Preskoč na obsah

A prečo nie aj v našej štvrti? - O rozhodovaní a výsledkoch PR 2015

Autor/ka: Peter Nedorošík
Zrejme nikto z tých, ktorí sa o participatívny rozpočet pre rok 2015 zaujímali, takú vysokú účasť neočakával. Ani nikto z tých, ktorí sa priamo podieľali na jeho príprave. Rozhodovanie o tom ako naložiť s časťou našich daní napriek problémom pri organizovaní záveru celého procesu jasne ukázalo, že mnohým Novomešťanom na ich mestskej časti záleží. A že ich nie je málo.

Žiaľ nie každý, kto sa chcel zapojiť, nakoniec túto šancu dostal. Ľudia nám počas hlasovacieho týždňa hlásili, že v ich uliciach sa hlasovacie lístky neobjavili. V tom lepšom prípade sa nedostali do hlasovacích schránok, ale ocitli sa medzi reklamnými letákmi, a v tom horšom sa jednoducho neobjavili vôbec, alebo prišli na poslednú chvíľu či dokonca po termíne. Ako sme sa dozvedeli aj zo skúseností iných oddelení nášho úradu, je to žiaľ už v podstate chronický problém so Slovenskou poštou. Napriek tomu, že sme to nemohli nijako ovplyvniť, veľmi nás to mrzí.

Ako sme rozhodovali

Hlasovať bolo možné dvoma spôsobmi: na internete a fyzicky, počas deviatich dní. Hlasovací lístok zahŕňal možnosť vybrať si štyri až osem spomedzi celkovo osemnástich projektov a tri z celkovo ôsmich zadaní.

Hlasovanie v plnej miere rozhodlo o poradí zadaní, pričom väčšiu váhu (sedemdesiat percent) mali fyzické hlasy, najmä z toho dôvodu, že pri online hlasovaní sa nedá zabezpečiť jednoznačné overenie identity hlasujúceho.

O poradí projektov rozhodlo nielen hlasovanie, ale aj tzv. deliberácia alebo verejné zvažovanie koordinátorov projektov, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. 2. na miestnom úrade. Deliberácii predchádzala verejná prezentácia projektov, takže ako verejnosť, tak aj samotní koordinátori jednotlivých projektov sa mohli oboznámiť s jednotlivými zámermi a poskytnúť spätnú väzbu. Úvodná časť verejného zvažovania bola venovaná prezentácií priorít obyvateľov Nového Mesta, ktoré Kancelária pre participáciu zbierala a usporadúvala počas celého roka, tak aby sa zúčastnení mohli dôkladne oboznámiť s tým, čo Novomešťania pokladajú za dôležité. Potom sa začala diskusia, na základe akých kritérií sa budú projekty hodnotiť. Po viac než hodinovej diskusii sa zhromaždenie dohodlo na nasledovných kritériách:

1. veľkosť cieľovej skupiny, pre ktorú je projekt určený, pričom sa zvažovalo kvantitatívne kritérium, teda celkový počet ľudí, a tiež priamy (koľko ľudí sa zapojí) i nepriamy (koľko ľudí bude mať úžitok) dopad projektu;
2. dopad a prínos pre cieľovú skupinu, kde bolo dôležité najmä kvalitatívne kritérium, teda aké rôznorodé skupiny obyvateľstva a komunity sa môžu do projektu zapojiť a budú čerpať z jeho výsledkov;
3. súlad projektu s prioritami obyvateľov Nového Mesta, teda ukotvenie projektu v potrebách Novomešťanov;
4. efektívnosť využitia financií, pričom dôležité aspekty predstavovali: miera dobrovoľníctva počas realizácie projektu, pomer nákladov na materiál potrebný pre realizáciu a nákladov na mzdy, či je rozpočet nastavený v prospech najkvalitnejšieho výsledku a či projekt disponuje aj inými zdrojmi, resp. či ich môže získať;

5. miera, ktorou realizácia projektu prispeje k udržateľnosti, podpore a rozvoju mechanizmu participatívneho rozpočtu, teda napríklad aká je plánovaná medializácia a či realizácia projektu zahŕňa aj participatívny prístup;

6. miera pripravenosti projektu na samotnú realizáciu, teda, aké sú personálne kapacity a expertné know how koordinátorov a realizátorov projektu, nakoľko dôsledne je projekt pripravený, v akom štádiu príprav a vybavovania záležitostí nutných pre realizáciu ako napr. spolupráca s externými subjektmi, povolenia na realizáciu a podobne.

Po stanovení týchto kritérií pristúpilo zhromaždenie k hodnoteniu jednotlivých projektov. Počas verejného zvažovania sa však udiala aj ďalšia dôležitá udalosť. Na návrh niekoľkých koordinátorov sa začal diskusia o možnom znížení rozpočtov jednotlivých projektov. Na tento návrh pristúpila drvivá väčšina projektov, takže celkovým výsledkom deliberácie nebolo len stanovenie poradia projektov, ale aj nové znížené rozpočty, čo v konečnom dôsledku prinieslo úžasný efekt – podporených bude viac projektov, než sa pôvodne očakávalo.

 

Ako sme rozhodli

V prvom rade treba zdôrazniť, že sa rozhodovalo o návrhoch ľudí, ktoré Kancelária pre participáciu zozbierala počas verejných stretnutí a z dotazníkov „Burza nápadov". Z nich potom, ako sme vás už informovali, vznikli občianske projekty a zadania.

Proces rozhodovania určil, že v rámci občianskych projektov bude možno realizovať desať z nich. Dva z podporených projektov – Cyklostojany a Prevencia sociálnej izolácie osamelých seniorov II, majú dosah na celú mestskú časť. Ďalšie projekty majú prevážne lokálny význam a aj preto je veľmi dôležité, že podporené projekty sa budú realizovať v rôznych častiach našej mestskej časti, konkrétne v štvrtiach Mierová kolónia (Ako bývať krásnozdravšie a Gaudiho dielňa II), Kramáre (Rodinné centrum Kramárik a Trh na Kramároch), Koliba (Revitalizácia veliteľskej delostreleckej kaverny) a Západ, najmä v okolí Pionierskej a Sibírskej ulice (Obnova vinice a mobilná záhrada Pionierska, Cyklotrasa Transsibírska magistrála, Rekonštrukcia toaliet v športovej hale na Pionierskej).

Spomedzi ôsmich zadaní získali najväčšiu podporu nasledujúce tri: Oprava chodníkov, Cyklotrasy a Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba.

Kramáre a Koliba

Popri pilotnom ročníku zadaní pre celú mestskú časť spustila Kancelária pre participáciu aj testovaciu fázu zadaní pre dve štvrte. V rámci Kramárov sme pripravili osem možností, z ktorých si Kramárčania mohli vybrať tri. Na prvých troch miestach sa umiestnili: Dopravná koncepcia, Úprava okolia zástavky MHD Magurská a Park na Višňovej. Pre Kolibčanov bolo pripravených päť zadaní a na prvých dvoch miestach sa umiestnili Prechod pre chodcov na Jeséniovej pred Tescom a Dopravná koncepcia pre Kolibu.

Z množstva reakcií, ktoré sme obdržali počas necelých dvoch hlasovacích týždňov, boli mnohé veľmi pozitívne. Za všetky vyberáme dve. Hlasovacie lístky nám niekoľko ľudí prinieslo osobne do kancelárie, často z jednoduchého dôvodu, pretože chceli priniesť vlastné podnety a návrhy, respektíve nám chceli poďakovať. Jedným z takýchto ľudí bol aj osemdesiatnik z Koliby, ktorý nám povedal, že prvýkrát v živote má pocit, že môže naozaj o niečom rozhodnúť. Jeho rovesník tiež z Koliby sa prišiel informovať o projekte Revitalizácia veliteľskej delostreleckej kaverny, pretože by sa rád zapojil do opravy miesta, v ktorom sa celé štyridsiate roky hrával so svojimi kamarátmi. Všetky takéto reakcie samozrejme veľmi potešili, ale najinšpiratívnejšia bola zrejme otázka: A prečo sa nepripravovali špeciálne zadania aj pre našu štvrť, ale len pre Kramáre a Kolibu? Odpoveď je v podstate jednoduchá. V prvom rade ide o pilotnú fázu, keď sme sa pokúšali zistiť možnosti a nastaviť čo najlepšie fungovanie participácie, čo samozrejme len veľmi ťažko možno uskutočniť naraz a plošne v celej mestskej časti. V druhom rade – nie však podľa dôležitosti, práve z týchto dvoch štvrtí nám prišlo najviac podnetov a nápadov, no najmä sa objavilo mnoho aktívnych ľudí, ktorí nám pomáhali pripravovať verejné stretnutia, projektové dokumentácie a spracovávať podnety do podoby zadaní. Bez ich aktivity – bez vašej aktivity, totiž participácia a teda ani aktivity Kancelárie pre participáciu jednoducho nemôžu existovať. Preto všetkých Vás, ktorým napadla tá istá otázka, pozývame k ďalšej spolupráci. Už od apríla začíname ďalšiu sériu verejných stretnutí v jednotlivých štvrtiach, na našom webe pr.banm.sk nájdete formuláre „Burza nápadov" a návrhy pre projekty i mnoho ďalších informácií. Na osobné konzultácie môžete prísť kedykoľvek, stačí sa vopred ohlásiť a dohodnúť si termín. Nech sa páči, všetci ste vítaní.

Konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Vážení Novomešťania,
takto vyzerajú konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015 pre Občianske PROJEKTY a vysokorozpočtové ZADANIA! Na projekty mestská časť vyčlenenila 40 000€, na Zadania 200 000€.

 

 

Výsledky PR BANM 2015 pre občianske PROJEKTY.

Internetové hlasovanie predstavuje 10% výsledného poradia.
Fyzické hlasovanie predstavuje 30% výsledného poradia.
Verejné zvažovanie predkladateľov projektov sa uskutočnilo 19.2.2015 a predstavuje 60% výsledného poradia.

Video záznam z verejného zvažovania si môžete pozrieť tu:

 

Výsledky v tabuľke:


Konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015 pre vysokorozpočtové ZADANIA.

Internetové hlasovanie v rámci zadaní predstavuje 30% výsledného poradia.
Fyzické hlasovanie za zadania predstavuje 70% ich výsledného poradia.

Konečné výsledky Zadaní v štvrti KRAMÁE


Konečné výsledky Zadaní v štvrti KOLIBA

Internetového hlasovania sa zúčastnilo 1429 hlasujúcich.

Vo fyzickom hlasovaní sme obdržali 1011 vyplnených hlasovacích lístkov, z toho 917 platných.

 

Informácie o hlasovaní 2015

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Vážené Novomešťanky, vážení Novomešťania,

dostávate do rúk možnosť rozhodnúť o tom, ako sa naloží s časťou finančných prostriedkov našej mestskej časti. V ponuke, z ktorej si môžete vybrať, sa nachádzajú iba intervencie navrhnuté občanmi.

Tieto návrhy (pozrite napravo - Navigácia) vznikli z podnetov a nápadov, ktoré sa zozbierali počas verejných stretnutí, konzultácií a z dotazníkov. Dostávate tak do rúk zoznam 25 návrhov, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín. Prvú tvoria občianske projekty, druhú skupinu tvoria zadania, ktoré na podnet občanov realizuje, alebo obstaráva úrad miestnej časti. Obyvatelia štvrtí Kramáre a Koliba môžu navyše hlasovať za zadania, ktoré sú v ich teritóriu.

Projekty i zadania majú široký tematický záber a reagujú na rôznorodé problémy a potreby mestskej časti. Zahŕňajú napríklad rôzne aspekty dopravy, zelene a verejných priestranstiev, či kultúry a reflektujú aj potreby rôznych skupín obyvateľov: od seniorov, cez rodičov a deti, až po menšiny. 

Celková navrhovaná suma na tieto aktivity je 240 tisíc euro (40 000€ na projekty a 200 000€ na zadania). Môžete tak spolurozhodnúť o tom, čo nové sa v našej štvrti vytvorí v rozsahu, aký je na Slovensku jedinečný. Rozpočet mestskej časti je z podstatnej časti financovaný našimi daňami. Každý, kto sa zapojí, tak vlastne rozhoduje o svojich peniazoch, ktoré sú k dispozícii pre spoločné verejné účely. Nech teda platí: naše dane, naše rozhodnutia.

Návrhy na projekty a zadania predstavíme a prediskutujeme na Verejnej prezentácií projektov dňa 12.2. 2015 o 17:00 v Stredisku kultúry na Vajnorskej, kde vás srdečne pozývame.

 

Video záznam z verejnej prezentácie:

 

Hlasovať môžete 12. až 20.2. 2015 online na týchto stránkach.

Hlasovať môžete 12. až 20.2. 2015 fyzicky na nasledujúcich miestach a časoch. (pozrieť mapu). Fyzické hlasovacie lístky sú schránkované do všetkých domácností NM, Zároveň sú k dispozícii na hlasovacích miestach.

! Pozor, zmena hlasovacieho miesta: z Knižnice na Jeséniovej 51 sa presúva do Denného centra Seniorov Jeséniova 51 (otvorené bude pre vás pondelok až piatok: 10-17:00)!

Hlasovať môžu všetci obyvatelia a podnájomníci Nového mesta, vekom nad 15 rokov.

 

 

 

 

Rozhodovacie procesy participatívneho rozpočtu pre OBČIANSKE PROJEKTY budú zahŕňať:
    Verejné zvažovanie – 19.2.2015, 17:00 v zasadacej sieni na MÚ BANM
- 60% výsledného poradia
    Verejné hlasovanie - 12.-20.2.2015 prostredníctvom hlasovacích lístkov - 30% výsledného poradia, prostredníctvom internetu -10% výsledného poradia
.

Vysvetlenie rozhodovacích procesov participatívneho rozpočtu pre OBČIANSKE PROJEKTY:

Všeobecne možno povedať, že rozhodovanie sa týka dvoch skupín ľudí: 1.dotknutých, teda tých, ktorých sa rozhodnutie priamo týka a 2.zainteresovaných, čiže tých, ktorí majú na rozhodnutí z rôznych dôvodov záujem.

V našom prípade sú to: 1.všetci obyvatelia MČ a 2. predkladatelia projektov, ktorí tak rozhodujú v odlišných procesoch:
1. Všetci obyvatelia BANM môžu ovplyvniť výsledné poradie prostredníctvom hlasovania v týždni 12.-20.2015. Vzhľadom na skutočnosť, že v online hlasovaní sa nedá zabezpečiť jednoznačné overenie identity hlasujúceho, bude v rámci hlasovania mať fyzické hlasovanie väčšiu váhu ako internetové.
Celkovo v rámci projektov: 30% fyzické hlasovanie, 10% internetové hlasovanie

2. Predkladatelia projektov ovplyvňujú výsledné poradie prostredníctvom „Verejného zvažovania": Je to stretnutie predkladateľov, otvorené pre verejnosť a realizuje sa počas hlasovacieho týždňa dňa 19.2.2015 o 17,00 v zasadacej sieni na MÚ BANM. Základným nástrojom prijímania rozhodnutí je tzv. deliberácia – diskusia, ktorej cieľom je konsenzus. Dôležitým kritériom je hĺbka informovanosti návrhu a (ne)súhlasu. Čím je súhlas informovanejší, tým môže mať väčšiu váhu.
Verejné zvažovanie koordinátorov projektov bude v roku 2015 tvoriť v prípade občianskych projektov – 60%  výsledného poradia. (-> viac o verejnom zvažovaní (o roku 2014)).


 

Rozhodovacie procesy participatívneho rozpočtu pre ZADANIA budú zahŕňať:

Verejné hlasovanie - 12.-20.2.2015 prostredníctvom hlasovacích lístkov – 70% výsledného poradia, prostredníctvom internetu – 30% výsledného poradia.

Vysvetlenie rozhodovacích procesov participatívneho rozpočtu pre ZADANIA:

Vzhľadom na skutočnosť, že v online hlasovaní sa nedá zabezpečiť jednoznačné overenie identity hlasujúceho, bude v rámci hlasovania mať fyzické hlasovanie väčšiu váhu ako internetové.

Zadania sú vysokonákladové aktivity, ktoré realizuje, alebo objednáva samospráva na základe podnetov občanov. V rámci zadaní sa osem (8) týka celej mestskej časti a ďalších trinásť (13) štvrtí Kramáre a Koliba (8+5), o ktorých budú zvlášť rozhodovať miestni obyvatelia. V súlade s myšlienkami participatívneho rozpočtu sa tak pre rok 2015 experimentálne overí participatívny postup pre tie štvrte, z ktorých prišli podnety do Burzy nápadov, uskutočňovali sa viaceré verejné stretnutia a zároveň podnety, ktoré sa podali, sú realizovateľné. Realizovateľné zadanie je taký typ zadania, ktorý je v kompetenciách mestskej časti, na pozemku mestskej časti, prípadne je možné pozemok, či priestor získať do správy alebo vlastníctva mestskej časti.

 

Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last