Prehľad vysokorozpočtových zadaní uchádzajúcich sa o 200 000€ z participatívneho rozpočtu 2015:

Venčovisko. Téma "psíčkarov" je výbušná a má tendenciu rozdeľovať obyvateľov. V každom prípade psy pribúdajú a je preto potrebné v mestskej časti vytvoriť viaceré menšie ale aj veľké venčovisko, ktoré by napĺňalo širšie potreby psíčkarov a ich psov. Išlo by o väčší oplotený priestor, ktorý by zahŕňal výbeh, cvičiace prvky, terénne úpravy, lavičky a koše.  ...viac

Zariadenie opatrovateľskej služby. V celej Bratislave sú len tri takéto zariadenia, ktoré sú konštantne plné. V zariadení by sa poskytovala nielen pomoc inej fyzickej osoby pri odkázanosti na sociálnu službu, ale aj ubytovanie, pranie, strava, sociálna rehabilitácia a poradenstvo. Slúžilo by občanom mestskej časti, najmä po hospitalizácii a pri bezodkladnom riešení sociálnej a zdravotnej situácie.   viac...

Cyklotrasy. Bicykel ako dopravný prostriedok využíva čoraz viac ľudí a rozširovanie tejto formy dopravy má pozitívny vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na celkovú dopravnú situáciu. Financie by sa využili na prípravu podkladov pre budovanie cyklotrás a začatie realizácie. viac...

Oprava chodníkov. Aj keď mestská časť vynakladá financie na opravu chodníkov, táto suma nepostačuje na ich priebežnú opravu, takže žiadostí o rekonštrukciu na rôznych miestach Nového Mesta je veľa. Navýšenie financií by umožnilo opravy vo väčšom rozsahu. viac...

Bezbarierovosť. Cieľom zadania je vyčleniť z rozpočtu mestskej časti financie, ktoré budú využité na bezbariérové riešenie verejných priestorov - chodníky, prechody, obrubníky, rampy, schodiská. Priestory budú vybrané aj na základe ďalších podnetov obyvateľov a po konzultácii s dopravným inžinierom a investičným oddelením sa zrealizujú. viac...

Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba. Mnohé stromy v našej mestskej časti už majú svoj vek a bude potrebná náhradná výsadba. Ešte skôr než k nej pristúpime, však bude potrebné ich zmapovanie, aby sme mohli rozhodnúť, ktoré stromy treba ošetriť a ktoré postupne nahradiť.  viac...

Toalety na Trnavskom mýte. Táto lokalita predstavuje dôležitý dopravný uzol, takže každý Novomešťan, ktorý využíva služby MHD, sa v nej pravidelne zdržiava. Možnosť navštíviť funkčnú toaletu by mala byť v prípade takejto frekventovanej lokality samozrejmosťou. viac...

Lezecký hrad na Kuchajde. Športové aktivity patria k Novému Mestu už roky. Lezenie je čoraz populárnejšou športovou disciplínou a vytvorením verejne prístupnej možnosti k tejto aktivite by prinieslo posilnenie zdravia a telesnej zručnosti širokej palete obyvateľov od detí až po seniorov.   viac...

 

Prehľad zadaní pre Kramáre:

1.- Revitalizácia verejného priestoru na Višňovej ulici na rekreačno oddychový park - Potreba parku na Kramároch sa zdá veľmi aktuálna. S pomedzi potenciálnych lokalít sme vyhodnotili ako najvhodejšiu voľnú zelenú plochu medzi panelovými domami na Višňovej ulici. viac...

2.- Dopravná koncepcia pre Kramáre - Štvrť Kamáre čelí denne obrovskému dopravnému náporu, jej komunikácie sú poddimenzované a developeri sa aj tak usilujú presadiť ďalšie výstavby. Dopravná koncpecia, na ktorej obstarávaní a realizovaní majú participovať samotní obyvatelia, má zhodnotiť reálne podmienky tohto územia pre jeho zahusťovanie. Okrem viacerých hľadísk aj z hľadiska dopravy či už statickej, tak aj dynamickej a jej ďalšieho vývoja. Striktne treba posúdiť možnosti technických opatrení prípadného zvýšenia súčasnej kapacity existujúcich komunikácií, možností ich kapacitného posilnenia a stanovenia max.priepustnosti pre dynamickú dopravu. Koncepcia bude mať odporúčací charakter, poslúži pri regulovaní výstavby a pomôže aktívnym občanom pri presadzovaní dopravných a stavebných regulácií v území. viac...

3.- Úprava okolia autobusovej zastávky Magurská (smer do centra) - Nevyužívaný oplotený pás zelene napravo od zastávky sa môže sprístupniť a revitalizovať, čím by vznikol malý park. viac...

4. - Rekonštrukcia schodov medzi ulicami Olivová – Klenová - Schody sa začínaju rozpadať a potrebujú menšiu rekonštrukciu. viac...

5. - Vybudovanie chodníka medzi ulicami Rozvodná – Vlárska - Chodník je nebepečný a v zlom stave. Vybudovaním chodníka so schodiskom by sa zvýšilo pohodlie i bezpečnosť. viac...

6.- Vybudovanie chýbajúcej časti chodníka na Starej Klenovej ulici - Jedná sa o úsek s problematickými vlastníckymi vzťahmi, mestská časť sa však môže pokúsiť o vyriešenie tejto situácie. viac...

7 - Dobudovanie 4m chodnika na Višňovej (medzi domami Višňová 7 a 7A) - na krátkom úseku kvôli hustému parkovaniu treba prerobiť chodník. viac...

8 - Dobudovať chodník na ulici Vlárska a presunutie jestvujúceho zábradlia aby bolo funkčné pre obyvateľov.
viac...

Prehľad zadaní pre Kolibu:

1. Dopravná koncepcia pre Kolibu – V posledných rokoch sa v mestskej časti Koliba zintenzívnila výstavba a tým aj nároky na dopravné riešenie a dopravnú kapacitu územia. Problémom je aj niekoľko ciest, ktoré nie sú registrované v sieti miestnych komunikácií, a tak sú bez údržby či v potrebných kapacitách. Navrhujeme teda vytvoriť dopravnú koncepciu územia, na základe ktorej by sa dokázali riešiť narastajúce problémy lokality. Súčasťou štúdie by malo byť dopravno-kapacitné posúdenie budúcich investičných zámerov v lokalite. Koncepcia bude mať odporúčací charakter, poslúži pri regulovaní výstavby a pomôže aktívnym občanom pri presadzovaní dopravných a stavebných regulácií v území. viac...

2. Revitalizácia zelene na Bellovej ulici - zahŕňať bude výsadbu stromov a rekreačno parkové úpravy (napr.lavičky, osvetlenie..) podľa požiadaviek verejnosti. viac...

3. Značka na obmedzenie rýchlosti na Brečtanovej ulici viac...

4. Prechod pre chodcov cez ulicu Jeséniova pred Tescom - z dôvodu veľkej frekvenicie áut. viac...

5. Retardéry, prípadne radar "spomaľ" na Tupého a Bellovej ulici viac...

Novinky zo Zadani: Novinky zo Zadani:

Starostlivosť o zeleň

Starostlivosť o zeleň

Správa o pilotnej realizácii zadania Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba z roku 2015.
Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozývame vás 19.11.2015 o 17:30 na Junácku 1, MÚ BANM.
Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Dňa 22.9.2015 sa na ZŠ Cádrova konalo stretnutie k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre. Na stretnutí bol prezentovaný návrh zadania s definovaním oblasti záujmu a stručným náčrtom možnosti riešenia. Nasledovala diskusia občanov a zúčastnených odborníkov na dopravné riešenia, s prezentáciou tém, vhodných na zaradenie do zadania, ako aj s návrhmi na právnu formu výsledného dokumentu. 
Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Pozvánka na verejné stretnutie utorok 22.9.2015, 17:00 ZŠ Cádrová.

Chabé štyri kilometre

Chabé štyri kilometre

Od verejného stretnutia k cyklistickej doprave už uplynulo viac než dva mesiace, takže prišiel čas zbilancovať si kroky, ktoré sme si na stretnutí naplánovali. Jedným z prvých – nie veľmi radostných, bolo zisťovanie skutočného stavu cyklotrás na území Nového Mesta. Povesť mestskej časti s najhoršou infraštruktúrou sa žiaľ naplno potvrdila. Ak totiž zrátame naše cyklotrasy v kilometroch, je ich menej, než počet ranných dopravných zápch, ktorým sme každodenne vystavení.
First Previous Next Last