Preskoč na obsah

Participatívny rozpočet 2020: 3. pracovné stretnutie predkladateľov projektov

Autor/ka: KpP
Vo štvrtok 18.7.2019 sa uskutočnilo posledné pracovné stretnutie koordinátoriek a koordinátorov občianskych projektov pre Participatívny rozpočet 2020. Cieľom tohto stretnutia bolo okrem informovania o ďalších krokoch v procese,  prediskutovanie slabých a silných stránok jednotlivých projektov a hľadanie možností ich vylepšenia na základe spolupráce všetkých zapojených účastníkov. Týmto stretnutím sa zároveň ukončuje prípravná fáza procesu participatívneho rozpočtovania a začína sa pripravovať fáza rozhodovania, ktorá sa začne verejnou prezentáciou na závere Kultúrneho leta na Kuchajde 7.9.2019 v stánku Kanelárie pre participáciu.

 

Stretnutia sa zúčastnilo deväť koordinátoriek a koordinátorov občianskych projektov, traja zamestnanci Kancelárie pre participáciu a cyklokoordinátor pre mestskú časť Bratislava - Nové Mesto.

Úvodná časť stretnutia bola informatívna, kde sme si upresnili ďalšie kroky v procese Participatívneho rozpočtu:

 • odovzdanie finálnej verzie projektového formulára - 25.7.2019

 • verejné hlasovanie a rozhodovanie prebehne od 7.9. do 22.9.2019. Začne Verejnou prezentáciou projektov na závere Kultúrneho leta na Kuchajde v sobotu 7.9.2019

 • verejné zvažovanie prebehne 12.9.2019, kde je účasť povinná pre všetkých koordinátorov a koordinátorky občianskych projektov

 • zaslanie krátkych anotácií a ilustračných fotografií za účelom prezentácie projektu na sociálnych sieťach a pre potreby hlasovania do 2.8.2019

 • v stánku Kancelárie pre participáciu budú celodenne vystavené vytlačené informácie a banery, kde budú prezentované jednotlivé projekty - potreba krátkej anotácie, presný počet slov upresníme po konzulutácii s grafičkou

 • otázky od predkladateľov:

  • či bude samostatný priestor pre prezentáciu - v programe máme vyhradený priestor, kedy bude prezentácia prebiehať

  • kde presne - v stánku Kancelárie pre participáciu

  • akú dlhú prezentáciu je potrebné pripraviť - max. 3 minúty

  • je potrebné zostať v stánku celý deň - nie stačí prísť len na prezentáciu projektu
    

 • diskusia o rôznych možnostiach prezentácie - s obrazovkou a bez nej, slideshow anotácií s fotkami, iba fotky, iba vytlačené banery, atď.

 • informácie o projektoch, ktoré odstúpili Lesný klub Gaštanko - problém s pozemkom, na ktorom sa mal projekt realizovať, Stromy nevystavovať, stromy sadiť - predkladateľ odstúpil z časových dôvodov

 

Druhá časť stretnutia  bola pracovná, kde bolo úlohou koordinátorov a koordinátoriek prečítať si vypracovaný formulár iného projektu ako svojho, zamyslieť sa nad projektom z pohľadu koordinátora a zároveň z pohľadu občana a spoločnou diskusiou hľadať možnosti ako daný projekt vylepšiť.

Celú zápisnicu zo stretnutia nájdete TU.

Participatívny rozpočet 2020: 2. pracovné stretnutie predkladateľov projektov

Autor/ka: KpP
27. júna 2019 prebehlo druhé stretnutie zo série verejných pracovných stretnutí, ktorých cieľom je rozpracovať nápady a návrhy na projekty pre participatívny rozpočet 2020, prediskutovať ich slabé stránky, hľadať možnoti ich vylepšenia a pripraviť podklady pre posúdenie ich realizovateľnosti. Koordinátori sa zároveň v tomto procese pripravujú na verejnú prezentáciu projektov a verejné zvažovanie participatívneho rozpočtu.

 

Na stretnutí sa zúčastnili koordinátori a koordinátorky jednotlivých projektov, pracovníci a pracovníčky Kancelárie pre participáciu, cyklokoordinátor, starosta Rudolf Kusý a vicestarosta Stanislav Winkler. Po úvodnej prezentácii sa koordinátori projektov rozdelili do dvoch pracovných skupín podľa rozpracovanosti projektov. Oboznámili sa so zámermi ostatných koordinátorov a v nálednej diskusii si vyjasňovali nejasné projektové aktivity, navrhovali ich vylepšenie a hľadali možnosti spolupráce. Spoločne so zamestnancami miestneho úradu diskutovali o forme spolupráce medzi koordinátormi a úradom a mestským EkoPodnikom VPS, ktorá bude potrebná pri realizácii projektov.

Celú zápisnicu zo stretnutia nájdete TU

Participatívny rozpočet 2020: 1. pracovné stretnutie predkladateľov projektov

Autor/ka: KpP

Vo štvrtok 13.6.2019 sa v areáli Kuchajdy uskutočnilo 1. verejné pracovné stretnutie predkladateliek a predkladateľov občianskych projektov zapojených do procesu participatívneho rozpočtu (PR) pre rok 2020. PR 2020 sa dostal do ďalšej fázy, počas ktorej budú všetky prihlásené nápady rozpracované do podoby projektov. Na verejných pracovných stretnutiach sa účastníčky a účastníci dozvedia, ako prebieha PR v mestskej časti Bratislava Nové Mesto a aké návrhy na projekty sú prihlásené do PR 2020. Stretnutia slúžia aj na konzultácie k jednotlivým návrhom, či diskusie o ich realizovateľnosti a slabých miestach.

 

 

Na stretnutí sa zúčastnilo 19 osôb, z toho 16 predkladateľov a predkladateliek občianskych projektov a 3 zamestnanci Kancelárie pre participáciu z miestneho úradu. Na začiatku stretnutia odišla navrhovateľka projektu "Dvorček Vajnorská", keďže navrhovaný projekt mal byť realizovaný na súkromnom pozemku, čo ho z procesu PR vylučuje.

Po prezentovaní procesu a cieľov participatívneho rozpočtu mestkej časti Bratislava Nové Mesto sa predstavili všetci zúčastnení a následne predstavili aj svoje návrhy na občianske projekty (uvedené názvy sú pracovné):

 • Bezbariérový prístup do MŠ a ZŠ Cádrova
 • Revitalizácia povrchu ihrska v MŠ Cádrova
 • Hravé ihrisko na ZŠ Cádrova
 • Komunitný park pre psov na Kramároch
 • Multifunkčné ihrisko a vyvýšené záhony v MŠ Na Revíne
 • Rozšírenie Vinice a mobilnej záhrady na Pionierskej
 • Otvorená remeselná dielňa
 • Info tabule a prednášky v Gaštanici
 • Venčovisko pre psov na Bielom kríži
 • Vybudovanie zázemia pre detský lesný klub na Kolibe
 • Workout na Račianskom Mýte
 • Výsadba stromov medzi Račianskou ulicou a ulicou J. C. Hronského
 • Zóna hier pre deti z vnútrobloku Legionárska – Belehradská
 • Vrátme záhrady do mesta
 • Pokračovanie transsibírskej cyklo magistrály
 • Úprava verejného priestoru medzi Sibírskou a Ovručskou

Účastníkom a účastníčkam verejného stretnutia boli odprezentované nápady a návrhy občianskych projektov, ktorých predkladatelia sa na tomto stretnutí nemohli zúčastniť:

 • Doplnenie herných prvkov do parku Gaštanica
 • Edukačné tabule a odpadkové koše na Kamzíku
 • Komunitná dielňa v Mierovej kolónii
 • Sociálny taxík pre obyvateľov BANM
 • T3 - Revitalizácia okolia a technická vybavenosť
 • Prepojenie Mierovej kolónie s Mlynicou
 • Oprava schodiská na Kramároch – Stromová ulica
 • Rekultivácia zelene na Kramároch – Stromová ulica
 • Renovácia zábradlia a osvetlenie schodiska – Stromová ulica
 • Stromy nevystavovať - stromy sadiť

Po predstavení jednotlivých zámerov predkladatelia a predkladateľky projektov rozpracovávali koncept svojho projektu a nasledovala diskusia o jednotlivých projektoch. Na konci stretnutia vznikol aj priestor na voľnú diskusiu a diskusiu o kvalite samotného procesu PR 2020.

Zápisnicu z celého stretnutia nájdete TU.

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Autor/ka: KpP
Participatívny rozpočet pre rok 2020 sa pomaly blíži do fázy, kedy budete rozhodovať, ktoré občianske projekty budú na budúci rok podporené z rozpočtu mestskej časti. Nápady na projekty bolo možné prihlásiť do 30. apríla 2019. V mesiacoch máj až august budú prebiehať pracovné stretnutia, na ktorých tieto návrhy občania v spolupráci so zamestnancami úradu rozpracujú do podoby hotových projektov.

 

Občianske projekty môžu žiadať o podporu do výšky 5000 eur. Tie, ktoré uspejú v hlasovaní a verejnom zvažovaní, sa budú realizovať v roku 2020. Všetky projekty vám predstavíme na závere kultúrneho leta na Kuchajde. Po tejto verejnej prezentácii bude spustené hlasovanie. Pred hlasovaním obdrží každá domácnosť na území mestskej časti do schránky leták s anotáciami k jednotlivým projektom a hlasovacie lístky. Hlasovať bude možné týmito hlasovacími lístkami na rozličných hlasovacích miestach po celej mestskej časti. Rovnako bude možné hlasovať aj elektronicky na stránke pr.banm.sk. Detailné informácie o projektoch a možnostiach hlasovania zverejníme pred verejnou prezentáciou projektov na konci augusta 2019.

 

V prípade, že máte akékoľvek otázky, ktorý sa týkajú procesu participatívneho rozpočtu pre rok 2020, napíšte nám na adresu participácia@banm.sk. 

 

 

 

Prihláste svoj nápad Prihláste svoj nápad

Ak chcete prihlásiť svoj nápad do participatívneho ropočtu, kliknite na obrázok hore. Po registrácii môžete začať vypĺňať projektový formulár.