Preskoč na obsah

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Autor/ka: Lucia Gregorová
Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).

 Po mesiaci príprav sa v máji vzdelávací projekt Zvedavé deti, ktorý realizuje Rodinné centrum Kramárik, naplno rozbehol. 10. mája sa uskutočnila prvá zo série prednášok, ktorá priniesla úvodné informácie o Metodike Nikola Tesla Centrum (NTC). Viac ako 30 rodičov a učiteľov materských škôl sa dozvedelo o tejto, v našich končinách ešte nie veľmi rozšírenej metóde učenia, ktorá je už úspešne aplikovaná v 14 krajinách sveta. Jej zakladateľom je srbský neuroendokrynológ Ranko Rajovic. Metóda vychádza z poznania, že iba približne 30-40% inteligencie je vrodenej, zvyšok sa rozvíja počas života a to najmä do veku 12 rokov. Výška inteligencie závisí od počtu vytvorených neurónových spojení – synapsií. „Matematika" tejto metódy je jednoduchá: tie neuróny, ktoré sú aktívne, sa prepájajú a vzniká funkčné myslenie, neaktívne neuróny odumierajú, neaktívne cesty zanikajú. Môžeme si domyslieť, do ktorej kategórie asi patrí dlhé sledovanie televízie či obrazovky na počítači...

Na praktickom workshope (31.5.), ktorý bol logickým pokračovaním úvodnej prednášky, sa účastníci mohli dozvedieť a zažiť na vlastnej koži konkrétne aktivity a hry, ktoré napomáhajú rozvoju neurónových spojení. U detí sú to najmä aktivity spojené s pohybom – človek by neveril, aké je dôležité nechať deti skákať, točiť sa dokola, chodiť po úzkych obrubníkoch... Na workshope dospeláci skákali gumu, preskakovali švihadlo, či hľadali rovnováhu na doske položenej na drevenom kláte... A naberali inšpirácie k výchove a učeniu vlastných detí, alebo detí v materskej škole.

16. máj bol venovaný Montessori pedagogike, ktorá dnes inšpiruje milióny rodičov a učiteľov po celom svete. Jej zakladateľku, talianku Máriu Montessori netreba bližšie predstavovať. Jej pohľad na svet prišla do Kramárika priblížiť MVDr. Eva Štarková, ktorá sa tejto metodike venuje mnoho rokov a prednáša v Čechách a na Slovensku. Informácie podáva veľmi ľudsky, prístupne, charizmaticky, „okoreňuje" ich príhodami s vlastnými vnúčatami, ktoré tiež vedie v duchu Montessori prístupu. Pokračovať bude druhou prednáškou 20. júna 2016 s témou Prírodopis a Čítanie/písanie. Tretia prednáška pani Šarkovej sa uskutoční na jeseň 2016.

Okrem prednášok sa v priebehu mája podarilo otvoriť v Kramáriku aj montessori herňu pre deti od 3 do 6 rokov, keďže doposiaľ bola vybavená iba pre deti do 3 rokov. Deti sa tu hrajú so zaujímavými pomôckami, tvoria, bádajú a sú vedené k tomu, aby skúmali a objavovali svet okolo seba, pričom dospeláci sú im iba sprievodcami na tejto ceste.

Nad rámec projektu skrsol nápad vytvoriť prvé letné denné tábory inšpirované metodikou Nikola Tesla Centrum v Bratislave – uskutočnia sa v Kramáriku v dvoch termínoch: 25.-29.7.2016 a 22.-26.8.2016. Viac info na www.rckramarik.sk.

Lucia Gregorová

RC Kramárik

Priemerne (0 Hlasy)


Realizácia projektu Zvedavé deti

Autor/ka: Lucia Gregorová
Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.

http://www.rckramarik.sk/

Priemerne (0 Hlasy)


videovizitka Zvedavé deti

Zvedavé deti

Názov

Zvedavé deti

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt „Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl a rodičov detí vo veku 3-6 rokov. Stavia na tom, čo je pre deti charakteristické - zvedavosť, túžba skúmať, objavovať, hľadať nové, vyskúšať všetko sám a na vlastnej koži. Tieto vlastnosti chceme využiť pre rozvoj inteligencie detí a to hravou, príťažlivou formou, ponúknuť im inšpiratívne prostredie a aktivity vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC. V rodinnom centre Kramárik bude vytvorené „tréningové centrum", ktoré bude otvorené pre verejnosť, ako aj pre skupiny detí z materských škôl. Okrem toho zorganizujeme sériu školení a praktických workshopov, ktoré budú pre rodičov – obyvateľov Nového Mesta a učiteľov z novomestkých škôlok zdarma. Učitelia budú aktívne zapojení do vymýšľania hier a budú môcť získať vybavenie špeciálnych pomôcok pre svoju škôlku.

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Rodinné centrum Kramárik funguje v Novom Meste, v časti Kramáre, už vyše 3 rokov. Ide o dobrovoľnícku iniciatívu, ktorú založili matky na materskej dovolenke v prospech rodín s malými deťmi. Poskytuje aktivity a priestor pre komunitné stretávanie rodičov s deťmi od 0 do 6 rokov. Počas našej existencie sa u nás vyprofilovalo niekoľko aktivít, o ktoré je zo strany rodičov veľký záujem a práve na týchto aktivitách sme sa rozhodli postaviť náš projekt.

Ide o prístup k deťom inšpirovaný Montessori pedagogikou – v našom centre už druhý rok úspešne "beží" Montessori herňa, ponúkli sme aj niekoľko vzdelávacích seminárov pre rodičov a vždy sa stretli s veľkým záujmom. M. Montessori zistila, že vo vývoji dieťaťa existujú určité vývinové obdobia, kedy má dieťa mimoriadne schopnosti osvojiť si nejakú zručnosť, získať nejakú skúsenosť alebo poznatok. Sú to obdobia intenzívneho záujmu o určité činnosti, ktoré rozvíjajú konkrétne zručnosti napr. chodenie, lezenie, písanie... Ide o prechodnú vlastnosť, ktorá zaniká, ak je daná schopnosť získaná. Mária Montessori nazvala tieto obdobia zvýšenej vnútornej citlivosti na určité podnety senzitívnymi obdobiami. Ak sa niektoré schopnosti nemôžu z nejakých príčin rozvinúť v čase zvýšenej citlivosti, neskôr sa už nikdy nerozvinú (reč) alebo dieťa musí na ich dosiahnutie vynaložiť veľké úsilie a námahu. Podľa Montessori deti, aby boli šťastné a spokojné, aby fyzicky a duševne rástli, musia skúmať, poznávať, objavovať, robiť konkrétnu činnosť s konkrétnym materiálom, ktorou odpovedajú na svoju vnútornú potrebu vyvíjať sa. Učenie sa, zdokonaľovanie zručností a schopností je teda prirodzenou potrebou detí od ich najútlejšieho veku.

Minulý rok naše centrum navštívil aj známy srbský lekár, neuroendokrinológ – zakladateľ metodiky NTC Leraning system, Ranko Rajović. Jeho prístup k vzdelávaniu detí a rozvoju ich inteligencie bol pre rodičov rovnako inšpiratívny, hoci táto metóda je na Slovensku ešte pomerne málo známa. Vychádza z poznania, že inteligencia dieťaťa je iba sčasti vrodená a jej rozvoj je do veľkej miery v rukách rodičov, učiteľov, ktorí môžu vhodnými aktivitami pomôcť rozvinúť u dieťaťa jeho biologický potenciál (najviac neurónových spojení – synapsií, sa vytvára do veku 6 rokov).

V súčasnosti ponúkame Montessori herňu pre deti od 1,5 do 3 rokov a chceli by sme ju rozšíriť pre vekovú skupinu 3-6 rokov, keďže zo strany rodičov vidíme záujem a vieme, že tieto aktivity majú zmysel. Zároveň sme sa rozhodli viac spolupracovať s inými subjektmi v našej mestskej časti a vybrali sme si materské školy, keďže majú rovnakú cieľovú skupinu – deti od 3-6 rokov. Myslíme si, že učiteľov zaujímajú tieto prístupy k vzdelávaniu a hľadajú nové inšpirácie pre prácu s deťmi, škôlky však nemajú financie na zaplatenie školení, na nákup pomôcok, ktoré nie sú lacné, učitelia majú obmedzenú časovú kapacitu, ktorú môžu venovať iným činnostiam ako sú bežné aktivity v materskej škole.

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Naše centrum sa snaží byť nie len interiérovým ihriskom, kde sa rodičia s deťmi pohrajú a odídu. Chceme rodičov podporovať a vzdelávať v témach rodičovstva a výchovy, poskytnúť im čo najviac informácií. Preto organizujeme rôzne podporné skupiny, kde môžu zdieľať svoje skúsenosti, diskutovať, organizujeme semináre, kurzy, vytvorili sme odbornú knižnicu, kde si môžu požičiavať odbornú literatúru, zriadili sme vyššie spomínanú montessori herňu, ktorá vytvára inšpiratívne a stimulujúce prostredie pre rozvoj detí.

Naše doterajšie aktivity sa zameriavali zväčša na deti do 3 rokov a na ich rodičov. Zámerom tohto projektu je rozšíriť aktivity na cieľovú skupinu detí 3-6 rokov, ich rodičov a tiež učiteľov materských škôl v našej mestskej časti.

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Na projekte sa podieľa 5 aktívnych členiek nášho občianskeho združenia, ktoré majú k pedagogike Márie Montessori a NTC metóde blízko a snažia sa ich princípy aplikovať aj pri výchove svojich detí. Menovite: Zuzana Baničová, Daniela Székelyová, Petra Lauko, Lucia Gregorová a Silvia Al Zafari, ktorá bude koordinátorkou celého projektu.

Okrem členiek Kramárika budú súčasťou realizačného tímu odborní lektori – školitelia, ktorí budú viesť odborné semináre pre učiteľov MŠ a rodičov detí.

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

  1. Vytvorenie herne pre vekovú skupinu 3 – 6 rokov, zakúpenie pomôcok, ktoré budeme používať počas kurzov, práce s deťmi, aj ako názorné ukážky pri seminároch, workshopoch. Na vybavenie herne sa nám podarilo získať financie z iných zdrojov (február 2016).

  2. Nadviazanie spolupráce s materskými školami v Novom Meste (február 2016).

  3. Zorganizovanie série školení, zameraných na úvod do pedagogiky M. Montessori a metódy NTC (teória) a následné praktické workshopy - zamerané na konkrétne a praktické využitie. Školenia budú pre učiteľov a rodičov – obyvateľov Nového Mesta bezplatné (máj-jún, september-október 2016).

  4. Praktické „hranie sa" a vzdelávanie v Montessori a NTC herni v Kramáriku – učiteľom ponúkneme možnosť priamo s deťmi navštevovať našu špeciálne vybavenú herňu, kde budú môcť s deťmi pracovať pod odborným vedením. Táto možnosť je tu v súčasnosti pre rodičov s  deťmi do 3 rokov. Rozšírime ju pre učiteľov MŠ s deťmi v dopoludňajších hodinách, popoludní pre rodičov s deťmi 3-6 ročnými (apríl-jún, september-december 2016)

  5. Burza nápadov - vymýšľanie aktivít samotnými učiteľmi – keďže chceme, aby učitelia boli aktívnymi participantmi tohto projektu, budeme ich motivovať do vymýšľania vlastných aktivít v duchu spomínaných prístupov, ktoré budú následne aj zdieľať s ostatnými a vzájomne sa tak inšpirovať (september-október 2016).

  6. Zakúpenie pomôcok pre škôlky - plánujeme zakúpiť aj niekoľko pomôcok pre samotné škôlky, s ktorými budú môcť pracovať priamo vo svojich triedach a ktoré budú pre deti určite veľmi atraktívne (napr. mapy, vlajky, symboly jednotlivých krajín, typické stavby krajín...). Keďže nebude môcť zakúpiť pomôcky do každej škôlky, vyberieme tie najaktívnejšie MŠ, ktoré sa budú podieľať na vytváraní nových nápadov a aktivít s deťmi (október-november 2016).

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Cieľ - ponúknuť rodičom a učiteľom iný prístup k vzdelávaniu detí, odstrániť finančné bariéry, pre ktoré sa nemôžu vzdelávať, inšpirovať ich, dať im nové impulzy a podnety pri práci s deťmi, odovzdať im naše nadšenie, overené skúsenosti, spokojnosť rodičov, ktorí u nás tieto aktivity už absolvovali.

Výstupmi projektu bude rozšírenie našich aktivít pre deti od 3-6 rokov, spolupráca s materskými školami, ktorá môže byť obojstranne obohacujúca, výstupom bude séria absolvovaných školení, ktorých by sa mohlo zúčastniť min. 50 ľudí (pedagógov a rodičov)

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Primárna cieľová skupina sú učitelia materských škôl v našej mestskej časti a tiež rodičia detí do 6 rokov.

Sekundárna cieľová skupina, ktorá bude z projektu profitovať, sú samotné deti predškolského veku (3-6 rokov), ktoré navštevujú naše centrum a materské školy v našej MČ.

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Ak sa podarí projekt zrealizovať v plnom rozsahu, veríme že bude mať široký dopad, pretože všetky zapojené škôlky sa budú môcť učiť inak (vďaka absolvovaným školeniam učiteľov a zakúpeným pomôckam), taktiež rodičia získajú nové poznatky a budú môcť napomáhať k rozvoju a vzdelávaniu svojich detí. V Kramáriku bude pokračovať montessori a NTC herňa pre verejnosť aj po skončení projektu a v prípade záujmu zo strany škôlok radi nadviažeme aj dlhodobú spoluprácu, budú môcť našu herňu ako „tréningové centrum" využívať naďalej.

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Z Participatívneho rozpočtu budeme žiadať uhradenie 3 položiek:

  1. Školenia pre učiteľov materských škôl a rodičov – obyvateľov Nového Mesta (predpokladáme minimálne 4 školenia - 2 úvodné a 2 praktické workshopy. Boli by sme radi, keby sa ich zúčastnilo minimálne 40 účastníkov. Školenia budú pre učiteľov a rodičov bezplatné, preto plnú výšku budeme hradiť z tohto projektu. Ide o celodenné školenia, ktoré budú viesť odborní lektori. Cena týchto školení sa pohybuje okolo 30 eur na osobu/deň školenia. Ak sa nám podarí dohodnúť školenia v lepšej cene, zorganizujeme viac školení. Prenájom priestorov pre účely školení poskytne RC Kramárik zdarma.

Požadovaná suma: 4 x 800 eur = 3 200 eur

  1. Pomôcky pre materské školy a manuály k školeniam. Z rozpočtu nakúpime špeciálne pomôcky aj pre samotné škôlky, aby učitelia mohli pracovať s deťmi nie len v našej herni, ale aj priamo v škôlkach. K samotným školeniam získajú manuály, ktoré budú obsahovať praktické nápady a návody na aktivity s deťmi.

Požadovaná suma: 800 eur (cca 100 eur pre jednu škôlku – očakávame, že sa zapojí približne polovica z 13 MŠ v našej mestskej časti)

  1. Koordinácia projektu – projekt budeme z väčšej časti realizovať formou dobrovoľníckej práce. Hlavná koordinátorka, ktorá bude mať na starosti: dohadovanie spolupráce so škôlkami, organizovanie školení, komunikáciu s lektormi, organizovanie exkurzií z materských škôl v Kramáriku, komunikáciu s rodičmi, ktorí budú mať záujem o školenia a navštevovanie herne atď., bude pracovať na príkaznú zmluvu.

Požadovaná suma: 1 000 eur (za celú dobu trvania projektu, cca 9 mesiacov)

SPOLU: 5 000 EUR

 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last