Preskoč na obsah

Plánovaná revitalizácia uličných stromových alejí

Autor/ka: Katarína Tomanová
Uličné aleje lemujú naše chodníky a cesty v mestskej časti, podaktoré už viac ako 50 rokov. Ide o stromy druhov brestovec ( Celtis ), agáty ( Robinia ), lipy ( Tilia ), javory ( Acer ) ale majoritne druhu sofora ( Sophora ). Treba si uvedomiť, že 35 až 50 rokov dozadu neboli na trhu dreviny šľachtené špeciálne pre mestské prostredia.
Sadili sa základné druhy - ešte nie kultivary šľachtené do mestských prostredí - druhy odolné, bujne rastúce, suchovzdorné a dlhoveké. Ťažko je v súčasnosti posúdiť, na akú dlhú dobu boli tieto výsadby plánované a nakoľko autorom pôvodného zámeru dejinné udalosti roku 1989 prerušili kontinuitu v starostlivosti o mestskú zeleň.

Realitou je, že na stromoch za posledných 20-30 rokov ( pri starších jedincoch i viac ) úplne absentuje pravidelné udržiavacie a stabilizačné rezy, ktorých hlavnou podstatou je postupné formovanie a prispôsobenie koruny stromu jeho konkrétnym rastovým okolnostiam a zabezpečiť čo najdlhšiu životnosť stromu na danom stanovišti. V našich mestských podmienkach sa ošetrujú už len havarijné stavy, keď strom či konáre bezprostredne ohrozujú chodcov a autá, tienia okná, rastú blízko fasád... Minulosť nás teda naučila, že strom v mestskom prostredí nemôžeme a ani nesmieme ponechať na seba samého. Keď sme sa rozhodli strom vytrhnúť z jeho pôvodného stanoviska a chceme, aby nám robil spoločnosť v tých najrušnejších uliciach našich miest, musíme sa oň starať pravidelne a stále.

Naša mestská časť sa vydala na túto cestu a v ďalších rokoch sa chceme cielene zamerať na systematické rozvíjanie a zlepšovanie techník výsadby a údržby mestskej zelene. Táto iniciatíva sa týka ako nových výsadieb, tak aj tých starých. Z čoho jasne vyplynula potreba postupnej obnovy uličných stromoradí. Stromy v uličných výsadbách majú oproti parkovým či solitérnym výsadbám ďaleko kratšiu životnosť. Je to spôsobené už a priori okliešteným rastovým priestorom, zvýšenou intenzitou bezprostredného pohybu chodcov a áut v okolí stromu, zimné zasoľovanie či pieskovanie, vandalizmus, intenzívnejšia potreba orezu, ktorý pri nesprávnom zásahu je vstupnou bránou pre infekty a v neposlednom rade sú uličné výsadby neraz miestom vyvenčovanie psov a mačiek. Z dôvodu prekonávania týchto nepriaznivých mestských podmienok sa šľachtia a používajú kultivary špeciálne na účely mestských výsadieb. Dnes už preto máme väčšie možnosti pri výbere vhodného stromu do mesta ako to bolo pred 30 rokmi a máme väčšie množstvo aktuálnych informácií o trendoch a spôsoboch ošetrovania stromov v mestách. Spoluprácou záhradných a krajinných architektov, arboristov, vedeckých pracovníkov, pestovateľov, architektov, kvalifikovaným personálom údržby a vedením mesta vieme v našom meste dosiahnuť zvýšenie podielu kvalitných mestských výsadieb, hlavne vo forme uličných alejí.

Tento rok, popri plánovaných dosadbách a náhradných výsadbách, vyplývajúcich z povinnosti nahrádzať vyrúbané stromy, je naplánovaný postup na obnovu uličného stromoradia na Budyšínskej ulici, v náväznosti na rekonštrukciu chodníka poškodeného koreňovým systémom stromov. Budyšínska ulica by mala byť pilotným projektom kompletnej rekonštrukcie obnovy uličného stromoradia, kde pôjde o odstránenie chorých a starých drevín a následnú výsadbu novej uličnej zelene. Tento postup by mal pokračovať na ulici Odbojárov, Pri starej prachárni a Ursínyho. Súčasťou procesu obnovy sú však aj zdĺhavé ale fundamentálne povinnosti, a to zisťovania vlastníckych vzťahov, mapovanie trasovania inžinierskych sietí a proces zapojenia a oboznámenia občanov o danom zámere.

Priemerne (0 Hlasy)


Pozvánka na úvodné stretnutie Zelené Mesto

Autor/ka: KpP
Viete ako, alebo chcete zlepšiť starostlivosť o zeleň a životné prostredie
v Novom Meste? Príďte to povedať:
-> vo štvrtok 4.8.2016 o 17:30 hod. na Junácku 1.
Priemerne (0 Hlasy)


video Zeleň – starostlivosť a výsadba

Zeleň – starostlivosť a výsadba

Autor/ka: Katarína Tomanová

Nové Mesto disponuje bohatou zeleňou ulíc, vnútroblokov a alejí. Väčšina z nich však v súčasnosti vyžaduje vysoký stupeň údržby, orezov a zdravotných zásahov. Sú to zväčša viac než dvadsať, ba nezriedka i viac ako päťdesiatročné ročné stromy. Mnohé z nich trpia chorobami a výskytom škodcov, čo spolu s vysokým vekom dreviny má za následok stúpajúcu hrozbu lámania konárov, vývratov a rozlamovania vetiev v korunách v zimnom období. Takýto stav sa neustálym orezávaním nijak nezvráti, ani nezlepší. Preto je našim zámerom na rok 2016 progresívna a postupom času komplexná obnova uličných stromoradí v nasledujúcich krokoch:

- postupné odborné zmapovanie celkovej situácie;

- realizáciu pilotných projektov výrubu a výsadby nových drevín;

- sformovanie dlhodobej stratégie výsadby a starostlivosti o zeleň so zapojením treťosektrových organizácií a zainteresovanej verejnosti;

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Cyklostratégia - dotazník

Cyklostratégia - dotazník

Chcete ovplyvniť stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy v Bratislave - Novom Meste? Vyplňte nám dotazník a napíšte nám vaše pripomienky do 15. 10. 2017. Za všetkých cyklonadšencov ďakujeme.
Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Reportáž o komunitnom kompostovaní, podklady na stiahnutie a výzva. Do 20.8.2017 máte čas na oslovovanie susedov a záväzné info pre nás.
Pozvánka na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste

Pozvánka na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste

Vážení Novomešťania, pozývame vás na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste - v utorok 15. augusta 2017 o 17.30 h v Komunitnom centre na Ovručskej ulici č. 5.
Začíname s komunitným kompostovaním

Začíname s komunitným kompostovaním

Cieľom kompostovania je ekologické spracovanie biologického rozložiteľného odpadu a vracanie živín do pôdy. Na rozdiel od individuálneho kompostovania má to komunitné aj ďalší cieľ: Stmeliť ľudí, ktorí myslia a konajú ekologicky. Urobte aj vy niečo správne pre našu planétu a prihláste sa!
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

16.12.2016 až 15.1.2017 prebehol zber dát pomocou dotazníkov distribuovaných priamo obyvateľom Budyšínskej ulice v papierovej forme aj online. Celkovo bolo zozbieraných 152 platných odpovedí, z tojo 90 priamo od ovyvateľov ulice.
First Previous Next Last