Preskoč na obsah

videovizitka Zaujíma nás hlas mladých

Zaujíma nás hlas mladých

Autor/ka: Peter Kulifaj

Názov

Zaujíma nás hlas mladých

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

V rámci projektu by sa realizovalo nápadité mapovanie potrieb mládeže na území mestskej časti. Pracovníci s mládežou by chodili na bicykloch, zároveň by mali k dispozícií prívesný vozík (podobný, v akom sa vozia deti). Ten by obsahoval športové pomôcky, spoločenské hry, letáky, knihy a podobne - všetky tieto pomôcky by si mohli mladí počas času, kedy s nimi pracovníci a dobrovoľníci sú požičať a využívať. Oživiť by sa tak mohli ihriská a verejné priestory, kde sa mladí prirodzene stretávajú.

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Svet mladých sa za posledné roky výrazne zmenil a je čoraz náročnejšie poskytnúť takú formu služieb, ktoré by reagovali na ich aktuálne potreby. Mestská časť nedisponuje relevantnými údajmi o tom, aký typ aktivít by mladí uvítali za účelom zatraktívnenia života. Na základe skúseností z iných mestských častí, kde pracujú rôzne organizácie s cieľovou skupinou detí mládeže v tzv. nízkoprahových programoch (v súčasnosti sú to Petržalka, Rača, Dúbravka, Vrakuňa, Devínska Nová Ves) vieme, že je potrebné poznať tieto potreby, aby bolo možné ponúknuť vhodný typ služby. Opakujúcou požiadavkou mladých je napríklad existencia miesta, kde by sa mohli stretávať na neformálnej báze, mohli tráviť svoj voľný čas po škole s priateľmi a zároveň by im tento priestor/klub prinášal podnety na sebarealizáciu. V súčasnosti majú v týchto ohľadoch výrazne obmedzené možnosti – v ponuke sú krčmy a bary, kde každodenná návštevnosť „lezie do peňazí" a tak nie je prekvapením, že osobné vzťahy nahrádza komunikácia v online priestore.

Skôr, ako sa však rozhodneme iniciovať vznik takéhoto centra – vieme čo mladí ľudia v mestskej časti potrebujú a chcú?

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Predložený projekt využíva nástroj mapovania potrieb a tiež priamych aktivít v teréne, ktoré vytvárajú priestor pre aktivizáciu mladých ľudí.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Peter Kulifaj– pracuje v občianskom združení Mládež ulice, ktoré prevádzkuje nízkoprahové programy v Bratislave. Zodpovedá za riadenie organizácie a má skúsenosti s mapovaním prostredia a potrieb mladých v posledných dvoch menovaných lokalitách.

Karina Andrášiková a Ester Kövérová – pracovníčky s mládežou s dlhoročnými skúsenosťami.

Dobrovoľnícky tím organizácie – pre projekt budeme oslovovať nových záujemcov o dobrovoľníctvo.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Apríl – Máj: Vytvorenie podrobného plánu, spracovanie metodiky mapovania.

 

Jún – September: Realizácia mapovania + ponuky služieb „cyklovozíka".

V rámci hlavnej aktivity by sa mestská časť „rozdelila" na zóny, ktoré by prechádzali členovia tímu v rôzne dni a rôzne časy. Po zoznámení sa s prostredím (kde sa mladí zdržiavajú, aké miesta navštevujú) bude nasledovať ich kontaktovanie a to formou:

 

  1. Osobné oslovenie v uliciach – rozhovor na tému „čo mladým v našej MČ chýba. Okrem mládeže sa budeme pýtať aj dospelých i starších, aby bol obraz celistvejší.

  2. On-line dotazníky – zverejnené na stránkach MČ

  3. Off-line dotazníky – budú môcť respondenti vyplniť a vhodiť do schránok, ktoré by mohli byť na miestom úrade, stredných školách a ďalších zariadeniach na území

Október: Zverejnenie výsledkov a návrh plánu/krokov potrebných k zriadeniu a prevádzke nízkoprahové klubu pre mladých.

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Hlavnými cieľmi projektu sú vytvorenie popísanie potrieb a príležitosti pre rozvoj práce v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a nadviazanie kontaktov s mladými ľuďmi, ponuka voľnočasových aktivít a pomôcok a ich aktivizácia.

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Primárnou cieľovou skupinou sú mládež vo veku od 14 do 25 rokov.

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Po zmapovaní potrieb budú nasledovať kroky smerujúce k otvoreniu nízkoprahového klubu pre deti a mládež (ak bude táto potreba identifikovaná). Vhodná lokalita a náplň vzíde práve z uvedeného mapovania. Budúcnosť projektu bude viazaná na schopnosť zabezpečenia vhodných priestorov a stabilného financovania prevádzky klubu.

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Materiálne vybavenie cyklovozíka a príslušenstvo k bicyklom – 600 €.

Kancelársky papier a toner na tlač materiálov – 200 €

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last