýtať prečo sa musí MČ o alej starať?

Peter Nedoroščík (MiÚ)

Pretože má takú povinnosť.

Pán Švec

Hlasovanie bude mať vplyv na rozhodnutie o výrube?

Peter Nedoroščík (MiÚ)

Áno bude

Pán Švec

My niečo urobíme, ale potom sa o to nevieme starať. Viete nás presvedčiť, že sa o stromy viete postarať? Viete vyčleniť viac peňazí na starostlivosť o dreviny?

Pani xx

Je fakt, že niektoré stromy sú choré a postupne sa budú musieť vyrúbať. V lete nás ale stromy chránia pred teplom. Ja sa budem prikláňať k názoru postupného výrubu.

Kedy sa v tomto procese bude revitalizovať chodník?

Peter Nedoroščík (MiÚ)

Zatiaľ nevieme kedy sa bude revitalizovať chodník. Závisí to od výsledku diskusií.

Zhrnutie číslo 1., Peter Nedoroščík (MiÚ)

a/ Nie je rozhodnuté o tom, v akej variante sa bude stromoradie revitalizovať

b/ Podstatná časť aleje bude do cca 5 rokov vyrúbaná

c/ Do istej miery za ochorenie stromov môže spôsob údržby

d/ Ako môžu ľudia veriť, že pri nových výsadbách stromov sa údržba zlepší?

Pani xx

Nesúvisí výrub s "Bašternákovou" výstavbou na rohu ulice Odbojárov?

Starosta

Pán Bašternák s týmto projektom nemá nič spoločné. Okrem toho sa bavíme o výrube na Budyšínskej a nie na Odbojárov, kde tá výstavba prebieha – s Budyšínskou to teda nijak nesúvisí.    

Pokračovanie voľnej diskusie…

Pán Matejovič

Keď sme stavali dom na Budyšínskej 8-10 museli sa odstrániť 3 sofory. Dostali sme nariadenie, že musíme vysadiť 2x toľko stromov. Údržba rozhodne o tom, čo z nich bude za cca 20-30 rokov. Ako rýchlo budú tie stromy rásť?

Pán  Veselovský

Koľko rokov to bude trvať? Podľa mňa nepadla informácia, kedy ten strom bude dospelý. Alebo v kulminačnom bode. Alebo kedy strom bude vyzerať „dospelo".

Katarína Tomanová (MiÚ BANM)

Už vysadené stormy s obvodom cca 30mm sú dospelé a za cca 5 rokov budú na ulici vyzerať dôstojne.

Stromy na obrázku, ktorý sme priniesli majú cca 6 rokov. Strom prestáva rásť keď vyčerpá svoje možnosti.

Jedna z možností, ktorú do budúcna zvažujeme je, že Ekopodnik, ktorý sa stará v našej mestskej časti o zeleň, preškolí svojich pracovníkov!!!

Pán xx

Ak MČ začne výrub, budú ľudia prizvaný do výrubového konania? Ak sa bude revitalizovať komunikácia, tiež bude stretnutie obyvateľov?

Peter Nedoroščík (MiÚ)

Áno.

To čo sa teraz deje v procese na Budyšínskej ulici je pre nás ako úrad pilotný proces.

Pani xx

Mne nejde do hlavy vaša konkrétna predstava o cestnej zeleni. Podľa akých kritérií máme uvažovať? Gro problému je kvalifikovaná údržba a výsadba. Mali by sa urobiť orezy postupne po častiach a nie kde-tu.

Pani Gyorffyová

Platia rovnaké pravidlá aj pre Vajnorskú ulicu?

Peter Nedoroščík (MiÚ)

Áno platia, ale túto komunikáciu ma na starosti magistrát hlavného mesta.

Pani xx

Má MČ priamo svojich pracovníkov na údržbu zelene?

Peter Nedoroščík (MiÚ)

Áno, údržbu zabezpečuje Ekopodnik.

Pani xx

Prečo stromy  nemôžu byť nahradené opäť tým istým druhom – sophora japonica?

Katarína Tomanová (MiÚ BANM)

Gledíčia je odolnejšia, neopadávajú z nej kvety a plody. Dnes sú vyšľachtené dreviny, ktoré spĺňajú rozličné požiadavky na cestnú zeleň, ale to všetko je na ďalšiu diskusiu.

Pani xx

Rozličné organizácie zakladajú včelíny na strechách budov a stromy bez kvetov sú presný opak toho, čo chceme.

Prečo sa napríklad na ulici Česká, kde nie sú stromy až tak blízko fasády, nemôžu nahradiť opäť tie isté stromy?

Poznámka: Do dotazníkového prieskumu doplniť otázku miera priepustnosti koruny/ vytváranie tieňa na ulici.

Pani xx

Nemôže byť jaseň použitý ako náhradná výsadba?

Katarína Tomanová (MiÚ BANM)

Jasene sú v Európe ohrozené škodcom Krasoň jaseňový. Ide o chrobáka ktorý decimuje tieto porasty, preto z dlhodobého hľadiska sa snažíme zamerať na iné druhy drevín.

Pán RNDr. Jaromír Šíbl

S kolegyňami vedieme o výbere stromu diskusiu. Na výber máme najodolnejšie stromy – napríklad invázny Ailanthus, ktorý však nemôžeme použiť, nakoľko je zaradený medzi invázne dreviny. Nemôžeme vybrať ani pomaly rastúci dub. Ja si myslím že by tu mohol byť aj celtis/brestovec – ale ten sa tiež dostáva na zoznam inváznych drevín. Mohli by sme eventuálne použiť kultivar Brestovec južný.

Pán Matejovič

Čo sa hovorilo o kvetoch: keď stromy kvitnú, je tu vrstva opadaných kvetov a plodov. Chodíme po nich a zametajú sa. Keď prší tak, je to klzisko, na jeseň padajú struky. Keď už nahrádzať, tak som za postupné nahrádzanie odolnými drevinami.

Závery pán starosta

Ako laik v tejto oblasti si myslím, že výsledky starostlivosti o zeleň nie sú dobré. Mali sme tu odbornú firmu a výsledky neboli dobré. Kúpili sme plošinu do mestského Ekopodniku. Výsledky stále nie sú dobré, ale aspoň máme o 1/3 nižšie náklady ako pôvodne. Hľadáme na úrade spoločne s ľuďmi spôsoby, ako by sa to dalo vylepšiť. Bola tu pripomienka, či sa budeme o stromy starať. Obec sa o stromy nevie momentálne starať, ale budeme sa snažiť postupnými krokmi túto situáciu zlepšiť. Robíme napríklad pasport zelene a pripravujeme materiál, ktorý definuje, ako sa starať o zeleň a aleje.

Ako chceme začať? Mali by sme sa intenzívne starať o stromy, ktoré MČ vysadila nedávno, pred cca 8-10 rokmi, alebo si musíme povedať, o čo sa MČ finančne môže starať.

Ja, ako občan, by som chcel, aby sa stromy v aleji revitalizovali postupne. Ale odborníci mi hovorili, že je tu veľmi zlá situácia – zlý substrát, zasolenie cez poškodené obrubníky atď. Ideme do niečoho, čomu sa každý v Bratislave vyhýba. Ja som za to, že máme s ľuďmi diskutovať. Chceme sa o zeleň starať lepšie.

Pani xx

Chcem sa opýtať, či sa bude riešiť odstraňovanie snehu technickou soľou na Kuchajde.

Odpoveď pán starosta:

Ja som pred 2 rokmi dal zákaz na odmetanie chodníkov na Kuchajde, ale obyvatelia sa začali búriť, tak sme ich začali mechanicky opäť odmetať, ale keby sa niekto pošmykol, niesli by sme za to ako úrad zodpovednosť, tak to začali pracovníci posypávať technickou soľou. Keď sme prišli na to, že znova začali soliť, dal som príkaz, aby to vyriešili inak. Momentálne chodník posypávajú nezávadnou škvárou. Aj keď ja si stále myslím, že by sa chodníky v takomto type areálu nemali odhrabávať vôbec.

Záver

Máme predstavu, ako asi budeme postupovať, ale je tu aj pár nezodpovedaných otázok, napr. tienenie stromov. Berte to ako začiatok procesu. Povedali sme, že starostlivosť o zeleň nie je dostatočná. Akákoľvek vaša energia a čas je vítaný. Veríme, že sa spoločne nestretávame poslednýkrát.

Pán Komár

Je potrebné, aby sa výrub stromov robil postupne. Dôležité je garantovať, že sa nové stromy vysadia a bude o nich správne postarané. Už sa tu vysadili nové dreviny, ktoré sú vyschnuté, a nikto ich nepolieva.

Katarína Tomanová (MiÚ BANM)

Vo svete je bežné, že ľudia, ktorí bývajú v blízkosti stromov, ich polievajú. Vedia, že ten strom im v budúcnosti bude slúžiť.

Starostlivosť si vyžaduje veľmi podrobnú kontrolu pri realizácii. Aj pri participácii verejnosti je potrebná a dôležitá správna osveta.

ĎAĽŠIE KROKY

Na základe tohto stretnutia bude v najbližšej dobe vypracovaný dotazníkový prieskum, ktorý bude môcť vyplniť každý obyvateľ Budyšínskej. Prieskum bude vyhodnotený a uskutoční sa ďalšie verejné stretnutie, na ktorom budú prezentované jeho výsledky a návrhy na riešenie revitalizácie ulice - vrátane chodníkov a stromoradia.

Zúčastnení za MiÚ Bratislava Nové Mesto: starosta Rudolf Kusý, Peter Nedoroščík, Katarína Tomanová, Lukáš Bulko, Peter Vittek, Lenka Korbeľová, Martina Belanová, Jozef  Veselovský, Jaromír Šíbl

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Cyklostratégia - dotazník

Cyklostratégia - dotazník

Chcete ovplyvniť stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy v Bratislave - Novom Meste? Vyplňte nám dotazník a napíšte nám vaše pripomienky do 15. 10. 2017. Za všetkých cyklonadšencov ďakujeme.
Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Reportáž o komunitnom kompostovaní, podklady na stiahnutie a výzva. Do 20.8.2017 máte čas na oslovovanie susedov a záväzné info pre nás.
Pozvánka na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste

Pozvánka na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste

Vážení Novomešťania, pozývame vás na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste - v utorok 15. augusta 2017 o 17.30 h v Komunitnom centre na Ovručskej ulici č. 5.
Začíname s komunitným kompostovaním

Začíname s komunitným kompostovaním

Cieľom kompostovania je ekologické spracovanie biologického rozložiteľného odpadu a vracanie živín do pôdy. Na rozdiel od individuálneho kompostovania má to komunitné aj ďalší cieľ: Stmeliť ľudí, ktorí myslia a konajú ekologicky. Urobte aj vy niečo správne pre našu planétu a prihláste sa!
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

16.12.2016 až 15.1.2017 prebehol zber dát pomocou dotazníkov distribuovaných priamo obyvateľom Budyšínskej ulice v papierovej forme aj online. Celkovo bolo zozbieraných 152 platných odpovedí, z tojo 90 priamo od ovyvateľov ulice.
First Previous Next Last