Preskoč na obsah

videovizitka Vzdelávací a osvetový systém dopravnej výchovy pomocou informatívnych situačných tabúľ

Vzdelávací a osvetový systém dopravnej výchovy

Autor/ka: Ing. Jaroslav Longauer

Názov

Vzdelávací a osvetový systém dopravnej výchovy pomocou informatívnych situačných tabuľ.

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Živý, vzdelávací a osvetový "kurz" pre vodičov motorových vozidiel a všetkých účastníkov premávky formou priamo komunikujúcich a adresne oslovujúcich informačných grafík.
- Na informačných tabuliach zobrazené adresné situácie s pointou a doplnené textom spôsobom, ktorý oslovuje účastníkov cestnej premávky: vodičov motorových vozidiel, chodcov, cyklistov, motorkárov s cieľom zníženia konfrontácie a zlepšenia ich interakcie najmä s ohľadom na slabšie články (chodcov, cyklistov, motocyklistov)
-dopravná výchova "insitu" zameraná na slušné správanie, rešpekt a ohľaduplnosť (dopravné predpisy nie sú predmetom)

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Za ostatných 20 rokov sledujeme zanedbávanie dopravnej osvety a vzdelávania, nielen mládeže, ale aj celej motorizovanej verejnosti, a to nielen v pravidlách cestnej premávky! Absentuje akýkoľvek výchovno-vzdelávací systém, ktorý by informoval účastníkov cestnej premávky o tom, čo je vhodné, čo je slušné, čo sa môže a čo nie a to nielen v oblastiach dopravných pravidiel ale aj mimo nich. Chýba ohľaduplnosť, rešpekt a dochádza k izolovaniu rôznych skupín účastníkov cestnej premávky, pričom netreba veľa na vzájomné pochopenie a zabezpečenia potrieb účastnikov premávky tak, aby sa nám lepšie jazdilo. Vodiča v pohodlí vyhriateho vozidla ani nenapadne, že keď prší, tak pri obiehaní cyklistu za sebou ťahá sprchu, ktorú pri obiehaní a skorom zaradení sa pred cyklistu, hodí priamo na neho. Nenapadne ho, keď ide okolo prechodu za dažďa sledovať vozovku a mláky na nej a spomaliť, aby nechrstol vodu na čakajúcich chodcov. Chýba predvídanie. Napríklad pri odbočovaní a neblokovaní ostatných motoristov a priechodzej časti pruhu. A mnoho iných podobných situácií.

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Informovať prostredníctvom trefných situačne a textovo ladených obrázkov s pointou v príbehovej podobe ako napr. už pri školách existujúcich obrazových grafík "Aby sa nám vrátili zdravé domov"
Cieľom je poukázať na situácie, kedy stačí málo, trocha ohľaduplnosti voči sebe (nielen vodič voči chodcom, ale aj naopak), kedy v rôznych situáciách v premávke stačí sa začať správať ohľaduplne s ohľadom na druhého účastníka premávky. Napr. nebudem sa hnať na prechod, keď vidím, že prichádza auto a 3 metre za mnou prichádza skupinka ďalších chodcov...zvoľním krok a počkám túto skupinu, čím dám priestor vodičom vozidla na plynulý prejazd .
Čiže formou obrazových tabúl s vtipnou, nápaditou pointou poukázať na situácie v premávke a ukázať aj pohľad účastníkov premávky z druhej strany. Situácie programovo zamerať na 3 rozdielne oblasti:

  • interakcia motorových vozidiel a slabších účastníkov cestnej premávky (chodcov, cyklistov)

  • interakcia vodičov mot.voz. vzájomne medzi sebou (vrátanie parkovania-neskôr možné doplniť o rady pri parkovaní vzhľadom na parkovaciu politiku)

  • účastníci cestnej premávky a počasie

Rozsah 10-12 tabúľ na vybraných miestach, pričom tabule v 2týždňových intervaloch medzi sebou obmieňať (hravosť a variabilita zdôraznia prítomnosť tejto osvety-bude pocit, že ich je viac). Tabule by boli umiestené na podobne miestach ako existujúce reklamné tabule s dôrazom na prehľadnosť dopravnej situácie ale zároveň na neprehustenosť a účinné komunikovanie s účastníkmi cestnej premávky (chodcami, cyklistami, vodičmi).

+

Cieľom je mapovanie stavu a interakcia s účastníkmi - /nástroje eAnketa, papierová anketa.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľ: Ing. Jaroslav Longauer, aj realizačný koordinátor
Animátor, Spracovanie tématických návrhov /členovia OZ Byciba
Koordinátor za mestskú časť!-časť doprava, návrhy, schválenia grafík a dopravné aspekty.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

1-4 týždeň, príprava ídeových návrhov, vytypovanie vhodných miest, schválenie miest, návrh konkrétnych grafík, schvaľovací výbor, zástupcovia mesta, paralelne diskusia aktívnych OZ (meeting), potrebné upresniť!
6 (až 8) týždeň-súhlas na miestnom úrade, nevyhnutná koordinácia z miestneho zastupiteľstva oddelení dopravu a správy, vytvorenie zberného informačného kanála-kontaktného info bodu (informácie pre občanov o tomto projekte a spätná odozva)

8-10 týždeň návrh finálnych grafík, ich schválenie a tlač na fólie,
8-11 obstaranie tabúľ ?? v réžii MČ BANM (EKOPODNIK), resp. zakúpenie =?

11 (12) týždeň inštalácia, montáž

12 zdokumentovanie východzieho stavu (informovanie stavu na webstránke MÚ

13 týždeň, odovzdanie tabuľ do správy BANM /Ekopodniku, zaradenie evid. a pasportizácia

16 (20, 25,..) týždeň 1x za 4 týždne migrácia tabúľ medzi sebou (opakovanie migrácii cca 3-4krát do konca roka podľa analýzy odkazov, odozvy (systém je živý!!!)

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Ukľudnenie dopravy a zvýšenie vzájomnej ohľaduplnosti odlišných účastníkov cestnej premávky. Spojenie rôznorodých pohľadov na dopravu v meste. Zvýšenie predvídavosti, ohľaduplnosti a vzájomného rešpektu (slušnosti). Doplnenie 25 rokov absentujúceho vzdelávania i keď za chodu.

 

 

 

 

 

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Spolu: 2728 €,

Grafické návrhy 12x38€ 456€ + 150€ :606€

Príprava na tlač na tlačové formáty pre 700x1100 12x20: 240€

Tlač odolného prevedenia (vetro, vodo, UV)+manipulácia-orez 12x45+30 :570€

Obstaranie tabúľ /panelov (+doprava) 12x (42+9)á +80€ :692€ ??Ekopodnik BANM

Príprava (nalepenie) aplikácia na tabule :50€

Osadenie tabúľ 12x1,5hod x2os. x6€ + 40€ doprav, materiál. réžia ?? Ekopodnika BANM

Migrácia tabúľ 12x0,5x1x6€ + 20€ : 56€ :?? Ekopodnik BANM

Vypracovanie prieskumu a vyhodnotenie s ohľadom na vnímanie a prijatie účastníkmi cestnej premávky (cca 100respond.) 6hod x4os.brig x3,5€ (1respondent á6min) :90€
spracovanie liniek, stránky-formulárov :180€

Iné nezaradené náklady /stretnutie, podklady, schvaľovania, rezerva) :300€

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Všetci občania, účastníci cestnej premávky úžívajúci dopravnú infraštruktúru v interakcii s verejným priestorom BA NM.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Obmieňanie tabúľ medzi sebou v 4 týždňovom cykle cca 3, 4 krát
V ⅔ projektu zrealizovať prieskum a záujem o tento spôsob komunikácie (analýza).

Návrh na modifikácie, a na základe záujmu prípadne riešiť rozšírenie.


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last