Výsadba stromoradia na Račianskej ulici - pokračovanie Výsadba stromoradia na Račianskej ulici - pokračovanie

Názov projektu

Výsadba stromoradia na Račianskej ulici - pokračovanie

 

Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projekt v €

5000,00 eur

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

 

V r. 2013 sme začali vysádzať na prázdnych miestach uvedeného stromoradia v úseku od Cintulovej smerom po Račianske Mýto stromy. Doteraz sa nám podarilo vysadiť 56 ks. Toto množstvo sme vysádzali postupne nasledovne:

23.3.2014 – 20 stromov

27.4.2014 – 14 stromov

16.11.2013 – 9 stromov

28.11. 2015 – 13 stromov, spolu 56 stromov

 

Tento projekt je pokračovanie výsadby stromov v stromoradí na Račianskej ulici.

 

Vo výsadbe sme pri začatí postupovali od Cintulovej ulici – pri žel. stanici Bratislava-Vinohrady smerom po Račianske mýto na obidvoch stranách na miestach, kde je v štvorcoch na chodníkoch iba hlina alebo sú tam vyrezané pne alebo na niektorých miestach boli štvorce, na chodníkoch určené na stromy, pri opravách chodníkov zaliate asfaltom.

Momentálne je v stromoradí na oboch stranách: 7 miest, kde treba v prázdnom štvorci iba vykopať hlinu.

6 miest je takých, kde treba vyrezať frézou peň

5 miest je takých, kde treba vyrezať pieskovo-cementový povrchový krust a vykopať jamu.

Spolu 18 miest – 18 stromov.

 

Na doplnenie k 25. októbru 2017 ostáva 29 miest, kde bol štvorec zaliaty asfaltom a bude ho treba vyfrézovať. Toto však nebude predmetom výsadby v tomto projekte v roku 2018.

 

Vo výsadbe na jar 2018 začneme tam, kde sme skončili, a síce pred bývalým Figarom a pokračovať budeme v počte iba 13 stromov z dôvodu celkovej sumy určenej na tento projekt – teda maximálne 5000 eur - po Večierku (na zastávke električky na Ursínyho).

 

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)

Stromy v stromoradí sú vyschnuté alebo vyrezané alebo miesta určené na sadenie stromov sú prázdne. Ako doklad k tomuto konštatovaniu máme tieto miesta sfotografované.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Ako dobrovoľní brigádnici - členovia a sympatizanti obč. združení Biely Kríž, Dimitrovka, Mierová kolónia môžeme svojpomocne vykopať na určených miestach jamy.

Vyfrézovanie starých pňov by urobil EKO-podnik, ako doteraz, a tak isto dovoz stromov zabezpečí EKO-podnik pomocou mechanickej ruky na dvíhanie sadencov a ich osádzanie do jamy.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľ je Občianske združenie Biely Kríž a dobrovoľní brigádnici, ktorí ho uskutočnia. Pôjde o vykopanie jám, ich zahrnutie hlinou v jame s osadeným stromom, natlčenie kôlov k stromom, ich uviazanie. Ostatné špeciálne obslužné práce urobí EKO-podnik VPS.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Marec 2018

 

1) v januári 2018 požiadať kanceláriu PR Junácka o vybavenie povolení na Magistráte

vrátane povolenia vypílenia suchého stromu pred Figarom

 

2) osloviť EKO podnik vo februári 2018, ktorý zaobstará 13 ks stromov Fraxinus Excelsior Diversifolia

 

3) dohodnúť termín výkopu niektorých jám pred sadením a vyfrézovaniu pňov a krustov s EKO podnikom

 

4) zabezpečiť na dohodnutý termín brigádnikov na niektorú jarnú sobotu tak, aby sme mali v priebehu brigády v (dopoludnie) všetkých 13 stromov zasadených

 

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Zlepšenie ŽP pribudnutím stromovej zelene, zníženie prašnosti a hlučnosti ulice

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Výsledky výsadby budú ku prospechu všetkých každodenných užívateľov Račianskej ulice od Cintulovej ul. po Račianske Mýto.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Zabezpečiť 3 roky polievanie je po odovzdaní realizácie výsadby v kompetencii a na náklady Magistrátu, skyprovanie okolo stromov robíme formou jarnej alebo jesennej dobrovoľnej brigády. Ak dostaneme dotáciu z participatívneho rozpočtu v budúcich obdobiach, budeme sa uchádzať túto výsadbu realizovať aj v budúcom období.

 

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Kalkuláciu nákladov okrem výkonu kopania jám a zahŕňania zeminy, osádzania kolov a uviazania stromkov poskytla pracovníčka EKO-podniku; podľa tejto kalkulácie aby sme sa zmestili do sumy 5000 eur, môžeme vysadiť 13 stromov, výsledná potrebná suma bude 4919,12 eur. Kalkulácia je v prílohe.

 

Kontakt (email, tel.č.):

 

Križanová Ľubica

 

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last