videovizitka Vizualizácia revitalizácie ihriska Skalka

Vizualizácia revitalizácie ihriska Skalka

Názov

Vizualizácia revitalizácie ihriska Skalka

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Ihrisko Skalka sa nachádza v k.ú. Vinohrady, Bratislava III, pozemok č.6977 a 6976/1, výmera 724 m2 a 438 m2, vlastník Hlavné mesto SR, list vlastníctva 252, trvalý trávnatý porast.

Ihrisko s celkovou výmerou 1162 m2 sa nachádza na rohu Hlavnej a Husovej ulici na Kolibe.

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Na Kolibe je jediné detské ihrisko nazývané Skalka, ktoré má zariadenia spred vyše 30 rokov. Nespĺňajú normy ani bezpečnostné predpisy. Ihrisko nie je oplotené. Jestvujúce pieskovisko je znečistené fekáliami psov a mačiek. Jestvujúca šmykľavka neprimerane vysoká, s vysokým sklonom, s dopadliskom v už spomínanom pieskovisku. Pod šmykľavkou je betónový povrch s betónovým múrikom. Pod hojdačkami je betónový povrch. Múrikom ohraničené ohnisko je nepoužiteľné pre zákaz zakladania ohňa v zastavanej oblasti.

V súčasnosti sa ihrisko využíva minimálne pre nezodpovedajúce parametre a nebezpečnosť zariadení.

Napriek výstavbe niekoľkých bytových kondomínií v posledných rokoch na Kolibe, žiaden z investorov nevybudoval priestor pre detské ihrisko alebo športovisko.

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Vizualizácia konečnej revitalizácie ihriska Skalka.

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Občianske združenie Za lepšiu Kolibu

Projektová koordinátorka Mariana Bahnová

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

  • Geodetické zameranie ihriska – marec 2016

  • Zakreslenie všetkých stromov a jestvujúcich zariadení na ihrisku – marec 2016

  • Architektonická štúdia revitalizácie ihriska – apríl - máj 2016

  • Vypracovanie zadania pre tender na zariadenia ihriska - máj 2016

  • Odsúhlasenie MÚ BA Nové Mesto a Magistrátom formu financovania rekonštrukcie ihriska – máj – sept 2016

  • Zapracovanie vypočítaných nákladov do rozpočtu sept – december 2016

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Rekonštrukciou, resp. sfunkčnením detského ihriska Skalka sa vytvorí priestor pre deti na spoločnú hru a trávenie času vonku na ihrisku. Zároveň sa vytvorí priestor pre obyvateľov na stretávanie sa, spoznanie susedov, detí navzájom naprieč celým vekovým spektrom.

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Obyvatelia Koliby, deti, mládež, rodiny s deťmi, starí rodičia s vnúčatami, ako aj náhodní okoloidúci a návštevníci Koliby.

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

  • žiadosť s pripravenou projektovou dokumentáciou podáme na Mestský Úrad, resp. Magistrát na konečnú revitalizáciu ihriska Skalka a žiadanie možných finančných prostriedkov.

  • kompletná rekonštrukcia jestvujúceho ihriska

  • udržiavanie funkčnosti zariadení ihriska

  • možnosť stretávania sa detí pri hre a rodičov na ihrisku

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Rozpočet na rok 2016:

Geodetické zameranie pozemku a zakreslenie súčasného stavu (všetky stromy a jestvujúce zariadenia): 600 €

Architektonická štúdia revitalizácie ihriska: 3500 €

Cena spolu: 4100 €

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last