Preskoč na obsah

Participatívna komunita ŠARAPI

(obvod: Šancova, Račianska, Pionierska, vrátane FIliálky)

Zaoberáme sa témami, ktoré zlepšia život v našej švrti

Realizácia terasy začína 29.6.2015, pričom financie poskytnuté z vyvolaných investícii stačia akurát na podlahoviny a obloženie terasy s rozlohou cca 100 m2. Vytvorenie hrantíkov na kvetiny, zelenej steny z paliet a položenie vegetačného koberca je naplánované počas júla/augusta formou workshopov a dobrovoľníckej práce. Finančné prostriedky na potrebné materiály si knižnica bude riešiť v  rámci vlastnej réžie a sponzorsky. V septembri je plánované otvorenie a využívanie zelenej terasy návštevníkmi knižnice.

Podrobnosti k čerpaniu financií možno vyžiadať u Jany Vozníkovej, riaditeľky centrálnej Knižnižnice na Pionierskej 12.

Realizácia: Zelená terasa v knižnici na Pionierskej 12

Autor/ka: Lenka Korbľová

Milí občania,
projekt Zelenej terasy v knižnici na Pionierskej prichádza do svojej realizačnej fázy. Momentálne prebieha verejné obstarávanie dlažby a krytiny terasy, ďalšia časť prác sa bude realizovať dobrovoľnícky.

Koncept riešenia terasy počíta s drevenou spevnenou plochou, ktorú budú môcť navštevovať všetci návštevníci knižnice. Bude tu situovaný obrovský kvetináč, kde si budú môcť deti povysádzať rastlinky a následne sa učiť ako sa o ne musia starať. V kvetináči budú náučné tabuľky o jednotlivých rastlinkách.
Týmto Vás zároveň chceme vyzvať ak by ste mali zvyšné drevené palety a chceli by ste ich venovať knižnici, prosím kontaktujte Kanceláriu pre participáciu verejnosti alebo pani riaditeľku knižnice. V blízkej budúcnosti plánujeme workshop, kde sa budú pripravovať kvetináče a následne deti budú vysádzať rastlinky. Tešíme na spoluprácu všetkých Novomešťanov.

 

Názov projektu: Zelená terasa v knižnici na Pionierskej

- prezentácia v *.pdf

1. Anotácia – krátky opis projektu: (V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.

Revitalizácia terasy centrálnej knižnice na Pionierskej 12 za účelom vytvorenia relaxačnej čitateľskej zóny. Podpora enviromentálnej výchovy u detí a mládeže – hodiny prírodovedy, zážitkového čítania v prírode.

2. Problém (Opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby.)

V blízkom okolí sa nenachádzajú iné priestory na bezpečné trávenie voľnočasových aktivít pre mamičky s deťmi v prostredí prírody bez kontaktu s exkrementami. Zámerom je vytvoriť možnosť pohybu lezúňov na čistej trávnatej ploche, podporiť tak motoriku, vývin pohybového ústrojenstva, zdravé držanie tela.

3. Východisková situácia (Opíšte na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)

V roku 2013 bolo v Knižnici na Pionierskej 12 vybudované detské voľnočasové centrum, ktoré interérom nadväzuje na vonkajšiu terasu. V centre knižnica organizuje aktivity zamerané na využitie voľného času detí a mládeže, vzdelávacie a záujmové podujatia, rôzne besedy, zážitkové, interproduktívne a interaktívne čítania.

4. Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Mgr. Jana Vozníková – riaditeľka novomestskej knižnice

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

Skultúrnenie prostredia, vytvorenie zelenej plochy, možnosti na poznávacie aktivity v oblasti enviromentálnej výchovy, bezpečný priestor pre deti predškolského veku, oddychová čitateľská zóna.

6. Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Deti a mládež od 0-15, rodičia na rodičovskej dovolenke, seniori, aktívni čitatelia knižnice

7. Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Sezónne využívanie terasy, s perspektívou prekrytia na celoročné aktivity

8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Presný rámec aktivít sa bude vytvárať po rekonštrukcii terasy a v nadväznosti na aktivity voľnočasového centra.

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

5.000,- €

Obnova oplotenia terasy

Prekrytie podlahy – trávnatý povrch v kombinácii s terasovým povrchom z prírodných materiálov

Nádoby na výsadbu rastlín

Sadenice rastlín

Prívod vody, čerpadlo, fontána

Vonkajšie terasové nábytky z ekologických, resp. recyklovaných materiálov

 

PRIDAJTE PODNET

 alebo nám napíšte na participacia@banm.sk

Novinky zo Škultétyho: Novinky zo Škultétyho:

Od mestských k našim verejným priestorom

Od mestských k našim verejným priestorom

V našej mestskej časti sa už stalo tradíciou, že miestni ľudia sa schádzajú, aby upratali alebo drobnými úpravami vylepšili verejný priestor v ich okolí. Brigády v parkoch, v školách či na na ihriskách sa tak postupne stávajú samozrejmosťou. Žiadnou novinkou už nie je ani to, že samospráva pozýva ľudí k tomu, aby sa zapojili do vytvárania návrhov zmien verejných priestorov aj tam, kde majú tieto zmeny masívnu podobu.
Pozvánka na plánovanie vnútrobloku Americká Račianska

Pozvánka na plánovanie vnútrobloku Americká Račianska

Verejné stretnutie sa uskutoční 11.6.2015 o 17,30 priamo v lokalite. Stránka projektu: http://pr.banm.sk/liferay/park-americka-racianska
Realizácia: Zelená terasa v knižnici na Pionierskej 12

Realizácia: Zelená terasa v knižnici na Pionierskej 12

Milí občania,
projekt Zelenej terasy v knižnici na Pionierskej prichádza do svojej realizačnej fázy. Momentálne prebieha verejné obstarávanie dlažby a krytiny terasy, ďalšia časť prác sa bude realizovať dobrovoľnícky.

Vinohradnícka a záhradná brigáda V. (alebo už VI.?)

Vinohradnícka a záhradná brigáda V. (alebo už VI.?)

Drahí susedia, nadchádza opäť príležitosť spoločne sa stretnúť a znovu si trochu zamakať/oddýchnuť/spoznať sa na ďalšej brigáde na vinici. Pozývame vás piatok 8.mája od 10:00.
Brigáda č.4 - sadenie viniča + stavanie boxov

Brigáda č.4 - sadenie viniča + stavanie boxov

Pozývame všetkých na sobotňajšiu brigádu. Je už štvrtá v poradí, no zatiaľ tá najradostnejšia. Ideme sadiť vinič! Každá šikovná ruka je potrebná, určite prídite.