Preskoč na obsah

Výsledky PR 2018 Výsledky PR 2018

Výsledky PR 2018

Autor/ka: KpP
Milí obyvatelia, prinášame finálne výsledky participatívneho rozpočtu pre rok 2018!

Rozhodovanie o zámeroch participatívneho rozpočtu pre rok 2018, t.j. občianskych projektoch, zadaniach mestskej časti, zadaniach štvrtí a prioritách, ktoré majú byť financované v rozpočtovom roku 2018, prebehlo podľa nových pravidiel Participatívneho rozpočtu schválených Miestnym zastupiteľstvom uznesením 18/12 dňa 11.4.2017.

Rozhodovací proces prebiehal 2.11.-13.11.2017 prostredníctvom fyzického hlasovania (schránkovaná brožúra na stiahnutia v *pdf), online hlasovania a v prípade občianskych projektov aj verejného zvažovania.  

Spolu ste rozhodovali o 63 zámeroch. Do rozpočtu mestskej časti v roku 2018 by podľa pravidiel participácie mali postúpiť všetky víťazné a zvýraznené zámery.
Ďakujeme, že sa zaujámate o mesto v ktorom žijete. Vy ho tvoríte.

1.OBČIANSKE PROJEKTY

Rozhodovací proces pre občianske projekty prebiehal:

  • Verejným zvažovaním za účasti koordinátorov občianskych projektov dňa 9.11.2017 v zasadačke miestneho úradu na Junáckej 1. Zvažovania sa zúčastnilo 11 koordinátorov a 10 ďalších občanov. Projekty boli hodnotené na základe šiestich kvalitatívnych atribútov, na ktorých sa počas verejného zvažovania zhodli jeho aktéri. Išlo o kritériá: 1. Koľko ľudí projekt osloví? - veľkosť a pestrosť cieľovej skupiny 2. Vytvára projekt inováciu alebo novú službu? 3. Efektivita využitia prostriedkov 4. Realizovateľnosť projektu z hľadiska predošlích aktivít a prípravy. 5. Udržateľnosť projektu a jeho vízia. 6. Pridaná hodnota projektu jednak z pohľadu akútnosti riešenia, ktoré navrhuje a jednak z pohľadu rozvoja identity ku ktorej prispieva.

  • Fyzickým hlasovaním prostredníctvom hlasovacích lístkov na 14 hlasovacích miestach v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a prebiehalo od 2.11. do 13.11. 2017. Celkovo sa fyzického hlasovania zúčastnilo 1.075 osôb, ktoré odovzdali 1.014 platných hlasovacích lístkov.

  • Internetovým hlasovaním na webovom sídle participácie s adresou www.prbanm.sk a prebiehalo od 2.11. do 16.11.2017. Celkovo sa internetového hlasovania zúčastnilo 569 osôb, ktoré vyplnili 569 platných hlasovacích elektronických formulárov.

Konečné vážené výsledky hlasovania pre projekty mestskej časti

Na celkovom váženom výsledku hlasovania sa podieľali výsledky verejného zvažovania s váhou 30%, výsledky fyzického hlasovania s váhou 60% a výsledky internetového hlasovania s váhou 10%. V kvalitatívnom hlasovaní koordinátori hodnotili všetky projekty okrem vlastného a museli zodpovedať na otázky a námietky verejnosti. V kvantitatívnom hlasovaní každý hlasujúci mohol udeliť najmenej 3 hlasy a najviac 8 hlasov. Občianske projekty financované z participatívneho rozpočtu na rok 2018 by sa mali začať realizovať od začiatku rozpočtového roku 2018. 

Zdroje určené na občianske projekty sú v participatívnom rozpočte vymedzené v objeme 40.000,- €. Podľa pravidiel a na základe celkových výsledkov hlasovania by malo byť financovaných prvých osem až deväť projektov (vid.tabuľka), pričom náklady na realizáciu balíka prvých deviatich projektov sú 40.830 €.

Predkladatelia občianskeho projektu A1 Aktívny Kramárčan III., ktorí ako prví v poradí zostali na hranici financovaných projektov, požadujú na realizáciu 4.940 €, pričom voľná čiastka z balíka na občianske projekty predstavuje len 4.110 €. Možné sú dva scenáre:

  1. Objem prostriedkov vyhradených na občianske projekty sa úplne nevyčerpá, dotácie pôjdu len prvým ôsmym projektom v poradí podľa výsledkov hlasovania a v participatívnom rozpočte zostane rezerva vo výške 4.110 €. Túto rezervu by mohli automaticky získať predkladatelia projektu A1 Aktívny Kramárčan III., ak by vedeli upraviť náklady projektu do výšky tejto rezervy, pričom ciele projektu by museli byť zachované.

  2. Koordinátori projektov sa ešte raz stretnú a na pracovnom stretnutí upravia svoje rozpočty tak, aby mohli byť uspokojené nároky na financie viacerých prípadne aj všetkých projektov v sume 40.000 €, ktorá je vyhradená na občianske projekty. Avšak ciele všetkých projektov by museli byť zachované.

Aby sa predišlo ďalšiemu schvaľovaniu, treba počítať s tým, že ak by predkladatelia niektorého z projektov od projektu odstúpili a financie nevyužili alebo vrátili, mal by financie automaticky získať ďalší projekt alebo ďalšie projekty v poradí, pričom celkový objem dotácií na občianske projekty nesmie presiahnuť 40.000 €.

2.ZADANIA

Rozhodovací proces pre zadania mestskej časti a štvrtí prebiehal:

  • Fyzickým hlasovaním prostredníctvom hlasovacích lístkov na 14 hlasovacích miestach v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktoré prebiehalo od 2.11. do 13.11. 2017. Celkovo sa fyzického hlasovania zúčastnilo 1.075 osôb, ktoré celkovo odovzdali 1.014 platných hlasovacích lístkov.

  • Internetovým hlasovaním na webovom sídle participácie s adresou www.pr.banm.sk a prebiehalo od 2.11. do 16.11.2017. Celkovo sa internetového hlasovania zúčastnilo 569 osôb, ktoré vyplnili 569 platných hlasovacích elektronických formulárov.

Konečné vážené výsledky hlasovania pre zadania mestskej časti

  • Na celkovom váženom výsledku hlasovania sa podieľali výsledky fyzického hlasovania s váhou 90% a výsledky internetového hlasovania s váhou 10%. Každý hlasujúci musel udeliť 3 hlasy. Do rozpočtu by mali podľa pravidiel participácie postúpiť minimálne prvé tri zadania v poradí a mali by sa začať realizovať v rozpočtovom roku 2018.

 

 

 

Konečné vážené výsledky hlasovania pre zadania štvrtí

Na celkovom váženom výsledku hlasovania sa podieľali výsledky fyzického hlasovania s váhou 90% a výsledky internetového hlasovania s váhou 10%. Každý hlasujúci musel udeliť 2 hlasy.

Hostinského sídlisko, Ľudová štvrť a Zátišie

Do rozpočtu by mali podľa pravidiel participácie postúpiť minimálne prvé dve zadania v poradí a mali by sa začať realizovať v rozpočtovom roku 2018. 

Kramáre

Do rozpočtu by mali podľa pravidiel participácie postúpiť minimálne prvé dve zadania v poradí a mali by sa začať realizovať v rozpočtovom roku 2018. .

Koliba

Do rozpočtu by mali podľa pravidiel participácie postúpiť minimálne prvé dve zadania v poradí a mali by sa začať realizovať v rozpočtovom roku 2018. 

Teplická, Biely kríž, Dimitrovka, Mierová kolónia

Do rozpočtu by mali podľa pravidiel participácie postúpiť minimálne prvé dve zadania v poradí a mali by sa začať realizovať v rozpočtovom roku 2018. 

Výsledky hlasovania v štvrti Tehelné pole, Februárka, Sibírska, Pionierska

Do rozpočtu by mali podľa pravidiel participácie postúpiť minimálne prvé dve zadania v poradí a mali by sa začať realizovať v rozpočtovom roku 2018. 

3.PRIORITY

Súčasťou hlasovania o participatívnom rozpočte bolo tento rok hlasovanie o prioritách, ktoré by sa mali stať záväzné pre Novomestskú samosprávu v nasledujúcom období. Hlasovanie o prioritách vychádza z dlhodobej stratégie participácie v Novom Meste, ktorej cieľom je každoročne zavádzať do procesu participácie novinky preto, aby samospráva získavala rozmanitejšie skúsenosti s rôznymi formami zapájania občanov do správy a rozvoja mestskej časti.

Hlasovanie o prioritách prebiehalo na dvoch úrovniach:

  • Prvá úroveň priorít mala za cieľ určiť prioritné oblasti, po ktorých je zo strany občanov dopyt a úrad by sa nimi mal intenzívnejšie zaoberať. Celkovo v hlasovaní bolo uvedených 6 priorít, pričom Novomešťania mohli v hlasovaní dať preferenčné hlasy ľubovoľnému počtu z nich.

  • Druhá úroveň priorít mala za cieľ určiť poradie pre potenciálne zásahy - rozvojové aktivity, ktoré sú ale podmienené vysporiadaním vlastníckych vzťahov. Ide o potenciálne zásahy mestskej časti. V súčasnosti samospráva nemôže tieto rozvojové projekty realizovať, lebo nemá vlastnícky vzťah k predmetným pozemkom, priestorom alebo objektom.

3.1. Priority (oblasti, ktorými by sa mal úrad intenzívnejšie zaoberať)

Z celkového počtu šiestich priorít vzniklo po fyzickom a internetovom hlasovaní konečné vážené poradie, pričom na konečnom výsledku malo fyzické hlasovanie váhu 90% a internetové 10%.

Prvé tri priority, ktorými by sa mal úrad intenzívnejšie zaoberať sa týkajú: Skvalitnenia starostlivosti o zeleň, vytvorenia parkovacej politiky a podpory cykodopravy.

3.2. Potenciálne zásahy (rozvojové aktivity podmienené vysporiadaním vlastníckych vzťahov)

Z celkového počtu 15 potenciálnych zásahov vzniklo po fyzickom a internetovom hlasovaní konečné vážené poradie, pričom na konečnom výsledku malo fyzické hlasovanie váhu 90% a internetové 10%.

Prvé tri potenciálne zásahy, ktorými by sa mal úrad intenzívnejšie zaoberať sa týkajú: Vybudovania nového cestného prepojenia medzi Kramármi a Kolibou, priestoru stanice Filiálka a núdzového bývania pre seniorov.

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

"Cykloštadión" - pozvánka na 1. verejné stretnutie

Vo štvrtok 7. novembra o 17h30,  sa v priestoroch ZŠ Kalinčiakova uskutoční stretnutie s verejnosťou k plánovanej výstavbe verejného športového parku v lokalite po bývalomcyklistickom štadióne. Na tomto v poradí už druhom stretnutí k revitalizácii areálu sa začnú v diskusii s občanmi konkretizovať jednotlivé funkcie a aktivity, ktoré by tu v budúcnosti mali mať svoje miesto.

O rozpočte Nového Mesta, jeho príjmoch i výdavkoch

O rozpočte Nového Mesta, jeho príjmoch i výdavkoch

V roku 2013 hospodárila bratislavská mestská časť Nové Mesto  s takmer 20,5 miliónmi eur. Rozpočet v príjmovej i výdavkovej časti sa delí na bežné príjmy/výdavky a kapitálové príjmy/výdavky.

Správa z 1. Verejného stretnutia o participatívnom rozpočte

Správa z 1. Verejného stretnutia o participatívnom rozpočte

29.10.2013 sa v NTC konalo prvé verejné predstavenie Participatívneho rozpočtu pre mestskú časť Nové Mesto. Stretnutie bolo príležitosťou k tomu, aby sa prítomní záujemcovia, medzi ktorými boli i niektorí poslanci MČ, dozvedeli nielen viac o tejto inovatívnej službe, ale aj aby si sami odniesli zážitok participácie.

First Previous First Last